Otvoreni natječaji

Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata
(MOBODL-2023-12)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj potprograma „Odlazna mobilnost viših asistenata” je olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma za odlaznu mobilnost viših asistenata podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 01.09.2023.

Rok za prijavu: 01.12.2023. u 13.00 (CEST)

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. prosinca 2024. Mobilnost mora završiti najkasnije do 1. svibnja 2026. godine.

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti viših asistenata (MOBODL).

 

Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:

Obrazac A – Prijava Organizacije (.doc)
Obrazac B – Životopis mladog istraživača (krajnjeg korisnika) (.doc)
Obrazac C – Potpora mentora na Organizaciji-prijavitelju (.doc)
Obrazac D – Životopis mentora-domaćina (na engleskom jeziku) (.doc)
Obrazac E – Pismo potpore Organizacije-domaćina (na engleskom jeziku) (.doc)
Obrazac F – Detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja istraživača (krajnjeg korisnika) na engleskom jeziku (.doc)
Obrazac G – Izjava Organizacije-prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (.doc)
Obrazac H – Izjava matične Organizacije-prijavitelja da je predloženi projekt u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (.doc)

Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Prijavitelj (matična Organizacija)
 – Potvrda o završetku doktorskog studija


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen mladi istraživač, a prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (mladi istraživač) koji se predlaže za mobilnost.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf)

Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu koja će biti dostupna online od datuma otvaranja natječaja do njegova zatvaranja. Početna anketa dostupna je ovdje. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja Poziva.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

 

21.09.2023.

PITANJE: Javljam Vam se vezano za aktualni natječaj odlazne mobilnosti za više asistente, za koji sam osobno zainteresiran. Međutim, nije mi jasna jedna stvar u obrascu ‘F’, odnosno u ‘detaljnom planu znanstveno-istraživačkog usavršavanja istraživača (krajnjeg korisnika) na engleskom jeziku’. Naime, traži se od mene „Title of research project the Visiting Researcher would join“, „Role of Host Mentor on project“ te „Project funder“. Shvatio sam iz čitave dokumentacije da je ‘krajnji korisnik’ taj koji prijavljuje svoj jednogodišnji ili dvogodišnji boravak kao mali projekt. Nigdje drugdje osim u obrascu ‘F’, koliko vidim, nema spomena o tome da moram biti formalno uključen u projekt mentora na stranoj instituciji. Možete li mi to razjasniti?

ODGOVOR:  Prihvatljivi troškovi u natječaju Odlazna mobilnost viših asistenata su putni troškovi koji se odnose na odlazak na instituciju domaćin (povratna avionska karta i sl.) te trošak osobne stipendije korisnika sredstava (mladog istraživača). Istraživački troškovi ne pokrivaju se ovim natječajem. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.

Ukoliko znanstveno usavršavanje nije vezano uz specifičan istraživački projekt mentora-domaćina, navedeni redak možete označiti minusom.

 

PITANJE: Javljam se u vezi Programa mobilnosti viših asistenata – što se događa u slučaju trudnoće, odnosno porodiljnog dopusta ukoliko se poklopi s trajanjem mobilnosti? Hoće li se ugovor, odnosno mobilnost moći nastaviti nakon porodiljnog za preostali broj mjeseci, morali bi se vratiti novci za čitavo financiranje, ili samo „neiskorišten“ broj mjeseci ili kako bi se to reguliralo?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstveno-istraživačkog usavršavanja, traje najmanje 12 a najviše 24 mjeseca te ga je potrebno ostvariti u kontinuitetu na organizaciji-domaćinu. Krajnji datum do kojega se može ostvariti mobilnost po ovom programu je 1. svibanj 2026. godine. Budući da je Program mobilnosti financiran iz sredstava Europske unije, nije moguće produljiti trajanje projekta zbog dugotrajnog bolovanja.

U slučaju nemogućnosti ostvarivanja mobilnosti nakon potpisivanja Ugovora, organizacija prijavitelj i krajnji korisnik trebaju pisanim putem obavijestiti HRZZ. 

Ugovorom o dodjeli sredstava za ovaj natječaj definirano je kako će se zatražiti povrat svih ili dijela sredstava koji se vrši uplatom na račun Državnog proračuna ukoliko dođe do povrede Ugovora o dodjeli sredstava, odnosno neispunjavanja obveza i prava definiranih natječajem i Ugovorom o dodjeli sredstava.

 

14.09.2023.

PITANJE: U tekstu natječaja piše da viši asistent mora biti zaposlen tijekom cijelog usavršavanja na instituciji prijavitelja bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u tijeku prijave. Odnosi li se to i na moguću promjenu radnog mjesta iz višeg asistenta i trenutku prijave u recimo docenta ili znanstvenog suradnika tijelom usavršavanja? 

Također, zanima me što ukoliko osoba ima valjan ugovor idućih 14 mjeseci od trenutka zatvaranja prijava 1.12.2023. Može li ta osoba prijaviti usavršavanje na godinu dana obzirom da u prvom krugu koji je sada na evaluaciji odgovarate da se proces evaluacije provodi 5 mjeseci. Vjerujem da je mnogim višim asistentima vrijeme ključno za prijavu i provedbu usavršavanja obzirom na to da je ograničeno vrijeme od stjecanja doktorata i trajanje ugovora poprilično nesrazmjerno.

ODGOVOR: Prihvatljivi krajnji korisnik/voditelj projekta u natječaju MOBODL-2023-12 je mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. Krajnji korisnik treba biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Dokaz o zaposlenju u slučaju kojega navodite trebate dostaviti prije potpisa ugovora o dodjeli sredstava u slučaju da Vaša prijava bude prihvaćena za financiranje, a u svojoj prijavi na natječaj Prijavitelj treba navesti pojašnjenje eventualnog prekida u radnom odnosu.

 

PITANJE: Zanima me je li u sklopu Programa mobilnosti (odlazna mobilnost viših asistenata) moguće redovito (jednom tjedno) putovati u stalno mjesto stanovanja? Naime, prijavio bih se za mobilnost/usavršavanje u Beču, ali sam i otac dvoje djece. Je li moguće zadržati i neka predavanja kod stalnog poslodavca pa to sve zajedno tako isplanirati u Detaljnom planu usavršavanja?

ODGOVOR: Program mobilnosti omogućuje mobilnost u trajanju od 12 do 24 mjeseca i  studijski boravak provodi se u kontinuitetu. Ovim natječajem mogu se financirati samo troškovi vezani uz dugoročni boravak mladog istraživača na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin) pri čemu se iznos stipendije utvrđuje na mjesečnom iznosu.

U Planu usavršavanja prikazuju se glavne grupe aktivnosti vezane uz usavršavanje na Organizaciji-domaćinu.

07.09.2023.

PITANJE: Javljam se ovim putem s upitom vezanim uz Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-12). Prijavio sam se u prvom krugu, a budući da je sada raspisan drugi krug te da je rok za prijavu 1. prosinac 2023., zanima me možete li potvrditi da to znači da ćemo mi koji smo se prijavili u prvom krugu, naše rezultate doznati (barem koji tjedan) prije nego će isteći rok za prijavu u drugom krugu? Pitam iz razloga što ste na sastanku spomenuli da se možemo prijaviti i na drugom krugu – pa mi jedino ima smisla da ćemo dobiti naše rezultate prije isteka roka prijave u drugom krugu kako bismo, u slučaju negativnog rezultata, mogli poboljšati/korigirati našu prijavu za drugi krug?

ODGOVOR: Za provedbu vrednovanja za natječaj MOBDOL-2023-08 planirano je do 5 mjeseci od dana zaključenja natječaja i u ovom trenutku ne možemo dati precizniju informaciju.

Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata
(MOBDOL-2023-12)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

HRZZ objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstvene organizacije u Republici Hrvatskoj povezala s mladim istraživačima u inozemstvu koji žele aktivno sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj. Konačni cilj je stvaranje baze mladih znanstvenika koji će nastaviti svoju karijeru u RH.

Cilj potprograma „Dolazna mobilnost viših asistenata” je podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (dalje u tekstu: I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Nova potpora pridonijet će internacionalizaciji hrvatskog I&R sustava kroz suradnju sa stranim znanstvenicima i istraživačkim grupama.

Potpora za dolaznu mobilnost viših asistenata omogućit će istraživačima iz inozemstva da provedu određeno vrijeme u  istraživačko-razvojnim institucijama u Hrvatskoj.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 01.09.2023.

Rok za prijavu: 01.12.2023. u 13.00 (CEST)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. prosinca 2024. Mobilnost mora završiti najkasnije do 1. svibnja 2026. godine.

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje mladih istraživača iz inozemstva na organizaciji u RH. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram dolazne mobilnosti viših asistenata (MOBDOL).


Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Call for proposals (unofficial translation, published on 7 September 2023)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:

Obrazac A – Prijava Organizacije (.doc)
Obrazac B – Životopis mentora-domaćina (.doc)
Obrazac C – Životopis gostujućeg istraživača/krajnjeg korisnika (na engleskom jeziku) (.doc)
Obrazac D – Detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača (na engleskom jeziku) (.doc)
Obrazac E – Izjava matične Organizacije o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (.doc)
Obrazac F – Izjava matične Organizacije da je predloženi projekt u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (.doc)

Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Prijavitelj (matična Organizacija)
 – Potvrda o završetku doktorskog studija/diploma o stečenom akademskom stupnju doktora/doktorice znanosti
 – Pismo preporuke za gostujućeg istraživača (pismo mentora, starijeg suradnika, voditelja istraživačkog tima, voditelja ustrojstvene jedinice i sl.)


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen mentor, a prijavu u EPP sustav vrši predloženi mentor.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf)

Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu. Početna anketa za organizacije-prijavitelje dostupna je ovdje, a za gostujuće istraživače ovdje. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja Poziva.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

 

21.09.2023.

PITANJE: Zainteresirana sam za prijavu na vaš natječaj Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata, i imam pitanje vezano za razumijevanje prebivališta/boravišta (odnosno kako stoji u tekstu natječaja, prihvatljivi krajnji korisnik “nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj”).

Posljednjih sedam godina prijavljena sam u (UKLONJENO), gdje sam preselila radi doktorata. Prebivalište u Hrvatskoj nije odjavljeno, a boravište nije prijavljivano. Pored toga, ljetni semestar 2023 (5 mjeseci) sam provela na Sveučilištu u (UKLONJENO), u sklopu postdoktorske stipendije, tijekom koje sam ostala prijavljena na austrijskoj adresi.

Obzirom na moju situaciju, zanima me kakvo je vaše tumačenje, jesam li prihvatljiv korisnik u okvirima natječaja dolazne mobilnosti.

ODGOVOR: Uvjet za prihvatljivost krajnjeg korisnika je da nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

PITANJE: (UKLONJENO ZBOG IMENA I PREZIMENA) Htjela bi Vas pitati za mogucnost dolazne mobilnosti visih asistenata na (UKLONJENO). Sada na Odsjeku (UKLONJENO) imam Erazmus mobilnost. Je li moze fakultet prijaviti mene za Dolaznu mobilnost MOBDOL -2023-12? Ja sam doktorat obranila u 2016. god., zaposlena sam sadnjih 3,5 godine u (UKLONJENO). Opce radno iskustvo kao (UKLONJENO) od 2010. god. Ja sam pitala na odsjeku (UKLONJENO) za ovu mogusnost dolazne mobolnosti jos u ljeto ali oni ne znaju mogu li ja se prijaviti sbog toga sto obranila doktorat sedam godina prije i imam 13. god. radnog iskustva. Onda tada rekli da bi pitala Vas.

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, krajnji korisnik je istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač), a nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj. HRZZ će uzeti u obzir mlade istraživače koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima ili dugotrajnoj bolesti, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Više informacija o navedenome nalazi se u tekstu Natječaja (fusnota, str. 5). Prethodno radno iskustvo nije uvjet za prijavu na natječaj.

 

14.09.2023.

PITANJE: Vidjela sam da je natjecaj Program mobilnosti otvoren nedavno. Znate li mozda hoce li se novi natjecaj otvoriti i sljedece godine?

ODGOVOR: U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti nisu planirani novi natječajni rokovi u 2024. godini.

07.09.2023.

PITANJE: Da li imate prevedene materijale (barem Tekst natječaja i Upute za prijavitelje) na engleskom jeziku? Ipak je ovo dolazna mobilnost, pa da kandidati (koji su stranci) mogu znati o čemu se u natječaju radi.

ODGOVOR: Engleska inačica natječaja MOBDOL objavljena je s današnjim danom i dostupna je na kartici natječaja na stranici https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/.

Demokracija, upravljanje i povjerenje (Democracy, Governance and Trust)

 

Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP), mreža organizacija za financiranje istraživanja iz Europe te Sjeverne i Južne Amerike, objavljuje tematski natječaj „Demokracija, upravljanje i povjerenje”.

Ovim Natječajem nastoji se povećati znanje i razumijevanje o prilikama, izazovima i krizama povezanima s demokracijom, upravljanjem i povjerenjem. Projekti financirani u okviru ovog natječaja trebaju biti usmjereni na otkrivanje načina na koji se uvjeti za demokraciju, upravljanje i povjerenje mogu održavati i poticati, odnosno, ondje gdje je to potrebno, ponovno graditi i njegovati kroz različite intervencije i inicijative utemeljene na empirijskim dokazima.

Teme Natječaja:

1. koncepti, razumijevanje i modeli demokracije, upravljanja i povjerenja
2. obrazovanje
3. mediji, informacije i komunikacija
4. gospodarstva i ekonomski sustavi
5. identiteti, diskriminacija, marginalizacija i nejednakosti
6. ekosustavi i okoline
7. epistemiologije, znanje i stručnost
8. povijest i kultura
9. moć, autoritet i sukobi

Svaka od ovih tema detaljnije je opisana ovdje.


Vremenski okvir natječaja:

– Webinari za zainteresirane prijavitelje: 8. kolovoza 2023. (snimka)
– Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere (Notice of Intent to Apply): produljeno do 29. rujna 2023.
– Rok za podnošenje cjelokupnih prijava: 6. studenoga 2023.
– Očekivani početak projekata: posljednji kvartal 2024.


Projektni konzorcij
: mora se sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika. Svaki konzorcij imenuje jednog znanstvenika kao Voditelja konzorcija (Lead PI), koji podnosi prijavu u ime konzorcija i odgovoran je za provedbu projekta na razini konzorcija.

Očekivano trajanje projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Proračun natječaja: Ne postoji ograničenje proračuna za pojedini projekt, već se svaki partner mora držati ograničenja koje je propisala njegova nadležna nacionalna agencija. Maksimalni iznos koji hrvatski partneri mogu potraživati od Hrvatske zaklade za znanost iznosi 100.000 EUR po projektu.

Cijelim natječajnim postupkom upravlja São Paulo Research Foundation (FAPESP). Prijave na natječaj podnosi Glavni istraživač putem FAPESP-ova sustava SAGe. Upute za registraciju u sustav i prijavu dostupne su na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Voditelj konzorcija mora podnijeti obvezan obrazac namjere (Notice of Intent to Applynajkasnije do 29. rujna 2023. Obrazac se podnosi u elektroničkom obliku i dostupan je ovdje. Prijedlozi za koje nije podnesen obrazac namjere do navedenog roka neće biti upućeni u vrednovanje, odnosno bit će administrativno odbačeni. Određeni podaci navedeni u obrascu namjere mogu se izmijeniti u konačnoj prijavi (kao što su podaci o projektnom prijedlogu i partneri u konzorciju), no Voditelj konzorcija ne može se mijenjati.

