Zapošljavanje doktoranada

Na natječaje u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” prijavljuju se isključivo mentori budućih doktoranada. Nakon provedenog vrednovanja ustanova na kojoj su zaposleni odobreni mentori dužna je u dogovoru s odabranim mentorima raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada, prema uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade. U dogovoru s mentorima ustanova može imati i dodatne kriterije odabira, ali je obvezno poštovanje kriterija koje je utvrdila Zaklada.

Kriteriji za odabir doktoranda

Obvezni uvjeti:

  • Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
  • Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij


Dodatni kriteriji:

  • Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
  • Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorima.


Popis dokumenata potrebnih uz prijedlog doktoranda:

  • Izvještaj natječajnog povjerenstva
  • Preslika diplome doktoranda
  • Životopis doktoranda
  • Potvrda o upisu na doktorski studij

Prijedloge odabranih doktoranada i dokumentirano obrazloženje o zadovoljavanju uvjeta potrebno je dostaviti na odobrenje Zakladi (na elektroničku adresu magdalena@hrzz.hr). Potom slijedi potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere doktoranda između Zaklade, ustanove i mentora.

Nakon toga ustanova sklapa ugovor o radu s doktorandom u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ sukladno članku 42. stavku 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13), kojim je propisano da se s osobama koje rade na projektu ograničena trajanja ugovor o radu zaključuje na određeno vrijeme dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je osoba angažirana te sukladno članku 43. stavku 5. navedenog Zakona prema kojem na traženje voditelja projekta, znanstvena organizacija može zaposliti asistenta za rad na projektu na teret sredstava projekta i na rok koliko traje projekt.

Programom je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada. Najkasnije do trećega (3.) u mjesecu ustanova treba izvršiti obračun plaće te ga poslati Zakladi. Zaklada će potrebna financijska sredstva uplatiti na račun ustanove kako bi ista bila u mogućnosti izdati naloge bankama i isplatiti plaće doktorandima paralelno s isplatom plaća znanstvenim novacima i zaposlenicima (oko desetog (10.) u mjesecu).

Ustanove su dužne evidenciju o doktorandima voditi unutar svojih internih sustava, na isti način na koji vode evidenciju zaposlenika kojima se plaća isplaćuje iz vlastitih sredstava ustanove.

Upute za obračun plaća, rok ESF-DOK-2018-01 (.pdf)

Izvješća o radu doktoranda

Hrvatska zaklada za znanost organizira sustavno praćenje rada doktoranada financiranih temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Svi mentori imaju obvezu izvještavanja o radu doktoranda i provedbi Plana razvoja karijere doktoranda. Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere doktoranda predviđena su dva periodična izvješća, nakon 18 mjeseci i nakon 36 mjeseci od zapošljavanja doktoranda te završno izvješće po završetku financiranja.

Izvješća se temelje na ugovorenom Planu razvoja karijere doktoranda, odnosno provedenim aktivnostima na doktorskom studiju i u sklopu istraživačkog rada na projektu. Završno izvješće mora uključivati potvrdu o postignutom stupnju doktora znanosti. 

Izvješća se podnose elektroničkim putem na službenim obrascima koje utvrđuje Zaklada u za to ugovorom određenim rokovima.

Obrazac za izvješće (.doc)

Obrazac za izvješće, rok DOK-2018-01 (.doc)

Obrazac za vrednovanje izvješća (.doc)

Upute za popunjavanje izvješća u EPP sustavu (primjenjivo od roka DOK-2018-09 nadalje)

Na temelju rezultata vrednovanja tih izvješća Upravni odbor Zaklade donosi odluku o daljnjem financiranju.

Ukoliko se tijekom rada pojavi potreba za izmjenom predviđenog Plana, mentor je dužan, uz suglasnost ustanove i doktoranda, zatražiti od Zaklade odobrenje izmjene Plana.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite na adrese doktorandi@hrzz.hr ili doktorandi_ESF@hrzz.hr.