Jedan je od ciljeva Zaklade omogućiti znanstvenicima pojačanu međusektorsku, međuinstitucionalnu i međunarodnu mobilnost, koordinaciju financiranja znanstvenih istraživanja, kao i jače povezivanje znanstvenog i gospodarskog te društvenog sektora koje nije ograničeno državnim granicama. To uključuje aktivnosti usmjerene podupiranju kompetitivnih znanstvenih projekata istraživačkih skupina koje ostvaruju zapaženu međunarodnu suradnju u Europi i svijetu, kao i aktivno poticanje uključivanja hrvatskih znanstvenika i ustanova u europska znanstvena udruženja i organizacije.

Edit Content

U okviru programa CSRP financiraju se zajednički istraživački projekti u vrijednosti do 400.000 CHF u trajanju do 3 godine. Zajednički istraživački projekti provode se u suradnji glavnog istraživača iz Švicarske i glavnog istraživača iz Hrvatske. Natječaj je bio otvoren od 9. listopada 2017. do 19. siječnja 2018. Ukupno je zaprimljeno 111 projektnih prijedloga. Nakon međunarodnog istorazinskog vrednovanja za financiranje je odabrano 11 zajedničkih istraživačkih projekata.

Ukupna vrijednost programa: 4.670.000 CHF:

– švicarski doprinos: 4.000.000 CHF (85,7%);
– nacionalno sufinanciranje RH: 670.000 CHF (14,3%)

Važniji programski dokumenti:

 – Ugovor o projektu sklopljen 10. srpnja 2017. između Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 – Memorandum o razumijevanju za provedbu CSRP programa, sklopljen 7. listopada 2017. godine između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i HRZZ-a
 – Sporazum o podjeli dužnosti i odgovornosti vezanih uz praćenje i financiranje u provedbu „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa”, sklopljen 27. ožujka 2018. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) i HRZZ-a.

Tijela nadležna za projekt/kontakti:

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

Izvršna agencija/Posredničko tijelo:
Švicarska nacionalna zaklada za znanost
Wildhainweg 3 P.O. Box
CH-3001 Berne

Sektorski nadležno tijelo:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Projektni partner:
Hrvatska zaklada za znanost
Odjel za međunarodne programe i fondove
Ilica 24, 10000 Zagreb

Edit Content

Cilj je programa pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama. Program se provodi u suradnji s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Natječaj je bio otvoren od 3. travnja do 3. srpnja 2018. Ukupno je podneseno 20 prijava. Za financiranje su odabrana 3 projekta.

Ukupna vrijednost programa: 4.700.000 CHF:

 – švicarski doprinos: 4.000.000 CHF (85,11%);
 – nacionalno sufinanciranje RH: 700.000 CHF (14,89%) 

Važniji programski dokumenti:

 – Ugovor o projektu sklopljen 3. svibnja 2017. između Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 – Ugovor o provedbi projekta „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Programme”, broj: 04-MU-U-0039/18-21, sklopljen 27. ožujka 2018. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva znanosti i obrazovanja i HRZZ-a
 – Ugovor o suradnji za provedbu TTP programa, sklopljen 16. travnja 2018. godine između EPFL-a i HRZZ-a.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Hrvatska zaklada za znanost
Odjel za međunarodne programe i fondove
Ilica 24, 10000 Zagreb

Posredničko tijelo:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

Edit Content

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA” jest program financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”.

Cilj je Programa „Znanstvena suradnja” prijenos znanja i privlačenje ulaganja u sustav znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te posredno u sustav gospodarstva, kroz suradnju hrvatskih znanstvenika i znanstvenika hrvatskog državljanstva ili nacionalnosti koji žive i rade u inozemstvu. Suradnjom hrvatskih znanstvenika i znanstvenika iz dijaspore jača se njihovo umrežavanje pri čemu se poseban naglasak stavlja na razvoj karijera znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere. Nadalje, razvijaju se i osnažuju njihove kompetencije za sudjelovanje u natječajima u okviru programa europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja” predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u trajanju od 1. 10. 2019. godine najdulje do 31. 5. 2023. godine te zapošljavanje najmanje dva mlada znanstvenika na puno radno vrijeme po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere.

Najviše tijelo Programa je Povjerenstvo za upravljanje, koje je odgovorno za upravljanje, koordinaciju i uspješno provođenje Programa „Znanstvena suradnja” te za predlaganje projektnih prijedloga za financiranje. Članovi Povjerenstva za upravljanje odabrani su na temelju javnog natječaja.

