DR. SC. SARA TRNSKI

Promjene perineuronskih mreža u mozgu štakora nakon kontrolirane kratkotrajne perinatalne hipoksije

Istraživački rad Sare Trnski ima za cilj otkriti promjene u perineuronskim mrežama u mozgu štakora, na molekularnoj i histološkoj razini (kvalitativno i kvantitativno) te korelirati iste s promjenama u ponašanju (od motoričkih do kognitivnih funkcija) u štakora koji su podvrgnuti kontroliranoj kratkotrajnoj perinatalnoj hipoksiji. U istraživanju koristi štakore soja Wistar Han® (RccHan®:WIST) oba spola. Novorođeni štakori, izloženi kontroliranoj normobaričnoj hipoksiji (8% O₂ u 92% N₂) tijekom 2 sata ili kontrolnim uvjetima (21% O₂, 78% N₂, 2 sata) ispituju se zatim sa 30 i 70 dana testovima ponašanja: test otvorenog polja, test ploče s rupama, test socijalnog izbora i T-labirint. Post mortem uzorci mozga štakora dobi P1, P45, P90 koriste se zatim u analizama (I) na razini histoarhitektonike; (II) razvojnih molekularnih markera; i (III) na razini perineuronskih mreža (histokemijske, imunohistokemijske metode) uz korištenje svjetlosne, fluorescentne ili konfokalne mikroskopije i FIJIImageJ programa. Očekujemo da će projekt doprinijeti uspostavi novog animalnog modela kontroliranog perinatalnog hipoksijskog oštećenja mozga štakora koji će komplementarno nadopuniti dosadašnje animalne modele koji se koriste u istraživanjima oštećenja mozga u prematurusa i novorođenčeta čovjeka, i dati dodatne odgovore na otvorena pitanja.

Mentor: prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga )

Natječajni rok: DOK-2018-01

Sara Trnski, dr. vet. med. je asistent-znanstveni novak u okviru projekta ZCI – Neuro, GA KK 01 1 1 01 0007, projekt „Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi“ (voditelj projekta: prof. dr. sc. Miloš Judaš), te suradnica na HRZZ projektu „Brain extracellular matrix in development and in perinatal hypoxia” – BRAINECM (HRZZ-IP-2019-04-3182). Sara je doktorandica Poslijediplomskog doktorskog studija iz Neuroznanosti na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 1. godine razvoja karijere kao HRZZ novak sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih kongresa sa poster i usmenim izlaganjima, završila je edukaciju iz eksperimentalnog dizajna „Training School in Experimental Design & Statistical Analysis of Bioscience & Biomedical Experiments”, Nottingham, UK, te edukaciju iz analize slika biološkog podrijetla „NEUBIAS Training school (TS10) Bioimage Analysis for Early Career Investigators”, Luxembourg.