Otvoreni natječaji

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2024-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2024. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama).

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi SNSF kao vodeća agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani unutar postotka prolaznosti na tekućem natječaju SNSF-a bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, radnog i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere, Plana upravljanja podacima te dodatne dokumentacije.

 

Ukratko o natječaju IPCH-2024-10:

Datum raspisivanja natječaja: 22. srpnja 2024.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2024. do 17:00 CET, a prijava hrvatskog istraživača do 9. listopada 2024. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustavaU EPP sustavu potrebno je odabrati rok WEAVE-2024.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: international@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Tekst natječaja (.pdf)
Call for Proposals (.pdf)

Upute za prijavitelje na natječaje Weave (.pdf)

Administrative Form (.pdf) (NAPOMENA: Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu te se generira izravno iz sustava)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata
(MOBDOK-2023)

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj Potprograma „Odlazna mobilnost asistenata“ je pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

Rok za prijavu: Natječaj se provodi u postupku trajno otvorenog poziva s ciklusima u trajanju od najviše tri mjeseca

Datumi zaključivanja ciklusa: 20.06.2023., 20.09.2023., 20.12.2023., 20.03.2024., 20.06.2024., 20.09.2024., 20.12.2024., 20.03.2025., 20.06.2025., 19.09.2025.; 19.12.2025. Rok za prijavu zatvara se na navedene datume u 23:59 (CEST). Konačni rok za podnošenje prijava istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva.

Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa (npr. na prvi natječajni ciklus s datumom zaključivanja 20.06.2023. mogu se prijaviti samo studijski boravci koji će započeti najkasnije 20.12.2023. itd.)

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: znanstvenik zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje kratkoročne mobilnosti: najmanje 31 dan, a najviše 184 dana

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR (640 kn) po danu.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno.  Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti asistenata (MOBDOK).


Obavijest (8. srpnja 2024.)

Sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost od 24. lipnja 2024. godine (KLASA: 120-02/24-02/13, URBROJ: 410-03-01-24-2) o izmjeni iznosa proračuna u okviru Programa mobilnosti, novi iznos proračuna Potprograma Odlazna mobilnost asistenata je 1.386.350,00 eura. Preostali iznos proračuna za natječaj MOBDOK-2023 zaključno s trećim ciklusom (20.12.2023.) je 1.002.830,00 eura. Obavijest o navedenome nalazi se ovdje.


Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:

Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Organizacija-prijavitelj
 – Potvrda o upisu doktorskog studija za predloženog asistenta ili kopija indeksa.

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen asistent, a prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (asistent) koji se predlaže za mobilnost.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf) (objavljeno 16.5.2023.)

Prilikom podnošenja prijave krajnji korisnici (asistenti) dužni su ispuniti početnu anketu koja je dostupna ovdje. Odgovori prikupljeni anketom koristit će se za potrebe vrednovanja rezultata i učinka Programa.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

Pojašnjenja vezana za početnu anketu:

S obzirom na više upita koji su povezani s popunjavanjem početne ankete, navodimo kako za natječaje MOBDOK i MOBODL početnu anketu popunjavaju krajnji korisnici (asistenti i istraživači) dok kod natječaja MOBDOL početnu anketu popunjavaju i organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici.

14.03.2024.

PITANJE: Zanima me odnosi li se iznos od 1.798.600 EUR koji je predviđen za mobilnost samo na natječaj MOBDOK-2023 ili i na ostale mobilnosti MOBODL-2023 i MOBDOL-2023?

Ako se odnosi i na ostala dva natječaja, možete li podijeliti informaciju koliko je sredstava već utrošeno na ta dva natječaja (MOBODL-2023 i MOBDOL-2023).

ODGOVOR: Iznos od 1.798.600 EUR je predviđen natječajem kao iznos za Potprogram „Odlazna mobilnost asistenata“. No, Programom mobilnosti moguća je i realokacija sredstava po potprogramima. Na natječajima MOBODL-2023-08 i MOBDOL-2023-08 do danas su ugovorene obveze u iznosu od približno 2.326.625 EUR, a u tijeku je provedba postupka vrednovanja za natječajne rokove iz prosinca 2023. godine. Ukoliko bude izvršena realokacija sredstava među potprogramima, o navedenome ćete biti obavješteni putem službenih komunikacijskih kanala Zaklade.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano uz instituciju domaćina. Može li to biti Max Planck Institut za istraživanje kriminaliteta, sigurnosti i prava? Koliko znam, riječ je o privatnom institutu koji je (su)financiran državnim novcem, a nalazi se u SR Njemačkoj (web stranice instituta: https://csl.mpg.de/en).

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu prijavnu dokumentaciju, stoga nije moguće unaprijed potvrditi prihvatljivost projektnih prijedloga. U skladu s uvjetima Natječaja, kao Organizacija-domaćin prihvatljive su: „javne ili privatne visokoškolske ustanove u inozemstvu (sveučilišta, instituti, istraživački centri), trgovačka društva, uključujući i mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), neprofitne ili humanitarne organizacije (NGO, fundacije itd.), međunarodne organizacije (EMBL, CERN itd.) koje obavljaju istraživačko-razvojnu djelatnost.“ Ostali uvjeti Natječaja kao i Upute objavljene su kao dio natječajne dokumentacije.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano za prihvatljivu inozemnu instituciju. Postoji li mogućnost otići na inozemni fakultet na kojem je zaposlen sumentor doktoranda, no doktorand nije zaposlen na toj instituciji?

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu prijavnu dokumentaciju, stoga nije moguće unaprijed potvrditi prihvatljivost projektnih prijedloga. U skladu s prethodno danim odgovorima na upite, ponavljamo kako mobilnost nije moguće ostvariti na instituciji na kojoj asistent ima status studenta i na kojoj pohađa doktorski studij.

 

11.01.2024.

PITANJE: Prijavljujem se za MOBDOK-2023. Na željenu instituciju željela bih ići od 1.7. – 1.12. Mentor ide na godišnji 2 tjedna u kolovozu. Institut je otvoren te bih dolazila na njega ili bih alternativno mogla otići prikupljati podatke (teleskop u drugoj državi, čiji smo oboje članovi) bez mentora u tom razdoblju. Je li ijedna od ove dvije opcije prihvatljiva? 

ODGOVOR: Aktivnosti je potrebno detaljnije opisati u Obrascu A (Prijavnom obrascu) pod Odjeljak C: Opis predloženog znanstveno-istraživačkog usavršavanja asistenta. Navedeno je predmet vrednovanja te je obrazac za vrednovanje objavljen uz natječaj.

 

07.12.2023. 

PITANJE: Prilikom ispunjavanja obrasca B – Životopis asistenta za natječaj MOBDOK-2023, nije mi posve jasna točka 4.e – Usavršavanje i boravak na međunarodnim institucijama.

U uputama za prijavu na natječaj je navedeno ‘Navedite detalje o dosadašnjim usavršavanjima i boravcima u inozemstvu. Navedite naziv, mjesto i trajanje.’

Znači li to da su jedino relevantna usavršavanja u inozemstvu? Ukoliko sam u Hrvatskoj bila na usavršavanjima, mogu li i njih napisati ili nisu bitna?

ODGOVOR: Točka 4.e navodi: e. Usavršavanje i boravak na međunarodnim institucijama (ako je primjenjivo). Ukoliko navedena točka nije primjenjiva, odnosno ne postoji prethodno iskustvo usavršavanja na međunarodnim institucijama, možete točku ostaviti praznu.

 

PITANJE: Zaposlen sam kao asistent na (UKLONJENO) gdje ujedno i pohađam doktorski studij (UKLONJENO). Zainteresiran sam za korištenje MOBOK programa mobilnosti za asistente te trenutno radim na nabavljanju potrebne dokumentacije.

Ono što me muči je to što vidim da je velik dio informacija vezan uz temu mojeg doktorskog istraživanja, a ja kao student 2. semestra još nemam definiranu temu. Kod nas se na doktorskom studiju to rješava uglavnom pri kraju 3. semestra doktorskog studija. Znači li to da ja prije prijave i eventualne obrane teme uopće ne mogu koristiti Vaš program financiranja mobilnosti, unatoč tome što sam zaposlen kao asistent te pohađam doktorski studij?