Povjerenstvo za upravljanje čine sljedeći članovi:
 – Dr. sc. Tanja Šegvić Bubić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 – Izv. prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 – Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 – Dr. sc. Robert Vianello, Institut „Ruđer Bošković“
 – Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj PZS-2019-02

Natječaj u okviru ovog Programa bio je otvoren od 3. siječnja 2019. do 28. veljače 2019. Ukupno je zaprimljeno 75 prijava. Projektni prijedlozi koji su zadovoljili administrativnu provjeru upućeni su članovima Povjerenstva za upravljanje. Povjerenstvo za upravljanje je temeljem pristiglih prijava predložilo članove panela za vrednovanje, koje je imenovao Upravni odbor Zaklade. Imenovano je devet panela, a svaki se panel sastojao od najmanje tri člana koji za svoj rad ne primaju naknadu. Paneli za vrednovanje predlažu recenzente za istorazinsko vrednovanje.

Istorazinsko vrednovanje provodilo se prema unaprijed utvrđenim kriterijima koji su objavljeni u okviru Natječaja. Za svaki je projektni prijedlog bilo potrebno osigurati dvije recenzije. Tijekom završnog vrednovanja paneli za vrednovanje procjenjivali su samo one projektne prijedloge za koje su pristigle dvije pozitivne recenzije te su dali obrazloženje zašto se projektni prijedlog koji je zaprimio negativnu recenziju ne predlaže za financiranje. Pritom su članovi panela čitali sve recenzije, procjenjivali Radni i Financijski plan projektnih prijedloga, razmatrali etička pitanja, potporu organizacije i popratnu dokumentaciju.

Svi projektni prijedlozi koji su zaprimili dvije pozitivne recenzije i kojima su paneli dodijelili preporuku A rangirani su na rang-listi prema bodovima koje su dobili u postupku istorazinskog vrednovanja. Uzimajući u obzir raspoloživa sredstva i ukupni traženi iznos u pristiglim prijavama, izračunan je postotak projektnih prijedloga koje je moguće financirati, a navedeni postotak primijenjen je na razini svakog panela.

Praćenje projekata

Organizacija i Voditelj projekta kvartalno podnose izvješća o provedbi projektnih aktivnosti u EPP sustavu koja služe tako temelj za nadoknadu sredstava, a jednom godišnje podnose i Opisno izvješće o znanstvenom napretku na projektu koje vrednuju vrednovatelji. Tijekom provedbe projekata svaki će projekt imati po jedan službeni posjet na kojem će se dodatno procijeniti napredak i rad na projektu.

Upute za provedbu projekata financiranih u okviru Programa „Znanstvena suradnja”

Za sve dodatne informacije javite se na znanstvena.suradnja@hrzz.hr.

Edit Content

U prosincu 2020. pokrenut je Weave, transeuropska inicijativa za financiranje vrhunskih međunarodnih istraživačkih projekata, koju je pokrenulo dvanaest nacionalnih organizacija za financiranje istraživanja iz jedanaest zemalja, uz potporu organizacije Science Europe, a u kojoj sudjeluje i HRZZ.  Ovo je prva inicijativa tako velikih razmjera kojom je omogućena bilateralna i trilateralna suradnja u Europi.

Cilj ove inicijative jest pojednostavniti postupke prijave i odabira zajedničkih projektnih prijedloga u kojima sudjeluju istraživači iz najviše tri europske zemlje ili regije na način da se provodi jedno vrednovanje. Weave nije novi, zasebni program financiranja, već se ovaj cilj ostvaruje korištenjem postojećih nacionalnih ili regionalnih programa financiranja u okviru kojih se financiraju zajednički istraživački projekti. Znanstvenicima se nastoji olakšati prekogranična suradnja te se ujedno teži jačanju njihove autonomnosti pri određivanju sastava, teme i sadržaja njihovih projekata.

Weave se temelji na proceduri vodeće agencije (Lead Agency). Dvije ili više organizacija iz različitih zemalja omogućuju istraživačima da podnesu prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta jednoj od organizacija (vodećoj agenciji). Organizacija kojoj se podnosi projektni provodi postupak vrednovanja prema svojim internim procedurama. Preporuka o financiranju potom se dostavlja ostalim organizacijama (partnerskim agencijama) na odobrenje, bez daljnjeg postupka vrednovanja, temeljem sporazuma o uzajamnom priznavanju postupaka vrednovanja.

Više detalja o međunarodnim organizacijama koje su se pridružile inicijativi Weave, za provjeru koje su europske suradnje trenutno moguće kao i vremenskom slijedu, uvjetima, postupcima možete pronaći na stranici: https://weave-research.net/.