Rok za podnošenje cjelokupnog projektnog prijedloga je 6. studenoga 2023.

Tekst Natječaja (na engleskom)
Posebni uvjeti za hrvatske prijavitelje na natječaj DGT (Addendum)
Upute za hrvatske prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini


Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju (hrvatski prijavitelj) najkasnije dva dana nakon podnošenja cjelokupne projektne prijave (odnosno do 8. studenoga 2023.) obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

– Kopiju podnesene projektne prijave
– Financijski plan hrvatskog partnera (obrazac)
– Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije
– Potvrdu o etičnosti istraživanja (ako je primjenjivo)
– Pisma namjere za sve suradnike koji nisu zaposleni u organizaciji hrvatskog prijavitelja (u slobodnoj formi)

Više informacija o natječaju dostupno je na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se na dario@hrzz.hr.

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2023-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 2. listopada 2023. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani unutar postotka prolaznosti na tekućem natječaju SNSF-a bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju IPCH-2023-10:

Datum raspisivanja natječaja: 27. srpnja 2023.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 2. listopada 2023. do 17:00 CET, a prijava hrvatskog istraživača do 6. listopada 2023. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
Okvirni početak projekta: najranije svibanj 2024. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava, koji će biti otvoren za prijave tijekom ljeta. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Tekst natječaja (.pdf)
Call for Proposals (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
(NPOO-DOK-2023-10)

Hrvatska zaklada za znanost Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

HRZZ objavljuje ovaj Natječaj kako bi hrvatskim znanstvenim organizacijama i znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje istraživačke projekte uključe asistente koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu. Također, ovim se Natječajem potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim organizacijama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se unaprjeđuje razina poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.

Za potrebe ovog Natječaja Prijaviteljem se smatra javna znanstveno-istraživačka organizacija koja iskazuje potrebu za zapošljavanjem asistenata i predlaže kandidate za mentore asistenata. Mentor je osoba odgovorna za znanstveno napredovanje asistenta i mora biti istraživački aktivan. Organizacija u prijavi treba navesti broj traženih asistenata. Opravdanje traženog broja asistenata mora biti jasno obrazloženo kroz dosadašnje rezultate Organizacije, trenutačne kapacitete i potrebe, planirane aktivnosti (način izobrazbe, metode rada i zadatke asistenta) te potencijal Organizacije za profesionalni razvoj asistenta.


Ukratko o natječaju:

Datum raspisivanja natječaja: 20.07.2023.

Znanstveno područje: Na natječaj se mogu prijaviti projektni prijedlozi samo iz STEM područja

Organizacije-prijavitelji: javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji

Okvirni broj financiranih asistenata: najmanje 180

Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće asistenta

Trajanje zaposlenja asistenta: 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu (sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti)

Cjelokupni postupak zapošljavanja asistenta u okviru ovog Natječaja sastoji se od nekoliko koraka:

  1. Prijava Organizacije na natječaj HRZZ-a (rok za prijavu: 17.10.2023. 24.10.2023.)
  2. Dostava dokumentacije kandidata za mentora (rok za dostavu: 31.10.2023. 7.11.2023. do 13:00 CET putem EPP sustava)
  3. Vrednovanje prijave (trajanje vrednovanja: najviše 5 mjeseci)
  4. Raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje asistenata
  5. Zapošljavanje asistenata i početak financiranja (procjena: druga polovina 2024. godine)

 

OBAVIJEST: Prva izmjena Natječaja „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (NPOO-DOK-2023-10)

Prva izmjena Natječaja: 13. rujna 2023.

U Natječaju je izmijenjen uvjet u dijelu „Obvezni uvjeti za asistenta” te umjesto točke „prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2023./2024.” sada stoji:  „prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2024./2025.”

Izmijenjeni dokumenti:

Tekst Natječaja_1. izmjena (.pdf)
Upute za prijavitelje_1. izmjena (.pdf)


Uz navedeno mijenja se i rok za prijavu na natječaj:

  • Prijava Organizacije na natječaj HRZZ-a (novi rok za prijavu: 24.10.2023.)
  • Dostava dokumentacije kandidata za mentora (novi rok za dostavu: 7.11.2023. do 13:00 CET putem EPP sustava)

 

Natječajna dokumentacija (verzija prije 1. izmjene 13. rujna 2023.)

Tekst Natječaja (.pdf) 
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija

Dokumentacija koju dostavljaju Organizacije


Osim obrazaca 1-3, Organizacija-prijavitelj obvezna je dostaviti i Statut
ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja

 

Dokumentacija koju dostavljaju kandidati za mentora:


Osim obrazaca A-C, kandidat za mentora obvezan je priložiti i Obrazac 1
(koji je prethodno dostavila Organizacija-prijavitelj) te Statut ili drugi odgovarajući akt Organizacije.

Upute za korištenje EPP sustava (objavljeno 13. rujna 2023.)


Prije podnošenja prijave Organizacije-prijavitelji dužni su ispuniti početnu anketu koja je dostupna na sljedećoj poveznici. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja učinka i rezultata Programa.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za program „Razvoj karijera mladih istraživača“, koje putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

NAPOMENA: Prijavitelji projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10, a čiji su projektni prijedlozi u postupku vrednovanja, prihvatljivi su za prijavu na natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ukoliko projektni prijedlozi na IP-2022-10 ne budu ugovoreni, prijava na DOK-2023-10 bit će administrativno odbijena.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi_NPOO@hrzz.hrOdgovori na zaprimljene upite bit će objavljivani na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno (četvrtkom) počevši od 17.08.2023.

21.09.2023.

PITANJE: Molimo pojašnjenje vezano uz pitanje: 

„Je li predviđena oprema, ako je predviđena, u skladu s NRT standardima, odnosno da li je priložena okolišna dozvola koja je u skladu sa člankom 95. zakona o zaštiti okoliša?“

U okviru projekta ne planira se nabavka nove opreme već korištenje postojeće. Postojeća oprema jeste sukladna NRT standardima, ali nemamo okolišnu dozvolu? Treba li priložiti okolišnu dozvolu?

ODGOVOR: U navedenom slučaju nije potrebna okolišna dozvola.

 

PITANJE: Na projektu iz programa Horizon Europe je, uz inozemne, angažirano više partnerskih institucija iz Hrvatske. Po jedan mentor iz svake od hrvatskih institucija je izrazio želju za prijavom na NPOO-DOK-2023-10 natječaj, budući da svaka od institucija unutar projekta vodi vlastiti pilot-projekt i ima dovoljno sredstava za financiranje doktoranada. Da li je navedeno moguće?

ODGOVOR: S jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.

 

PITANJE: Željela bih se prijaviti na natječaj “ “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Suradnica sam na LIFE projektu (UKLONJENO) koji kreće s radom od sljedećeg mjeseca. Zanima me da li ovaj EU projekt može biti vezan za istraživački razvoj asistenta.

ODGOVOR: U slučaju koji navodite potrebno je priložiti potvrdu organizacije koja financira projekta da je projekt prihvaćen za financiranje ili potpisani ugovor o projektu na kojem je naveden datum početka projekta. Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj dok će znanstveno-istraživačku komponentu procjenjivati odbori za vrednovanje.

 

PITANJE: Nastavno na uvjete koje mora ispunjavati kandidat za mentora „s jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku“. Odnosi li se ovaj uvjet na prijavu jedne organizacije ili na sve organizacije partnere u istom znanstvenom projektu?

Ako je više fakulteta partner na istom znanstvenom projektu, može li svaki od fakulteta u svojoj prijavi organizacije za isti znanstveni projekt predložiti svog kandidata za mentora (jednog po jednom projektu na razini organizacije)?

ODGOVOR: Za jedan znanstveni projekt može se vezati samo jedan kandidat za mentora neovisno o broju partnerskih organizacija koje su uključene u provedbu tog projekta.

 

PITANJE:  Ako je kandidat za mentora suradnik na projektu – potvrda o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ako se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično/u potpunosti pokrivaju iz projekta, nužno je navesti iznos.

Za kolaborativne EU/HORIZON projekte na kojima je institucija mentora partner i mentor je koordinator za instituciju-partnera (dakle ni mentor ni institucija nisu koordinatori citavog EU/HORIZON projekta) da li je potrebno dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu i ako da potpisanu od strane koga?

ODGOVOR: U navedenom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu. Potpisnik potvrde je ovlaštena osoba što ovisi o sporazumu partnerskih institucija za EU/HORIZON projekt.

 

PITANJE: Možemo li koristiti odobreni projekt iz poziva „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma” https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/jacanje-odrzivosti-te-poticanje-zelene-i-digitalne-tranzicije-poduzetnika-u-sektoru-turizma/23234 kao projekt za doktoranda u NPOO-DOK-2023-10?

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj dok će znanstveno-istraživačku komponentu procjenjivati odbori za vrednovanje

 

PITANJE: Prema uputama vezanima za obrazac B, prvo razdoblje je 1-18m, drugo 18-36, trece 36-54, te zavrsno do vremena 6 godina za visoka ucilista. Obveza je za visoka učilišta sklapanje ugovora s doktorandima na 6 godina. Ukoliko doktorand obrani svoju disertaciju prije roka od 6 godina (primjerice ako obrani već u roku 4 godine), ostaje li financiran od strane projekta ” Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti ” i nakon doktoriranja do isteka potpisanog ugovora od 6 godina?

Molimo Vas uputu kako u slucaju predvidjanja ranije obrane doktorata predvidjeti razvoj karijere asistenta?

ODGOVOR: Ugovor s asistentom koji se zapošljava na visokom učilištu sklapa se u trajanju od 6 godina i ne prekida se kada asistent stekne doktorat znanosti. Plan razvoja karijere potrebno je raspisati na razdoblje od 5 odnosno 6 godina te je potrebno uključiti aktivnosti na doktorskom studiju, istraživačke aktivnosti te ostale aktivnosti sukladno potrebama projekta.

 

14.09.2023.

PITANJE: Ljubazno molimo informaciju je li potrebno priložiti potvrdu o plaćanju troškova školarine i znanstveno-istraživačkog rada u slučaju kada je:

1. Mentor zaposlen na Organizaciji prijavitelju i doktorski studij i/ili istraživački rad asistenta financiraju se iz projekta čiji je voditelj?

2. Mentor zaposlen na Organizaciji prijavitelju i doktorski studij i/ili istraživački rad asistenta financiraju se iz projekta na kojem je suradnik, koji se također provodi na Organizaciji prijavitelju,  te je od voditelja dobio potvrdu o statusu u kojoj su već navedena i sredstva planirana u tu svrhu?

3. Mentor zaposlen na Organizaciji prijavitelju i doktorski studij i/ili istraživački rad asistenta financiraju se iz drugih sredstava Organizacije prijavitelja, nevezanih uz projekt na kojem je mentor voditelj ili suradnik?

4. Mentor je suradnik na projektu koji se provodi na drugoj organizaciji, te je od te druge organizacije dobio potvrdu o statusu u kojoj su već navedena i sredstva planirana u tu svrhu?

ODGOVOR:

1. Potvrda o plaćanju troškova školarine i znanstveno-istraživačkog rada obvezna je ako se doktorski studij i/ili istraživački rad asistenta financiraju iz nekog drugog izvora osim Organizacije-prijavitelja gdje se zapošljava asistent.

2.+4. Ako je mentor suradnik na projektu potrebna je izjava o sudjelovanju na znanstveno-istraživačkom projektu uz koji će biti vezan rad asistenta. Potvrdu potpisuju voditelj projekta i čelnik organizacije u kojoj se projekt provodi. U potvrdi treba biti navedeno da je kandidat za mentora suradnik na projektu te da je voditelj projekta suglasan s njegovom prijavom. Također je potrebno navesti podatke o trajanju projekta, izvoru financiranja projekta i iznosu na koji je projekt ugovoren. Ako će se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično/u potpunosti pokrivati iz projekta, nužno je navesti iznos.

3. Potvrda o plaćanju troškova školarine nije potrebna ukoliko se ista plaća iz sredstava Organizacije-prijavitelja.

 

PITANJE: Molili bi vas dodatnu informaciju vezano za ispunjavanje ankete.

Da li se početna anketa, prije predaje prijave organizacije, ispunjava jednom na razini organizacije od strane ovlaštene osobe za predaju prijave organizacije ili su tu anketu dužni ispuniti svi mentori (pojedinačno svaki za svoj projekt), a koje će organizacije kao kandidate za mentore predložiti u svojoj prijavi?

Da li ste u mogućnosti objaviti indikativni sadržaj početne ankete kao što je to praksa u ostalim natječajima u sklopu NPOO-a.

ODGOVOR: Početnu anketu popunjava organizacija prijavitelj. Mentori ne popunjavaju početnu anketu na ovom natječaju.

HRZZ je za provedbu predmetnog natječaja korisnik sredstava iz NPOO programa, a anketu provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te ne možemo objaviti indikativni sadržaj početne ankete.

 

PITANJE: Možete li pojasniti što znači navedeno u dodatnim kriterijima za odabir mentora:

“Sadašnji broj asistenata koje vodi kandidat za mentora (prednost će imati onaj kandidat koji trenutačno vodi manje asistenata).”

– Odnosi li se ovo samo na osobe koje su zaposlene kao asistenti/doktorandi na matičnoj instituciji mentora?

Molim Vas da pojasnite to na sljedećem primjeru:

Mentor sam osobi koja je zaposlena u privatnome sektoru te izvan projekta i bez projektnoga/institucijskoga financiranja studira na doktorskome studiju čiji nositelj nije institucija na kojoj sam zaposlen. Hoće li se ta osoba, prema gore navedenim kriterijima, računati kao moj “asistent” kojeg vodim i mentoriram, iako ona to nije i ni na koji način nije povezana s mojom institucijom?

ODGOVOR: U Obrascu A kandidata za mentora navodi se broj asistenata u trenutku prijave i izvor financiranja rada istih te Vam predlažemo u toj cjelini dati pojašnjenje vrednovateljima koji će ocjenjivati prijave na natječaj. Prednost ima kandidat koji trenutačno vodi manji broj asistenata u slučaju dva ili više jednako ocijenjena kandidata.

 

PITANJE: Ako imamo HRZZ projekt koji traje 17 mjeseci od otvaranja DOK-2023-10 natječaja i ako sada dobijemo produljenje tog projekta, jesu li voditeljica i suradnici na tom projektu prihvatljivi kao mentori u smislu prijave na DOK-2023-10 natječaj?

ODGOVOR: Kandidat za mentora treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt, u slučaju produženja trajanja, mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja DOK-2023-10 natječaja.

S jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora.

 

PITANJE: Planiramo prijaviti našu organizaciju na Vaš natječaj: Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2023-10).

Trenutno imamo tri zainteresirana profesora koji će poslati tri prijave ispred naše organizacije za tri asistenta.

U prvom koraku prijave ispunili smo Obrazac 1. i 2., ali nas zanima je li trebamo poslati 3 odvojena Obrasca 3. ili objediniti odgovore na pitanja u jednom Obrascu 3.

Sva tri projekta će biti različita.

