Upravitelj (m/ž)

Dana 25. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama i na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za radno mjesto Upravitelja Hrvatske zaklade za znanost.

Opis posla:

Zastupa Zakladu, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade, predlaže Upravnom odboru Zaklade godišnji plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, podnosi Upravnom odboru Zaklade izvješće o radu, financijsko izvješće za prethodnu godinu  i druge financijske izvještaje, samostalno upravlja Uredom za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Zaklade, donosi pojedinačne financijske odluke čija vrijednost ne prelazi 753.450,00 kuna odnosno 100.000,00 eura, osigurava organizacijsku i savjetodavnu podršku radu Upravnog odbora u provedbi programa Zaklade, priprema prijedloge općih akata i odluka te ih predlaže Upravnom odboru, nadgleda poslove odnosa s javnošću, pravne poslove, financijsko poslovanje, poslove međunarodne suradnje, izvještava Upravni odbor o radu Zaklade te predlaže nove mjere i poboljšanja u radu Zaklade, odobrava zapošljavanje u uredima Zaklade, upravlja ljudskim potencijalima, donosi odluke o pravima radnika te je nadređen svim radnicima Zaklade, sudjeluje na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa, obavlja druge poslove za koje ga je posebno opunomoćio Upravni odbor.

Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme na rok od četiri godine, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.


Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– doktor znanosti
– znanstveni suradnik, docent ili osoba koja zadovoljava uvjete za radno mjesto znanstvenog suradnika
– 15 godina radnog iskustva
– 10 godina iskustva vođenja projekata ili timova.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta te opis najvažnijih dostignuća i doprinosa u znanosti.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: upravni.odbor@hrzz.hr najkasnije do 25. prosinca 2022.

Od kandidata se minimalno očekuje napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu te napredno korištenje MS Office paketa.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, i 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U provedenom natječaju izabran je prof. dr. sc. Ozren Polašek.