ODGOVOR: Ukoliko još nemate definiranu doktorsku temu, molimo Vas da navedete obrazloženje iz upita u prijavnoj dokumentaciji. Pritom, možete ispuniti navedena pitanja u kontekstu Vašeg istraživačkog interesa. Prema uvjetima natječaja, prihvatljiv krajnji korisnik je znanstvenik zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

 

PITANJE: Ukoliko se ostvari pravo na odlazak na usavršavanje na natječajnom roku 20.9, zanima me je li moguće odgoditi tj. modificirati trajanje mobilnosti budući da je odlazak na mobilnost planiran početkom siječnja 2024.?  Konkretno, ukoliko asistentu budu dodijeljena sredstva za 60 dana je li moguće da asistent prije potpisa ugovora skrati mobilnost na 31 dan ?

ODGOVOR: Mobilnost se mora ostvariti u kontinuitetu i u trajanju koje je prijavljeno i, u slučaju pozitivnog vrednovanja, ugovoreno. Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa Točan datum, u slučaju prihvaćanja Vaše prijave za financiranje, može se odrediti kada primite obavijest o rezultatima vrednovanja.

 

PITANJE: asistent sam na (UKLONJENO).

Prijavljujem se na natječaj za odlaznu mobilnost asistenata. Rok je 20.12.2023. prema https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

Nisam se prijavljivao za prijašnji rok (20.09.2023.) jer tada nisam još znao hoću li moći ići u posjet.

Prijavio bih se za kratkoročnu mobilnost u razdoblju 11.2.2024. – 13.3.2024. (31 dan).

Smatrate li da je 20.12.2023. – 11.2.2024. previše kratak period za evaluaciju prijave?

Je li moguće započeti mobilnost 11.2.2024. iz vlastitih sredstava pa ako dobijem sredstva od HRZZ preko MOBDOK natječaja nekad kasnije pokriti troškove mobilnosti?

ODGOVOR: Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. S obzirom na navedeno, prijave koje ulaze u ciklus vrednovanja 20. prosinca 2023. godine moraju započeti najkasnije 20. lipnja 2024. Očekivano trajanje vrednovanja prijava je 3 mjeseca. Financiranje ne može započeti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, koji potpisuju HRZZ i Organizacija-prijavitelj stoga nije moguće naknadno pokrivanje troškova koji su nastali prije datuma sklapanja ugovora.

 

30.11.2023.

PITANJE: planiram se prijaviti na natječaj MOBDOK-2023 20.12.2023. U Obrascu E – “Host Organization’s Letter of Support” piše da ga treba potpisati “representative of the Host Organization”. Je li potpis valjan ako ga potpiše mentor-domaćin ili ga mora potpisati neki administrativni predstavnik Organizacije-domaćina?

ODGOVOR: Pismo potpore mora biti podneseno na službenom memorandumu Organizacije-domaćina i potpisano od strane predstavnika Organizacije-domaćina. Svaka organizacija ima pravila tko može biti službeni potpisnik te Vas upućujemo da navedeno provjerite s Organizacijom- domaćinom. Elektronički potpisi i pečati su prihvatljivi.

 

PITANJE: (nije naznačen potprogram kod upita) Ispunila sam početnu anketu, no kako nisam dobila nikakvu potvrdu o tome, zanima me postoji li način da budem sigurna da je anketa evidentirana u Vašem sustavu?

ODGOVOR: Za navedenu anketu zaduženo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te HRZZ nema uvida u rezultate do zaključenja natječaja ili početka ciklusa vrednovanja.

 

PITANJE: Treba li se iz obrazaca izbrisati dio gdje su napisane kratke upute (uokvireni tekst i tekst u italicsu)? Zanima me jer se brisanjem tog teksta može povećati broj redaka za raspisivanje prijave.

Treba li mobilnost biti neprekidna?

Smatra li se prekidom mobilnosti povratak u Hrvatsku za vikend radi osobnih obveza? I ako da, može li se nadoknaditi produženjem mobilnosti npr. ako se otputuje doma na 2 dana, onda se na mobilnosti ostane 2 dana dulje?

ODGOVOR: Tekst uputa iz obrazaca ne smije se brisati. Mobilnost se mora ostvariti u kontinuitetu i u trajanju koje je prijavljeno i, u slučaju pozitivnog vrednovanja, ugovoreno.

 

PITANJE: Javljam se vezano za natječaj “Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-12)” s tehničkim pitanjem oko prijave preko epp sustava.

Naime u “Uputama za prijavu na natječaj” (stranica 6, točka 1.2.1 – Kako se prijaviti na natječaj?) stoji da “prijavu podnosi Organizacija na kojoj je zaposlen krajnji korisnik…”, dok u “Uputama za korištenje epp sustava” (stranica 2) stoji da “prijavu na natječaj… podnose mladi istraživači…”. Naša je dvojba oko toga podnosi li prijavu (tj. registrira li se u epp sustav) krajnji korisnik (zaposlenik) ili organizacija (u našem slučaju Klinički Bolnički Centar Zagreb)?

ODGOVOR: Prilaganje prijave u EPP sustav podnosi krajnji korisnik putem svog profila u EPP sustavu.

 

23.11.2023.

Pitanje: Obraćam Vam se s upitom vezanim uz natječaj odlazne mobilnosti asistenata (MOBDOK-2023). Planiram se prijaviti na natječaj s ciljem odlaska na sveučilište u UK-u u trajanju od 3 mjeseca. Host sveučilište naplaćuje 747 funti mjesečno za troškove administracije, IT pristupa, pristupa knjižnici i mogućnosti prisustvovanja predmetima koji se održavaju u sklopu sastavnice.

U skladu s tim imam dva pitanja:

(1) Smatra li se ovaj fee koji host sveučilište naplaćuje kao prihvatljiv trošak, odnosno u slučaju prihvaćanja prijave je li moguće da se dio od financiranja (86 eura puta točan broj dana) potroši na ovu naknadu host sveučilištu?

(2) Je li moguće ostvariti neku vrstu dodatnog financiranja kako bi se pokrio trošak ove naknade?

Odgovor: Ovim natječajem dodjeljuje se osobna stipendija koju krajnji korisnik (asistent) koristi za pokrivanje svih nužnih troškova za vrijeme boravka na instituciji–domaćinu.

Za osiguravanje dodatnih izvora financiranja upućujemo Vas na Izjavu Organizacije-prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele koja je sastavni dio prijave na ovaj natječaj.

 

Pitanje:  Javljam se vezano uz upit koji se odnosi na vrijeme trajanja programa odlazne mobilnosti asistenata. Naime, zainteresiran sam prijaviti se na odlaznu mobilnost asistenata u trajanju 90 dana između ožujka i lipnja 2023. godine na znanstvenom centru u Njemačkoj.

U navedenom razdoblju, točnije 13. travnja 2023., pozvan sam na konferenciju koja će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama zbog koje bih u nekoliko dana trebao napustiti Njemačku. Zanima me postoji li mogućnost privremenog prekida programa odlazne mobilnosti i odlaska u Sjedinjene Američke Države zbog konferencije za vrijeme trajanja programa odlazne mobilnosti i može li se to istaknuti prilikom prijave?

Odgovor: Sudjelovanje na konferenciji ne smatra se prekidom mobilnosti.

 

16.11.2023.

PITANJE: Asistentica sam i doktorandica na (UKLONJEN NAZIV USTANOVE). Planiram se prijaviti na otvoreni natječaj “Program mobilnosti- odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK-2023)” u ciklusu prijava koji završava 20.12.2023. Pročitala sam u samom natječaju kako je rok za rješavanje prijava 3 mjeseca. Je li to znači da se na mobilnost ne može ići prije 20.3.2024. ili da je to najduži mogući rok za rješavanje prijava? Mobilnost bi trebala realizirati na University of Portsmouth, do kojeg bi išla letom do Londona, a jedina direktna linija iz Splita tijekom zimskog rasporeda ide subotom koja bi bila 16.3.2024. Dakle moje pitanje za Vas je može li moja mobilnost započeti 16.3., s obzirom da je zbog istraživanja na kojem bi sudjelovala poželjno da im se priključim prvom mogućom prilikom? 

