Denis Juraga

Denis Juraga

DENIS JURAGA Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog pristupa u javnozdravstvenim intervencijama usmjerenih na mentalno zdravlje, samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne dobi Današnji način života iziskuje razvoj osobnih kompetencija i životnih vještina kojima će se održati mentalno…

 Nikolina Rinčić

Nikolina Rinčić

NIKOLINA RINČIĆ, MAG. BIOL. EXP. Transkripcijski profili proteina GLI1, GLI2 i GLI3 u stanicama melanoma Signalni put Hedgehog-GLI (HH-GLI) predstavlja put prijenosa signala iznimno bitan za pravilan embrionalni razvoj, proliferaciju i održavanje populacije matičnih stanica. Signalni put je iznimno aktivan…

 Josip Karuc

Josip Karuc

JOSIP KARUC Kvaliteta obrazaca pokreta u adolescenata Važnost kvalitete osnovnih obrazaca pokreta u populaciji adolescenata tema je doktorandova istraživanja. Josip se u svojem radu primarno fokusira na utvrđivanju relacija između kvalitete obrazaca pokreta i statusa uhranjenosti, razine tjelesne aktivnosti te…

 Ida Linić

Ida Linić

IDA LINIĆ Uloga specijaliziranih metabolita u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na solni stres Ida Linić zaposlena je kao HRZZ doktorandica u Laboratoriju za kemijsku biologiju na Institutu Ruđer Bošković od 2016. god. Radi  na HRZZ projektu IP-2014-09-4359 „Fitohormoni u abiotskom stresu…

 Domina Delač

Domina Delač

DOMINA DELAČ Promjene u tlu i vodi posljedične spaljivanju biomase i post-požarnom malčiranju na Mediteranskom području Određivanje sadržaja nutrijenata u opožarenim uzorcima tla Cilj istraživanja doktorandice Domine Delač je ispitati utjecaj otvorenih požara i spaljivanja biomase na kvalitetu tla i…