dr. sc. Robert Vaser

dr. sc. Robert Vaser

DR. SC. ROBERT VASER Algoritmi za de novo sastavljanje velikih genoma Prikaz grafa korištenog za sastavljanje vinske mušice U tijeku rada na temi svog doktorskoga rada pod naslovom Algorithms for Genome Assembly of Large Genomes Robert Vaser je razvio nekoliko…

 dr. sc. Juraj Balić

dr. sc. Juraj Balić

DR. SC. JURAJ BALIĆ Lička krajiška pješačka pukovnija u razdoblju od 1736. do 1809. godine Doktorand Juraj Balić je u sklopu projekta „Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.” sudjelovao u pripremi i izvođenju…

 dr. sc. Miljenko Bujanić

dr. sc. Miljenko Bujanić

DR. SC. MILJENKO BUJANIĆ Raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti (MHC) običnoga jelena u odnosu na invaziju metiljem Parazitološka pretraga jetre jelena Miljenko Bujanić je kao doktorand istraživao raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti (MHC) jelena običnoga u odnosu na…

 dr. sc. Mitja Ružojčić

dr. sc. Mitja Ružojčić

DR. SC. MITJA RUŽOJČIĆ Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja Tijekom rada na Projektu razvoja karijera mladih istraživača, Mitja Ružojčić bavio se usporedbom različitih metoda mjerenja implicitne ličnosti te istraživanjem mehanizama kojima implicitna ličnost djeluje na radno ponašanje.…

 dr. sc. Jerko Hrabar

dr. sc. Jerko Hrabar

DR. SC. JERKO HRABAR Osobitosti upalnog odgovora dupina kao krajnjeg i štakora kao slučajnog domaćina na infekciju Anisakis spp. nametnicima U svojem doktoratu Jerko Hrabar je istražio histopatološku i molekularnu osnovu imunosnog odgovora krajnjeg (morski sisavci) i modela slučajnog (štakor)…