Rezultati natječaja IP-2022-10

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj je 69. sjednici održanoj 23. studenoga 2023. većinom glasova donio odluku o prihvaćanju financiranja projektnih prijedloga podnesenih na natječaj „Istraživački projekti“, rok IP-2022-10.

Natječaj IP-2022-10 zatvoren je 5. listopada 2022. u 13 sati. Na natječaj su prijavljena ukupno 423 projektna prijedloga, što uključuje i 49 bilateralnih te 4 trilateralna projektna prijedloga podnesenih u okviru inicijative Weave. Nakon provedenog dvostupanjskog postupka vrednovanja za financiranje je prihvaćeno ukupno 189 projekata, što uključuje i četiri bilateralna projekta sa Slovenijom, jedan bilateralni projekt sa Švicarskom te dva trilateralna projekta. 79 odobrenih projekata je iz područja Prirodnih i tehničkih znanosti (PTZ), 70 iz područja Znanosti o životu (ZŽ) te 40 iz područja Društvenih i humanističkih znanosti (DHZ).  

Popis projekata prihvaćenih za financiranje donosimo u nastavku (poredano abecedno po prezimenu voditelja), a može se preuzeti i u .pdf formatu.

PREZIME I IME VODITELJA ORGANIZACIJA VRSTA NATJEČAJA NAZIV PROJEKTA ZNANSTVENO PODRUČJE
Ačkar, Đurđica Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet IP Oleogelovi kao nutritivno poboljšanje čokolade i krem-proizvoda
Adamović, Dražen Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Afine verteks-algebre i W-algebre PTZ
Andretić Waldowski, Rozi Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju IP Genetska i epigenetska regulacija ponašanja induciranog metamfetaminom u D. melanogaster
Babić Čač, Marina Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci IP Senzor staničnog stresa NKG2D – uloga u neuroinflamatornom poremećaju
Bačić, Mario Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet IP Mapiranje prostorne varijabilnosti likvefakcijskog potencijala ispod nasipa za obranu od poplava i modeliranje optimalnih mitigacijskih tehnika PTZ
Balen, Biljana Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Interaktivni učinci mikroplastike i nanosrebra na kopnene i vodene biljke i alge
Balenović, Ivan Hrvatski šumarski institut  IP Blizu-predmetna daljinska istraživanja za preciznu inventuru šuma 
Balog, Ivan Institut za fiziku IP Univerzalnosti u nastajanju u sustavima s jakim međudjelovanjima PTZ
Barišić, Neven Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Funkcionalni kompleksni materijali: elektronski podsustavi i valne funkcije PTZ
Barščevski, Taras Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet IP Egzegetski instrumentarij Novoga zavjeta DHZ
Bartulović, Marija Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP LGBT+ inkluzivnost srednjih škola: stavovi, iskustva i potrebe različitih subjekata odgojno-obrazovnoga procesa DHZ
Bauer, Nataša Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Alternativno prekrajanje gena BPM2 kao mehanizam uspostave funkcionalne raznolikosti porodice proteina MATH-BTB u uročnjaku Arabidopsis thaliana
Beck, Relja Hrvatski veterinarski institut IP Apikompleksni i bakterijski krpeljima prenosivi patogeni u domaćih preživača, konja i hematofagnih vektora
Belušić, Danijel Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Klimatsko modeliranje na konvektivnoj skali za područje Hrvatske: ekstremi oborine i razine mora PTZ
Berčić, Boran Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci IP Metafilozofija DHZ
Bilić, Paško Institut za razvoj i međunarodne odnose IP Digitalni podatci, infrastrukture i razvoj DHZ
Blagus Bartolec, Goranka Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje IP Višerječni izrazi u hrvatskome jeziku – leksikološki, računalnolingvistički i glotodidaktički pristup (MWE-Cro) DHZ
Bogunović, Igor Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet IP Stvaranje klimatski-pametnih tla: Ublažavanje procesa erozije i degradacije tla u hrvatskim poljoprivrednim sustavima
Boraska Perica, Vesna Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet IP Otkrivanje biomarkera za bolest Hashimotov tireoiditis koristeći multi-omics pristup
Bosnar, Damir Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Precizna digitalizirana spektroskopija u fundamentalnim istraživanjima u subatomskoj fizici i primjenama PTZ
Botica, Dubravka Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP Modeli naručiteljstva. Naručitelji, umjetnici i publika u Zagrebu u 17. i dugom 18. stoljeću DHZ
Bracanović, Tomislav Institut za filozofiju IP Umjetna inteligencija, autonomija i pravednost DHZ
Brač, Ivana Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje IP Semantičko-sintaktička klasifikacija glagola u hrvatskom jeziku DHZ
Bradshaw, Nicholas J. Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju BILATERALNI PROJEKT - SLO Depresija, samoubojstvo i proteinopatija: rasvjetljavanje odnosa između agregacije i patološkog razvoja
Brajdić Vuković, Marija Institut za društvena istraživanja IP Društvena odgovornost i profesionalna etika hrvatskih istraživača DHZ
Brizić, Ilija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci IP Latentna infekcija citomegalovirusom u središnjem živčanom sustavu
Brozović, Anamaria Institut Ruđer Bošković IP Regulacija stečene invazivnosti raka jajnika u okruženju koje podržava rast matičnih stanica
Bulić, Davor Sveučilište Jurja Dobrile u Puli IP Rimski krajolik i dinamika naseljavanja istarskih kolonijskih agera DHZ
Burazin, Krešimir Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike IP Homogenizacija i optimizacija u mehanici čvrstih tijela PTZ
Cigula, Tomislav, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet IP Unaprjeđenje ambalažnog proizvoda primjenom ekološki povoljnih materijala i inkluzivnog dizajna PTZ
Crnković, Dean Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku IP Dizajni, grafovi i kodovi PTZ
Čubrik Ćurić, Vlatka Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet IP Premošćivanje disciplinarnog jaza: integracija animalne genetike i arheologije u Hrvatskoj
Čulina, Antica Institut Ruđer Bošković IP Unapređenje istraživanja u ekologiji pomoću otvorene znanosti i meta-znanosti
Čurik, Ino Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet IP Odgovor na inovacije u fenomici I genomici u oplemenjivanju mliječnih goveda
Ćatipović, Ivan Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje IP Pomorska primjena plutajućih solarnih fotonaponskih sustava PTZ
Damjanović, Dragan Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP Reprezentacija, razvoj, edukacija, participacija – umjetnost u društvu od 19. do 21. stoljeća DHZ
Debeljak, Željko Klinički bolnički centar Osijek IP Leukocitni metabolički biljezi u kroničnoj limfocitnoj leukemiji prostorno razlučeni slikovnom spektrometrijom masa
Demo, Šime Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija IP Ranonovovjekovni latinski kameni natpisi u crkvama južne Istre: dokumentacija, analiza, kontekstualizacija DHZ
Deur, Joško Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje IP Sinteza mehatroničkog sustava aktivnog ovjesa sjedala autonomnog vozila PTZ
Divjak, Blaženka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike IP Vjerodostojne analitike učenja i umjetna inteligencija za smislen dizajn učenja DHZ
Došlić, Nađa Institut Ruđer Bošković IP Fotoinducirani procesi u molekulama: Susret teorije i eksperimenta PTZ
Dragović-Uzelac, Verica Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet IP Održivi pristupi iskorištavanja biopotencijala nusproizvoda bobičastog voća
Đurasević, Marko Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva IP Razvoj hiperheuristika za relokaciju kontejnera PTZ
Ezgeta Balić, Daria Institut za oceanografiju i ribarstvo IP Potencijal i perspektiva restauracije Europske plosnate kamenice u Jadranskom moru
Filipec, Krešimir Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP Terra nullius - na granici i iza granice od 8. do 12. st. DHZ
Filipović, Natalija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet IP Međustanična komunikacija u dijabetičkoj bolesti bubrega
Franc, Renata Institut društvenih znanosti Ivo Pilar IP Motivacije i prepreke za kolektivne akcije DHZ
Galić, Nives Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Priprava, karakterizacija i biokompatibilnost novih supramolekulskih kompleksa lijek/ciklodekstrin i lijek/dekstrinske nanospužve s poboljšanim svojstvima PTZ
Galić, Zvonimir Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP Selekcija za poslove budućnosti: Valjanost i reakcije kandidata na digitalne selekcijske metode za mjerenje motiva za postignućem i aktivnog otvorenog mišljenja DHZ
