Voditelj projekta je obvezan profesionalno i odgovorno voditi projekt, te utemeljeno, transparentno i učinkovito upravljati financijskim planom projekta.

Hrvatska zaklada za znanost za sve projekte koje financira organizira sustavno praćenje projektnih aktivnosti i trošenja sredstava te poštivanje ostalih ugovornih obveza. Za projekte koji traju dulje od godine dana Ugovorom o dodjeli sredstava su definirana projektna razdoblja te se prema njima određuje trajanje projektnoga razdoblja i rokovi za podnošenje izvješća.

Periodično izvješće podnosi se u roku od 15 dana od dana završetka svakoga izvještajnog razdoblja, a završno u roku od 30 dana od dana završetka projekta. Izvješće se piše na hrvatskome jeziku.

Sva se izvješća podnose na propisanim obrascima, a nakon vrednovanja na temelju rezultata vrednovanja Upravni odbor odlučuje o daljnjem financiranju projekta.

Edit

U popisu rezultata i publikacija trebaju biti navedeni samo rezultati odnosno publikacije proizašli iz rada na projektu HRZZ-a. U skladu s navedenim, nisu prihvatljive publikacije:

– u kojima nije navedena potpora HRZZ-a
– koje nisu proizašle iz aktivnosti navedenih u važećem radnom planu projekta
– koje su poslane uredništvima časopisa u završnom obliku (posljednja revizija prije prihvaćanja) prije početka projekta
– koje nisu prihvaćene za objavu.

HRZZ očekuje da će tijekom provođenja projekta proizaći međunarodno prepoznatljiva publikacija koja je rezultat rada na HRZZ projektu.

S obzirom na to da samo na temelju prve godine provođenja projekta nije očekivano da će rad na projektu rezultirati izradom doktorske disertacije, objavljene doktorske disertacije ne prihvaćaju se kao rezultati prve godine provođenja projekta.

Edit

Kako bi se osiguralo da projekti koje (su)financira Hrvatska zaklada za znanost uključuju aktivnosti informiranja i vidljivosti, ugovorna obveza korisnika sredstava HRZZ-a je obilježiti na odgovarajući način opremu i istaknuti potporu HRZZ-a kod objave radova i ostalih publikacija proizašlih iz projekta.

Sva oprema nabavljena sredstvima HRZZ-a mora biti označena naljepnicom. Naljepnica treba biti smještena na vidljivom mjestu na opremi (ukoliko je moguće, s prednje strane uređaja). Veličina naljepnice ovisi o veličini predmeta koji se označava, te sadržaj naljepnice mora biti jasno vidljiv. Naljepnica treba biti odgovarajuće kvalitete i, po mogućnosti, plastificirana.

Kod obilježavanja opreme financirane sredstvima Projekta, predlaže se korištenje sljedećeg predloška naljepnice:

Edit

Vođenje projekta potrebno je organizirati prema najvišim profesionalnim standardima i pravilima struke te u skladu s normativnim aktima HRZZ-a, natječajem, propisanim ugovorom o dodjeli sredstava te odobrenim financijskim planom projekta. Financijski plan prijavljen kao dio projektne dokumentacije bio je jedan od elemenata vrednovanja stoga po završetku vrednovanja nije moguće u njega dodavati stavke niti ga povećavati već ga je obvezno uskladiti s preporukama stručnih tijela koje su ga vrednovala. Financiranje je uvjetovano tim izmjenama, pa ako je nužno i smanjenjem iznosa financiranja. S obzirom na važnost racionalnoga postupanja s javnim sredstvima potrebno je financijski plan sastaviti tako da bude realističan te da odgovara potrebama projekta uvažavajući spomenute preporuke. Sredstva za provedbu istraživačkoga projekta potrebno je koristiti svrsishodno kako bi se postigli planirani rezultati.

Edit

Kako bi se osiguralo da oprema koja je (su)financirana sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u okviru financiranih projekata bude popisana u jedinstvenoj bazi podataka, izradit će se registar takve opreme. Raspoložive informacije trebale bi unaprijediti korištenje postojeće opreme, potaknuti suradnju između znanstveno-istraživačkih ustanova i samih istraživača kao i između znanosti i gospodarstva. Informacije vezane uz samu nabavu opreme, poput generičkoga naziva opreme (opći naziv opreme), značajne su zbog postupaka financijskog praćenja i praćenja provedbe projekta.

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Tablicu „Registar opreme” , koju je potrebno dostaviti uz periodično izvješće popunjenu informacijama koje se odnose na predmetno projektno razdoblje.

U tablicu „Registar opreme” potrebno je unijeti podatke koje se odnose na projektno razdoblje za koje se podnosi izvješće i dostaviti je uz periodično izvješće.

U tablici nije potrebno popunjavati stupce označene crvenom bojom: Ukupna vrijednost projekta; Ukupna tražena sredstva od HRZZ; Vrijednost opreme u kn po godini prema posljednjem odobrenom financijskom planu (PDV uključen), za I., II., III., IV. razdoblje.

Sadržaj tablice „Registar opreme” koji će biti javno objavljen u bazi opreme.

Upute za popunjavanje izvješća:

Dokumentacija i obrasci za pripremu izvješća prema programima HRZZ-a

U nastavku su dostupni dokumenti i obrasci za pripremu izvješća prema programima i natječajnim rokovima HRZZ-a. Za programe „Istraživački projekti” i „Uspostavni istraživački projekti” priloženi su Obrazac za opisno izvješće i Tablica uz opisno izvješće koji se ne ispunjavaju i ne prilažu posebno već služe na uvid voditeljima čiji su projekti financirani u okviru navedenih programa. Tablica uz opisno izvješće pruža uvid u tablice koje se nalaze i ispunjavaju u EPP sustavu, a Obrazac za opisno izvješće izvozi se iz EPP sustava nakon ispunjavanja svih tablica, nakon čega ga je potrebno ovjeriti i postaviti u EPP sustav. Od 1. rujna 2017. godine podnošenje izvješća provodi se isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).

Dodatni dokumenti:

Vrednovanje izvješća: