Referent za računovodstvo i financije u Odjelu za financijske poslove (m/ž)

Opis posla:

Vrši obračun plaća, drugih naknada i drugih dohodaka, izrađuje porezne i druge propisane evidencije, evidentira refundacije bolovanja, obračunava putne naloge, provodi plaćanja, izrađuje statistička izvješća, priprema izvješća za voditelja Odjela i Izvršnog direktora, vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije, vodi glavnu knjigu, pomoćne knjige i evidencije ulaznih i izlaznih računa, vodi knjigovodstvene evidencije nekretnina, osnovnih sredstava i druge imovine Zaklade, provodi računovodstveno financijske poslove, vodi blagajničko poslovanje, vodi kadrovsku evidenciju, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu voditelja Odjela.

Jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz ugovaranje obveznog probnog rada od tri (3) mjeseca, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, V. Nazora 2 2, 51410 Opatija.

 

Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera;
  • najmanje 2 godine iskustva u radu na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima;
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • napredno korištenje programskih paketa za računovodstvo, knjigovodstvo i financije;
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.


Prednost imaju kandidati koji poznaju proračunsko računovodstvo, rad u državnoj riznici i SAP-u.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Stručna sprema: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera; viša stručna sprema

Jezici: Engleski jezik

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet, napredno korištenje programskih paketa za računovodstvo, knjigovodstvo i financije

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

 

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr, najkasnije do 13. travnja 2022. godine.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su predali/e potpunu dokumentaciju u natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 25/2022 da ne trebaju ponovno dostavljati dokumentaciju već je dovoljno da upute dopis kojim se prijavljuju na natječaj, a ukoliko su i pristupili pisanom testu, testiranje se neće ponavljati već će se rezultati obraditi u ovom ponovljenom natječaju.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, i 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U provedenom natječaju izabrana je Mirela Čirjak, dipl. oec.