Gall Trošelj, Koraljka Institut Ruđer Bošković IP Metabolizam serina, kurkumin i odgovor stanica raka na cisplatinu in vitro
Gašparović, Mateo Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet IP Procjena dugotrajnog učinka klimatskih i antropogenih utjecaja na prostorno-vremensku dinamiku vegetacijskog pokrova u Hrvatskoj korištenjem satelitskih opažanja PTZ
Gornik Kljaić, Olga Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet IP Glikozilacija komponente komplementa C3 u razvoju šećerne bolesti tipa 1 i autoimunosti
Grahovac, Danijel Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike IP Skaliranje u stohastičkim modelima PTZ
Grbac, Neven Sveučilište Jurja Dobrile u Puli IP Prostori modularnih i automorfnih formi i teorija reprezentacija u okviru Langlandsovog programa PTZ
Grčević, Danka Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet IP Inaktivacija osteoklastnih progenitora i zaštita kosti u imunosno-posredovanim upalnim bolestima: modeli šećerne bolesti i artritisa
Gredičak, Matija Institut Ruđer Bošković IP Organokatalitičke dearomatizacijske strategije inspirirane prirodnim spojevima PTZ
Gruić Sovulj, Ita Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet BILATERALNI PROJEKT - CH Istraživanja aminoacil-tRNA-sintetaza kao antibiotskih meta i mehanizama kojima razvijaju rezistenciju PTZ
Habek, Mario Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet IP Interakcije između autonomnog i imunološkog sustava u multiploj sklerozi
Hackenberger Kutuzović, Branimir Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju IP Funkcionalno ekološka karakterizacija tala - temelj ekotoksikološke klasifikacije
Herak Bosnar, Maja Institut Ruđer Bošković IP Istraživanje jedinstvenih karakteristika mitohondrijskog proteina NME6-EXTEND
Herceg Bulić, Ivana Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Klima i ekstremni vremenski uvjeti u prirodnom i urbanom okolišu Hrvatske PTZ
Hrabar, Silvio Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva IP Aktivne i rekonfigurabilne elektromagnetske strukture i sustavi PTZ
Ivančić Baće, Ivana Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Adaptacija sustavom CRISPR-Cas u bakteriji Escherichia coli – uloge drugih helikaza i temperature
Jakir, Aleksandar Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet IP Iz rata u mir: hrvatski branitelji u tranziciji DHZ
Janeković Roemer, Zdenka Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti IP Pluralitet aktera u Dubrovačkoj Republici: politika i društvo, institucije i praksa DHZ
Jerić, Ivanka Institut Ruđer Bošković IP Neproteinogene aminokiseline za povećanje konformacijske raznolikosti peptida PTZ
Jolić, Tvrtko Institut za filozofiju IP Moralni napredak: individualni i kolektivni DHZ
Jović, Alan Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva IP Algoritmi za učinkovitu analizu biomedicinskih vremenskih nizova PTZ
Juranić Lisnić, Vanda Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci IP Karakterizacija prirođenog imunosnog odgovora na citomegalovirus u jajniku
Jurjako, Marko Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci IP Teorijska istraživanja na razmeđu filozofije psihologije i društvenih praksi DHZ
Jurkin, Tanja Institut Ruđer Bošković IP Radiolitički sintetizirane magnetske nanočestice za efekt hipertermije na stanicama raka PTZ
Karbić, Damir Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti IP Izvori za hrvatsku povijest – istraživanje, kritičko izdavanje i analiza DHZ
Karlušić, Marko Institut Ruđer Bošković IP Ozračavanje amorfnih oksidnih materijala s brzim teškim ionima PTZ
Karšaj, Igor Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje IP Numerička procjena učinkovitosti 4D ispisanih karotidnih stentova PTZ
Katušić Hećimović, Silva Institut Ruđer Bošković IP Biogeneza endosoma u Niemann-Pickovoj bolesti tipa C
Kirin, Srećko Institut Ruđer Bošković IP Supramolekulska asimetrična kataliza: Prijenos kiralnosti u koordinacijskim kavezima PTZ
Klačmer Čalopa, Marina Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike IP Digitalizacija u poduzetništvu u kontekstu odgovora na egzogeni šok: Pokretači, prepreke i utjecaj na otpornost poduzeća DHZ