ODGOVOR: Očekivano trajanje vrednovanja prijava je 3 mjeseca. Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa, odnosno za ovaj natječajni ciklus najkasnije 30. lipnja 2024. Temeljem navedenoga, možete planirati početak mobilnosti u ožujku 2023. godine, a točan datum,  u slučaju prihvaćanja Vaše prijave za financiranje, odrediti kada primite obavijest o rezultatima vrednovanja.

 

PITANJE: Obraćam vam se s upitom vezano za natječaj HRZZ-MOBDOK-2023 te za hipotetski slučaj da se na HRZZ-MOBDOK 2023 natječaj prijavljuje osoba za koju je prethodno uspješno okončan postupak dodjele sredstava putem Erasmus stipendije za studijski boravak u trajanju od tri mjeseca. Hoće li biti ispunjen uvjet izbjegavanja dvostrukog financiranja, ukoliko bi ta osoba raskinula ugovor o Erasmus stipendiranju, nakon što bi ostvarila financiranje temeljem HRZZ-a ili je nužno da Erasmus ugovor bude raskinut prije prijave na HRZZ natječaj? Pritom bi se prijava na HRZZ odnosila na isto razdoblje studijskog boravka kao i Erasmus.

ODGOVOR: Prilikom prijave na predmetni natječaj, Organizacija-prijavitelj podnosi OBRAZAC F (Izjava Organizacije-prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele). U navedenome obrascu je opisano načelo izbjegavanja dvostrukog financiranja. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, Organizacija-prijavitelj može predložiti navedenog krajnjeg korisnika kao korisnika mobilnosti te zbog prijave na natječaj MOBDOK ne morate raskidati ugovor o Erasmus stipendiranju, no u slučaju potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava s Hrvatskom zakladom za znanost za ovaj navedeni program, isti krajnji korisnik ne smije biti korisnik druge stipendije kojom se osigurava da „prihvatljivi izdaci“ nisu „više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava.“

 

9.11.2023.

U razdoblju od 2. 11. do 9. 11. nije bilo zaprimljenih upita.

 

2.11.2023.

U razdoblju od 26. 10. do 2. 11. nije bilo zaprimljenih upita.

 

26.10.2023.

U razdoblju od 19. 10. do 26. 10. nije bilo zaprimljenih upita.

 

19.10.2023. 

PITANJE: Zainteresiran sam za prijavu na potprogram MOBDOK u sklopu programa mobilnosti. Kako sam trenutno zaposlen na projektu u sklopu programa Razvoj karijera mladih istraživača, molio bih informaciju da li se oba programa mogu koristiti istovremeno. Ako na primjer dobijem potporu u sklopu projekta MOBDOK na trajanje od na primjer 3 mjeseca, jesam li obavezan i da li uopće mogu, postojeći ugovor staviti na neku vrstu pauze za vrijeme trajanja mobilnosti?

ODGOVOR: Asistent koji je zaposlen putem programa Razvoj karijera mladih istraživača može se javiti na natječaj MOBDOK-2023. S obzirom na to da asistenti koji se financiraju putem navedenog programa moraju imati važeći ugovor o radu s Organizacijom na kojoj se projekt provodi (a koja je onda i Organizacija-prijavitelj za ovaj natječaj) tim asistentima pripadaju sva prava i obveze kao i svim ostalim asistentima zaposlenim na toj organizaciji, kao i općenito u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Korištenje stipendije za mobilnost ne predviđa prekide ugovora o radu.

12.10.2023. 

U razdoblju od 5. 10. do 12.10. nije bilo zaprimljenih upita. 

 

5.10.2023.

PITANJE: Zaposlena sam kao asistent na Sveučilištu u Hrvatskoj, a doktorski studij sam upisala na inozemnom sveučilištu. Mogu li se ja prijaviti na natječaj? Ako da, može li organizacija-domaćin biti inozemna organizacija na kojoj studiram doktorski studij ili mora biti neka treća inozemna organizacija?

ODGOVOR: Cilj Potprograma „Odlazna mobilnost asistenata“ je pružiti priliku asistentima, zaposlenima na Organizaciji-prijavitelju u Hrvatskoj, da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama. Mobilnost nije moguće ostvariti na instituciji na kojoj asistent ima status studenta i na kojoj pohađa doktorski studij.

 

28.9.2023. 

U razdoblju od 21.9. do 28.9. nije bilo zaprimljenih upita. 

21.09.2023.

PITANJE: Zanima me mora li plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja asistenta biti integriran u pismo potpore Organizacije-domaćin kao potpoglavlje? Ili zaseban dokument na memorandumu domaćina?

Također, popis postignuća Organizacije-domaćin u vidu uspješnih projekata ili popis publikacija? Može se predati kao dodatak pismu potpore ili u sklopu njega unesen popis?

ODGOVOR: U Uputama za prijavu na natječaj, str. 11 opisan je sadržaj Obrasca E – Potpora Organizacije-domaćina te se na istoj stranici nalazi popis elemenata koje isto mora sadržavati. Jedan od navedenih elemenata je „popis postignuća Organizacije odnosno organizacijske jedinice u okviru koje će asistent boraviti u predmetnoj znanstvenoj disciplini.“ Navedeno se odnosi na istaknute publikacije, projekte, međunarodne suradnje i sl. isključivo „u predmetnoj znanstvenoj disciplini.“

Na istoj stranici je navedeno što mora sadržavati Plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja asistenta kao zaseban dio pisma potpore. S obzirom na opseg navedenih elemenata, odnosno na popis sadržaja navedenog obrasca, ljubazno Vas molimo da pogledate str. 11 navedenog dokumenta.

 

PITANJE: Imam pitanje u vezi Obrasca E – Potpora organizacije domaćina. Što sve obuhvaća popis postignuća Organizacije u okviru koje će asistent boraviti u predmetnoj znanstvenoj disciplini za koji je navedeno da mora biti sadržan u Obrascu E?

ODGOVOR: Navedeno se odnosi na istaknute publikacije, projekte, međunarodne suradnje i sl. isključivo „u predmetnoj znanstvenoj disciplini.“

 

PITANJE: Doktorand sam na (UKLONJENO) i htio bih se prijaviti na sljedeći krug natječaja za mobilnost doktoranada MOBDOK-2023 sa rokom 20.09.2023. Koliko brzo nakon tog datuma će se saznati tko je dobio natječaj?

Moja inicijalna pretpostavka je da će trebati 3 mjeseca (kao što je trebalo za prvi krug ako sam dobro shvatio) te sam stoga planirao tražiti u natječaju financiranje za mobilnost od siječnja do lipnja 2024 (6 mjeseci) – potom sam se planirao vratiti na (UKLONJENO) i doktorirati. Trenutno sam pod ugovorom o radu koji traje do 31.ožujka 2024 pod imenom „Projekt razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanost (DOK-2020-01).

Zanima me je li moj ugovor DOK-2020-01 stvara „probleme“ za mobilnost obzirom da bi istekao prije nego bih se vratio sa druge institucije? Kakva je praksa u ovakvim situacijama i mogu li se svejedno prijaviti na 6mj mobilnosti?

ODGOVOR: Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. S obzirom na navedeno, prijave koje ulaze u ciklus vrednovanja 20. rujna 2023. godine moraju započeti najkasnije 31. ožujka 2024. Krajnji korisnik (asistent) mora biti zaposlen na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Trajanje vrednovanja zaprimljenih prijava je do tri mjeseca.

 

PITANJA: Molio bih Vas kratku informaciju vezano uz prijave odlazne mobilnosti asistenata iz NPOO-a. U kojem je najkraćem roku moguće započeti odlaznu mobilnost asistenata nakon završetka jednog natječajnog ciklusa? Primjerice, za ciklus za kojeg se prijave zaprimaju do 20.9., je li moguće zatražiti sredstva za mobilnost koja bi počela 1.11. ili 1.12. ove godine?

Također, zanima me jesu li utrošena sredstva predviđena za ovu godinu ili ima još prostora?

ODGOVOR: Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. S obzirom na navedeno, prijave koje ulaze u ciklus vrednovanja 20. rujna 2023. godine moraju započeti najkasnije 31. ožujka 2024.. Trajanje vrednovanja zaprimljenih prijava je do tri mjeseca. Financiranje ne može započeti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, koji potpisuju HRZZ i Organizacija-prijavitelj.