ODGOVOR: Obrazac 3 možete poslati zbirno za sve projekte te navesti na koje se predložene kandidate obrazac odnosi. Ako se planirane aktivnosti asistenta ne mogu prikazati u jednom zbirnom Obrascu 3, možete dostaviti zasebne obrasce. U tom slučaju, na naslovnu stranicu obrasca dodajte podatke o kandidatu za mentora na kojeg se Obrazac 3 odnosi.

 

PITANJE: Ljubazno molim za pojašnjenje vezano uz prethodno postavljen upit od 31.08.2023. i Vaš odgovor:

31.08.2023.

PITANJE: imamo dva pitanja vezana uz poziv DOK-2023-10.
1.) Zanima nas mogu li se na natječaj prijaviti projekti prijavljeni na NPOO natječaje:
– Razvojne istraživačke potpore – rok prijave 02.05.2023.
– Ciljana znanstvena istraživanja – rok prijave 29.09.2023.
Oba natječaja imaju rokove donošenja odluke o financiranju maksimalno do 90 dana od zatvaranja roka za prijave, odnosno prije završetka roka za vrednovanje prijave u pozivu DOK-2023-10. Prema načelu jednakosti, projekti prijavljeni na ove pozive spadaju u istu kategoriju kao i projekti prijavljeni na poziv HRZZ IP-2022-10 te molimo razmatranje o prihvaćanju prijava kandidata za mentora uključenih u prijave ovih NPOO pozive.
2.) Vezano uz sljedivost postupka zapošljavanja. Navodi se Zapošljavanje asistenata i početak financiranja (procjena: druga polovina 2024. godine), a jedan od uvjeta za kandidate je “prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2023./2024.”
Smatramo da se ovime institucije stavljaju u neugodnu poziciju, jer pri zapošljavanju asistenata ograničavaju izbor na samo one kandidate koji su već upisani na studij. Naime, ako će se postupak zapošljavanja provoditi u drugoj polovici 2024., kandidati koji nisu upisali doktorski studij neće imati vremena upisati doktorski studij u ak. god. 2023./2024.
Također, institucije nemaju točan datum početka financiranja projekta te osiguran vremenski period za eventualna ponavljanja postupka zapošljavanja.
Stoga predlažemo da u obzir za potencijalne asistene uđu i kandidati koji upisuju doktorski studij u zimskom semestru akademske godine 2024./2025.

ODGOVOR: 1. Prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće je navesti projektni prijedlog prijavljen na čiji se rezultati očekuju u 2023. godini. No, ukoliko projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, uvjet za donošenje odluke o financiranju u okviru natječaja NPOO-DOK-2023-10 je da je mentor voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.

2. Natječajem su prihvatljivi asistenti koji će doktorski studij upisati u 2024/2025. akademskoj godini.”

Zanima nas, u slučaju da projektni prijedlog prijavljen na bilo koji od gore navedenih natječaja ne bude prihvaćen za financiranje da li se iz postupka odabira isključuje samo pojedini mentor čiji projekt neće biti prihvaćen za financiranje ili se isključuje Prijavitelj (javna znanstveno-istraživačka organizacija koja iskazuje potrebu za zapošljavanjem asistenata i predlaže kandidate za mentore asistenata)?

ODGOVOR: U navedenim slučajevima iz postupka vrednovanja isključuje se konkretni mentor, ne Prijavitelj.

 

PITANJE: U uputama za prijavitelje navodi se da Organizacije-prijavitelji prije slanja zbirne prijave moraju popuniti početnu anketu te će se isto provjeravati kod vrednovanja. U odgovoru na jedno od pitanja (07.09.2023.) naveli ste i da kandidati za mentore (koji su na listi Organizacije-prijavitelja) također popunjavaju početnu anketu. S obzirom da se radi o istoj anketi i pitanja se odnose na organizaciju, da li je moguće unaprijed vidjeti/dobiti cjelokupan sadržaj ankete?

ODGOVOR: Za program DOK-2023-10 početnu anketu popunjava Organizacija-prijavitelj.

 

PITANJE: Zainteresirani smo za prijavu na natječaj DOK-2023-10, ali molimo Vas pojašnjenje na slijedeće:

1. S obzirom da je natječajem definirano kako su prihvatljive organizacije prijavitelji Javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), molim vas za potvrdu prihvatljivosti UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE kao prihvatljivog prijavitelja na istoimeni natječaj. Iako smo isto već prethodno provjeravali (prilažemo korespondenciju u privitku) i dobili potvrdni odgovor HRZZ-a, trenutačno otvoreni natječaj prilagođen je novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) te stoga nismo sigurni kako tumačiti odredbe Uputa za prijavitelje. 

2. S obzirom da je natječajem definirano kako su prihvatljivi projektni prijedlozi mentora iz STEM područja, molimo vas za informaciju ako je organizacija akreditirana (ima dopusnicu) za obavljanje djelatnosti u tehničkom području znanosti – je li dozvoljena prijava kandidata za mentora koji imaju znanstveno zvanje iz biotehničkih ili prirodnih znanosti a zaposleni su u instituciji prijavitelju? 

3. Također, u odnosu na prethodne pozive iz ovog programa financiranja, ovim pozivom definirano je isključivo zapošljavanje asistenta (ne doktoranda). Naša organizacija zadovoljava uvjet za OIŠZ odn. istraživačku organizaciju međutim posjedujemo vlastiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta donesen sukladno Zakonu o ustanovama i Statutu institucije (UKLONJEN NAZIV INSTITUCIJE) sukladno kojem su radna mjesta definirana kao: mlađi istraživač, istraživač, stariji istraživač, vodeći istraživač i voditelj Odjela. Molimo vas za informaciju je li moguće zapošljavanje doktoranda na odgovarajuće radno mjesto (mlađi istraživač) budući da se potencijalni doktorandi ne bi zapošljavali na klasično suradničko radno mjesto asistenta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)?

ODGOVOR: 1. Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti i utvrditi prihvatljivost prijavitelja.

2. Prijavitelj na natječaj DOK-2023-10 je organizacija-prijavitelj, javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), a prijava treba biti u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata.

3. Putem ovog natječaja, asistent se zapošljava na radno mjesto asistenta s pripadajućim koeficijentom sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i  koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 72/22, 82/22, 93/22) na razdoblje od 5 godina u slučaju javnog instituta odnosno 6 godina u slučaju visokog učilišta, sukladno članku 44. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

 

PITANJE: U sklopu raspisanog natječaja pod uvjetima za mentore navedeno je da mentor treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu HRZZ-a, EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima. Mi na našoj instituciji provodimo znanstveno istraživački projekt financiran iz nacionalnih izvora, ali na projektu imamo suradnike iz Slovenije. Da li je navedeni projekt dovoljan za prijavu na natječaj ili mora biti financiran iz EU sredstava?

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj te vrednovanja koje provode odbori za vrednovanje.

 

PITANJE: Javljam Vam se u ime UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE te nas zanima da li se možemo prijaviti na „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ temeljem projekta UKLONJEN NAZIV, gdje je UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE jedan od partnera navedenog projekta.

U privitku Vam šaljem prijedlog projekta, gdje se vidi koja je uloga UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE i koliko traje projekta.

Gledamo sam na vašim mrežnim stranicama, ali nisam vidio odgovor na ovo pitanje pa bih Vas zamolio ako biste mi ga mogli dati.

Hvala Vam unaprijed te stojimo na raspolaganju za sve potencijalne upite.

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu prijavnu dokumentaciju. Navedeno je i predmet stručnog vrednovanja koje provode odbori za vrednovanje.

 

07.09.2023. 

PITANJE: Molim vas pojašnjenje za jedan od uvjeta koje mora ispunjavati kandidat za mentora navedenih u Natječaju – pod točkom „posjeduje mentorsko iskustvo“. Znači li to da kandidat mora imati iskustvo u mentoriranju asistenta/doktoranada ili je dovoljno prethodno mentorsko iskustvo na nižim razinama (diplomski rad i sl.)?

ODGOVOR: Mentorsko iskustvo kandidata za mentora predmet je vrednovanja prijava na natječaj, sukladno proceduri opisanoj u predmetnom Natječaju, a temeljem informacija u Obrascu A o mentorstvu završnih, diplomskih, doktorskih i ostalih radova. Ukoliko kandidat za mentora dosad nije vodio mlade istraživače procjenjuju se njegova dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje asistenta.

 

PITANJE: Imam namjeru se ponovo prijaviti na program Doktorandi. Sukladno pravilima projektne prijave treba izmedju ostalog popuniti dosta nejasan i tezak obrazac 3.

Isti sam popunio koliko sam znao i razumio pa bih Vas zamolio ako mozete da ga pogledate tj. prekontrolirate. Moje predvidjeno istrazivanje je akademskog laboratorijskog karaktera koje ni na koji nacin ne utjece niti na infrastrukturu, niti na vodna tijela, nema interakciju s waste managementom i sl. Dobra dio pitanja iz obrasca 3 se u biti odnosi na primjenjena industrijska istrazivanja koja mogu imati veze s otpadom, vodnim tijelima i sl. No, u Vasem upitniku ne postoji opcija N/A pa sam se morao odluciti za odgovore da ili ne.

Da zakljucim, zamolio bih vas za kontrolu tog mog obrasca i povratnu informaciju jeli to tako popunjeno u redu.

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu prijavnu dokumentaciju, a u slučaju nejasnoća od prijavitelja će se zatražiti pojašnjenje.

Ukoliko pitanja nisu primjenjiva na temu projektnog prijedloga kojega prijavljujete, možete uz predviđeni odgovor u upitniku dodati i kako pitanje nije primjenjivo za projektni prijedlog.

 

PITANJE: (UKLONJENO) nas zanima da li se možemo prijaviti na „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ temeljem projekta (UKLONJENO), gdje je (UKLONJENO)  jedan od partnera navedenog projekta.

U privitku Vam šaljem prijedlog projekta, gdje se vidi koja je uloga (UKLONJENO) i koliko traje projekta. Hvala Vam unaprijed te stojimo na raspolaganju za sve potencijalne upite.

ODGOVOR: Predmetnim natječajem pojašnjen je način obrade prijavne dokumentacije te vrednovanja. Nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu dokumentaciju, a u slučaju nejasnoća od prijavitelja će se zatražiti pojašnjenje.

U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj. Radi li se o znanstveno-istraživačkom projektu procjenjuju odbori za vrednovanje tijekom postupka vrednovanja.

 

PITANJE: Molio bih samo iz predostrožnosti informaciju: U natječaju nalazim podatak da se početna anketa ispunjava u sklopu prijave organizacije, te da asistent ispunjava početnu anketu nakon što se zaposli.

Postoji li možda i verzija početne ankete koju trebaju ispuniti i mentori kad rade svoj dio prijave?

ODGOVOR: U sklopu prijave na natječaj, prije zaključenja roka za prijavu, mentor popunjava početnu anketu čija je poveznica dostupna na mrežnoj stranici na kojoj se nalazi natječajna dokumentacija. Početna anketa je obvezni dio prijave na natječaj te ukoliko nedostaje projektni prijedlog se administrativno odbacuje. 

IZMJENA ODGOVORA 14.9.2023: Početnu anketu popunjava organizacija Prijavitelj.

 

PITANJE: Imam dva pitanja vezana za Odjeljak e prijavnog obrasca.

1) da li treba staviti samo 5 publikacija od koje su sve u zadnjih 5 godina?

2) pošto sam bila na porodiljnom u zadnjih 5 godina, što mi jednu godinu smanjuje znanstvenu aktivnost, mogu li staviti publikacije iz zadnjih 6 godina? (dakle i iz 2018)

ODGOVOR: 1. U „Odjeljak e: Popis najznačajnijih publikacija i izlaganja u posljednjih 5 godina“ treba navesti popis publikacija u zadnjih 5 godina.

2. Za majčinstvo kandidata za mentora vrijeme koje se uključuje u životopis i popis postignuća produžit će za 18 mjeseci za svako dijete ili, ako je trajanje duže, stvarno trajanje rodiljinog i porodiljnog dopusta za svako dijete. U tom slučaju, prilikom prijave u EPP sustav pod Dodatnu dokumentaciju dostavite potvrdu o korištenju rodiljnog/roditeljskog dopusta (rodni list, potvrdu kadrovske službe ustanove ili slično).

 

31.08.2023.

PITANJE: imamo dva pitanja vezana uz poziv DOK-2023-10.
1.) Zanima nas mogu li se na natječaj prijaviti projekti prijavljeni na NPOO natječaje:
– Razvojne istraživačke potpore – rok prijave 02.05.2023.
– Ciljana znanstvena istraživanja – rok prijave 29.09.2023.
Oba natječaja imaju rokove donošenja odluke o financiranju maksimalno do 90 dana od zatvaranja roka za prijave, odnosno prije završetka roka za vrednovanje prijave u pozivu DOK-2023-10. Prema načelu jednakosti, projekti prijavljeni na ove pozive spadaju u istu kategoriju kao i projekti prijavljeni na poziv HRZZ IP-2022-10 te molimo razmatranje o prihvaćanju prijava kandidata za mentora uključenih u prijave ovih NPOO pozive.
2.) Vezano uz sljedivost postupka zapošljavanja. Navodi se Zapošljavanje asistenata i početak financiranja (procjena: druga polovina 2024. godine), a jedan od uvjeta za kandidate je “prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2023./2024.”
Smatramo da se ovime institucije stavljaju u neugodnu poziciju, jer pri zapošljavanju asistenata ograničavaju izbor na samo one kandidate koji su već upisani na studij. Naime, ako će se postupak zapošljavanja provoditi u drugoj polovici 2024., kandidati koji nisu upisali doktorski studij neće imati vremena upisati doktorski studij u ak. god. 2023./2024.
Također, institucije nemaju točan datum početka financiranja projekta te osiguran vremenski period za eventualna ponavljanja postupka zapošljavanja.
Stoga predlažemo da u obzir za potencijalne asistene uđu i kandidati koji upisuju doktorski studij u zimskom semestru akademske godine 2024./2025.

ODGOVOR: 1. Prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće je navesti projektni prijedlog prijavljen na čiji se rezultati očekuju u 2023. godini. No, ukoliko projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, uvjet za donošenje odluke o financiranju u okviru natječaja NPOO-DOK-2023-10 je da je mentor voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.

2. Natječajem su prihvatljivi asistenti koji će doktorski studij upisati u 2024/2025. akademskoj godini.

 

PITANJE: U odgovorima na pitanja ste naveli da je “prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće navesti projektni prijedlog prijavljen na pozive koje je raspisao HRZZ, a čiji se rezultati očekuju u 2023. godini, primjerice natječaj Istraživački projekti IP-2022-10. Pritom, odluku o financiranju u okviru poziva NPOO-DOK-2023-10 moguće je donijeti samo za one prijavitelje čiji će se istraživački projekti financirati.” S obzirom na to, može li se kao mentor doktoranda na natječaj NPOO-DOK-2023-10 prijaviti i osoba koja je u svojstvu voditelja prijavila projekt Razvojne istraživačke potpore (NPOO.C3.2.R2-I1.06) ako ispunjava sve ostale uvjete? Period evaluacije NPOO.C3.2.R2-I1.06 je trebao biti 90 dana, a natječaj je zatvoren 2.5. te bi se prema tome rezultati trebali očekivati u 2023.

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo. No, ukoliko projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10.