Kopriva, Ivica Institut Ruđer Bošković IP Razvoj algoritama grupiranja podataka, regresije i izdvajanja značajki s primjenama u patologiji, oftalmologiji i metabolomici PTZ
Kovač, Vjekoslav Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Fourierova analiza i primjene PTZ
Kovač, Željko Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Fragilnost fotosinteze u moru uslijed klimatskih promjena PTZ
Kovarik, Zrinka Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada IP Analiza interakcija organofosfornih spojeva s esterazama i mogućim metama terapije kod otrovanja PTZ
Kozmar, Hrvoje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje IP Aero- i hidrodinamičko poboljšanje ekološki prihvatljivih energetskih sustava PTZ
Kralj, Marko Institut za fiziku IP Međudjelovanje svjetlosti i atomski tankih struktura na nano-skali PTZ
Kraševac, Irena Institut za povijest umjetnosti IP Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. DHZ
Krsnik, Željka Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet IP Regionalna diferencijacija i laminarni ustroj moždane kore čovjeka: komparativni inovativni pristup
Krvavica, Nino Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci IP Složene poplave u priobalnoj Hrvatskoj u sadašnjoj i budućoj klimi PTZ
Kurek, Mia Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet IP Održivi pristup u razvoju jestivih prevlaka u povećanju trajnosti svježe jadranske ribe
Kurevija, Tomislav Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet TRILATERALNI PROJEKT Inovativne metode istraživanja u svrhu procjene potencijala geotermalne energije i pohrane toplinske energije PTZ
Kurilić, Anamarija Sveučilište u Zadru IP Sit Tibi Terra Levis: formule i fraze s nadgrobnih spomenika antičke Liburnije i Japodije DHZ
Kušan, Ivana Institut Ruđer Bošković IP Gljive hidrološki aktivnih špiljskih ekosustava Dinarida i njihov bioaktivni potencijal
Kuzle, Igor Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva IP Osiguravanje dinamičke stabilnosti elektroenergetskih mreža temeljenih na izmjenjivačima PTZ
Lazar, Martin Sveučilište u Dubrovniku IP Optimalno upravljanje i redukcija modela za evolucijske i podacima vođene probleme PTZ
Manganaro, Marina Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku IP Astronomija gama-zraka visokih energija u doba višečestičnih opažanja PTZ
Margetić, Davor Institut Ruđer Bošković IP Prostorne modulacije gvanidina PTZ
Marinić-Kragić, Ivo Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje IP NUMERIČKA SINTEZA 3D OBLIKA S NAPREDNIM PARAMETRIZACIJAMA GEOMETRIJE, EKSPERIMENTALNA VALIDACIJA I POVRATNA PRILAGODBA NUMERIČKIH MODELA PTZ
Marn, Nina Institut Ruđer Bošković IP Kvantificiranje utjecaja plastike na vodene i kopnene organizme
Marušić-Paloka, Eduard Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Singularna perturbacija i asimptotička analiza rubnih problema za parcijalne diferencijalne jednadžbe PTZ
Matas Ivanković, Ivana Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje IP Hrvatski prijedlozi u upotrebi – semantička i sintaktička analiza DHZ
Matić-Skoko, Sanja Institut za oceanografiju i ribarstvo IP Povezivanje ekološke uloge rastilišta i trofičkih obrazaca s dinamikom ribljih populacija i raznolikosti 
Medak, Damir Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet IP Integracija viševremenskih optičkih i radarskih podataka mikrosatelita za detekciju promjena zemljišnog pokrova PTZ
Mešić, Armin Institut Ruđer Bošković IP Utjecaj okolišnih čimbenika na sastav zajednica gljiva mediteranske regije Hrvatske
Mezzasalma, Stefano Institut Ruđer Bošković IP Sekundarna nukleacija i rast nanočestica uz pomoć plazmona PTZ
Mičetić, Maja Institut Ruđer Bošković IP Foto-osjetljive kvantne strukture za primjenu u senzorima, fotoćelijama i cijepanju vode PTZ
Miletić, Geran-Marko Institut društvenih znanosti Ivo Pilar IP Transformacija sekundarnog stanovanja u doba internetskog društvenog umrežavanja DHZ
Miletić, Ivana Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet IP Modifikacija strukture i vezne površine biomaterijala i tvrdih zubnih tkiva
Miloglav, Ina Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP Kulinarske prakse, gospodarstvo i strategije korištenja zemljišta tijekom bakrenog doba u istočnoj Slavoniji DHZ
