TEA VASILJEVIĆ

Uloga Toll-like receptora 3 u razvoju i liječenju tumora glave i vrata

Tumori glave i vrata su sedmi najučestaliji rak u svijetu što obuhvaća oko 4.5% svih dijagnosticiranih karcinoma. Toll-like receptori (TLR) su transmembranski proteini uključeni u pokretanje imunološkog odgovora. TLR3 ima dvojnu ulogu u tumorima; njegovom aktivacijom pokreće se apoptoza, ali i preživljenje, proliferacija i progresija stanica tumora. Tema doktorske dizertacije je istraživanje uloge matičnih stanica tumora (CSC) i Toll-like receptora 3 (TLR3) u karcinogenezi tumora glave i vrata. Prijašnja istraživanja su pokazala da TLR3 ima ulogu u stvaranju i održavanju tumorosfera koje su glavna odlika matičnih stanica tumora. Osim dvolančane RNA, TLR3 se može aktivirati i nekim endogenim ligandima kao što je mRNA. Glavni cilj doktorskog rada je utvrditi ulogu TLR3 u matičnim stanicama tumora in vitro i istražiti ulogu endogenih liganada TLR3.

Mentor: dr. sc. Tanja Matijević Glavan (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2021-02

Tea Vasiljević diplomirala je biomedicinske znanosti u Bonnu u Njemačkoj 2019. godine. Za vrijeme studija neko vrijeme je provela na Institutu za biomedicinu u Valenciji, Španjolska u sklopu Erasmus programa. Ondje je napravila istraživanje za diplomski rad koje je kasnije i publicirala kao originalni znanstveni rad. Trenutačno je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković kao znanstveni novak u Laboratoriju za personaliziranu medicinu zavoda za molekularnu medicinu. Radi na HRZZ projektu „TollTreatTum – Toll-like receptor 3 u razvoju i liječenju tumora glave i vrata: uloga endogenih liganada“. Osim toga upisana je na poslijediplomski doktorski sveučilišni studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu do 2026. godine.