 

PITANJE: Zanima me mogu li se u okviru natječaja DOK-2023-10 zaposliti asistenti koji su već ranije upisali doktorski studij, točnije, u konkretnom slučaju očekivano bi asistent imao preko dvije godine trajanja svog doktorskog studija iza sebe? Naime, trenutačni istraživačko razvojni projekt na kojem dotični asistent radi je pred kraj, tako da bi nastavak studija na instituciji uz asistentsku plaću u okviru ovog natječaja bio vrlo važan za asistenta.

Razumijem da bi u tom slučaju bilo izazovno pripremiti šesterogodišnji plan razvoja karijere, kada bi se doktorat već očekivao u roku 2-3 godine.

ODGOVOR: Na natječaj NPOO DOK prijavljuju se organizacije prijavitelji i mentori, a u slučaju prihvaćanja projektnog prijedloga za financiranje, objavljuje se javni poziv za zaposlenje asistenta, sukladno uvjetima natječaja NPOO-DOK. Uvjetima natječaja NPOO-DOK propisano je kako se asistenti zapošljavaju u trajanju od 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu (sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti). Sukladno navedenome, u prijavnoj dokumentaciji treba razraditi plan razvoja karijere u trajanju propisanom uvjetima natječaja jer se ne može unaprijed znati koji će od kandidata za asistenta biti najbolji na javnom natječaju za zapošljavanje.

 

PITANJE: Pošto u uputama piše: “Upišite početak i završetak određene aktivnosti koristeći se pritom rednim brojevima mjeseci financiranja (npr. od 1. do 5. mjeseca financiranja), a ne kalendarskim imenima mjeseci. Potrebno je biti precizan i ne obuhvaćati razdoblja dulja od 3 mjeseca.”

Pokušala sam sve aktivnosti onda staviti na tri mjeseca, ali imat ćemo uzgoj životinja i staničnih kultura u projektu, kod toga se svašta može dogoditi, i da doktorand ne svlada tehniku u tri mjeseca, da nam se sve kontaminira, da nam spojevi i tretmani ne uspiju, itd. Pa da li baš treba poštivati tu regulu tri mjeseca ili to može biti rastegnutiji period, stanične kulture učenje i bavljenje doktorand može raditi i cijelu godinu…

ODGOVOR: Prihvatljivo je logički opisati aktivnosti ukoliko podrazumijevaju period duži od 3 mjeseca, no svakako je potrebno voditi računa o izvještajnim razdobljima.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano za sadržaj upitnika; naime, u upitniku se navodi da se podaci ispunjavaju za Organizaciju/prijavitelja, no na drugoj stranici upitnika stoji: “Molimo unesite podatke o projektu kojeg prijavljujete za financiranje” te se traži naziv projekta.

Obzirom da se u obrascima prijave institucije (a ni mentora, osim u kontekstu projekata koje provode mentori) nigdje ne traži jednoznačni naziv projekta zanima me upisujemo li pod naziv projekta naziv poziva tj.  “Razvoj karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti” ili moramo osmisliti naziv projekta za potrebu prijave institucije na ovaj poziv? 

ODGOVOR: Molimo u to polje upisati „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

 

PITANJE: Pišem vam vezano za predmetni natječaj (https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-program-razvoja-karijera-mladih-istrazivaca-izobrazba-novih-doktora-znanosti-npoo-dok-2023-10/). Prije svega, hvala vam na ovoj inicijativi.

Moje pitanje odnosi se na ulogu asistenta za kojeg bi se javili. Naime, može li eventualno primljeni mladi istraživač na ovaj natječaj, odnosno asistent, uz istraživački rad sudjelovati i u nastavnom procesu. U slučaju potvrdnog odgovora, vrijedi li za njega klasična raspodjela znanstvene/nastavne norme za dotično radno mjesto?

ODGOVOR: Asistent sklapa Ugovor o radu s Organizacijom-prijaviteljem pri čemu se podrazumijevaju sva prava i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa na Organizaciji.

 

PITANJE: Na pitanje da li se na NPOO-DOK-2023-10 poziv mogu prijaviti mentori koji su se prijavili kao voditelji ili suradnici na natječaj Zaklade za projekte IP-2022-10 čiji rezultati još nisu poznati odgovorili ste slijedeće:

“Na natječaj NPOO-DOK-2023-10 može se prijaviti predlagatelj HRZZ Istraživačkog projekta prijavljenog na natječaj IP-2022-10. Ako istraživački projekt prijavljen na natječaj IP-2022-10 ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10.”

Da li se isti princip može primijeniti na mentore koji su se prijavili na NPOO Razvojne istraživačke potpore (duži od 18 mjeseci), koji su trenutno u evaluaciji a nezna se točno kad će biti dodijeljeni (nominalno, po uputama za prijavitelje, su već trebali biti recenzirani i dodijeljeni)?

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo. No, ukoliko projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10.

 

PITANJE: Na prijavi za natječaj IP-2022-10 navedeno je da je početak projekta krajem 2023. S obzirom da je na otvorenom natječaju DOK-2023-10 predviđen početak rada doktoranda u drugoj polovici 2024.

Da li će biti omogućeno bilo prije zapošljavanje doktoranda bilo kasni početak projekta IP-2022?

Naime bilo bi poželjno da doktorand sudjeluje u projektu od početka. I poglavito stoga što projekt traje 4 godine, a zapošljavanje doktoranda je na 5 godina.

ODGOVOR: Organizacije-prijavitelji raspisuju javni natječaj za zapošljavanje onog broja asistenata koji im je odobren sukladno odluci Upravnog odbora HRZZ-a, najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima. Nakon objave natječaja Organizacija je dužna obavijestiti HRZZ da je isti u tijeku. Nakon izdavanja suglasnosti, HRZZ i Organizacija-prijavitelj potpisuju Ugovor o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere asistenta. Tek nakon dobivanja suglasnosti HRZZ-a Organizacija može sklopiti ugovor o radu s asistentom. Provedba Plana razvoja karijere asistenta počinje s datumom početka ugovora o radu. Za više informacija o povezanim postupcima, molimo vidjeti Upute za prijavitelje objavljene u sklopu predmetnog natječaja.

 

PITANJE: javljam se u vezi pitanja na Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”  Natječajni rok DOK-2023-10.

Naime, čitajući upute nije mi jasno da li je natječaj namijenjen za postojeće projekte koje financira Hrvatska zaklada za znanost ili se odnosi i na druge stručne projekte na tržištu?

ODGOVOR: Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano uz treći uvjet za mentore u natječaju Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti – Natječajni rok: DOK-2023-10 . 

Naime, ja sam prijavila ICGEB projekt, a rezultat o njegovom prihvaćanju za financiranje očekujem u studenom ili prosincu ove godine. Ukoliko projekt bude prihvaćen za financiranje njegov početak bi bio siječanj 2024. i trajat će 3 godine. S obzirom da je uvjet za prijavu na ovaj natječaj da mentor bude voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU (Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan znanstveni razvoj asistenta i da projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja, zanima me je li se mogu prijaviti za mentora u ovom natječaju? 

ODGOVOR: Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj. Ukoliko projektni prijedlog koji je u proceduri vrednovanja za vrijeme prijave mentora na predmetni natječaj ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10.

 

PITANJE: Prijavila sam projekt na natječaj IP-2022-10 za koji sam jučer dobila informaciju da je upućen na istorazinsko vrednovanje. Projekt je u području društvenih znanosti jer se bavimo informacijskim znanostima, međutim samo istraživanje je iz područja umjetne inteligencije, preciznije NLP.

Napomenula bih kako je (UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE) svoje djelovanje prijavio u STEM područje.

Moje pitanje je imam li pravo prijaviti se na ovaj natječaj koji je namijenjen za STEM područje iako je sam projekt prijavljen u društvene znanosti?

Vidim da u dokumentaciji piše nešto da će o tome pripada li projekt STEM-u odlučivati povjerenstvo – iz čega iščitavam da to nije definirano unaprijed prema područjima znanosti, već se određuje prema istraživanju predloženom u projektu, no zamolila bih potvrdu za to.

ODGOVOR: HRZZ nije u mogućnosti  pružiti mišljenje glede prihvatljivosti projektne prijave, a u skladu s načelom jednakosti u postupanju.

Za potrebe ovog natječaja u definiciju STEM područja ulaze područja definirana člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22). Prije upućivanja prijava na vrednovanje Znanstveno-stručno povjerenstvo procjenjuje pripada li pojedino predloženo istraživanje STEM području. Ako Znanstveno-stručno povjerenstvo procijeni da predloženo istraživanje ne pripada STEM području, dokumentacija pojedinog kandidata za mentora povlači se iz daljnjeg postupka vrednovanja.

 

24.08.2023.

NAPOMENA: Zaprimljeni su upiti vezani za nedostupnost početne ankete koju je potrebno ispuniti prije prijave na natječaj te je HRZZ uputio zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se omogući pristup putem navedenih poveznica.

Pristup poveznicama će biti omogućen u najkraćem mogućem roku, te će vijest o navedenome biti objavljena na web stranici HRZZ-a.

 

PITANJE: zaposlen sam na UKLONJEN NAZIV USTANOVE kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Aplicirao sam za istraživački projekt na natječaju IP-2022-10. Projekt bi, ako bude prihvaćen za financiranje, trebao trajati 4 godine. Namjera mi je da se kao mentor prijavim na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Prema informaciji na web stranici natječaja, navodi se kao realan početak radnog odnosa asistenta druga polovica 2024,a na razdoblje od 5 godina. S obzirom da ću po isteku kalendarske 2027. godine ići u mirovinu, moje mentorstvo bi trajalo 3 godine.

Moim vas za pojašnjenje i/ili upute da li sam zbog opisane situacije prihvatljiv za mentora?

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo kod prijave projekta. Za vrijeme trajanja koji se financira predmetnim javnim pozivom moguće je tražiti izmjene (projekta i mentora) koje su predmet vrednovanja u praćenju provedbe. Nastavak mentorstva nakon odlaska u mirovinu ovisi o pravilima sveučilišta.

 

PITANJE: 1. Možete li pojasniti navod iz uputa natječaja – obvezni uvjeti za asistenta: “prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2023./2024.”

Naime, znači li to da kandidat mora biti upisan na doktorski studij u akademskoj godini 2023. / 2024. ili to znači da se kandidat prijavljuje na natječaje za doktorske studije koji će biti raspisani u akademskoj godini 2023. /2024., a slijedom toga započeti u 2024. /2025.?

Nije logično da se to odnosi na studente koji će se upisati u akademskoj godini 2023. /2024. ili koji su već predali prijave za upise jer se ne može očekivati da će već raditi na projektu, bez zaposlenja, te da će imati mentora i temu vezanu uz projekt, a sve iz STEM područja. S obzirom na navedene rokove prijave projekta te činjenicu da većina doktorskih studija otvara prijave do konca rujna, ovo nije moguće ispuniti.

2. Također me zanima sljedeći kriteriji: “Sadašnji broj asistenata koje vodi kandidat za mentora (prednost će imati onaj kandidat koji trenutačno vodi manje asistenata”.

Kako će se provjeravati broj asistenata koji pojedini mentor vodi?  Odnosi li se to samo na osobe koje su zaposlene na radnim mjestima asistenta/doktoranda a koje kandidat za mentora mentorira na doktorskoj disertaciji, ili na osobe koje nisu zaposlene na instituciji prijavitelja, niti su zaposleni na asistentskom/doktorandskom radnom mjestu? S obzirom na navedeno, postoji li neka centralna baza doktoranada i mentora, ili institucija treba dostaviti potvrdu?  I koju/kakvu?

ODGOVOR: 1. Natječajem su prihvatljivi i asistenti koji će doktorski studij upisati i u 2024/2025. akademskoj godini.

2. Navedenu informaciju je potrebno upisati u obrazac A, odjeljak d: Životopis predloženog mentora

 

17.08.2023.

PITANJE: HRZZ UIP projekt čiji sam voditelj traje do 31. prosinca 2024., tj. 17 mjeseci i jedan tjedan od dana raspisivanja prijave. U postupku recenzije mi je drugi projekt (HR-AT bilateralna suradnja), koja bi trajala od 01.siječnja 2024. do 31.prosinca 2025. Također, biti ću i suradnik na projektu ukoliko neki od prijavljenih projektnih prijedloga kolega bude prihvaćen. Je li moguće kombinirati projekte (slična je tematika) kako bi se ostvario uvjet o trajanju projekta od 18 mjeseci?

ODGOVOR: Za mogućnost produljenja trajanja tekućeg HRZZ UIP projekta upućujemo Vas na Odjel za praćenje projekata HRZZ-a.

U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost budućeg projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. S jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.

Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj.

Projektni prijedlozi prijavljeni na natječaj NPOO-DOK-2023-10 koji ne ispunjavaju ovaj uvjet neće se uputiti u vrednovanje.

 

PITANJE: Dobio sam pitanje mogu li se na natječaj objavljen na https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-program-razvoja-karijera-mladih-istrazivaca-izobrazba-novih-doktora-znanosti-npoo-dok-2023-10/ prijaviti mentori angažirani na projektima znanstvenih centara izvrsnosti. Ugovorena dionica tih projekata završava 30.11.2023., no najavljen je nastavak njihovog financiranja na sljedeće razdoblje, a ograničeni poziv za prijavu za takav nastavak financiranja očekuje se da bude raspisan 01.09.2023. (informacija sa stranica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10).

Ako mogu, mogu li se s takvih integriranih projekata u kojima sudjeluje više institucija kao partner, prijaviti i više mentora (npr. jedan po instituciji).

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ovim putem ne možemo dati prethodno mišljenje vezano uz buduće javne pozive i projekte na koje bi se trebao vezati istraživački razvoj asistenta.

Kandidat za mentora u NPOO-DOK-2023-10 natječaju treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. S jednog znanstvenog projekta može se predložiti jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. 

Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja projektne prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaju.

 

PITANJE: Kao uvjet za mentora navedeno je: “voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.”

S obzirom da se spominju znanstveni projekti HRZZ-a, jesu li prihvatljivi razvojno istraživački natječaji financirani iz nacionalnih Fondova? Konkretno, natječaj: https://www.fzoeu.hr/hr/objavljen-natjecaj-za-razvojno-inovacijske-projekte-za-provedbu-europskog-zelenog-plana/9207

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ovim putem ne možemo dati prethodno mišljenje vezano uz javne pozive i projekte na koje bi se trebao vezati istraživački razvoj asistenta.

Istraživački znanstveni projekti financirani iz nacionalnih fondova prihvatljivi su za prijavu na ovaj natječaj ukoliko su ispunjeni i ostali obvezni uvjeti. Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj.

 

PITANJE: U novootvorenom natječaju Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) u uvjetima koje moraju zadovoljavati kandidati za mentore stoji “voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja”.

S obzirom na to da su trenutno u evaluaciji projektni prijedlozi poslani u sklopu nekoliko natječaja HRZZ-a, smiju li se na  NPOO-DOK-2023-10 natječaj prijaviti voditelji/suradnici na projektima koji su u evaluaciji i čiji rezultati će vjerojatno biti poznati nakon zatvaranja NPOO-DOK-2023-10  natječaja?

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: Prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće je navesti projektni prijedlog prijavljen na pozive koje je raspisao HRZZ, a čiji se rezultati očekuju u 2023. godini, primjerice natječaj Istraživački projekti IP-2022-10. Informacija o očekivanom početku provedbe projekta u slučaju pozitivnog vrednovanja nalazi se u tekstu pojedinog natječaja.

Pritom, odluku o financiranju u okviru poziva NPOO-DOK-2023-10 moguće je donijeti samo za one prijavitelje čiji će se istraživački projekti financirati. 