 

PITANJE: Mogu li se datumi posjete inozemnoj instituciji koji se postave na natječaju MOBDOK-2023 promijeniti? Duljinu posjete bi bila ista, no odgodio bi putovanje za 2 mjeseca. Trenutno sam pod ugovorom o radu koji traje do 31.ožujka 2024 pod imenom „Projekt razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanost (DOK-2020-01) a htio bih se prijaviti na natječaj MOBDOK23 za period 01.2024 – 06.2024. Kako bih mogao zadovoljiti uvjet MOBDOK-2023 natječaja da imam status doktoranda, prijavio bih produljenje ugovora DOK-2020-01 za tih 3 mjeseca (pa čak i na neplaćeno). Nažalost produljenje se vjerojatno ne bi odobrilo do 20.09 kada je rok za drugi krug MOBDOK-2023 natječaja. Iz tog razloga me zanima ako se datumi mogu promijeniti.

ODGOVOR: Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. S obzirom na navedeno, prijave koje ulaze u ciklus vrednovanja 20. rujna 2023. godine moraju započeti najkasnije 31. ožujka 2023. Datum početka mobilnosti može se prilagoditi međutim ne mogu započeti kasnije od navedenog datuma.

Krajnji korisnik (asistent) mora biti zaposlen na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Trajanje vrednovanja zaprimljenih prijava je do tri mjeseca.

 

14.09.2023.

PITANJE: Prijavljujem se na natječaj za odlaznu mobilnost asistenata. Zaposlena sam kao asistent na UKLONJENO fakultetu, a student doktorskog sam na UKLONJENO fakultetu.

Možete li mi potvrditi da je organizacija prijavitelj fakultet UKLONJENO?

ODGOVOR: Organizacija-prijavitelj je organizacija na kojoj ste zaposleni.

 

PITANJE: Asistent sam na Sveučilištu u Hrvatskoj. Može li se Program mobilnosti (MOBDOK) koristiti za odlaznu mobilnost na neko drugo Sveučilište u Hrvatskoj ili je program namijenjen samo za odlazak na inozemne institucije?

ODGOVOR: Organizacija-domaćin mora biti inozemna ustanova, mobilnost unutar Republike Hrvatske ne podržava se ovim natječajem.

 

07.09.2023.

PITANJE:

1. “Je li predviđena oprema, ako je predviđena, u skladu s NRT standardima, odnosno da li je priložena okolišna dozvola koja je u skladu sa člankom 95. zakona o zaštiti okoliša?” Možete li molim Vas pojasniti o kojoj je opremi riječ? Opremi koja će se koristiti na usavršavanju ili nešto drugo?

2. “Je li projektni prijedlog u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom NN 84/21?” Što ukoliko projektni prijedlog nema nikakvog doticaja s gospodarenjem otpadom? 

3. “Je li projektni prijedlog u skladu s Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)?” Što ukoliko projektni prijedlog nema nikakvog doticaja s zakonom o civilnoj zaštiti? 

ODGOVOR: 1. Pitanje se odnosi na opremu koja će se koristiti na usavršavanju.

2.-3. Predlažemo odgovoriti: „Nije primjenjivo za aktivnosti planirane projektnim prijedlogom“.

 

PITANJE: Imam upit u vezi obrasca G – USKLAĐENOST S NAČELOM  „NE NANOSI BITNU ŠTETU“. Molim Vas potvrdu, ukoliko se ne bavimo s izvorima zračenja, ali ćemo u Organizaciji-domaćin koristiti izvor zračenja kao metodu, da li je to u skladu s NRT načelima, odnosno je li potrebna okolišna dozvola te Zakonom o gospodarenju otpadom?

ODGOVOR: Prijavitelj na ovaj natječaj je javna istraživačka organizacija na kojoj je zaposlen asistent. Zbog jednakosti postupanja, nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu prijavnu dokumentaciju, a u slučaju nejasnoća od prijavitelja će se zatražiti pojašnjenje.

 

PITANJE: Prijavila bih se na mobilnost na rok 20.09. U nekoliko navrata sam pročitala u Vašim odgovorima da proces obrade prijave traje do 3 mjeseca te da nije moguće ostvariti mobilnost unutar tog perioda, već tek poslije. Postoje li ikoje iznimke za to pravilo?

Naime, mentorica-domaćin motivira početak mobilnosti od 06.11. radi što skorijeg početka istraživanja, ali i drugih poslovnih obaveza koje alternativni termin nude tek na proljeće, pa me zanima postoje li ikakvi izuzeci ili moramo promijeniti period mobilnosti? Također, kao je početak 01.03., moramo li se prijaviti na rok 20.09. ili 20.12.?

ODGOVOR: Obrada prijave na natječaj provodi se sukladno postupku vrednovanja opisanom u tekstu natječaja. Planirano trajanje vrednovanja prijava na natječaj je do 3 mjeseca.

Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa (npr. na natječajni ciklus s datumom zaključivanja 20.09.2023. mogu se prijaviti samo studijski boravci koji će započeti najkasnije 20.03.2024.).

Mjesec početka mobilnosti kojeg navedete u prijavi moguće je prilagoditi u slučaju prihvaćanja projekta za financiranje, međutim mobilnost mora započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa.

 

31.08.2023.

PITANJE: Namjeravam se prijaviti na natječajni rok 20.9.2023. te imam sukladno tome nekoliko pitanja:

1. Je li po povratku s razmjene potrebno R1 računima na ime matičnog fakulteta pravdati troškove smještaja i putovanja ? Pitam iz razloga jer odlazim na razmjenu u zemlju gdje troškovi dnevnog smještaja u objektima koji imaju mogućnost izdavanja R1 računa daleko nadilaze troškove dnevne stipendije od 85 eura.  

2. Na koji način matični fakultet stavlja sredstva na raspolaganje krajnjem korisniku (asistentu)?

Unaprijed Vam zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: 1. Putem natječaja dodjeljuje se osobna stipendija te nije potrebno dostavljati R1 račune. U svrhu pravdanja iznosa stipendije, tijekom aktivnosti mobilnosti potrebno je priložiti potvrdu organizacije-domaćina o boravku istraživača na organizaciji, koju potpisuje mentor-domaćin.

2. Sredstva za provedbu Projekta isplatit će se na račun Organizacije uoči odlaska na znanstveno-istraživačko usavršavanje temeljem dostavljenih dokaza o planiranom i dogovorenom usavršavanju i dokumentaciji (potpisani Ugovor). Ugovorom se organizacija obvezuje sredstva staviti na raspolaganje krajnjem korisniku u roku od dva tjedna od isplate HRZZ-a organizaciji. HRZZ ne ulazi u interne procedure organizacija.

 

24.08.2023.

U razdoblju od 17. do 24.08. nije bilo zaprimljenih upita.

17.08.2023.

PITANJE: Je li moguće trajanje mobilnosti podijeliti na dva odlaska unutar jedne prijave npr. prvi odlazak u siječanj-ožujak 2024. te studeni-prosinac 2024.?  Računaju li se vikendi i blagdani u broj dana?

ODGOVOR: Trajanje mobilnosti može iznositi najmanje 31 dan, a najviše 184 dana, u kontinuitetu. Vikendi i blagdani se računaju u trajanje mobilnosti.

 

10.08.2023.

PITANJE: Pitanje vezano uz program odlazne mobilnosti asistenata: s obzirom na trajanje vrednovanja prijava – u kojem mjesecu će najranije biti moguće ostvariti mobilnost ukoliko se prijavljuje na drugi natječajni ciklus (20.09.2023.)?

ODGOVOR: Predviđeno trajanje vrednovanja prijava je do 3 mjeseca pa u slučaju prijave na rok 20. rujna 2023. mobilnost možete započeti najranije u prosincu 2023. godine.

27.07.2023.

U razdoblju od 20.07. do 27.07. nije bilo zaprimljenih upita. 

20.07.2023.

U razdoblju od 13.07. do 20.07. nije bilo zaprimljenih upita. 

13.07.2023.

U razdoblju od 06.07. do 13.07. nije bilo zaprimljenih upita. 

06.07.2023.

U razdoblju od 29.06. do 06.07. nije bilo zaprimljenih upita. 

 

29.06.2023.

PITANJE: Da li je moguća naknadna promjena mjeseca početka mobilnosti – primjerice umjesto planiranog početka u listopadu 2023. godine, s mobilnošću bi se počelo u studenome ili prosincu, što je i dalje unutar 6 mjeseci od predaje prijave na natječaj MOBDOK-2023. Razlog su administrativni zahtjevi organizacije-domaćina.

