dr. sc. Monika Vidak

dr. sc. Monika Vidak

DR. SC. MONIKA VIDAK Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.) U svijetu je grah (Phaseolus vulgaris L.) gospodarski najznačajnija i najraširenija vrsta roda Phaseolus, a uz to je i najvažnija zrnata mahunarka za izravnu ljudsku prehranu…

 dr. sc. Vanja Gilja

dr. sc. Vanja Gilja

DR. SC. VANJA GILJA Razvoj polimernih nanokompozitnih fotokatalizatora za pročišćavanje otpadnih voda Mikrograf modificiranog lebdećeg pepela dietilen glikolom U doktorskom radu cilj istraživanja bio je razviti nove nanokompozitne fotokatalizatore na bazi TiO2, ZnO i vodljivih polimera; polianilina (PANI) i polipirola…

 dr. sc. Iris Žunić Išasegi

dr. sc. Iris Žunić Išasegi

DR. SC. IRIS ŽUNIĆ IŠASEGI, DR. MED. Analiza mikrostrukture prolaznih fetalnih zona i segmenata bijele tvari ljudskoga mozga histološkim metodama i magnetskom rezonancijom Razvoj aksonskih puteva složen je proces koji se događa u određenim prostorno-vremenskim okvirima, točnije u prolaznim fetalnim…

 dr. sc. Svjetlana Dekić

dr. sc. Svjetlana Dekić

DR. SC. SVJETLANA DEKIĆ ROŽMAN Utjecaj ekoloških čimbenika na faktore virulencije klinički značajne bakterije Acinetobacter baumannii Bakterija Acinetobacter baumannii oportunistički je patogen koji izaziva infekcije u imunosuprimiranih bolesnika. Osim u bolnicama zabilježene su i sporadične izvanbolničke infekcije. Svjetska zdravstvena organizacija…