Mitrečić, Dinko Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet IP Otkrivanje neurorazvojne osnove Downovog sindroma pomoću jedinstvenih organoida ljudskog mozga
Muha, Boris Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Matematička teorija nove generacije modela interakcije fluida i struktura PTZ
Mutavdžić Pavlović, Dragana Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije IP Razvoj polimera s otiskom molekula za primjenu u analizi farmaceutika i tijekom naprednih postupaka obrade voda (MIPdePharma) PTZ
Najman, Filip Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Teorija brojeva i aritmetička geometrija PTZ
Nižetić, Sandro Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje IP Istraživanje i primjena novih fazno promjenjivih kompozita za regulaciju radne temperature silicijskih fotonaponskih panela PTZ
Novak, Mario Institut za antropologiju IP Kosti, izotopi i geni: zdravlje, prehrana i podrijetlo antičkih stanovnika Hrvatske DHZ
Novoselec, Josip Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek IP Biofortifikacija krmiva selenom u proizvodnji malih preživača
Ondrašek, Gabrijel Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet IP Melioracije kontaminiranog tla metalima pomoću biopepela
Paar, Nils Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Relativistička nuklearna višečestična teorija u doba opažanja raznovrsnih signala PTZ
Pajić, Damir Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet BILATERALNI PROJEKT - SLO Evolucija složenih magnetskih i polarnih uređenja iz jednostavnih 2D podstruktura u slojevitim hibridnim organsko-anorganskim halogenometalatima PTZ
Parica, Mate Sveučilište u Zadru IP Potopljena neolitička nalazišta u podmorju hrvatskog dijela Jadrana DHZ
Pasković, Igor Institut za poljoprivredu i turizam BILATERALNI PROJEKT - SLO Proteinski hidrolizati kao prirodni preparati u održivom maslinarstvu
Pećnjak, Davor Institut za filozofiju IP Intencionalnost i načini postojanja DHZ
Petanjek, Zdravko Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet IP Specifičnosti razvoja kortikalnih interneurona u prefrontalnom korteksu čovjeka tijekom fetalnog razvoja i prve godine života – uloga u nastanku shizofrenije i autizma
Piantanida, Ivo Institut Ruđer Bošković IP Novi peptid-oligonukleotid-kromofor konjugati za biokemijsku dijagnostiku i bioaktivnost PTZ
Preiner, Darko Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet IP Primjena metabolomike, fenotipizacije visoke propusnosti i molekularnih markera u ranoj selekciji na otpornost na bolesti kod razvoja novih sorata vinove loze 
Primožič, Ines Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Metom usmjerena sinteza inhibitora kolinesteraza podržana strojnim učenjem PTZ
Prpić-Oršić, Jasna Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet IP Pouzdanost i nesigurnosti brodskog sustava potpori odlučivanju za sigurnu i ''zeleniju'' plovidbu PTZ
Radeka, Sanja Institut za poljoprivredu i turizam IP Inovativni vinifikacijski postupci u funkciji povećanja biološkog i nutritivnog potencijala vina i nusproizvoda vinifikacije autohtonih i introduciranih sorti vinove loze
Raić-Malić, Silvana Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije IP Novi N-heterocikli i njihovi kompleksi s antitumorskim i antitripanosomskim djelovanjem PTZ
Rajčić, Vlatka Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet IP Potpuno održivi elementi drvenih konstrukcija bez ljepila i metalnih spajala PTZ
Režek Jambrak, Anet Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet IP Digitalizacija netoplinskih ekstrakcija proteina iz biljnih nusproizvoda i elektroformiranje kao izlazni proizvod 
Robens, Tania Institut Ruđer Bošković IP Otkriće fizike izvan Standardnog modela i poboljšanje preciznosti Standardnog modela na LHC Run III PTZ
Rogić Vidaković, Maja Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet IP Istraživanje subkliničkih markera multiple skleroze
Rosseel, Jan Institut Ruđer Bošković IP Nerelativistička supergravitacija i primjene PTZ
Rubelj, Ivica Institut Ruđer Bošković IP Uloga međustaničnog prijenosa mitohondrija u širenju senescencije u tkivima
Sabol, Maja Institut Ruđer Bošković IP Uloga signalnog puta Hedgehog-GLI u komunikaciji tumora i strome posredovanoj faktorima rasta u 2D i 3D tumorskim modelima in vitro
