Završetak projekta Mikrosocijalizam

Istraživački projekt IP-2018-01-5394 „Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970.–1990.” (Mikrosocijalizam), koji se provodio na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli pod vodstvom prof. dr. sc. Igora Dude, službeno je završio 8. travnja 2023. Tim je povodom u srijedu, 5. travnja 2023. na Filozofskom fakultetu u Puli održan okrugli stol za javnost na kojem su predstavljeni tijek istraživanja, polazišta i konačni rezultati. Snimka okruglog stola dostupna je na Youtube kanalu Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma.  

Projekt Mikrosocijalizam provodio se od studenog 2018. s osnovnim ciljem istraživanja društvenih odnosa i struktura kasnoga socijalizma iz perspektive mikropovijesti te društvene, kulturne, političke i ekonomske povijesti. Pozornost je bila usmjerena na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama, zaštitu samoupravnih prava i društvenoga vlasništva, javnu sigurnost, općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, položaj organizacija udruženog rada između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku u samoupravnim interesnim zajednicama, ulogu žene i ženskoga aktivizma te na položaj i utjecaj boraca i njihove veteranske organizacije. Teme su obrađivane na primjeru odabranih tadašnjih općina (Pula, Rovinj, Labin, Karlovac, Duga Resa, Sisak, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Osijek, Šibenik, zagrebačke općine) koje su kao studije slučaja povezane sa širim kontekstom Hrvatske i Jugoslavije. Svaka tema smještena je komparativno u dvije općine, a mjesne zajednice su istražene šire od tog okvira.

Iza projektnog tima brojni su radni sati u arhivima i knjižnicama, izlaganja na znanstvenim skupovima, gostujuća predavanja i objavljeni radovi, a uskoro se očekuju znanstvena monografija i završni zbornik radova. Više o projektu i rezultatima, uključujući poveznice na radove i snimke izlaganja, može se pronaći na mrežnim stranicama projekta, kao i u reportaži TV Nove Pula u kojoj su gostovali voditelj projekta prof. dr. sc. Duda, suradnik na projektu dr. sc. Saša Vejazgić i doktorandica HRZZ-a Tina Filipović.