 

PITANJE 1: Da li je predviđeno da se na ovaj natječaj mogu prijaviti kandidati za mentore doktoranada koji trenutno nemaju ispunjen uvjet da imaju projekt trajanja najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja, ali su se prijavili kao voditelji ili suradnici na natječaj Zaklade za projekte IP-2022-10 čiji rezultati još nisu poznati, ali se očekuju u jesen?

PITANJE 2: Molim Vas pojašnjenje može li se na navedeni natječaj prijaviti potencijalni voditelj HRZZ istraživačkog projekta prijavljenog 5.10.2022. godine na natječaj IP-2022-10 za koji je evaluacija još uvijek u tijeku? Ukoliko je to moguće, kako će se postupati ukoliko financiranje za asistenta bude odobreno, a istraživački projekt ne bude odobren?

ODGOVOR: Na natječaj NPOO-DOK-2023-10 može se prijaviti predlagatelj HRZZ Istraživačkog projekta prijavljenog na natječaj IP-2022-10. Ako istraživački projekt prijavljen na natječaj IP-2022-10 ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, uvjet za donošenje odluke o financiranju u okviru natječaja NPOO-DOK-2023-10 je da je mentor u voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. 

 

PITANJE: Jesu li doktorand i iz područja kineziologije (koja se u svijetu ubraja u STEM područje) prihvatljivi na ovom natječaju ?

ODGOVOR: Za potrebe ovog natječaja u definiciju STEM područja ulaze područja definirana člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22).

 

PITANJE: molim za dvije informacije u vezi natječaja DOK-2023-10:

– na kojoj poveznici se nalaze odgovori na pitanja u vezi ovog natječaja?

– je li dopušteno prijaviti doktoranda na HRZZ IP projekt na kojemu je već prijavljen jedan doktorand na prethodnome DOK natječaju?

ODGOVOR: Odgovori na pitanja nalaze se na istoj mrežnoj stranici na kojoj je objavljen tekst natječaja i prijavna dokumentacija.

S jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. Natječajem NPOO-DOK-2023-10 nije određeno ograničenje broja asistenata koji su suradnici na predmetnom projektu. Vezano uz moguća ograničenja povezana s tekućim HRZZ projektom, upućujemo Vas na Odjel za praćenje projekata HRZZ-a.

 

PITANJE: Nastavno na uvjet za mentora: „Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU (Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan znanstveni razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja“, postoji li konkretan kriterij (osim STEM područja) kojim se određuju vrste projekata navedene pod „drugi međunarodni kompetitivni projekti“ koji traju najmanje 18 mjeseci od dana raspisivanja natječaja, a dolaze u obzir za prijavu mentora?

Prihvaćaju li se za ovaj natječaj sveučilišni, fakultetski, bilateralni, COST, ERASMUS+ i slični projekti? Na prethodnim natječajnim rokovima (DOK-2021-02, DOK-2020-01) stajala je napomena „Za ovaj se natječaj ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.“ Kod natječaja DOK-2023-10 istu napomenu ne nalazimo.

ODGOVOR: Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora premet su vrednovanja. Uz navedeno, potrebno je zadovoljiti ostale uvjete propisane Natječajem.

 

PITANJE: Vezano uz uvjete koje mora ispunjavati kandidat za mentora, zanima me postoji li konkretan kriterij kojim se određuje koji tipovi projekata navedeni pod “drugi međunarodni kompetitivni projekti” dolaze u obzir za prijavu mentora?

“voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja
natječaja;”

Konkretnije, jesu li Erasmus+ projekti ili projekti COST u načelu prihvatljivi za ispunjenje tog kriterija? Naime, oba omogućuju financiranje troškova mobilnosti i diseminacije.

ODGOVOR: Za prijavu na NPOO-DOK-2023-10  natječaj nisu prihvatljivi programi kojima se financira mobilnost istraživača ili diseminacija. Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora predmet su vrednovanja.

 

PITANJE: Vezano za natječaj za HRZZ doktorande, trenutno sam voditelj HRZZ (uklonjen tekst)  projekta koji je točno na pola i još imamo 24 mjeseca do kraja projekta.  Također trenutno sam voditelj radnog paketa Horizon projekta (uklonjen tekst) koji je tek krenuo. Oba projekta su vezana za kvalitetu zraka, jedan vanjskog, a drugi unutarnjeg i preklapajući su tematika.

Pitanja imam vezano za apliciranje za HRZZ doktorande za navedene projekte. Naime i ja (tj. (uklonjen tekst) i Scientific Officer Horizon projekta koji radi na (uklonjen tekst) bi htjeli doktorande pa me zanima da li oboje mogu na isti projekt predati papire za novaka iz različitih institucija. Konzorcij je ogroman i tema ima za više doktorata. S druge strane ako se po natječaju može prijaviti za doktoranda po jednom projektu mogu li onda zatražiti doktoranda na (uklonjen tekst) HRZZ projektu za (uklonjen tekst) ali da problematika doktorata bude iz Horizon projekta jer tamo tek počinjemo dok je (uklonjen tekst) pri kraju što se tiče terena i uzorkovanja. Na taj način bi svaka institucija aplicirala za jednog doktoranda iz slične problematike ali preko dva projekta, jedan HRZZ u tijeku i jedan Horizon koji je počeo lani u 12mjesecu.

ODGOVOR: Uvjetima natječaja DOK-2023-10 propisano je kako kandidat za mentora može biti predložen samo jednom po natječajnom roku od strane Organizacije-prijavitelja. Nadalje, s jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. Upućujemo Vas da prije prijave proučite i ostale uvjete natječaja.

Uklapanje plana razvoja karijere asistenta u znanstveno-istraživačke aktivnosti projekta kriterij je vrednovanja te u interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz sadržaj projektne prijave. Obrazac za vrednovanje dostupan je na mrežnoj stranici HRZZ-a na kojoj se nalazi i prijavna dokumentacija.

 

PITANJE: Da li se moguće prijaviti na ovaj natječaj kao mentor ukoliko međunarodni projekt kojemu sam voditelj počinje 1.11.2023. i traje 3 godine?

ODGOVOR: Mentor treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja (20. srpanj 2023). U slučaju koji navodite potrebno je priložiti potvrdu organizacije koja financira projekta da je projekt prihvaćen za financiranje ili potpisani ugovor o projektu na kojem je naveden datum početka projekta. 

 

PITANJE: U Uputama za prijavitelje jedan od uvjeta je da mentor mora sudjelovati u aktivnom “projektu koji mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja”. Da li se misli na dan otvaranja predmetnog natječaja DOK-2023-10, dakle datum 20.07.2023.?

ODGOVOR: Datum otvaranja natječaja je 20. srpanj 2023.

 

PITANJE: Da li je prihvatljivi mentor za otvoreni natječaj “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10)” osoba koja je u svojstvu voditelja prijavila istraživački projekt u pozivu HRZZ IP-2022-10?

Naime, iako u Tekstu natječaja i Uputama za prijavitelje za natječaj IP-2022-10 stoji da projekti trebaju započeti u periodu od rujna/listopada 2023. g., još nije došla nikakva obavijest od strane Zaklade vezane za vrednovanje tih projekata (čak niti za prvi krug vrednovanja projekata). Zapošljavanje doktoranada vezano za te projekte planirano je putem projekta “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” i njihovo zapošljavanje i upis na doktorski studij planirano je u godini 2023./2024., kao što je i definirano u ovom upravo objavljenom natječaju.

Ako voditelji prijavljenih, a trenutno nerecenziranih IP projekata, nisu prihvatljivi mentori na ovom natječaju, molim vas kada je za očekivati da će se opet raspisati natječaji za zapošljavanje asistenata koji bi se vezali na odobrene projekte u natječaju IP-2022-10?

ODGOVOR: Na natječaj NPOO-DOK-2023-10 može se prijaviti voditelj HRZZ istraživačkog projekta prijavljenog na natječaj IP-2022-10. Ako istraživački projekt prijavljen na natječaj IP-2022-10 ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, uvjet za donošenje odluke o financiranju u okviru natječaja NPOO-DOK-2023-10 je da je mentor u voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. 

 

PITANJE: Imamo nedoumice vezano za natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, da li je uvjet za financiranje plaća asistenata postojanje Projekta za njegov rad isključivo na znanstveno istraživačkim aktivnostima (i onih koji su u tijeku vrednovanja)  ili se Organizacija (Fakultet) može prijaviti na natječaj u svrhu potrebe za asistentima za rad u nastavi i znanstveno istraživačkim aktivnostima?

ODGOVOR: Jedan od ciljeva natječaja NPOO-DOK-2023-10 je povećanje broja mladih istraživača uključenih u istraživački rad te mentor treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. 

 

PITANJE: Da li je pogodan kandidat za mentora znanstvenik koji je voditelj bilateralnog znanstveno-istraživačkog projekta financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije? Znanstveni razvoj asistenta bi bio vezan uz postojeći projekt. Trajanje odobrenog projekta je više od 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja NPOO-DOK-2023-10.

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora premet su vrednovanja.

 

PITANJE: Ljubazno Vas molimo za informaciju vezano uz uvjete za mentore. Da li osoba koja je u mirovini ali zaposlena na pola radnog vremena te ima ugovor o radu na određeno može biti kandidat za mentora? Osoba je također redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te voditelj međunarodno kompetitivnog projekta.

Unaprijed zahvaljujem na informaciji.

ODGOVOR: Prema uvjetima natječaja NPOO-DOK-2023-10 mentor u trenutku prijave mora biti zaposlen na neodređeno vrijeme u Organizaciji-prijavitelju.

 

PITANJE: Član sam Upravnog odbora međunarodnog kompetitivnog COST projekta te voditelj projektnih aktivnosti za Hrvatsku, financiranog iz EU Horizon Framework Programme koji započinje u listopadu 2023. godine i traje 4 godine. 

Jesam li prihvatljivi mentor na natječaju za doktorande NPOO-DOK-2023-10?

ODGOVOR: Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora predmet su vrednovanja.

 

PITANJE: imala bih upit vezan za natječaj DOK-2023-10.

Trenutno vodim HRZZ projekt IPCH koji završava 30.11.2024. Dakle po uvjetima natječaja ne zadovoljavam kriterij od 18 mjeseci trajanja projekta od dana raspisivanja natječaja što je 20.07. budući da imam 16 mjeseci trajanja projekta još. Ali svakako ono što bih ja htjela je zatražiti produženje projekta i uz odobrenje projekta od recimo 4 mjeseca zadovoljila bih taj kriterij. Međutim izgleda da ne mogu zatražiti produženje projekta prije početka zadnjeg projektnog razdoblja.

Željela bih to potvrditi? Svakako namjeravam tražiti produženje projekta i onda bih zadovoljila uvjet od 18 mjeseci, ali izgleda da to nisam u mogućnosti prije početka zadnjeg projektnog razdoblja što onda znači da ovaj natječajni rok što se tiče natječaja DOK za mene propada. Molim Vas imajte na umu da dugo nije bilo natječaja DOK te stoga većina nas provodi projekte bez doktoranada.

ODGOVOR: Za pitanja vezana uz tekuće HRZZ projekte upućujemo Vas na Odjel za praćenje provedbe projekata HRZZ-a.

 

PITANJE: Prijavio bih se na natječaj DOK-2023-10 kao mentor. Voditelj sam projekta koji završava 9.1.2025. Prema pravilima natječaja projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja. Nedostaje mi 11 dana do 18 mjeseci pa me zanima jesam li odmah isključen iz natječaja zbog tih 11 dana?

Također, suradnik sam na natječaju RAZVOJNE ISTRAŽIVAČKE POTPORE. Znate li možda kada će biti rezultati tog natječaja kako bih mogao aplicirati na natječaj DOK-2023-10?

ODGOVOR: Za mogućnost produljenja trajanja tekućeg HRZZ projekta upućujemo Vas na Odjel za praćenje projekata HRZZ-a. Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projektni prijedlozi prijavljeni na natječaj NPOO-DOK-2023-10 koji ne ispunjavaju ovaj uvjet neće se uputiti u vrednovanje.

HRZZ je Provedbeno tijelo za javni poziv Razvojne istraživačke potpore, dok odluku o financiranju projekata donosi Nadležno tijelo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

PITANJE: U prijavi za HRZZ istraživački projekt IP-2022-10 smo zbog obima istraživanja predvidjeli dva asistenta/doktoranda. Također, trenutno nam je u evaluaciji jedan drugi projekt čiji rezultati se očekuju krajem godine – predviđeno trajanje tog projekta je 18 mjeseci. Zanima me da li je i ovaj drugi projekt prikladan za traženje asistenta/doktoranda pa ako projekt ne bude odobren da se prijava za tog asistenta odbije iz administrativnih razloga (isto kao i u slučaju neugovaranja IP-2022-10)?

Također, postoji li maksimalan broj asistenata na koje se može prijaviti jedan mentor, jer u ovom slučaju bi tražili ukupno tri asistenta.

Ukoliko postoji definirani maksimalan broj asistenata po mentoru da li se to može kompenzirati sa dvojnim mentorstvom koje smo predvidjeli u slučaju jednog asistenta?

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.

Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projektni prijedlozi prijavljeni na natječaj NPOO-DOK-2023-10koji ne ispunjavaju ovaj uvjet neće se uputiti u vrednovanje.

Uvjetima natječaja je definirano da kandidat za mentora može biti predložen samo jednom po natječajnom roku od strane Organizacije-prijavitelja, a s jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.

 

PITANJE:  U tekstu natječaja za NPOO-DOK-2023-10 stoji da kandidat za mentora treba zadovoljiti uvjet:
   – voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja; 

Zanima me da li se za ovaj uvjet prihvaćaju i EFSA Framework contracts (odnosno specific contracts) koji počinju ove godine?

U sklopu planiranih aktivnosti svakako ima mjesta za doktoranda, a i tema je aktualna (afrička svinjska kuga), pa razmatram prijavu no nisam siguran prihvaća li se i ovakav tip projekta.

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.

Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora premet su vrednovanja. Projektni prijedlozi prijavljeni na natječaj NPOO-DOK-2023-10 koji ne ispunjavaju ovaj uvjet neće se uputiti u vrednovanje.

 

PITANJE: Da li je moguće da asistent zaposlen preko programa Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) ima dva mentora, odnosno mentora i komentora? Komentor bi bio znanstvenik koji je suradnik na HRZZ projektu, ali zaposlen na inozemnoj instituciji te s iskustvom u području istraživanja komplementarnom mentoru. 

Ukoliko je to moguće, da li se na natječaj prijavljuje samo jedan mentor (sa Sveučilišta u Hrvatskoj), ili se u prijavi mentora treba spomenuti i komentorstvo? 

ODGOVOR: Uvjetima natječaja je definirano da kandidat za mentora može biti predložen samo jednom po natječajnom roku od strane Organizacije-prijavitelja, te se s jednog znanstvenog projekta može predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. Komentorstvo možete navesti u prijavi, ali kao što je navedeno u kriterijima za vrednovanje, vrednovat će se samo kandidat za mentora, odnosno njegova dosadašnja postignuća.

