Voditelj općih poslova u Odjelu za opće poslove (m/ž)

Opis posla:

Planira, vodi, organizira i obavlja poslove analize za pripremu budućih aktivnosti i programa Zaklade u suradnji s drugim voditeljima odjela; predlaže aktivnosti vezane uz unaprjeđenje rada Zaklade iz opsega poslova odjela; prati i informira o nacionalnim strateškim dokumentima vezanim uz rad Zaklade; organizira i administrativni rad Upravnog odbora te nadzire izradu odluka Upravnog odbora; nadzire pripremu akata Zaklade, izvještaja i planova rada; suradnja s voditeljima odjela u cilju učinkovitog informiranja o radu Zaklade i programima koje provodi; obavlja poslove vezane uz godišnja izvješća ili događanje u organizaciji Zaklade; u suradnji sa savjetnikom za pravne poslove obavlja poslove vezane uz nabavu u skladu s propisima iz područja javne nabave te nabave roba, radova i usluga male vrijednosti i bagatelne/jednostavne nabave, izrađuje plan nabave Zaklade u suradnji sa savjetnikom za pravne poslove; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ovlaštene osobe

Jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseca, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, 10000 Zagreb.


Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij;
  • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.


Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.


Stručna sprema:
Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme


Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr, najkasnije do 13. srpnja 2022. godine.


Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, i 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Klasa: 120-02/22-02/22
Urbroj: 400-02/02-22-1

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 74/2022 od 29. lipnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost www.hrzz.hr

– radno mjesto – voditelj općih poslova u Odjelu za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Hrvatska zaklada za znanost

NN 122/22 (21.10.2022.)