Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga čišćenja uredskih prostora

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga čišćenja uredskih prostora, evidencijski broj nabave BN22/2023.

Predmet nabave je podijeljen na dvije (2) grupe prema mjestu pružanja usluga: ured Naručitelja u Zagrebu na adresi Ilica 24, 10000 Zagreb i ured Naručitelja u Opatiji na adresi Ulica Vladimira Nazora 2, 51410 Opatija.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 2. siječnja 2024. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponude (.pdf)

Prilog 1. – Ponudbeni list za grupu 1 (.doc)
Prilog 2. – Troškovnik za grupu 1 (.xls)
Prilog 3. – Izjava o nepromjenjivosti cijena za grupu 1 (.doc)
Prilog 1. – Ponudbeni list za grupu 2 (.doc)
Prilog 2. – Troškovnik za grupu 2 (.xls)
Prilog 3. – Izjava o nepromjenjivosti cijena za grupu 2 (.doc)

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA 

3. siječnja 2024.

U provedenom postupku jednostavne nabave usluga čišćenja uredskih prostora, predmet nabave podijeljen na dvije (2) grupe, ured Zagreb (grupa 1) i ured Opatija (grupa 2), evidencijski broj nabave BN22/2023, odabrane su sljedeće ponude: 

  • za grupu 1 ponuda ponuditelja MADE2SWEEP d.o.o. (Ulica Mirka Račkog 64B, 10360 Sesvete, OIB: 35147222384), broj ponude 15/2023 od 29. prosinca 2023. godine, u iznosu od 7.999,86 eura bez PDV-a, odnosno 9.999,83 eura s uključenim PDV-om 

  • za grupu 2 ponuda ponuditelja DAMA RI j.d.o.o. (Milana Rustanbega 21, 51000 Rijeka, OIB: 74531147039), broj ponude 13-2023 od 28. prosinca 2023. godine, u iznosu od 9.512,00 eura bez PDV-a, odnosno 11.890,00 eura s uključenim PDV-om.