 

Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata
(MOBDOK-2023)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj Potprograma „Odlazna mobilnost asistenata“ je pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

Rok za prijavu: Natječaj se provodi u postupku trajno otvorenog poziva s ciklusima u trajanju od najviše tri mjeseca

Datumi zaključivanja ciklusa: 20.06.2023., 20.09.2023., 20.12.2023., 20.03.2024., 20.06.2024., 20.09.2024., 20.12.2024., 20.03.2025., 20.06.2025., 19.09.2025.; 19.12.2025. Rok za prijavu zatvara se na navedene datume u 23:59 (CEST). Konačni rok za podnošenje prijava istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva.

Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa (npr. na prvi natječajni ciklus s datumom zaključivanja 20.06.2023. mogu se prijaviti samo studijski boravci koji će započeti najkasnije 20.12.2023. itd.)

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: znanstvenik zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje kratkoročne mobilnosti: najmanje 31 dan, a najviše 184 dana

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR (640 kn) po danu.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno.  Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti asistenata (MOBDOK).


Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:


Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Organizacija-prijavitelj
 – Potvrda o upisu doktorskog studija za predloženog asistenta ili kopija indeksa.


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen asistent, a prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (asistent) koji se predlaže za mobilnost.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf) (objavljeno 16.5.2023.)

Prilikom podnošenja prijave krajnji korisnici (asistenti) dužni su ispuniti početnu anketu koja je dostupna ovdje. Odgovori prikupljeni anketom koristit će se za potrebe vrednovanja rezultata i učinka Programa.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

21.09.2023.

PITANJE: Zanima me mora li plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja asistenta biti integriran u pismo potpore Organizacije-domaćin kao potpoglavlje? Ili zaseban dokument na memorandumu domaćina?

Također, popis postignuća Organizacije-domaćin u vidu uspješnih projekata ili popis publikacija? Može se predati kao dodatak pismu potpore ili u sklopu njega unesen popis?

ODGOVOR: U Uputama za prijavu na natječaj, str. 11 opisan je sadržaj Obrasca E – Potpora Organizacije-domaćina te se na istoj stranici nalazi popis elemenata koje isto mora sadržavati. Jedan od navedenih elemenata je „popis postignuća Organizacije odnosno organizacijske jedinice u okviru koje će asistent boraviti u predmetnoj znanstvenoj disciplini.“ Navedeno se odnosi na istaknute publikacije, projekte, međunarodne suradnje i sl. isključivo „u predmetnoj znanstvenoj disciplini.“

Na istoj stranici je navedeno što mora sadržavati Plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja asistenta kao zaseban dio pisma potpore. S obzirom na opseg navedenih elemenata, odnosno na popis sadržaja navedenog obrasca, ljubazno Vas molimo da pogledate str. 11 navedenog dokumenta.

 

PITANJE: Imam pitanje u vezi Obrasca E – Potpora organizacije domaćina. Što sve obuhvaća popis postignuća Organizacije u okviru koje će asistent boraviti u predmetnoj znanstvenoj disciplini za koji je navedeno da mora biti sadržan u Obrascu E?

ODGOVOR: Navedeno se odnosi na istaknute publikacije, projekte, međunarodne suradnje i sl. isključivo „u predmetnoj znanstvenoj disciplini.“

 

PITANJE: Doktorand sam na (UKLONJENO) i htio bih se prijaviti na sljedeći krug natječaja za mobilnost doktoranada MOBDOK-2023 sa rokom 20.09.2023. Koliko brzo nakon tog datuma će se saznati tko je dobio natječaj?

Moja inicijalna pretpostavka je da će trebati 3 mjeseca (kao što je trebalo za prvi krug ako sam dobro shvatio) te sam stoga planirao tražiti u natječaju financiranje za mobilnost od siječnja do lipnja 2024 (6 mjeseci) – potom sam se planirao vratiti na (UKLONJENO) i doktorirati. Trenutno sam pod ugovorom o radu koji traje do 31.ožujka 2024 pod imenom „Projekt razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanost (DOK-2020-01).

Zanima me je li moj ugovor DOK-2020-01 stvara „probleme“ za mobilnost obzirom da bi istekao prije nego bih se vratio sa druge institucije? Kakva je praksa u ovakvim situacijama i mogu li se svejedno prijaviti na 6mj mobilnosti?

ODGOVOR: Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. S obzirom na navedeno, prijave koje ulaze u ciklus vrednovanja 20. rujna 2023. godine moraju započeti najkasnije 31. ožujka 2024. Krajnji korisnik (asistent) mora biti zaposlen na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Trajanje vrednovanja zaprimljenih prijava je do tri mjeseca.

 

PITANJA: Molio bih Vas kratku informaciju vezano uz prijave odlazne mobilnosti asistenata iz NPOO-a. U kojem je najkraćem roku moguće započeti odlaznu mobilnost asistenata nakon završetka jednog natječajnog ciklusa? Primjerice, za ciklus za kojeg se prijave zaprimaju do 20.9., je li moguće zatražiti sredstva za mobilnost koja bi počela 1.11. ili 1.12. ove godine?

Također, zanima me jesu li utrošena sredstva predviđena za ovu godinu ili ima još prostora?

ODGOVOR: Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. S obzirom na navedeno, prijave koje ulaze u ciklus vrednovanja 20. rujna 2023. godine moraju započeti najkasnije 31. ožujka 2024.. Trajanje vrednovanja zaprimljenih prijava je do tri mjeseca. Financiranje ne može započeti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, koji potpisuju HRZZ i Organizacija-prijavitelj.

 

PITANJE: Mogu li se datumi posjete inozemnoj instituciji koji se postave na natječaju MOBDOK-2023 promijeniti? Duljinu posjete bi bila ista, no odgodio bi putovanje za 2 mjeseca. Trenutno sam pod ugovorom o radu koji traje do 31.ožujka 2024 pod imenom „Projekt razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanost (DOK-2020-01) a htio bih se prijaviti na natječaj MOBDOK23 za period 01.2024 – 06.2024. Kako bih mogao zadovoljiti uvjet MOBDOK-2023 natječaja da imam status doktoranda, prijavio bih produljenje ugovora DOK-2020-01 za tih 3 mjeseca (pa čak i na neplaćeno). Nažalost produljenje se vjerojatno ne bi odobrilo do 20.09 kada je rok za drugi krug MOBDOK-2023 natječaja. Iz tog razloga me zanima ako se datumi mogu promijeniti.

ODGOVOR: Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. S obzirom na navedeno, prijave koje ulaze u ciklus vrednovanja 20. rujna 2023. godine moraju započeti najkasnije 31. ožujka 2023. Datum početka mobilnosti može se prilagoditi međutim ne mogu započeti kasnije od navedenog datuma.

Krajnji korisnik (asistent) mora biti zaposlen na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Trajanje vrednovanja zaprimljenih prijava je do tri mjeseca.

 

14.09.2023.

PITANJE: Prijavljujem se na natječaj za odlaznu mobilnost asistenata. Zaposlena sam kao asistent na UKLONJENO fakultetu, a student doktorskog sam na UKLONJENO fakultetu.

Možete li mi potvrditi da je organizacija prijavitelj fakultet UKLONJENO?

ODGOVOR: Organizacija-prijavitelj je organizacija na kojoj ste zaposleni.

 

PITANJE: Asistent sam na Sveučilištu u Hrvatskoj. Može li se Program mobilnosti (MOBDOK) koristiti za odlaznu mobilnost na neko drugo Sveučilište u Hrvatskoj ili je program namijenjen samo za odlazak na inozemne institucije?

ODGOVOR: Organizacija-domaćin mora biti inozemna ustanova, mobilnost unutar Republike Hrvatske ne podržava se ovim natječajem.

 

07.09.2023.

PITANJE:

1. “Je li predviđena oprema, ako je predviđena, u skladu s NRT standardima, odnosno da li je priložena okolišna dozvola koja je u skladu sa člankom 95. zakona o zaštiti okoliša?” Možete li molim Vas pojasniti o kojoj je opremi riječ? Opremi koja će se koristiti na usavršavanju ili nešto drugo?

2. “Je li projektni prijedlog u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom NN 84/21?” Što ukoliko projektni prijedlog nema nikakvog doticaja s gospodarenjem otpadom? 

3. “Je li projektni prijedlog u skladu s Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)?” Što ukoliko projektni prijedlog nema nikakvog doticaja s zakonom o civilnoj zaštiti? 

ODGOVOR: 1. Pitanje se odnosi na opremu koja će se koristiti na usavršavanju.

2.-3. Predlažemo odgovoriti: „Nije primjenjivo za aktivnosti planirane projektnim prijedlogom“.

 

PITANJE: Imam upit u vezi obrasca G – USKLAĐENOST S NAČELOM  „NE NANOSI BITNU ŠTETU“. Molim Vas potvrdu, ukoliko se ne bavimo s izvorima zračenja, ali ćemo u Organizaciji-domaćin koristiti izvor zračenja kao metodu, da li je to u skladu s NRT načelima, odnosno je li potrebna okolišna dozvola te Zakonom o gospodarenju otpadom?

ODGOVOR: Prijavitelj na ovaj natječaj je javna istraživačka organizacija na kojoj je zaposlen asistent. Zbog jednakosti postupanja, nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu prijavnu dokumentaciju, a u slučaju nejasnoća od prijavitelja će se zatražiti pojašnjenje.

 

PITANJE: Prijavila bih se na mobilnost na rok 20.09. U nekoliko navrata sam pročitala u Vašim odgovorima da proces obrade prijave traje do 3 mjeseca te da nije moguće ostvariti mobilnost unutar tog perioda, već tek poslije. Postoje li ikoje iznimke za to pravilo?

Naime, mentorica-domaćin motivira početak mobilnosti od 06.11. radi što skorijeg početka istraživanja, ali i drugih poslovnih obaveza koje alternativni termin nude tek na proljeće, pa me zanima postoje li ikakvi izuzeci ili moramo promijeniti period mobilnosti? Također, kao je početak 01.03., moramo li se prijaviti na rok 20.09. ili 20.12.?

ODGOVOR: Obrada prijave na natječaj provodi se sukladno postupku vrednovanja opisanom u tekstu natječaja. Planirano trajanje vrednovanja prijava na natječaj je do 3 mjeseca.

Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa (npr. na natječajni ciklus s datumom zaključivanja 20.09.2023. mogu se prijaviti samo studijski boravci koji će započeti najkasnije 20.03.2024.).

Mjesec početka mobilnosti kojeg navedete u prijavi moguće je prilagoditi u slučaju prihvaćanja projekta za financiranje, međutim mobilnost mora započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa.

 

31.08.2023.

PITANJE: Namjeravam se prijaviti na natječajni rok 20.9.2023. te imam sukladno tome nekoliko pitanja:

1. Je li po povratku s razmjene potrebno R1 računima na ime matičnog fakulteta pravdati troškove smještaja i putovanja ? Pitam iz razloga jer odlazim na razmjenu u zemlju gdje troškovi dnevnog smještaja u objektima koji imaju mogućnost izdavanja R1 računa daleko nadilaze troškove dnevne stipendije od 85 eura.  

2. Na koji način matični fakultet stavlja sredstva na raspolaganje krajnjem korisniku (asistentu)?

Unaprijed Vam zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: 1. Putem natječaja dodjeljuje se osobna stipendija te nije potrebno dostavljati R1 račune. U svrhu pravdanja iznosa stipendije, tijekom aktivnosti mobilnosti potrebno je priložiti potvrdu organizacije-domaćina o boravku istraživača na organizaciji, koju potpisuje mentor-domaćin.

2. Sredstva za provedbu Projekta isplatit će se na račun Organizacije uoči odlaska na znanstveno-istraživačko usavršavanje temeljem dostavljenih dokaza o planiranom i dogovorenom usavršavanju i dokumentaciji (potpisani Ugovor). Ugovorom se organizacija obvezuje sredstva staviti na raspolaganje krajnjem korisniku u roku od dva tjedna od isplate HRZZ-a organizaciji. HRZZ ne ulazi u interne procedure organizacija.

 

24.08.2023.

U razdoblju od 17. do 24.08. nije bilo zaprimljenih upita.

17.08.2023.

PITANJE: Je li moguće trajanje mobilnosti podijeliti na dva odlaska unutar jedne prijave npr. prvi odlazak u siječanj-ožujak 2024. te studeni-prosinac 2024.?  Računaju li se vikendi i blagdani u broj dana?

ODGOVOR: Trajanje mobilnosti može iznositi najmanje 31 dan, a najviše 184 dana, u kontinuitetu. Vikendi i blagdani se računaju u trajanje mobilnosti.

 

10.08.2023.

PITANJE: Pitanje vezano uz program odlazne mobilnosti asistenata: s obzirom na trajanje vrednovanja prijava – u kojem mjesecu će najranije biti moguće ostvariti mobilnost ukoliko se prijavljuje na drugi natječajni ciklus (20.09.2023.)?

ODGOVOR: Predviđeno trajanje vrednovanja prijava je do 3 mjeseca pa u slučaju prijave na rok 20. rujna 2023. mobilnost možete započeti najranije u prosincu 2023. godine.

27.07.2023.

U razdoblju od 20.07. do 27.07. nije bilo zaprimljenih upita. 

20.07.2023.

U razdoblju od 13.07. do 20.07. nije bilo zaprimljenih upita. 

13.07.2023.

U razdoblju od 06.07. do 13.07. nije bilo zaprimljenih upita. 

06.07.2023.

U razdoblju od 29.06. do 06.07. nije bilo zaprimljenih upita. 

 

29.06.2023.

PITANJE: Da li je moguća naknadna promjena mjeseca početka mobilnosti – primjerice umjesto planiranog početka u listopadu 2023. godine, s mobilnošću bi se počelo u studenome ili prosincu, što je i dalje unutar 6 mjeseci od predaje prijave na natječaj MOBDOK-2023. Razlog su administrativni zahtjevi organizacije-domaćina.

ODGOVOR: Moguće je zatražiti pomicanje datuma početka mobilnosti u okviru rokova za provedbu projekta definiranih Natječajem, ukoliko za isto postoji opravdan razlog. O navedenome je potrebno obavijestiti Zakladu najkasnije po primanju obavijesti o rezultatima vrednovanja, a prije potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava.

 

21.06.2023.

Pitanje: Poštovani, zanima me da li proces vrednovanja pojedinačne prijave na natječaj kreće odmah nakon prijave projekta u EEP sustav, ili se čeka zadnji dan završetka ciklusa natječaja tj. datum zaključavanja pojedinog kruga natječaja i onda kreće s evaluacijom svih prijava zaprimljenih u tom krugu?

Odgovor: Čeka se zadnji dan završetka ciklusa natječaja, odnosno sve prijave podnesene prije pojedinog datuma zaključivanja ciklusa ulaze u zajednički postupak vrednovanja u tom ciklusu, a sve prijave podnesene nakon navedenih datuma bit će vrednovane u okviru narednog natječajnog ciklusa. Konačni rok za podnošenje prijava istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva. Po isteku prethodno spomenutog datuma zaključivanja pojedinog natječajnog ciklusa stručne službe Zaklade provest će administrativnu provjeru svih prijava podnesenih u predmetnom ciklusu sukladno Protokolu za administrativni pregled prijava.

 

15.06.2023.

PITANJE 1: je li dovoljno ako je obrazac E (Pismo potpore Organizacije-domaćina) potpisan od strane mentora-domaćina ukoliko je u istom iznesena potpora mentora i organizacije? Je li nužno zatražiti da obrazac bude potpisan i od strane čelnika, odnosno dekana fakulteta?

