Rad grupe s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta o regulaciji ekspresije gena putem dugih nekodirajućih RNA

Grupa dr. sc. Igora Stuparevića iz Laboratorija za biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavila je rad u otvorenom pristupu u časopisu PLOS Genetics. Istraživanja za ovaj rad provedena su u okviru uspostavnog projekta UIP-2017-05-4411 „In silico i in vivo analiza transkriptoma stanične stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae i primjena dobivenih rezultata u konstrukciji novih biotehnoloških sojeva” (SCCWTRANS), u suradnji sa znanstvenicima Françoise Stutz i Juliena Soudeta sa Sveučilišta u Ženevi.

Duge nekodirajuće molekule RNA su transkripti dulji od 200 parova baza koji ne nose informaciju za sintezu proteina, ali mogu imati regulatorne uloge. U ovom je radu razjašnjen molekularni mehanizam kojim duge nekodirajuće RNA reguliraju ekspresiju modelnog kvaščevog gena PHO5. Pokazano je da se na ovom lokusu sintetizira nekodirajući antisense transkript, čija elongacija na području promotorske regije pripadajućeg gena dovodi do lokalnih promjena u kromatinskoj strukturi te posljedično regulira transkripciju gena.

Poveznica na rad: https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1010432