HRZZ je inicijativu Weave od 2021. godine integrirao u svoj program za Istraživačke projekte. HRZZ provodi natječaje po principu vodeće agencije sa Slovenijom (ARIS) te Švicarskom (SNSF).

Procedura:

Istraživači mogu birati gdje će predati svoj zajednički projektni prijedlog:

Podnošenje prijedloga zajedničkog projekta na natječaj za Istraživačke projekte (kada je HRZZ vodeća agencija/Lead Agency)

Hrvatski istraživači koji ispunjavaju uvjete HRZZ-a, mogu na natječaj HRZZ-a za Istraživačke projekte prijaviti zajednički bilateralni ili trilateralni projekt s istraživačima iz Slovenije (ARIS) i Švicarske (SNSF), a koji ispunjavaju uvjete ARRS i SNSF.

HRZZ je vodeća agencija te je kao takva odgovorna za administrativnu proceduru i znanstveno vrednovanje.

Procedura:

– HRZZ raspisuje natječaj za Istraživačke projekte.
– Projektni prijedlog podnosi se u cijelosti prema proceduri HRZZ-a, u EPP sustav.
 – Oba ili sva tri dijela kolaborativnog istraživačkog projekta trebaju biti usko povezani te svaki njegov dio treba imati svoju zasebnu znanstvenu kontribuciju.
 – HRZZ provjerava prihvatljivost hrvatske istraživačke grupe, partnerska agencija provjerava prihvatljivost svojih prijavitelja.
 – HRZZ kao vodeća agencija provodi vrednovanje. Pozitivno vrednovani projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga vodećoj agenciji prihvaćaju se za financiranje. Agencije se mogu međusobno dogovoriti da se su-financiraju projekti koji su pozitivno vrednovani, ali ne prelaze dogovoreni prag.
– Agencije-partneri potvrđuju odluku o financiranju projekata predloženih za financiranje.
 – Rezultati natječaja za projekte prijavljene u okviru Weave inicijative objavljuju se nakon što agencije partneri potvrde financiranje bilateralnih ili trilateralnih projekata svojih istraživača.
 – HRZZ ugovara i financira hrvatski dio projektnog prijedloga koji je prihvaćen za financiranje.


Podnošenje prijedloga zajedničkog projekta na natječaje drugih nacionalnih organizacija za financiranje istraživanja (HRZZ kao partnerska agencija)

Istraživači koji ispunjavaju uvjete HRZZ-a na istraživačkim natječajima mogu zajedno sa svojim inozemnim partnerom (koji ispunjava uvjete na natječaju drugih nacionalnih organizacija koja financiraju istraživanja) podnijeti bilateralni, odnosno trilateralni istraživački projekt na natječaju kod one nacionalne organizacije koja financira istraživanja kod koje je strani partner prihvatljiv.

Nacionalna organizacija kod koje se prijavljuju istraživači je vodeća agencija te je odgovorna za administrativnu proceduru i znanstveno vrednovanje.

Procedura:

 – Istovremeno s raspisom natječaja u vodećoj agenciji, HRZZ raspisuje natječaj za hrvatske prijavitelje.
 – Projektni prijedlog podnosi se u cijelosti prema proceduri vodeće agencije.
 – Cjelokupnu prijavu vodećoj agenciji podnosi glavni istraživač iz države te agencije kojom prilikom prijavljuje i hrvatsku istraživačku grupu, hrvatski dio istraživanja i hrvatski dio proračuna.
 – Hrvatski istraživači moraju podnijeti u EPP sustav propisanu natječajnu dokumentaciju nakon podnošenja prijave vodećoj agenciji.
 – HRZZ provjerava formalnu i administrativnu prihvatljivost hrvatskih prijavitelja, ostale agencije provjeravaju prihvatljivost svojih prijavitelja.
 – Vrednovanje provodi agencija kojoj je podnesen projektni prijedlog. Pozitivno vrednovani projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga vodećoj agenciji prihvaćaju se za financiranje. Agencije se mogu međusobno dogovoriti da se financiraju projekti koji su pozitivno vrednovani ali ne prelaze dogovoreni prag.
 – Agencije-partneri potvrđuju projekte predložene za financiranje na kojima su prijavljeni njihovi istraživači.
 – Rezultati natječaja za projekte prijavljene u okviru Weave inicijative objavljuju se nakon što agencije partneri potvrde financiranje bilateralnih ili trilateralnih projekata svojih istraživača.
 – HRZZ ugovara i financira hrvatski dio projektnog prijedloga koji je prihvaćen za financiranje.
 – Financirani projekti u okviru incijative Weave bi kod svih partnera trebali započeti i završiti na iste datume.

