Savjetnik za vrednovanje projektnih prijedloga (m/ž)

Natječaj je objavljen na stranici MojPosao.net 9. prosinca 2022.

Opis posla:

Savjetnik za vrednovanje projektnih prijedloga prilikom vrednovanja projektnih prijedloga, u suradnji sa stručnim i znanstvenim povjerenstvima nadležnim za pojedine programe, sudjeluje u odabiru stručnjaka za istorazinsko vrednovanje, pruža podršku radu stručnih  i znanstvenih  povjerenstava, priprema potrebne dokumentacije za provedbu istorazinskog vrednovanja, pregledava recenzije istorazinskog vrednovanja u suradnji sa stručnim i znanstvenim  povjerenstvima, pruža podršku radu Povjerenstva za prigovore, održava baze recenzenata, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust), s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Vladimira Nazora 2, Opatija


Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;
  • najmanje 4 godina radnog iskustva na poslovima iste ili slične naravi;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Excel, Word, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Prednost ostvaruju kandidati sa stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti.

Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Excel, Word, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr, najkasnije do 28. prosinca 2022. godine.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, i 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U provedenom natječaju izabran je dr. sc. Mario Pintarić.