PITANJE 2: Navedeno je da Obrazac E potpisuje “predstavnik Organizacije-domaćina”. Možete li precizirati tko je predstavnik organizacije ako se radi o Sveučilištu/Fakultetu? Je li prihvatljivo da obrazac/pismo potpiše mentor-domaćin ako se radi o redovitom profesoru? Ako je mentor-domaćin ujedno i zamjenik pročelnika Zavoda (School) je li takav potpis prihvatljiv i treba li naglasiti tu funkciju prilikom potpisa?

ODGOVOR: Pismo potpore mora biti podneseno na službenom memorandumu Organizacije-domaćina i potpisano od strane predstavnika Organizacije-domaćina, a pri čemu se navedeno odnosi na službenog zastupnika Organizacije-domaćina, npr. dekana. Svaka organizacija ima pravila tko može biti službeni potpisnik. Elektronički potpisi i pečati su prihvatljivi.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano uz Obrazac-B “Životopis asistenta”, 4. točka pod d.

“Predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili u međunarodno priznatim znanstvenim organizacijama (ako je primjenjivo)”; ovdje se unose predavanja (oral presentations) koja je prijavitelj održao na međunarodnim kongresima na koje se sam prijavio te na kojima je sudjelovao, ali ne i posterske prezentacije?

Također me zanima da li je potrebno za navedena predavanja dostaviti potvrde o sudjelovanju na konferencijama te da li je potrebno dostaviti potvrde o usavršavanju i boravku na međunarodnim institucijama?

ODGOVOR: Prihvatljivo je prikazati i poster prezentacije. Nije potrebno dostavljati potvrde.

 

07.06.2023.

PITANJE: Doktorsko usavršavanje u okviru kratkoročne mobilnosti za neke zemlje zahtijeva veći iznos od isplaćene stipendije 85 EUR-a po danu. Da li je u tim slučajevima dopušteno da se doktorandu npr. plati putna karta iz drugih sredstava koje nam doznačuje Ministarstvo, a da se to u smislu ovog natječaja ne smatra dvostrukim financiranjem?

ODGOVOR: Izbjegavanje dvostrukog financiranja znači da predloženi prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz Europske unije, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova), niti da će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava.

Ovaj Potprogram nudi potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin). Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje asistentu (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja. U svrhu pravdanja iznosa stipendije HRZZ-u prilaže se potvrda organizacije-domaćina o boravku asistenta na organizaciji koju potpisuje mentor-domaćin.

 

PITANJE: Mogu li se na MOBDOK prijaviti ako sam upisana na doktorski studij i radim kao istraživač na projektu?

ODGOVOR: Prihvatljivi prijavitelj je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta, bez obzira na izvor plaće, na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti koji je upisan na doktorski studij.

 

01.06.2023.

PITANJE: Mogu li se na MOBDOK prijaviti kao viši asistent/postdoktorand na projektu. Doktorirao sam prije godinu i pol dana.

ODGOVOR: Prihvatljivi krajnji korisnik na natječaju MOBDOK je mladi istraživač koji je upisan na doktorski studij i koji je zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Vi se možete prijaviti na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-08).

 

PITANJE: Zaposlena sam kao asistent na Sveučilitu A. Upisana sam na doktorski studij na Sveučilištu B jer Sveučilište A nema doktorski studij iz mog područja. Također na Sveučilištu B (gdje sam upisana na doktorski studij) imam mentora s kojim aktivno radim na svom doktoratu. Zanima me da li Obrazac C – Potpora mentora na Organizaciji-prijavitelju, potpisuje moj stvarni mentor sa Sveučilišta B gdje sam upisana na doktorat ili mentor koji mi je formalno dodijeljen na matičnoj instituciji (Sveučilište A), ali koji nije vezan s područjem moga rada te s istim nije detaljno upoznat?

ODGOVOR: Obrazac C potpisuje mentor na Organizaciji-prijavitelju, a to je organizacija na kojoj ste zaposleni. U navedenom slučaju, možete priložiti i suglasnost u formi obrasca C od mentora na organizaciji na kojoj pohađate doktorski studij.

 

PITANJE: Moje je pitanje hoće li možda na ovom natječaju dodatne bodove imati asistenti koji pokušavaju ostvariti mobilnost u zemljama koje nisu više dio EU, jer se u te suradničke institucije više ne mogu prijaviti kroz uobičajene natječaje ERASMUS + poziva.

ODGOVOR: Obrazac za vrednovanje objavljen je kao dio natječaja, na poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/. Natječajem nije utvrđen kriterij temeljem kojeg bi se vrednovala zemlja odlaska, odnosno država u kojoj se nalazi odabrana institucija na kojoj se ostvaruje mobilnost.

 

PITANJE: Imam pitanje oko mobilnosti vezane za asistente. Vidim da Sjedinjene Američke Države nisu na popisu, no zanima me može li se svejedno nekako otići tamo s ovim projektom i stipendijom?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska./ Upit odgovoren 27. travnja.

 

25.05.2023.

PITANJE: Imam asistenta koji ne govori hrvatski a koji bi se prijavio na taj natječaj, pa bi puno značilo kad bi mogao on pročitati detalje poziva i pripremiti dokumentaciju. Isto tako imam kolegicu koja također ima dva asistenta koji ne govore hrvatski a ona sama hrvatskim vlada ograničeno te bi i njoj puno značilo da može sama pročitati, kao i njeni doktorandi uvjete poziva. U protivnom sav posao spada na mene, što uslijed moje prezauzetosti nam ova značajno ograničava mogućnosti prijave na taj poziv.

ODGOVOR: Uputama za prijavu na natječaj definirano je kako sva prijavna dokumentacija mora biti podnesena na službenim obrascima HRZZ-a na hrvatskom jeziku, osim obrazaca vezanih uz mentora-domaćina (Obrazac D) i Organizaciju-domaćina (Obrazac E), koji se podnose na engleskom jeziku.

 

PITANJE: Želim mobilnost odraditi na Novom Zelandu koji je naveden na zasebnoj listi zemalja za koje vrijede prijelazne odredbe. Kod NZ je specifično navedeno “applicable for Pillar II ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’ as from the Work Programmes 2023 onwards, including for the institutionalised European partnerships” pa nije sasvim jasno je li time pokriven i ovaj program, tj. nalazi li se NZ na listi zemalja u kojima je moguće odraditi mobilnost.

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

 

PITANJE: Asistent sam s ugovorom do 2026. godine na (uklonjen naziv institucije). Obranu doktorskog rada bih trebala imati u listopadu ili studenom 2023. godine. Voljela bih ići na mobilnost od 1.1.2024. godine i pronašla sam i mjesto gdje bih išla, ali me zanima s obzirom na navedeno je li to moguće i s obzirom na to sve do kad bih trebala onda dostaviti dokumentaciju, ako bih išla u tom periodu od 1.1.2023.-1.5.2023. Jer sam vidjela također da je potrebna dokumentacija potvrde upisa na doktorski, posjedujem indeks, ali tad prije odlaska bih doktorski studij završila, a za vrijeme prijave na natječaj još uvijek bi bila na doktorskom studiju. Nadam se da razumijete moj upit. 

ODGOVOR: Uvjet Natječaja Odlazna mobilnost asistenata jest da je asistent upisan na doktorski studij, što se odnosi i na vrijeme trajanja mobilnosti. Naime, natječajna dokumentacija podrazumijeva prijavu sažetka doktorskog istraživanja. Uz navedeno, kriteriji vrednovanja koji su dostupni u objavljenom obrascu za vrednovanje odnose se, između ostalog i na (1.3.) Povezanost Plana znanstveno-istraživačkog usavršavanja s trenutnim istraživačkim aktivnostima asistenta, a u okviru kojeg se ocjenjuje “Može li planirano znanstvenoistraživačko usavršavanje pridonijeti razvoju znanja, kompetencija i vještina u području teme doktorske disertacije asistenta?”. Nakon stjecanja doktorata znanosti, možete se prijaviti na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata za koje će drugi natječajni rok biti objavljen u zadnjem kvartalu 2023.

 

PITANJE: Planiram se prijaviti na Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023)  i samo me zanima do kada će prvi natječajni ciklus, koji se zatvara 20.6.2023. biti obrađen, to jest kada će biti poznati rezultati?

Shodno tomu, ako netko poput mene želi ići već u srpnju na mobilnost u instituciju u inozemstvu jer je ona tada spremna primiti vanjske doktorske studente, da li će isplata stipendije biti moguća već tada?

ODGOVOR: Trajanje vrednovanja prijava je do tri mjeseca. Isplata stipendije je moguća nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava, a koji se sklapa po okončanju postupka vrednovanja i donošenja odluke o dodjeli sredstava. S obzirom na navedeno, nije moguće planirati početak mobilnosti već u srpnju 2023. godine.

 

18.05.2023.

PITANJE: U obrascu životopis asistenta, traži se da se napiše prosjek ocjena, zanima me da li se odnosi na prosjek ocjena na doktorskom studiju?

ODGOVOR: Prosjek ocjena navodi se za svaki stupanj obrazovanja kojeg navodite u životopisu.

 

PITANJE: Trenutno sam student 3. godine postdiplomskog doktorskog studija (UKLONJENO) te radim kao mlađi istraživač na (UKLONJENO) projektu. S obzirom da bih želio dobiti priliku nekoliko mjeseci provesti dio znanstvenog istraživanja na već prethodno obranjenu temu doktorskog rada, na stranom sveučilištu, zainteresirao me ovaj natječaj te imam dva pitanja.

Financiranje na projektima je uobičajeno potpomognuto sredstvima eu fondova te je vrlo teško otići na razmjenu i simulatano obavljati potrebe projekta na matičnom sveučilištu.

Stoga me zanima ukoliko asistent odluči otići na razmjenu da li je primoran primati plaću i na matičnom sveučilištu odnosno što se u tom slučaju događa sa projektom na kojem je asistent radio?

Također me zanima ukoliko osoba započne s razmjenom pred kraj trajanja projekta da li je moguće obaviti razmjenu do kraja predviđenog (odobrenog) perioda neovisno o eventualnom prekidu/završetku projekta na matičnoj ustanovi?

ODGOVOR: Krajnji korisnik na natječaju MOBDOK-2023 može biti asistent koji je zaposlen na Organizaciji-prijavitelju i to tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, neovisno o tome iz kojeg se izvora financira njegova plaća. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

HRZZ ne može davati pojašnjenja o statusu te obvezama istraživača koji se odnose na druge izvore financiranja. 

 

PITANJE: Možete li mi reći što se sve prihvaća kao elektronički potpis u najtečaju MOBDOK? Treba li biti certificiran ili je dovoljno da je samo potpisano unutar nekog programa npr. Adobe Acrobat? Također, ako treba biti certificiran vrijedi li bilo koji certifikat, npr. (UKLONJENO).

ODGOVOR: Svi europski certificirani potpisi su prihvatljivi u RH (popis po državama), sam potpis ne može se provjeravati bez dokumenta – on je dio dokumenta (link za provjeravanje dokumenata). Za prijavu na natječaje u okviru Programa mobilnosti prihvatljiva je i preslika/scan potpisanog dokumenta.

 

PITANJE: Naime, ako bih u sklopu mobilnosti išla na Institut koji je jednim dijelom pod Sveučilištem pri kojem imam status studenta, a drugim dijelom nije nego je pod nekakvom npr. agencijom te države, je li ta mobilnost dozvoljena ili ne?

ODGOVOR: Mobilnost nije moguće ostvariti na instituciji na kojoj asistent ima status studenta i na kojoj pohađa doktorski studij.

 

PITANJE: (UKLONJENO). U međuvremenu sam stekla status PhD studenta i na drugoj inozemnoj instituciji na koju moram  odlaziti u periodima od par mjeseci godišnje zbog suradnje na istraživanju (baš ono što je očito cilj ove mobilnosti-suradnja s drugim institucijama i razvoj mladih istraživača). Sve troškove tih odlazaka moram sama pokriti i vi mi sada kažete da se ne mogu prijaviti jer imam status studenta. Moram priznati da ne razumijem što ja to imam od tog statusa da je problematično?

Jedina razlika je da osoba koja nije u mojoj poziciji može i ne mora ići na neku instituciju te mora pronaći što će raditi tu i tko će joj biti domaćin, a ja moram ići određeni broj mjeseci boraviti u drugoj državi na određenoj instituciji, znam što ću tamo raditi i znam tko će biti domaćin i zbog toga se ne mogu prijaviti? 

ODGOVOR: Ovim Natječajem se financiraju projekti mobilnosti asistenata, odnosno kratkoročna usavršavanja asistenata. Cilj natječaja je uspostavljanje novih suradnji, umrežavanje s istraživačima iz inozemstva te osiguravanje podrške koja će se nastaviti nakon povratka s kratkoročne mobilnosti. Natječajem se ne dodjeljuje potpora za ispunjavanje redovnih obveza na (združenom) doktorskom studiju.

 

PITANJE: 1. Isplaćuje li se iznos od 85 eura po danu na račun institucije pa institucija ustupa kandidatu navedeni iznos ili se isplaćuje na račun asistenta kao što to biva sa Erasmus studentskim stipendijama?

2. Isplaćuje li se čitavi ugovoreni iznos prije početka mobilnosti?

3. Možete li mi molim Vas pojasniti natječajne rokove? Postoji li teoretska mogućnost da ukoliko se planiram prijaviti na natječajni rok 20.9.2023. ostanem bez mogućnosti ostvarivanja stipendije ukoliko sva sredstva budu potrošena na roku 20.6.

ODGOVOR: 1. i 2. Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje asistentu (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

3. Konačni rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva.

11.05.2023.

PITANJE: Mogu li se prijaviti na natječaj mobilnosti asistenta ako sam na dvostrukom doktoratu između hrvatske institucije i inozemne institucije gdje bi se mobilnost i ostvarila? Nemam nikakav oblik financiranja tog doktorata te ne primam stipendiju, jedine prihode koje imam je plaća na hrvatskoj instituciji gdje sam i asistent u nastavi.

ODGOVOR: Asistent ne može ostvariti mobilnost na instituciji na kojoj pohađa doktorski studij, odnosno na kojoj ima status studenta.

 

PITANJE: Može li se u trajanje mobilnosti upisati mjesec kao npr. rujan 2023 – listopad 2023., ili okvirni datum s mogućnosti naknadne korekcije na točan datum. Ako to nije moguće moglo bi doći do problema budući da je za odlazak iz Hrvatske na neko drugo učilište je potrebno organizirati putovanje, a avionske karte nisu dostupne baš svaki dan pa bi se moglo dogoditi se napiše 01.09. odlazak a karta postoji tek za 03.09., ili da se rasproda neki planirani termin.

ODGOVOR: Navedeno je moguće, međutim potrebno je uvažiti rokove u kojima se treba provesti mobilnost koji su navedeni u natječaju. Također, ukupni iznos stipendije računa se po danu te neće biti moguće dobiti veći iznos od onoga što je navedeno u prijavnoj dokumentaciji.

 

PITANJE: Je li moguće odlaznu mobilnost asistenata ostvariti u Ujedinjenom Kraljevstvu?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

PITANJE: Obraćam se s upitom vezanim za natječaj HRZZa Program mobilnosti a koji se odnosi na odlaznu mobilnost asistenata.

Trenutno sam zaposlen kao asistent doktorand na istraživačkom projektu koji financira HRZZ kroz Projekt razvoja karijera mladih istraživača, s obavezom da dovršim disertaciju do listopada 2025. Zainteresiran sam za apliciranje tromjesečnog studijskog boravka u inozemstvu s ciljem širenja metodološkog prstupa u istraživanju odnosno inkorporiranju novih metoda u svom radu. 