Sandrić, Nikola Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Geometrijska svojstva i teorija potencijala slučajnih procesa PTZ
Sekelj Ivančan, Tajana Institut za arheologiju IP Kulturni krajolici metalurgije željeza u slivu rijeke Save i Drave tijekom antike i ranoga srednjega vijeka DHZ
Senta, Ivan Institut Ruđer Bošković IP Komunalna otpadna voda - riznica podataka za procjenu životnog stila i prehrambenih navika u hrvatskim regijama
Skejić, Davor Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet IP Pouzdane metode za proračun aluminijskih konstrukcija koje odgovaraju zahtjevima budućnosti PTZ
Skuhala Karasman, Ivana Institut za filozofiju IP Nove teme u hrvatskoj filozofiji od 1874. do 1945. godine DHZ
Slade, Neda Institut Ruđer Bošković IP Otkrivanje mehanizama otpornosti melanoma na inhibitore BRAF/MEK
Smojver, Ivica Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje IP Razvoj numeričkih metoda za modeliranje nove generacije naprednih kompozitnih konstrukcija PTZ
Sobočanec, Sandra Institut Ruđer Bošković IP Istraživanje spolno specifičnih metaboličkih učinaka Sirtuina 3 kod bolesti povezanih s pretilošću (Obese Sirt)
Sović Kržić, Ana Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva IP Određivanje karakteristika učenika korištenjem edukacijskih robotskih tehnologija PTZ
Srhoj, Stjepan Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet IP Proizvodna mreža: topologija, promjena i transmisija DHZ
Stanko, Davor Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet IP Amplifikacija seizmičkoga gibanja tla uzrokovana topografskim efektima u Sjevernoj Hrvatskoj PTZ
Starčević, Kristina Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet IP Debljina i starost majki uzrokuju spolno ovisne negativne učinke na metabolizam lipida i upalu kod podmlatka
Steinberg, Ivana Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije IP Nosivi optički kemijski senzori za multimodalno određivanje biomarkera PTZ
Strmečki Kos, Slađana Institut Ruđer Bošković IP Pelud u Jadranskom moru: dinamika unosa, kemijska karakterizacija i utjecaj na primarnu produkciju PTZ
Stuparević, Igor Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet IP Prilagođavanje stanične stijenke probiotičkog kvasca za učinkovito izlaganje proteina slatkog okusa na površini stanica: niskokalorični zaslađivači nove generacije
Suligoj, Tomislav, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva IP Napredni poluvodički elementi u graničnim područjima upotrebe PTZ
Šalković-Petrišić, Melita Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet IP Utjecaj prehrane na učinak intranazalnog inzulina na kogniciju u štakorskoga modela sporadične Alzheimerove bolesti
Šantek, Božidar Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet IP Biorafinerijski sustav za proizvodnju biogoriva i biokemikalija iz neprehrambenih lignoceluloznih sirovina
Šantić, Marina, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci IP Mehanizmi dugotrajnog preživljavanja Francisella unutar ameba
Šćepanović, Maja Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet IP Ekološki prihvatljivo suzbijanje ambrozije kombinacijom reduciranih doza herbicida i fenolnih kiselina 
Šegvić Bubić, Tanja Institut za oceanografiju i ribarstvo IP Poboljšanje ekološke učinkovitosti kaveznog uzgoja morskih riba
Šegvić Klarić, Maja Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet IP Molekularna, proteomska i ekstrolitska karakterizacija okolišnih i kliničkih izolata Fusarium kompleksa vrsta (FUSO-MPE)
Šipuš, Zvonimir Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva IP Integrirani komunikacijski i senzorski sustavi usmjereni na ljudsko tijelo PTZ
Škrbić Alempijević, Nevena Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP Transformacija postindustrijskog grada: prostor, zajednica i rad DHZ
Šprem, Nikica Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet TRILATERALNI PROJEKT Strah divlje svinje od lova: utjecaj na korištenje prostora, stres i kvalitetu mesa
Štajduhar, Ivan Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet BILATERALNI PROJEKT - SLO Optička dijagnostika infekcija kože PTZ
Štorga, Mario Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje IP Podacima vođene metode i alati za konstruiranje i inovacije PTZ
