Voditelj Odjela za potporu korisnicima u prijavama na EU i međunarodne projekte (m/ž) - PONIŠTENO

Opis posla: Voditelj Odjela za potporu korisnicima u prijavama na EU i međunarodne projekte obavlja poslove visoke složenosti koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu Odjela, organizira i rukovodi radom Odjela, daje zaposlenicima upute za rad, nadzire izvršenje poslova, izrađuje izvješća, informacije i analize iz područja rada Odjela  te obavlja druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

Jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima iste ili slične naravi;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Excel, Word, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Excel, Word, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 6 mjeseci.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: lucija@hrzz.hr, najkasnije do 24. kolovoza 2023. godine.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14, 39/18, 32/20), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Klasa: 120-02/23-02/01

Urbroj: 1-23-36

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost www.hrzz.hr

– radno mjesto – voditelj Odjela za potporu korisnicima u prijavama na EU i međunarodne projekte – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.