Tehničke upute kod prijave na natječaj IP-2024-05 – Weave i suvoditelj projekta

Zbog brojnih upita vezanih za prijavu projekata u okviru Weave inicijative na natječaj IP-2024-05, molimo prijavitelje da vode računa o tome da se svi projektni prijedlozi za predmetni natječajni rok prijavljuju u EPP sustavu pod natječajnim rokom IP-2024-05. Rok Weave-2024 odnosi se na prijave kada HRZZ nije vodeća agencija te je do daljnjega pristup tom natječajnom roku onemogućen.

U skladu s navedenim, u nastavku objavljujemo detaljnije tehničke upute u slučaju prijava bilateralnih i trilateralnih projekata u okviru inicijative Weave na predmetnom natječaju (1.), kao i specifičnosti glede postupka prijave suvoditelja projekta u slučaju umirovljenja voditelja projekta (2.).

Tekst natječaja, Upute za prijavitelje i sva ostala natječajna dokumentacija, kao i odgovori na upite, dostupni su na web stranici Zaklade na ovoj poveznici.

1. Prijava bilateralnih i trilateralnih projekata na natječaj IP-2024-05 (Weave)

S obzirom na to da se prijava na natječaj za Istraživačke projekte u slučaju bilateralne ili trilateralne prijave u više elemenata razlikuje od prijave na istraživačke projekte, upućujemo potencijalne prijavitelje da sudjeluju na uvodnim radionicama koje održava HRZZ te pregledaju dodatne materijale koji će se za tu svrhu objaviti na mrežnim stranicama HRZZ-a kako bi udovoljili formalnim i administrativnim uvjetima natječaja.

HRZZ je vodeća agencija u sklopu natječaja IP-2024-05 te je odgovorna za administrativni postupak i znanstveno vrednovanje. U okviru ovog natječaja moguće je prijavljivanje bilateralnih i trilateralnih projekata s istraživačima iz Slovenije, Švicarske i Češke:

 • HRZZ raspisuje natječaj za Istraživačke projekte (IP-2024-05).
 • Prilikom prijave projektnog prijedloga u EPP sustav potrebno je u Administrativnom obrascu koji se popunjava u EPP sustavu odabrati bilateralni ili trilateralni projekt (ovisno o broju partnerskih organizacija). U tom slučaju, Administrativni obrazac sadržavat će pitanja o su-voditelju.
 • Projektni prijedlog podnosi se u cijelosti prema pravilima HRZZ-a koja su definirana Natječajem i Uputama, u EPP sustav.
 • Partnerske organizacije obavezno se prijavljuju na natječaj putem svojih nacionalnih organizacija/zaklada (Slovenija -ARIS, Češka – GAČR, Švicarska – SNSF).
 • Oba ili sva tri dijela kolaborativnog istraživačkog projekta trebaju biti usko povezana te svaki njegov dio treba imati svoj zasebni znanstveni doprinos.
 • U Prijavnom obrascu, prijavitelji moraju popuniti tablice u Cjelini B za voditelja projekta (hrvatske istraživačke grupe) i za suvoditelje, odnosno voditelje partnerskih istraživačkih grupa na način da se tablice u obrascu kopiraju za svakog suvoditelja
 • U Prijavnom obrascu, u Cjelini C, popunjava se tablica s popisom članova hrvatske istraživačke grupe te se navedena tablica mora kopirati u obrascu kako bi se popunila s popisom članova partnerske istraživačke grupe.
 • Životopisi u Cjelini C ne popunjavaju se za suradnike partnerske istraživačke grupe te za njih nije potrebno dostaviti pisma namjere.
 • Obavezni dokument projektne prijave je Pismo potpore partnerskih organizacija s popisom opreme (u vrijednosti većoj od 5.000,00 eura) i najznačajnijih resursa koji će se koristiti u svrhu provedbe projekta. Predložak pod nazivom „Obrazac potpore partnerske organizacije“ objavljen je kao dio natječajne dokumentacije.
 • HRZZ provjerava prihvatljivost hrvatske istraživačke grupe, dok partnerske agencije (ARIS, GAČR ili SNSF) provjeravaju prihvatljivost svojih prijavitelja.
 • HRZZ kao vodeća agencija provodi vrednovanje. Pozitivno vrednovani projektni prijedlozi koji su rangirani i predloženi za financiranje te se nalaze u prvih 20 % svih projektnih prijedloga podnesenih vodećoj agenciji prihvaćaju se za financiranje. Agencije se mogu međusobno dogovoriti da se su-financiraju projekti koji su pozitivno vrednovani, ali ne prelaze dogovoreni prag.
 • Partnerske agencije potvrđuju projekte predložene za financiranje na kojima su prijavljeni njihovi istraživači.
 • Rezultati natječaja za projekte prijavljene u okviru Weave inicijative objavljuju se nakon što partnerske agencije potvrde financiranje bilateralnih ili trilateralnih projekata svojih istraživača.
 • HRZZ ugovara i financira hrvatski dio projektnog prijedloga koji je prihvaćen za financiranje.
 • Periodična izvješća bilateralnih i trilateralnih projekata (hrvatska istraživačka grupa) podnose se HRZZ-u te se prate na isti način kao i projekti koji će biti financirani u sklopu IP-2024-05.


2. Umirovljenje voditelja projekta i suvoditelj projekta

Pri donošenju odluke o prijavi na ovaj natječaj potrebno je uzeti u obzir uputu o postupanju u slučaju umirovljenja voditelja za vrijeme trajanja njegova HRZZ projekta.

Voditelj projekta koji financira HRZZ treba biti u radnome odnosu za cijeloga trajanja projekta.

U slučaju da voditelju projekta prestane važiti radni odnos zbog odlaska u mirovinu, projekt se može nastaviti financirati, a voditelj može nastaviti voditi projekt jedino ako mu organizacija na kojoj je bio zaposlen osigura uvjete za provođenje projekta te sklopi s njim ugovor o radu na puno ili nepuno radno vrijeme do završetka projekta. Organizacija je nositelj projekta i supotpisnik ugovora o dodjeli sredstava čime se obvezuje voditelju projekta pružiti stvarnu podršku te osigurati uvjete za provođenje projekta.

Promjena voditelja projekta u slučaju njegova odlaska u mirovinu prihvatljiva je u drugoj polovici provedbe a se predvidi već u projektnoj prijavi. Pritom, prilikom prijave projektnog prijedloga obveza je prijavitelja navesti tko će u slučaju odlaska voditelja u mirovinu preuzeti njegovu ulogu. Navedeni znanstvenik se u prijavi navodi kao suvoditelj za kojeg je obvezno ispuniti predviđene obvezne dijelove dokumentacije, pri čemu se navode sve njegove/njezine kompetencije i znanstvena postignuća. U Prijavnom je obrascu potrebno u Cjelini B – Voditelj projekta Popis postignuća i životopis popuniti s podacima i voditelja i suvoditelja projekta.

Suvoditelj se pri vrednovanju projektnog prijedloga procjenjuje prema istim kriterijima kao i voditelj projekta. Stoga je suvoditelj obvezan dostaviti sve podatke kao i voditelj projekta te su njegove kompetencije predmet vrednovanja prema unaprijed određenim kriterijima vrednovanja javno dostupnima za pojedini natječajni rok. Suvoditelj u potpunosti zamjenjuje voditelja projekta njegovim odlaskom u mirovinu. Uvjeti za prijavu na natječaj koji vrijede za voditelja projekta odnose se i na suvoditelja.