ODGOVOR: Moguće je zatražiti pomicanje datuma početka mobilnosti u okviru rokova za provedbu projekta definiranih Natječajem, ukoliko za isto postoji opravdan razlog. O navedenome je potrebno obavijestiti Zakladu najkasnije po primanju obavijesti o rezultatima vrednovanja, a prije potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava.

 

21.06.2023.

Pitanje: Poštovani, zanima me da li proces vrednovanja pojedinačne prijave na natječaj kreće odmah nakon prijave projekta u EEP sustav, ili se čeka zadnji dan završetka ciklusa natječaja tj. datum zaključavanja pojedinog kruga natječaja i onda kreće s evaluacijom svih prijava zaprimljenih u tom krugu?

Odgovor: Čeka se zadnji dan završetka ciklusa natječaja, odnosno sve prijave podnesene prije pojedinog datuma zaključivanja ciklusa ulaze u zajednički postupak vrednovanja u tom ciklusu, a sve prijave podnesene nakon navedenih datuma bit će vrednovane u okviru narednog natječajnog ciklusa. Konačni rok za podnošenje prijava istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva. Po isteku prethodno spomenutog datuma zaključivanja pojedinog natječajnog ciklusa stručne službe Zaklade provest će administrativnu provjeru svih prijava podnesenih u predmetnom ciklusu sukladno Protokolu za administrativni pregled prijava.

 

15.06.2023.

PITANJE 1: je li dovoljno ako je obrazac E (Pismo potpore Organizacije-domaćina) potpisan od strane mentora-domaćina ukoliko je u istom iznesena potpora mentora i organizacije? Je li nužno zatražiti da obrazac bude potpisan i od strane čelnika, odnosno dekana fakulteta?

PITANJE 2: Navedeno je da Obrazac E potpisuje “predstavnik Organizacije-domaćina”. Možete li precizirati tko je predstavnik organizacije ako se radi o Sveučilištu/Fakultetu? Je li prihvatljivo da obrazac/pismo potpiše mentor-domaćin ako se radi o redovitom profesoru? Ako je mentor-domaćin ujedno i zamjenik pročelnika Zavoda (School) je li takav potpis prihvatljiv i treba li naglasiti tu funkciju prilikom potpisa?

ODGOVOR: Pismo potpore mora biti podneseno na službenom memorandumu Organizacije-domaćina i potpisano od strane predstavnika Organizacije-domaćina, a pri čemu se navedeno odnosi na službenog zastupnika Organizacije-domaćina, npr. dekana. Svaka organizacija ima pravila tko može biti službeni potpisnik. Elektronički potpisi i pečati su prihvatljivi.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano uz Obrazac-B “Životopis asistenta”, 4. točka pod d.

“Predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili u međunarodno priznatim znanstvenim organizacijama (ako je primjenjivo)”; ovdje se unose predavanja (oral presentations) koja je prijavitelj održao na međunarodnim kongresima na koje se sam prijavio te na kojima je sudjelovao, ali ne i posterske prezentacije?

Također me zanima da li je potrebno za navedena predavanja dostaviti potvrde o sudjelovanju na konferencijama te da li je potrebno dostaviti potvrde o usavršavanju i boravku na međunarodnim institucijama?

ODGOVOR: Prihvatljivo je prikazati i poster prezentacije. Nije potrebno dostavljati potvrde.

 

07.06.2023.

PITANJE: Doktorsko usavršavanje u okviru kratkoročne mobilnosti za neke zemlje zahtijeva veći iznos od isplaćene stipendije 85 EUR-a po danu. Da li je u tim slučajevima dopušteno da se doktorandu npr. plati putna karta iz drugih sredstava koje nam doznačuje Ministarstvo, a da se to u smislu ovog natječaja ne smatra dvostrukim financiranjem?

ODGOVOR: Izbjegavanje dvostrukog financiranja znači da predloženi prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz Europske unije, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova), niti da će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava.

Ovaj Potprogram nudi potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin). Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje asistentu (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja. U svrhu pravdanja iznosa stipendije HRZZ-u prilaže se potvrda organizacije-domaćina o boravku asistenta na organizaciji koju potpisuje mentor-domaćin.

 

PITANJE: Mogu li se na MOBDOK prijaviti ako sam upisana na doktorski studij i radim kao istraživač na projektu?

ODGOVOR: Prihvatljivi prijavitelj je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta, bez obzira na izvor plaće, na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti koji je upisan na doktorski studij.

 

01.06.2023.

PITANJE: Mogu li se na MOBDOK prijaviti kao viši asistent/postdoktorand na projektu. Doktorirao sam prije godinu i pol dana.

ODGOVOR: Prihvatljivi krajnji korisnik na natječaju MOBDOK je mladi istraživač koji je upisan na doktorski studij i koji je zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Vi se možete prijaviti na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-08).

 

PITANJE: Zaposlena sam kao asistent na Sveučilitu A. Upisana sam na doktorski studij na Sveučilištu B jer Sveučilište A nema doktorski studij iz mog područja. Također na Sveučilištu B (gdje sam upisana na doktorski studij) imam mentora s kojim aktivno radim na svom doktoratu. Zanima me da li Obrazac C – Potpora mentora na Organizaciji-prijavitelju, potpisuje moj stvarni mentor sa Sveučilišta B gdje sam upisana na doktorat ili mentor koji mi je formalno dodijeljen na matičnoj instituciji (Sveučilište A), ali koji nije vezan s područjem moga rada te s istim nije detaljno upoznat?

ODGOVOR: Obrazac C potpisuje mentor na Organizaciji-prijavitelju, a to je organizacija na kojoj ste zaposleni. U navedenom slučaju, možete priložiti i suglasnost u formi obrasca C od mentora na organizaciji na kojoj pohađate doktorski studij.

 

PITANJE: Moje je pitanje hoće li možda na ovom natječaju dodatne bodove imati asistenti koji pokušavaju ostvariti mobilnost u zemljama koje nisu više dio EU, jer se u te suradničke institucije više ne mogu prijaviti kroz uobičajene natječaje ERASMUS + poziva.

ODGOVOR: Obrazac za vrednovanje objavljen je kao dio natječaja, na poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/. Natječajem nije utvrđen kriterij temeljem kojeg bi se vrednovala zemlja odlaska, odnosno država u kojoj se nalazi odabrana institucija na kojoj se ostvaruje mobilnost.

 

PITANJE: Imam pitanje oko mobilnosti vezane za asistente. Vidim da Sjedinjene Američke Države nisu na popisu, no zanima me može li se svejedno nekako otići tamo s ovim projektom i stipendijom?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska./ Upit odgovoren 27. travnja.

 

25.05.2023.

PITANJE: Imam asistenta koji ne govori hrvatski a koji bi se prijavio na taj natječaj, pa bi puno značilo kad bi mogao on pročitati detalje poziva i pripremiti dokumentaciju. Isto tako imam kolegicu koja također ima dva asistenta koji ne govore hrvatski a ona sama hrvatskim vlada ograničeno te bi i njoj puno značilo da može sama pročitati, kao i njeni doktorandi uvjete poziva. U protivnom sav posao spada na mene, što uslijed moje prezauzetosti nam ova značajno ograničava mogućnosti prijave na taj poziv.

ODGOVOR: Uputama za prijavu na natječaj definirano je kako sva prijavna dokumentacija mora biti podnesena na službenim obrascima HRZZ-a na hrvatskom jeziku, osim obrazaca vezanih uz mentora-domaćina (Obrazac D) i Organizaciju-domaćina (Obrazac E), koji se podnose na engleskom jeziku.

 

PITANJE: Želim mobilnost odraditi na Novom Zelandu koji je naveden na zasebnoj listi zemalja za koje vrijede prijelazne odredbe. Kod NZ je specifično navedeno “applicable for Pillar II ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’ as from the Work Programmes 2023 onwards, including for the institutionalised European partnerships” pa nije sasvim jasno je li time pokriven i ovaj program, tj. nalazi li se NZ na listi zemalja u kojima je moguće odraditi mobilnost.

