Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:

Zakon o pravu na pristup informacijama

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)  sve domaće i strane fizičke i pravne osobe imaju pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, na jednak način i pod jednakim uvjetima.


„Informacija”
 je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisan, nacrtan, tiskan, snimljen, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.


Mediji i pristup informacijama

Mediji mogu ostvariti pravo na pristup informacijama putem Zakona o medijima ili Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakonom o medijima uređeno je ustavom zajamčeno pravo novinara na informaciju sadržano u članku 38. stavku 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10, pročišćeni tekst). Sukladno članku 6. Zakona o medijima čelnik tijela ili glasnogovornik dužan je u primjerenom roku dati novinarima zatražene informacije, te odgovara za točnost danih informacija. Tijela su dužna davati točne, potpune i pravovremene informacije o pitanjima iz svog djelokruga.

Zakonom o pravu na pristup informacijama jamči se pravo na pristup informacijama svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, pri čemu se primjenjuju rokovi i procedura propisana Zakonom.


Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija jest pravo korisnika omogućeno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2013. i dodatno ojačano Izmjenama Zakona iz 2015., temeljem preuzimanja Direktive EU-a o ponovnoj uporabi informacija. Radi se o informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a koje su kao registri, baze, evidencije ili druge vrste informacija pogodne za ponovnu uporabu, na način da se računalno mogu iskoristiti u svrhu izrade aplikacija. Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci, kao na internetu objavljeni podaci slobodni za besplatnu uporabu svima, pokretači su digitalnog europskog tržišta.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. (članak 5. točka 6.).

Više detalja o ponovnoj uporabi informacija dostupno je na https://www.pristupinfo.hr/ponovna-uporaba-podataka-i-otvoreni-podaci/.


Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Hrvatske zaklade za znanost, u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Kontakt podaci službenika za informiranje

Maja Vaupotić Arsenić

Nazorova 2, 51410 Opatija

T: +385 51 228 918

E: maja@hrzz.hr

Obrasci:

Izvješća: