Savjetnik za pravne poslove u Odjelu za opće poslove (m/ž)

Opis posla:

Planira, vodi, organizira pravne poslove i ugovaranje Zaklade, prati zakone i druge pozitivne propise koje je Zaklada dužna primjenjivati u svakodnevnom poslovanju, daje potrebna pravna objašnjenja Upravnom odboru, izvršnom direktoru i drugim zaposlenicima Zaklade, izrađuje nacrte i prijedloge pojedinačnih akata kojima se uređuju pravni odnosi Zaklade, izrađuje prijedloge ugovora, izrađuje prijedloge odgovora na zaprimljene podneske građana, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koji se odnose na poslove iz djelokruga rada Zaklade, obavlja poslove vezane uz nabavu u skladu s propisima iz područja javne nabave te nabave roba, radova i usluga male vrijednosti i bagatelne/jednostavne nabave, izrađuje plan nabave Zaklade, vodi evidenciju postupaka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi, izrađuje pravne akte i provodi propise s područja rada i radnih odnosa, mirovinsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i zaštite na radu te nadgleda njihovu provedbu, nadgleda pravodobno izvršavanje svih kadrovskih poslova Zaklade, obavlja i druge stručne poslove iz svog djelokruga po nalogu voditelja odjela, Izvršnog direktora ili Upravnog odbora Zaklade.

Jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, 10000 Zagreb.

 

Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij pravnog smjera;
  • poznavanje zakonske regulative u Republici Hrvatskoj
  • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • najmanje 3 godina relevantnog radnog iskustva u području znanosti i upravljanja projektima ili u organizacijama koje se bave istraživanjem i razvojem;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.
  • Prednost: iskustvo rada u sustavu znanosti


Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

 

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr, najkasnije do 13. travnja 2022. godine.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, i 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U provedenom natječaju izabrana je Lana Zubović, mag. iur.