Predstavljanje dviju knjiga nastalih u okviru projekta Mikrosocijalizam

U četvrtak, 30. studenoga 2023. u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu održano je predstavljanje dviju knjiga nastalih u okviru projekta IP-2018-01-5394 „Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)”. Projekt se provodio od 9. studenoga 2018. do 8. travnja 2023. na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a voditelj projekta bio je prof. dr. sc. Igor Duda, koji je ujedno autor i urednik obiju knjiga.

Knjiga „Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih” predstavlja zbornik radova članova istraživačkog projekta. Autori poglavlja u ovome zborniku pozornost su usmjerili na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama i kućnim savjetima, položaj poduzeća između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, ulogu žene i ženskog aktivizma, položaj i utjecaj partizanskih boraca i njihove udruge te na zaštitu samoupravnih prava i društvenog vlasništva. Pored novih znanja o svakoj pojedinoj temi, autori daju doprinos poznavanju sustava koji su činile društveno-političke i samoupravne zajednice, skupštine općina, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, društvene i društveno-političke organizacije te njihovi mjesni i općinski komiteti, konferencije i odbori, kao i mjesne zajednice te razni aktivi, savjeti i komisije.

Iz recenzija:

Empirijski bogata i konceptualno originalna, poglavlja u ovom zborniku predstavljaju suvremenu znanstvenu obradu povijesti samoupravljanja. Predlažu nove načine za razumijevanje dinamike svakodnevnog života u jugoslavenskim općinama i mjesnim zajednicama te njihova položaja s obzirom na suradnju ili antagonizam između građana i vlasti. (Ana Kladnik, Sveučilište u Grazu)

Tema zbornika je vrlo relevantna jer adresira u historiografiji do sada zapostavljenu tematiku kako u smislu razdoblja koje pokriva tako i razine analize. Po prvi put imamo ovako detaljan uvid u odnose moći, pluralitet interesa i aktivaciju „običnih ljudi“ unutar sustava. (Goran Musić, Sveučilište u Beču)

 

Knjiga „Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji“ autorsko je djelo prof. dr. sc. Dude u kojoj analizira koncept mjesnih zajednica u Jugoslaviji koje su 1963. uvedene kao mogućnost, a 1974. kao obaveza. Bile su samoupravno-teritorijalni oblik okupljanja radnih ljudi i građana, birača i potrošača u njihovo slobodno vrijeme i u njihovu susjedstvu. Zamišljene kao servis za bolji život i kvalitetniju svakodnevicu, bile su i platforma za suradnju s organizacijama udruženog rada, samoupravnim interesnim zajednicama i općinom te vježbalište socijalističke izravne demokracije, dakle društveni prostor za organizirano djelovanje građana. Na vrhuncu njihova razvoja u Jugoslaviji je bilo gotovo četrnaest tisuća mjesnih zajednica s tisućama volontera, aktivista i delegata. Njihovu djelatnost knjiga obrađuje iz perspektive društvene povijesti, povijesti svakodnevice i mikrohistorije.

Iz recenzija:

Autor je uspio „oživjeti“ i čitateljima približiti suhoparan, a ponekad i teško čitljiv jezik dokumenata nastalih u kasnom socijalizmu. Otvorio je novu, dosad uzgred obrađivanu temu, a rezultati do kojih je došao u istraživanju doprinose jasnijem uvidu u povijest jugoslavenskog i hrvatskog društva. Štoviše, knjiga može biti zanimljiva ne samo povjesničarima i zaljubljenicima u povijest, već i mladima koji se danas bave različitim oblicima aktivizma. (Ivana Dobrivojević Tomić, Institut za suvremenu povijest, Beograd)

Knjiga na suveren, produbljen i zanimljiv način pristupa fenomenu mjesnih zajednica kao lokusu samoupravljanja i izravne demokracije. Jedna od njezinih velikih kvaliteta mozaična je pokrivenost čitavog jugoslavenskog prostora – primjeri dolaze iz različitih gradova i sela te iz svih jugoslavenskih republika, što je danas, nažalost, sve rjeđi pristup. Knjiga je relevantna zbog svojih teorijskih i analitičkih uvida, obilja arhivskog materijala koji donosi, ali i zbog aktualnosti samih koncepata i problema koji su u središtu analize – izravne demokracije, aktivizma, moći djelovanja, solidarnosti, odnosa između plaćenog i neplaćenog rada, odnosa između rada i slobodnog vremena. (Tanja Petrović, ZRC Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Ljubljana)

 

Obje knjige objavljene su u rujnu 2023. kao suizdanje Srednje Europe iz Zagreba i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i mogu se kupiti izravno od nakladnika. Predstavljanja su već održana u Sarajevu i Beogradu, a tijekom prosinca autor će posjetiti Ljubljanu i Skopje. Valja napomenuti da je na nedavno održanom sajmu knjiga Interliber, održanom od 7. do 12. studenoga 2023., najprodavanija knjiga na štandu Srednje Europe upravo bila „Socijalizam na kućnom pragu“.

Više informacija o samom projektu Mikrosocijalizam pročitajte na mrežnoj stranici projekta ili u završnoj brošuri.