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

 

PITANJE: Asistent sam s ugovorom do 2026. godine na (uklonjen naziv institucije). Obranu doktorskog rada bih trebala imati u listopadu ili studenom 2023. godine. Voljela bih ići na mobilnost od 1.1.2024. godine i pronašla sam i mjesto gdje bih išla, ali me zanima s obzirom na navedeno je li to moguće i s obzirom na to sve do kad bih trebala onda dostaviti dokumentaciju, ako bih išla u tom periodu od 1.1.2023.-1.5.2023. Jer sam vidjela također da je potrebna dokumentacija potvrde upisa na doktorski, posjedujem indeks, ali tad prije odlaska bih doktorski studij završila, a za vrijeme prijave na natječaj još uvijek bi bila na doktorskom studiju. Nadam se da razumijete moj upit. 

ODGOVOR: Uvjet Natječaja Odlazna mobilnost asistenata jest da je asistent upisan na doktorski studij, što se odnosi i na vrijeme trajanja mobilnosti. Naime, natječajna dokumentacija podrazumijeva prijavu sažetka doktorskog istraživanja. Uz navedeno, kriteriji vrednovanja koji su dostupni u objavljenom obrascu za vrednovanje odnose se, između ostalog i na (1.3.) Povezanost Plana znanstveno-istraživačkog usavršavanja s trenutnim istraživačkim aktivnostima asistenta, a u okviru kojeg se ocjenjuje “Može li planirano znanstvenoistraživačko usavršavanje pridonijeti razvoju znanja, kompetencija i vještina u području teme doktorske disertacije asistenta?”. Nakon stjecanja doktorata znanosti, možete se prijaviti na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata za koje će drugi natječajni rok biti objavljen u zadnjem kvartalu 2023.

 

PITANJE: Planiram se prijaviti na Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023)  i samo me zanima do kada će prvi natječajni ciklus, koji se zatvara 20.6.2023. biti obrađen, to jest kada će biti poznati rezultati?

Shodno tomu, ako netko poput mene želi ići već u srpnju na mobilnost u instituciju u inozemstvu jer je ona tada spremna primiti vanjske doktorske studente, da li će isplata stipendije biti moguća već tada?

ODGOVOR: Trajanje vrednovanja prijava je do tri mjeseca. Isplata stipendije je moguća nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava, a koji se sklapa po okončanju postupka vrednovanja i donošenja odluke o dodjeli sredstava. S obzirom na navedeno, nije moguće planirati početak mobilnosti već u srpnju 2023. godine.

 

18.05.2023.

PITANJE: U obrascu životopis asistenta, traži se da se napiše prosjek ocjena, zanima me da li se odnosi na prosjek ocjena na doktorskom studiju?

ODGOVOR: Prosjek ocjena navodi se za svaki stupanj obrazovanja kojeg navodite u životopisu.

 

PITANJE: Trenutno sam student 3. godine postdiplomskog doktorskog studija (UKLONJENO) te radim kao mlađi istraživač na (UKLONJENO) projektu. S obzirom da bih želio dobiti priliku nekoliko mjeseci provesti dio znanstvenog istraživanja na već prethodno obranjenu temu doktorskog rada, na stranom sveučilištu, zainteresirao me ovaj natječaj te imam dva pitanja.

Financiranje na projektima je uobičajeno potpomognuto sredstvima eu fondova te je vrlo teško otići na razmjenu i simulatano obavljati potrebe projekta na matičnom sveučilištu.

Stoga me zanima ukoliko asistent odluči otići na razmjenu da li je primoran primati plaću i na matičnom sveučilištu odnosno što se u tom slučaju događa sa projektom na kojem je asistent radio?

Također me zanima ukoliko osoba započne s razmjenom pred kraj trajanja projekta da li je moguće obaviti razmjenu do kraja predviđenog (odobrenog) perioda neovisno o eventualnom prekidu/završetku projekta na matičnoj ustanovi?

ODGOVOR: Krajnji korisnik na natječaju MOBDOK-2023 može biti asistent koji je zaposlen na Organizaciji-prijavitelju i to tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, neovisno o tome iz kojeg se izvora financira njegova plaća. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

HRZZ ne može davati pojašnjenja o statusu te obvezama istraživača koji se odnose na druge izvore financiranja. 

 

PITANJE: Možete li mi reći što se sve prihvaća kao elektronički potpis u najtečaju MOBDOK? Treba li biti certificiran ili je dovoljno da je samo potpisano unutar nekog programa npr. Adobe Acrobat? Također, ako treba biti certificiran vrijedi li bilo koji certifikat, npr. (UKLONJENO).

ODGOVOR: Svi europski certificirani potpisi su prihvatljivi u RH (popis po državama), sam potpis ne može se provjeravati bez dokumenta – on je dio dokumenta (link za provjeravanje dokumenata). Za prijavu na natječaje u okviru Programa mobilnosti prihvatljiva je i preslika/scan potpisanog dokumenta.

 

PITANJE: Naime, ako bih u sklopu mobilnosti išla na Institut koji je jednim dijelom pod Sveučilištem pri kojem imam status studenta, a drugim dijelom nije nego je pod nekakvom npr. agencijom te države, je li ta mobilnost dozvoljena ili ne?

ODGOVOR: Mobilnost nije moguće ostvariti na instituciji na kojoj asistent ima status studenta i na kojoj pohađa doktorski studij.

 

PITANJE: (UKLONJENO). U međuvremenu sam stekla status PhD studenta i na drugoj inozemnoj instituciji na koju moram  odlaziti u periodima od par mjeseci godišnje zbog suradnje na istraživanju (baš ono što je očito cilj ove mobilnosti-suradnja s drugim institucijama i razvoj mladih istraživača). Sve troškove tih odlazaka moram sama pokriti i vi mi sada kažete da se ne mogu prijaviti jer imam status studenta. Moram priznati da ne razumijem što ja to imam od tog statusa da je problematično?

Jedina razlika je da osoba koja nije u mojoj poziciji može i ne mora ići na neku instituciju te mora pronaći što će raditi tu i tko će joj biti domaćin, a ja moram ići određeni broj mjeseci boraviti u drugoj državi na određenoj instituciji, znam što ću tamo raditi i znam tko će biti domaćin i zbog toga se ne mogu prijaviti? 

ODGOVOR: Ovim Natječajem se financiraju projekti mobilnosti asistenata, odnosno kratkoročna usavršavanja asistenata. Cilj natječaja je uspostavljanje novih suradnji, umrežavanje s istraživačima iz inozemstva te osiguravanje podrške koja će se nastaviti nakon povratka s kratkoročne mobilnosti. Natječajem se ne dodjeljuje potpora za ispunjavanje redovnih obveza na (združenom) doktorskom studiju.

 

PITANJE: 1. Isplaćuje li se iznos od 85 eura po danu na račun institucije pa institucija ustupa kandidatu navedeni iznos ili se isplaćuje na račun asistenta kao što to biva sa Erasmus studentskim stipendijama?

2. Isplaćuje li se čitavi ugovoreni iznos prije početka mobilnosti?

3. Možete li mi molim Vas pojasniti natječajne rokove? Postoji li teoretska mogućnost da ukoliko se planiram prijaviti na natječajni rok 20.9.2023. ostanem bez mogućnosti ostvarivanja stipendije ukoliko sva sredstva budu potrošena na roku 20.6.

ODGOVOR: 1. i 2. Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje asistentu (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

3. Konačni rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva.

11.05.2023.

PITANJE: Mogu li se prijaviti na natječaj mobilnosti asistenta ako sam na dvostrukom doktoratu između hrvatske institucije i inozemne institucije gdje bi se mobilnost i ostvarila? Nemam nikakav oblik financiranja tog doktorata te ne primam stipendiju, jedine prihode koje imam je plaća na hrvatskoj instituciji gdje sam i asistent u nastavi.

ODGOVOR: Asistent ne može ostvariti mobilnost na instituciji na kojoj pohađa doktorski studij, odnosno na kojoj ima status studenta.

 

PITANJE: Može li se u trajanje mobilnosti upisati mjesec kao npr. rujan 2023 – listopad 2023., ili okvirni datum s mogućnosti naknadne korekcije na točan datum. Ako to nije moguće moglo bi doći do problema budući da je za odlazak iz Hrvatske na neko drugo učilište je potrebno organizirati putovanje, a avionske karte nisu dostupne baš svaki dan pa bi se moglo dogoditi se napiše 01.09. odlazak a karta postoji tek za 03.09., ili da se rasproda neki planirani termin.