Šverko, Ana Institut za povijest umjetnosti IP Where East meets West: Putopisni narativi i stvaranje slike o umjetničkoj baštini Dalmacije u modernoj Europi (c. 1675 - c. 1941) DHZ
Tadić Vujčić, Maja Institut društvenih znanosti Ivo Pilar IP Dobrobit i Mentalno Zdravlje Znanstvenika na Početku Karijere u Hrvatskoj-Longitudinalno Istraživanje DHZ
Tomaić, Vjekoslav Institut Ruđer Bošković IP The Role of E6 Oncoprotein in HPV-mediated Oncogenesis
Tončinić, Domagoj Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP Između rata i mira. Transformacija kulturnog krajolika međuriječja Krke i Cetine od protohistorije do kasne antike DHZ
Ukić, Šime Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije IP Okolišni aspekti SARS-CoV-2 antivirotika PTZ
Urlić, Branimir Institut za jadranske kulture i melioraciju krša IP Uloga magnezija u ishrani rajčice: integrativni pristup
Vilibić, Ivica Institut Ruđer Bošković IP Meteorološki tsunamiji: od planetarnih do mezoskalnih procesa PTZ
Višnjić, Dora Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet IP Oštećenje DNA i diferencijacija akutne mijeloične leukemije
Vitali Čepo, Dubravka Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet IP Primjena održivih principa ekstrakcije i formulacije u razvoju nutraceutika iz otpada rajčice
Vitanović, Elda Institut za jadranske kulture i melioraciju krša IP Novi pristup praćenja leta i/ili suzbijanja maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi) uporabom hlapivih tvari nusprodukta proizvodnje piva
Vlašić, Anđelko Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet IP Evlija Čelebi i istočna Hrvatska u 17. stoljeću DHZ
Volarević, Siniša Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci IP Međudjelovanje heterozigotne mutacije gena za ribosomski protein L24 i p53 u patogenezi bolesti
Vončina, Darko Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet IP Virusi vinove loze: potraga za dijelovima slagalice koji nedostaju
Vranješ Markić, Leandra Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Istraživanje kvantnih fluktuacija u sustavima hladnih atoma PTZ
Vrček, Valerije Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet IP Kemijska sudbina zabrinjavajućih farmaceutika u okolišu: eksperimentalno i računalno istraživanje produkata razgradnje i njihovih ekotoksikoloških svojstava PTZ
Vrdoljak, Marko Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Analiza parcijalnih diferencijalnih jednadžbi i optimizacija oblika PTZ
Vrdoljak, Višnja Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Supramolekulski i hibridni metalo-organski koordinacijski sustavi – kooperativni učinci i predviđanje aktivnosti/svojstava PTZ
Vrsaljko, Domagoj Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije IP Dizajn i 3D-ispis mikroreaktorskih sustava za Industriju 4.0 PTZ
Vukojević, Katarina Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet IP Genetska dijagnostika malformacija bubrega i mokraćnog sustava
Vuković, Petar Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet IP Upravljanje standardnim jezikom u Hrvatskoj i Srednjoj Europi od 1945. do danas DHZ
Wensveen, Felix M. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci IP Uloga adiponektina u biologiji memorijskih CD8 T stanica
Zahradka, Ksenija Institut Ruđer Bošković IP Alternativni putevi rekombinacije i popravka DNA kod bakterija Escherichia coli i Deinococcus radiodurans
Zelić, Bruno Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije IP Integrirani mikrosustav za enzimatsku proizvodnju biovodika PTZ
Zlatić, Vinko Institut Ruđer Bošković IP Analiza stohastičkih procesa na mrežama u sustavima s ograničenom informacijom PTZ
Zoldoš, Vlatka Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Otkrivanje regulatorne mreže gena za glikozilaciju imunoglobulina G upotrebom molekularnih alata CRISPR/dCas9
Zoranić, Larisa Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet IP Istraživanje uloge asocijacija u bioaktivnosti antimikrobnih peptida: od mjerenja, modeliranja do dizajna i natrag
Zovko, Jure Sveučilište u Zadru IP Intersubjektivnost hermeneutičkog konsenzusa DHZ
Žilić, Dijana Institut Ruđer Bošković IP Molekulski magnetizam u naprednim čvrstim i mekim materijalima PTZ
Županović, Vesna Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva IP Globalna i lokalna dinamika na plohama PTZ