Zlatna medalja za inovaciju KROKO

Inovacija Multikanalna baza podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru – KROKO dobila je Zlatnu medalju na Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA2021, održanoj u Zagrebu od 14. do 16. listopada 2021. Ova inovacija proizašla je iz projekta IP-2016-06-5367 „Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje – KROKO” voditelja izv. prof. dr. sc. Marka Likera s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

KROKO donosi dva inovativna rješenja, čija će primjena unaprijediti dijagnozu i terapiju atipičnoga (oštećenoga) govora. Prvo je inovativno rješenje kvazi-spontani govor snimljen ultrazvukom i elektropalatografijom u laboratoriju. Ovakva baza podataka spaja teško spojive zahtjeve: snimanje govora sofisticiranim laboratorijskim uređajima i snimanje govora u svakodnevnoj razgovornoj komunikacijskoj situaciji. Takav govorni korpus omogućuje istraživanja čiji će rezultati biti relevantniji i primjenjiviji u praksi od onih do sada dostupnih. Drugo inovativno rješenje je izoliranje globalnih kinematskih uzoraka u pokretima govornih organa u atipičnom (oštećenom) govoru. Uzorci globalnih govornih pokreta u atipičnom govoru do sada su bili potpuno nepoznati, a vjeruje se da utječu na ukupnu razumljivost govora. Ako vježbanjem samo jednog tipa pokreta možemo popraviti ukupnu razumljivost govora, onda praktičnom primjenom ovih rješenja možemo razviti učinkovitiju govornu terapiju i učinkovitije govorne vježbe od trenutno poznatih i dostupnih.

Čestitamo voditelju projekta i cijeloj istraživačkoj grupi na ovoj nagradi!