ODGOVOR: Navedeno je moguće, međutim potrebno je uvažiti rokove u kojima se treba provesti mobilnost koji su navedeni u natječaju. Također, ukupni iznos stipendije računa se po danu te neće biti moguće dobiti veći iznos od onoga što je navedeno u prijavnoj dokumentaciji.

 

PITANJE: Je li moguće odlaznu mobilnost asistenata ostvariti u Ujedinjenom Kraljevstvu?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

PITANJE: Obraćam se s upitom vezanim za natječaj HRZZa Program mobilnosti a koji se odnosi na odlaznu mobilnost asistenata.

Trenutno sam zaposlen kao asistent doktorand na istraživačkom projektu koji financira HRZZ kroz Projekt razvoja karijera mladih istraživača, s obavezom da dovršim disertaciju do listopada 2025. Zainteresiran sam za apliciranje tromjesečnog studijskog boravka u inozemstvu s ciljem širenja metodološkog prstupa u istraživanju odnosno inkorporiranju novih metoda u svom radu. 

Zanima me da li u slučaju odobrenje primjerice tromjesečnog boravka za koji sam zainteresiran, mogu na neki nači “zamrznuti” svoj status doktoranda na ta 3 mjeseca. Naime, u slučaju odlaska, koji bi svakako unaprijedio značaj rada i moje istraživačke kapacitete, boravak u inozemstvu ipak bi utjecao na dinamiku napretka mog istraživanja u sadašnjem radnom planu odnosno iziskivao bi značajnije modifikacije i pritisak pri dovršenju zacrtanih obaveza. Stoga me zanima, postoji li takva mogućnost i pod kojim uvjetima.

ODGOVOR: Navedeno ovisi o ugovornim obvezama prema matičnoj organizaciji i Hrvatskoj zakladi za znanost stoga molimo da se javite Vašem mentoru i službi matične organizacije zadužene za ljudske resurse kao i našem Odjelu za praćenje projekata u provedbi na e-mail doktorandi@hrzz.hr. Ovim putem nismo u mogućnosti odgovoriti na navedeni upit s obzirom na to da se ne tiče uvjeta natječaja MOBDOK-2023.

 

PITANJE: Pitanje vezano za odlaznu mobilnost asistenata: jeli moguća mobilnost u SAD?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

PITANJE: Namjera mi je prijaviti se na program odlazne mobilnosti asistenata MOBDOK-2023. U uputama za prijavitelje navedeno je da prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (asistent) koji se predlaže za mobilnost. Nakon ažuriranja podataka u rubrici “Moj profil” na stranici epp.hrzz.hr htjela sam započeti s prijavom, no pod “Prijavi projekt” nemam ponuđenih mogućnosti za odabrati (navedeno je “molimo odaberite/please choose” i ništa drugo). Je li navedeno greška u sustavu koju namjeravate otkloniti ili se na neki način može otvoriti mogućnost prijave (koji nisam uspjela pronaći u uputama)? 

ODGOVOR: Prijave u EPP sustavu još nisu omogućene za Program mobilnosti. Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav bit će omogućene 15. svibnja 2023., a što će biti objavljeno u rubrici Novosti na službenoj web stranici Zaklade.

04.05.2023.

PITANJE: U sklopu programa MOBDOK-2023 financira se odlazna mobilnost doktoranada. Da li se to odnosi na “ugovor o radu” ili na “titulu”? Naime, kandidat kojeg namjeravamo prijaviti je “doktorand” po pitanju ugovora (zaposlen je u sklopu projekta DOK…), ali je nedavno doktorirao i prima plaću kao poslijedoktorand. 

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač koji je zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti i koji je upisan na doktorski studij. U skladu s navedenim, asistent koji je doktorirao nije prihvatljiv prijavitelj.

 

PITANJE: Da li je u okviru MOBDOK-2023 natječaja moguće ostvariti boravke u dvije ili više različitih institucija kod različitih mentora u okviru dozvoljenog ukupnog trajanja od 184 dana? To bi bilo prikladno za doktorande da nauče više različitih znanstvenih metodologija što možda nije moguće ostvariti kod jednog mentora odnosno u jednoj instituciji.

Da li je moguće dobiti naknadu za putne troškove npr. prijevoz (avionska karta, vlak i sl.) do institucije u kojoj će doktorand boraviti?

ODGOVOR: Natječajem MOBDOK-2023 se financiraju studijski boravci na organizaciji-domaćinu u inozemstvu na kojem asistent mora imati mentora-domaćina. Jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru Natječaja.

Natječajem se dodjeljuju potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin) u iznosu od 85 EUR (640 kn) po danu, a čime se pokrivaju troškovi studijskog boravka, što uključuje i troškove puta do Organizacije-domaćina. Pritom, asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

 

PITANJE: U natječaju je navedeno: Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR (640 kn) po danu. Jesu li pokriveni i troškovi puta i smještaja tijekom boravka? 

Ako je obrana doktorske disertacije planirana za srpanj 2023., no nakon toga ostajem zaposlena kao asistent na istoj instituciji na kojoj izrađujem doktorat, mogu li se prijaviti na natječaj, unatoč tome što tijekom trajanja mobilnosti više nisam doktorand? 

Prema detaljnom popisu zemalja koje su prihvatljive, nije navedena Australija. Dakle, odlazak u tu zemlju nije moguć? 

ODGOVOR: Natječajem se dodjeljuju potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin) u iznosu od 85 EUR (640 kn) po danu, a čime se pokrivaju troškovi studijskog boravka, što uključuje i troškove puta do Organizacije-domaćina. Pritom, asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

Prema uvjetima Natječaja, prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti koji je upisan na doktorski studij. U skladu s navedenim, asistent koji će doktorirati prije početka mobilnosti nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj natječaj.

Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska. S obzirom na to da se Australija ne nalazi na popisu s navedene poveznice, nije prihvatljiva zemlja za program mobilnosti u okviru ovog Natječaja.

 

PITANJE: Asistent sam na (IZBRISANO), a u listopadu 2024. postat ću doktorica znanosti.

Zainteresirana sam za objavljeni natječaj i to za opcije: 

1. Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023), 

2. Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08)

Svjesna sam da “jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru ovog Natječaja”, no znači li to i da ukoliko se prijavim sada za “a” opciju, neću više biti u mogućnosti aplicirati za “b” opciju? Odnosno, hoću li imati manje šanse ostvariti mobilnost “b” ukoliko prethodno ostvarim mogućnost mobilnosti “a”

ODGOVOR: Na Natječaju MOBDOK-2023 može se dodijeliti stipendija za studijski boravak asistenta u inozemstvu u svrhu njegova znanstvenoistraživačkog usavršavanja pri čemu mladi istraživač mora biti zaposlen na radnom mjestu asistenta za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti te treba biti upisan na doktorski studij. 

Na Natječaju MOBODL-2023-08 može se dodijeliti stipendija mladom istraživaču koji je  stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja na Organizaciji-prijavitelju, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Studijski boravci u okviru Natječaja MOBODL-2023-08 moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječajni rok u zadnjem kvartalu 2023. godine. Uvjeti za prijavu bit će jednaki trenutno otvorenom natječaju.

Budući da su natječaji MOBDOK-2023, MOBODL-2023-08 i MOBDOL-2023-08 zasebni natječaji, ista osoba može se prijaviti na dva natječaja u dva različita statusa.

27.4.2023.

PITANJE: Zamolila bih Vas za informaciju o natječaju za odlaznu mobilnost asistenata u okviru Programa mobilnost. U uvjetima natječaja stoji da su prihvatljive zemlje države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa, no da li se to odnosi na zemlje koje prijavljuju mobilnost ili zemlje u kojima se mobilnost provodi? Odnosno, da li je moguće prijaviti mobilnost u Sjedinjene Američke Države?

ODGOVOR: Prijavitelj na natječaj Odlazna mobilnost asistenata je javna istraživačka Organizacija u Hrvatskoj na kojoj je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta u , a prihvatljive zemlje u kojima se može koristiti stipendija za znanstveno-istraživačko usavršavanje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa. Potpuni popis prihvatljivih država možete pronaći na poveznici u natječaju.

Sjedinjene Američke Države nisu obuhvaćene popisom prihvatljivih zemalja u ovom natječaju.