 

Edit Content

QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies je konzorcij koji okuplja 32 nacionalne/regionalne organizacije za financiranje istraživanja iz 26 zemalja i koji financira međunarodne istraživačke projekte u području kvantnih tehnologija. Konzorcij je sufinanciran sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020. (Obzor 2020.). Cilj je QuantERA-e širenje znanstvene izvrsnosti u Europskom istraživačkom prostoru (ERA) uz poseban naglasak na sudjelovanje istraživačkih skupina iz novih država članica Europske unije.

Na prvom natječaju QuantERA-e za dostavu projektnih prijedloga, koji je objavljen 2017., za financiranje je odabrano 26 vrhunskih međunarodnih projekata, u vrijednosti od oko 32 milijuna EUR, od čega 70 % financiranih projekata uključuje istraživačke skupine iz novih država članica EU-a.

Hrvatska zaklada za znanost priključila se konzorciju QuantERA 2018. te je sudjelovala u drugom natječaju QuantERA, koji je bio otvoren od studenoga 2018. do veljače 2019.

QuantERA je u sklopu novog programa Obzor Europa osigurala preko 40 milijuna eura nacionalnog doprinosa te dodatnih 15 milijuna eura sufinanciranja od Europske komisije za novi program, QuantERA II. U okviru programa Quantera II u 2021. godini proveden je transnacionalni poziv, a za financiranje je odabrano 39 projekata u području kvantnih fenomena i resursa te primijenjene kvantne znanosti. Među odabranim projektima je i jedan projekt s hrvatskim partnerom.

Edit Content

Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je mreža organizacija za financiranje istraživanja iz Europe te Sjeverne i Južne Amerike. Cilj platforme je povećati osviještenost javnosti o važnosti društvenih i humanističkih znanosti u 21. stoljeću. U okviru tematskog natječaja „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije”, provedenog 2021. godine za financiranje je odabran i jedan projekt sa sudjelovanjem istraživačke grupe iz Hrvatske. Platforma će sredinom 2023. objaviti novi tematski natječaj.

Više informacija na: https://transatlanticplatform.com/.

Edit Content

Hrvatska zaklada za znanost uključila se kao partner u konzorcij u okviru ERA-NET Cofund projekta Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (tzv. mreža BlueBio) umjesto Ministarstva znanosti i obrazovanja krajem 2019. godine. Konzorcij je sufinanciran sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020. (Obzor 2020.). Mreža BlueBio sastoji se od 28 partnera iz 17 različitih europskih zemalja (Belgija, Danska, Estonija, Finska, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Irska, Island, Italija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska, Španjolska i Švedska). Cilj projekta BlueBio je osigurati održivu i konkurentnu plavu ekonomiju u Europi. Nadalje, cilj je razvijati znanje o vrijednosnim lancima u području plave bio ekonomije, poticanje primjene istraživačkih rezultata, inovacija i demonstracija o bio proizvodima u proizvodnji kroz  pristup zasnovan na sudjelovanju više dionika. Projekt BlueBio doprinosi proizvodnji sigurnih, hranjivih i kvalitetnih bio proizvoda i usluga. U okviru projekta BlueBio provode se natječaji s ciljem privlačenja projekata koji istražuju upotrebu  i dodatnu vrijednost vodne biomase u integriranim vrijednosnim lancima, od primarne proizvodnje do prerade pa sve do proizvodnje inovativnih proizvoda i usluga u području bio ekonomije. Na prvom zajedničkom natječaju države članice su osigurale 19 od 25 milijuna EUR za projekte, a Europska komisija osigurala je 6 milijuna EUR. HRZZ financira dvije hrvatske istraživačke skupine koje djeluju u okviru konzorcija prijavljenih na natječaje mreže BlueBio.

Edit Content

Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u konzorciju HERA-NORFACE ERA-NET CO-FUND (Humanities in the European Research Area and New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe), koji čini 27 organizacija koje financiraju znanstvena istraživanja iz područja društvenih i humanističkih istraživanja iz 24 europske zemlje, a koji koordinira Poljska nacionalna zaklada za znanost (NCN). Prilikom prijave za dodatna sredstva Europske komisije u okviru programa Obzor 2020, ovaj ERA-NET program preimenovan je u CHANSE. U ožujku 2021. otvoren je transnacionalni natječaj Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu. Rezultati natječaja objavljeni su u svibnju 2022., a ugovorena su dva projekta s hrvatskim sudjelovanjem.