Zanima me da li u slučaju odobrenje primjerice tromjesečnog boravka za koji sam zainteresiran, mogu na neki nači “zamrznuti” svoj status doktoranda na ta 3 mjeseca. Naime, u slučaju odlaska, koji bi svakako unaprijedio značaj rada i moje istraživačke kapacitete, boravak u inozemstvu ipak bi utjecao na dinamiku napretka mog istraživanja u sadašnjem radnom planu odnosno iziskivao bi značajnije modifikacije i pritisak pri dovršenju zacrtanih obaveza. Stoga me zanima, postoji li takva mogućnost i pod kojim uvjetima.

ODGOVOR: Navedeno ovisi o ugovornim obvezama prema matičnoj organizaciji i Hrvatskoj zakladi za znanost stoga molimo da se javite Vašem mentoru i službi matične organizacije zadužene za ljudske resurse kao i našem Odjelu za praćenje projekata u provedbi na e-mail doktorandi@hrzz.hr. Ovim putem nismo u mogućnosti odgovoriti na navedeni upit s obzirom na to da se ne tiče uvjeta natječaja MOBDOK-2023.

 

PITANJE: Pitanje vezano za odlaznu mobilnost asistenata: jeli moguća mobilnost u SAD?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

PITANJE: Namjera mi je prijaviti se na program odlazne mobilnosti asistenata MOBDOK-2023. U uputama za prijavitelje navedeno je da prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (asistent) koji se predlaže za mobilnost. Nakon ažuriranja podataka u rubrici “Moj profil” na stranici epp.hrzz.hr htjela sam započeti s prijavom, no pod “Prijavi projekt” nemam ponuđenih mogućnosti za odabrati (navedeno je “molimo odaberite/please choose” i ništa drugo). Je li navedeno greška u sustavu koju namjeravate otkloniti ili se na neki način može otvoriti mogućnost prijave (koji nisam uspjela pronaći u uputama)? 

ODGOVOR: Prijave u EPP sustavu još nisu omogućene za Program mobilnosti. Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav bit će omogućene 15. svibnja 2023., a što će biti objavljeno u rubrici Novosti na službenoj web stranici Zaklade.

04.05.2023.

PITANJE: U sklopu programa MOBDOK-2023 financira se odlazna mobilnost doktoranada. Da li se to odnosi na “ugovor o radu” ili na “titulu”? Naime, kandidat kojeg namjeravamo prijaviti je “doktorand” po pitanju ugovora (zaposlen je u sklopu projekta DOK…), ali je nedavno doktorirao i prima plaću kao poslijedoktorand. 

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač koji je zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti i koji je upisan na doktorski studij. U skladu s navedenim, asistent koji je doktorirao nije prihvatljiv prijavitelj.

 

PITANJE: Da li je u okviru MOBDOK-2023 natječaja moguće ostvariti boravke u dvije ili više različitih institucija kod različitih mentora u okviru dozvoljenog ukupnog trajanja od 184 dana? To bi bilo prikladno za doktorande da nauče više različitih znanstvenih metodologija što možda nije moguće ostvariti kod jednog mentora odnosno u jednoj instituciji.

Da li je moguće dobiti naknadu za putne troškove npr. prijevoz (avionska karta, vlak i sl.) do institucije u kojoj će doktorand boraviti?

ODGOVOR: Natječajem MOBDOK-2023 se financiraju studijski boravci na organizaciji-domaćinu u inozemstvu na kojem asistent mora imati mentora-domaćina. Jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru Natječaja.

Natječajem se dodjeljuju potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin) u iznosu od 85 EUR (640 kn) po danu, a čime se pokrivaju troškovi studijskog boravka, što uključuje i troškove puta do Organizacije-domaćina. Pritom, asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

 

PITANJE: U natječaju je navedeno: Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR (640 kn) po danu. Jesu li pokriveni i troškovi puta i smještaja tijekom boravka? 

Ako je obrana doktorske disertacije planirana za srpanj 2023., no nakon toga ostajem zaposlena kao asistent na istoj instituciji na kojoj izrađujem doktorat, mogu li se prijaviti na natječaj, unatoč tome što tijekom trajanja mobilnosti više nisam doktorand? 

Prema detaljnom popisu zemalja koje su prihvatljive, nije navedena Australija. Dakle, odlazak u tu zemlju nije moguć? 

ODGOVOR: Natječajem se dodjeljuju potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin) u iznosu od 85 EUR (640 kn) po danu, a čime se pokrivaju troškovi studijskog boravka, što uključuje i troškove puta do Organizacije-domaćina. Pritom, asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

Prema uvjetima Natječaja, prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti koji je upisan na doktorski studij. U skladu s navedenim, asistent koji će doktorirati prije početka mobilnosti nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj natječaj.

Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska. S obzirom na to da se Australija ne nalazi na popisu s navedene poveznice, nije prihvatljiva zemlja za program mobilnosti u okviru ovog Natječaja.

 

PITANJE: Asistent sam na (IZBRISANO), a u listopadu 2024. postat ću doktorica znanosti.

Zainteresirana sam za objavljeni natječaj i to za opcije: 

1. Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023), 

2. Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08)

Svjesna sam da “jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru ovog Natječaja”, no znači li to i da ukoliko se prijavim sada za “a” opciju, neću više biti u mogućnosti aplicirati za “b” opciju? Odnosno, hoću li imati manje šanse ostvariti mobilnost “b” ukoliko prethodno ostvarim mogućnost mobilnosti “a”

ODGOVOR: Na Natječaju MOBDOK-2023 može se dodijeliti stipendija za studijski boravak asistenta u inozemstvu u svrhu njegova znanstvenoistraživačkog usavršavanja pri čemu mladi istraživač mora biti zaposlen na radnom mjestu asistenta za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti te treba biti upisan na doktorski studij. 

Na Natječaju MOBODL-2023-08 može se dodijeliti stipendija mladom istraživaču koji je  stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja na Organizaciji-prijavitelju, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Studijski boravci u okviru Natječaja MOBODL-2023-08 moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječajni rok u zadnjem kvartalu 2023. godine. Uvjeti za prijavu bit će jednaki trenutno otvorenom natječaju.

Budući da su natječaji MOBDOK-2023, MOBODL-2023-08 i MOBDOL-2023-08 zasebni natječaji, ista osoba može se prijaviti na dva natječaja u dva različita statusa.

27.4.2023.

PITANJE: Zamolila bih Vas za informaciju o natječaju za odlaznu mobilnost asistenata u okviru Programa mobilnost. U uvjetima natječaja stoji da su prihvatljive zemlje države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa, no da li se to odnosi na zemlje koje prijavljuju mobilnost ili zemlje u kojima se mobilnost provodi? Odnosno, da li je moguće prijaviti mobilnost u Sjedinjene Američke Države?

ODGOVOR: Prijavitelj na natječaj Odlazna mobilnost asistenata je javna istraživačka Organizacija u Hrvatskoj na kojoj je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta u , a prihvatljive zemlje u kojima se može koristiti stipendija za znanstveno-istraživačko usavršavanje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa. Potpuni popis prihvatljivih država možete pronaći na poveznici u natječaju.

Sjedinjene Američke Države nisu obuhvaćene popisom prihvatljivih zemalja u ovom natječaju.


PITANJE:
Šaljem upit vezan uz prijavu na Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata“, natječajni rok: MOBDOK-2023.

Naime, asistentica sam na NAZIV USTANOVE i zanima me akademska mobilnost na Sveučilište NAZIV USTANOVE, USA.

Konkretno, radi se o području primijenjene matematike u personaliziranoj medicini koje je vrlo visoko pozicionirano u svijetu, a posebno je razvijeno na Sveučilištu NAZIV USTANOVE i akademska mobilnost bila bi od velike važnosti ne samo za moj doktorski rad već i za budući razvoj navedenoga područja prirodnih znanosti u Republici Hrvatskoj.

Kako sam već dobila Pozivno pismo za akademsku mobilnost za jesen 2023. godine sa Sveučilišta NAZIV USTANOVE, zbog visokih financijskih troškova ovaj Natječaj bio bi mi od velike važnosti da navedenu mobilnost i realiziram stoga Vas molim ako mi možete odgovoriti uključuje li program mobilnosti MOBDOK-2023 prijavu i na navedeno Sveučilište.

Zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: Za natječaj Odlazna mobilnost asistenata prihvatljive zemlje u kojima se može koristiti stipendija za znanstveno-istraživačko usavršavanje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa. Potpuni popis prihvatljivih država možete pronaći na poveznici u natječaju.

Sjedinjene Američke Države nisu obuhvaćene popisom prihvatljivih zemalja u ovom natječaju.


PITANJA 1.-3.:

1. Ljubazno vas molimo da nam odgovorite jesu li i asistenti koji rade kao doktorandi na projektima prihvatljivi prijavitelji?

2. U ugovoru o radu je njihov status “asistent – u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (radno mjesto I. vrste)”, no na fakultetima su radna mjesta “asistenata” nešto potpuno drugo po definiciji, imaju 6 godina do doktorata i sudjeluju u nastavi.

3. Zanima nas može li se na natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023) prijaviti i asistent/doktorand zaposlen na instituciji preko HRZZ projekta razvoja mladih istraživača?

ODGOVOR 1.-3.: Asistenti koji su zaposleni na projektima prihvatljivi su za prijavu na ovaj natječaj, ukoliko zadovoljavaju sve ostale uvjete propisane natječajem.


PITANJE: I
mam jedno informativno pitanje vezano za mobilnost asistenata (https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-u-okviru-programa-mobilnosti/). Naime, trenutačno sam zaposlen na HRZZ PZZ projektu koji završava 31.svibnja ove godine, ali sam dobio produženje ugovora do 31.01.2024 godine. Stoga me zanima mogu li se ja prijaviti na program kratkoročne mobilnosti?

ODGOVOR: Rok za prijavu na natječaj Odlazna mobilnost asistenata je 20. lipanj 2023. nakon čega će se provesti vrednovanje prijava na natječaje. Očekivano trajanje vrednovanja je tri do pet mjeseci nakon čega je moguće planiranje početka korištenja stipendije za kratkoročnu mobilnost. Prijaviti se mogu svi znanstvenici koji su zaposleni na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. 


PITANJE:
Imam nekoliko pitanja vezano za nove natjecaje mobilnosti.

Opcenito pitanje vezano za sva 3 natjecaja: Da li su prijave moguce na engleskom jeziku (za npr. doktorande i mlade istrazivace koji ne koriste Hrvatski) i ako da gdje je moguce naci natjecajnu dokumentaciju na engleskom?

Pitanje vezano za odlaznu mobilnost viših asistenata: Da li se fiksni iznos od 4000 EUR mjesecno isplacuje organizaciji koja zaposljava mladog istrazivaca i da li taj iznos moze biti temelj za zasnivanje radnog odnosa u trajanju stipendije ili se mora imati drugi, zaseban projekt na kojem je mladi istrazivac zaposlen i s kojeg mu se isplacuje placa?

Pitanje vezano za dolaznu mobilnost viših asistenata: Vezano za uvijet za drzavljanstvo – da li uvijete zadovoljavaju osobe koje imaju dvojno drzavljanstvo i npr. doktorat su napravile u Argentini i imaju argentinsko te talijansko drzavljanstvo?

ODGOVOR: U okviru Programa mobilnosti prijavitelj je javna istraživačka organizacija osnovana u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i koje zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, članku 2., točki 83. Za natječaje Odlazna mobilnost asistenata i Odlazna mobilnost viših asistenata obrasci za životopis mentora domaćina i pismo potpore organizacije domaćin, kao i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja su na engleskom jeziku. Za natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata, životopis gostujućeg istraživača i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača popunjavaju se na engleskom jeziku te se mogu pronaći na mrežnoj stranici HRZZ-a. Sva ostala prijavna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku.

Za natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata, mladi istraživač treba imati ugovor o radu s Organizacijom-prijaviteljem za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti. Stipendija za mobilnost ne može zamijeniti ugovor o radu na matičnoj organizaciji već se koristi za vrijeme boravka na organizaciji domaćinu.

Državljani države članice Europske unije prihvatljivi su krajnji korisnici na natječajima raspisanima u okviru Programa mobilnosti bez obzira na to imaju li i državljanstvo drugih država. Prihvatljivi krajnji korisnik dolazne mobilnosti je državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.


PITANJE:
Vidim da je raspisan natječaj. Zanima me hoće li biti moguće prijaviti se više puta – npr. ako se prijavim sada za ovu godinu i dobijem financiranje, mogu li se prijaviti i za iduću godinu i dobiti financiranje? Zanima me konkretno za potprogram odlazne mobilnosti studenata (MOBDOK).

ODGOVOR: Natječajem Odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK) pod Prihvatljivim korisnicima navedeno je kako jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru ovog Natječaja.


PITANJE:
U Uputama za prijavitelje piše: Ovaj je natječaj financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Mogu li se na ovaj natječaj javiti i asistenti /viši asistenti koji nisu u STEM i ICT područjima, ili je natječaj rezerviran isključivo za istraživanja u tim područjima?

ODGOVOR: U Programu mobilnosti (svi potprogrami) prihvatljive su prijave iz svih znanstvenih područja.

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća (ERC)

 

Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, dalje u tekstu: ERC) dalo je podršku Hrvatskoj zakladi za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) za pokretanje programa koji će hrvatskim znanstvenicima, potencijalnim prijaviteljima na natječaje ERC programa, financirati studijske posjete voditeljima ERC projekata.

U skladu s time, HRZZ je pokrenuo program „Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća” s ciljem poticanja hrvatskih istraživača za prijavu na ERC programe: Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG) i Synergy Grant (SyG).


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 31. svibnja 2023.

Rok za prijavu: trajno otvoreni postupak s rokovima za prijavu 5. rujna 2023., 5. siječnja 2024., 5. svibnja 2024., 5. rujna 2024., 5. siječnja 2025., 5. svibnja 2025. i 5. rujna 2025.

Gostujući znanstvenik: znanstvenik s međunarodno priznatim postignućima u znanosti i/ili tehnologiji

Pojedinačan iznos financiranja: 2.000 EUR neto mjesečno i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina (povratna karta)

Trajanje financiranja: 1 do 4 mjeseci

Proračun natječaja za svaku godinu je 26.544,56 EUR. Natječaj je otvoren za prijave iz svih znanstvenih područja.

Okvirno trajanje vrednovanja: 45 dana, a početak korištenja potpore treba biti u istoj godini u kojoj je i rok za prijavu na natječaj. Projektni prijedlozi će se vrednovati do utroška proračuna programa planiranog za tu godinu.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu programi@hrzz.hr.


Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja (.pdf)

Prijavni obrazac (.doc)

Pismo podrške voditelja ERC projekta (.doc, mora sadržavati: opis plana za uključenje gostujućeg istraživača u postojeći ERC projekt tijekom trajanja posjeta)


Kriteriji za vrednovanje (.doc)

U sustavu eNPOO otvoren je poziv „Ciljana znanstvena istraživanja”, u kojem HRZZ ima ulogu Provedbenog tijela. Rok za prijavu je 29. rujna 2023.

Natječaji u najavi

Ostali natječaji bit će najavljeni čim se osiguraju financijska sredstva za njihovo provođenje.