PITANJE:
Šaljem upit vezan uz prijavu na Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata“, natječajni rok: MOBDOK-2023.

Naime, asistentica sam na NAZIV USTANOVE i zanima me akademska mobilnost na Sveučilište NAZIV USTANOVE, USA.

Konkretno, radi se o području primijenjene matematike u personaliziranoj medicini koje je vrlo visoko pozicionirano u svijetu, a posebno je razvijeno na Sveučilištu NAZIV USTANOVE i akademska mobilnost bila bi od velike važnosti ne samo za moj doktorski rad već i za budući razvoj navedenoga područja prirodnih znanosti u Republici Hrvatskoj.

Kako sam već dobila Pozivno pismo za akademsku mobilnost za jesen 2023. godine sa Sveučilišta NAZIV USTANOVE, zbog visokih financijskih troškova ovaj Natječaj bio bi mi od velike važnosti da navedenu mobilnost i realiziram stoga Vas molim ako mi možete odgovoriti uključuje li program mobilnosti MOBDOK-2023 prijavu i na navedeno Sveučilište.

Zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: Za natječaj Odlazna mobilnost asistenata prihvatljive zemlje u kojima se može koristiti stipendija za znanstveno-istraživačko usavršavanje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa. Potpuni popis prihvatljivih država možete pronaći na poveznici u natječaju.

Sjedinjene Američke Države nisu obuhvaćene popisom prihvatljivih zemalja u ovom natječaju.


PITANJA 1.-3.:

1. Ljubazno vas molimo da nam odgovorite jesu li i asistenti koji rade kao doktorandi na projektima prihvatljivi prijavitelji?

2. U ugovoru o radu je njihov status “asistent – u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (radno mjesto I. vrste)”, no na fakultetima su radna mjesta “asistenata” nešto potpuno drugo po definiciji, imaju 6 godina do doktorata i sudjeluju u nastavi.

3. Zanima nas može li se na natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023) prijaviti i asistent/doktorand zaposlen na instituciji preko HRZZ projekta razvoja mladih istraživača?

ODGOVOR 1.-3.: Asistenti koji su zaposleni na projektima prihvatljivi su za prijavu na ovaj natječaj, ukoliko zadovoljavaju sve ostale uvjete propisane natječajem.


PITANJE: I
mam jedno informativno pitanje vezano za mobilnost asistenata (https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-u-okviru-programa-mobilnosti/). Naime, trenutačno sam zaposlen na HRZZ PZZ projektu koji završava 31.svibnja ove godine, ali sam dobio produženje ugovora do 31.01.2024 godine. Stoga me zanima mogu li se ja prijaviti na program kratkoročne mobilnosti?

ODGOVOR: Rok za prijavu na natječaj Odlazna mobilnost asistenata je 20. lipanj 2023. nakon čega će se provesti vrednovanje prijava na natječaje. Očekivano trajanje vrednovanja je tri do pet mjeseci nakon čega je moguće planiranje početka korištenja stipendije za kratkoročnu mobilnost. Prijaviti se mogu svi znanstvenici koji su zaposleni na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. 


PITANJE:
Imam nekoliko pitanja vezano za nove natjecaje mobilnosti.

Opcenito pitanje vezano za sva 3 natjecaja: Da li su prijave moguce na engleskom jeziku (za npr. doktorande i mlade istrazivace koji ne koriste Hrvatski) i ako da gdje je moguce naci natjecajnu dokumentaciju na engleskom?

Pitanje vezano za odlaznu mobilnost viših asistenata: Da li se fiksni iznos od 4000 EUR mjesecno isplacuje organizaciji koja zaposljava mladog istrazivaca i da li taj iznos moze biti temelj za zasnivanje radnog odnosa u trajanju stipendije ili se mora imati drugi, zaseban projekt na kojem je mladi istrazivac zaposlen i s kojeg mu se isplacuje placa?

Pitanje vezano za dolaznu mobilnost viših asistenata: Vezano za uvijet za drzavljanstvo – da li uvijete zadovoljavaju osobe koje imaju dvojno drzavljanstvo i npr. doktorat su napravile u Argentini i imaju argentinsko te talijansko drzavljanstvo?

ODGOVOR: U okviru Programa mobilnosti prijavitelj je javna istraživačka organizacija osnovana u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i koje zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, članku 2., točki 83. Za natječaje Odlazna mobilnost asistenata i Odlazna mobilnost viših asistenata obrasci za životopis mentora domaćina i pismo potpore organizacije domaćin, kao i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja su na engleskom jeziku. Za natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata, životopis gostujućeg istraživača i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača popunjavaju se na engleskom jeziku te se mogu pronaći na mrežnoj stranici HRZZ-a. Sva ostala prijavna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku.

Za natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata, mladi istraživač treba imati ugovor o radu s Organizacijom-prijaviteljem za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti. Stipendija za mobilnost ne može zamijeniti ugovor o radu na matičnoj organizaciji već se koristi za vrijeme boravka na organizaciji domaćinu.

Državljani države članice Europske unije prihvatljivi su krajnji korisnici na natječajima raspisanima u okviru Programa mobilnosti bez obzira na to imaju li i državljanstvo drugih država. Prihvatljivi krajnji korisnik dolazne mobilnosti je državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.


PITANJE:
Vidim da je raspisan natječaj. Zanima me hoće li biti moguće prijaviti se više puta – npr. ako se prijavim sada za ovu godinu i dobijem financiranje, mogu li se prijaviti i za iduću godinu i dobiti financiranje? Zanima me konkretno za potprogram odlazne mobilnosti studenata (MOBDOK).

ODGOVOR: Natječajem Odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK) pod Prihvatljivim korisnicima navedeno je kako jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru ovog Natječaja.


PITANJE:
U Uputama za prijavitelje piše: Ovaj je natječaj financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Mogu li se na ovaj natječaj javiti i asistenti /viši asistenti koji nisu u STEM i ICT područjima, ili je natječaj rezerviran isključivo za istraživanja u tim područjima?

ODGOVOR: U Programu mobilnosti (svi potprogrami) prihvatljive su prijave iz svih znanstvenih područja.

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća (ERC)

 

Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, dalje u tekstu: ERC) dalo je podršku Hrvatskoj zakladi za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) za pokretanje programa koji će hrvatskim znanstvenicima, potencijalnim prijaviteljima na natječaje ERC programa, financirati studijske posjete voditeljima ERC projekata.

U skladu s time, HRZZ je pokrenuo program „Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća” s ciljem poticanja hrvatskih istraživača za prijavu na ERC programe: Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG) i Synergy Grant (SyG).


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 31. svibnja 2023.

Rok za prijavu: trajno otvoreni postupak s rokovima za prijavu 5. rujna 2023., 5. siječnja 2024., 5. svibnja 2024., 5. rujna 2024., 5. siječnja 2025., 5. svibnja 2025. i 5. rujna 2025.

Gostujući znanstvenik: znanstvenik s međunarodno priznatim postignućima u znanosti i/ili tehnologiji

Pojedinačan iznos financiranja: 2.000 EUR neto mjesečno i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina (povratna karta)

Trajanje financiranja: 1 do 4 mjeseci

Proračun natječaja za svaku godinu je 26.544,56 EUR. Natječaj je otvoren za prijave iz svih znanstvenih područja.

Okvirno trajanje vrednovanja: 45 dana, a početak korištenja potpore treba biti u istoj godini u kojoj je i rok za prijavu na natječaj. Projektni prijedlozi će se vrednovati do utroška proračuna programa planiranog za tu godinu.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu programi@hrzz.hr.


Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja (.pdf)

Prijavni obrazac (.doc)

Pismo podrške voditelja ERC projekta (.doc, mora sadržavati: opis plana za uključenje gostujućeg istraživača u postojeći ERC projekt tijekom trajanja posjeta)


Kriteriji za vrednovanje (.doc)

Natječaji u najavi

Sukladno Planu rada Hrvatske zaklade za znanost za 2024. godinu, u drugoj polovini 2024. godine otvorit će se natječaji Uspostavni istraživački projekti i Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Više informacija o uvjetima prijave i vremenskom okviru bit će objavljeno uskoro.

Ostali natječaji bit će najavljeni čim se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguraju financijska sredstva za njihovo provođenje.