Obavijest voditeljima projekata o procedurama isplate i praćenja za projekte

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost je na svojoj 178. sjednici održanoj 25. rujna 2020. godine donio odluku (Klasa: 120-02/20-02/23, Ur. broj: 63-02/01-20-2) kojom se uređuju procedure isplate i procedure praćenja za projekte financirane u programima Istraživački projekti, Uspostavni istraživački projekti i Partnerstvo u istraživanjima (dalje: Programi), a kako bi se osigurala kontinuirana provedba ugovorenih znanstvenih projekata te učinkovito trošenje dodijeljenih sredstava.

 

1. Izdvajanje troškova plaće mladog istraživača iz troškova projekta

Prema predmetnoj Odluci trajanje radnog odnosa i iznos za plaću mladog istraživača koji je zaposlen na projektu u okviru Programa ugovara se na razini cijeloga projekta. Na snazi ostaje odluka Upravnog odbora sa 166. sjednice održane 24. travnja 2020. godine (Klasa: 120-02/20-02/11, Ur. broj: 63-02/01-20-1) prema kojoj se plaća mladog istraživača isplaćuje mjesečno. Više informacija o navedenome nalazi se na sljedećoj poveznici.

U skladu s navedenim, plaće mladih istraživača počinju se isplaćivati tek po provedenom postupku zapošljavanja. Pritom, iznos predviđen za plaću mladog istraživača koji je prikazan u financijskom planu za pojedino razdoblje mora odgovarati onome koji je prikazan u projekciji obračuna plaće za isto izvještajno razdoblje. Navedenim se ne mijenja ukupan iznos financiranja projekta. 

Ako u zadnjoj godini zaposlenja mladog istraživača preostali iznos plaće ne bude dovoljan, moguće je tražiti povećanje planiranog iznosa za plaću kroz dodatno financiranje mladog istraživača ili prenamjenom sredstava iz troškova istraživanja.  

Kako bi se olakšalo praćenje utroška na projektima HRZZ-a, razrađen je novi obrazac financijskog plana u kojemu su troškovi plaće mladog istraživača izdvojeni iz troškova istraživanja zbog različite dinamike i praćenja. Molimo voditelje projekata da se od sljedećega periodičnog izvješća koriste navedenim obrascem. Obrasci za programe i natječajne rokove u tijeku su dostupni na sljedećoj poveznici.

S periodičnim izvješćem potrebno je i dalje dostavljati projekciju obračuna plaće za naredno razdoblje te navedeni iznos prikazati u financijskom planu za odgovarajuće razdoblje.

 

2. Isplata međufinanciranja

Odobravaju se isplate međufinanciranja prema zahtjevima voditelja koje je potrebno dostaviti s periodičnim izvješćem. Iznos međufinanciranja i dalje može iznositi najviše 30 % prethodno planirane rate projekta za naredno razdoblje, no isključujući troškove plaće mladog istraživača.

Ukoliko iznos neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja prelazi najviši mogući iznos međufinanciranja, zahtjev za međufinanciranje neće se odobriti. Pritom, neutrošena sredstva preostala na računu matične ustanove voditelji mogu trošiti u svrhu provedbe projekta kao oblik međufinanciranja do dobivanja rezultata vrednovanja i odluke Upravnog odbora o nastavku financiranja. Za prijenos neutrošenih sredstava u naredno razdoblje i dalje je potrebno s periodičnim izvješćem priložiti zahtjev za prijenos sredstava.  

Ako neutrošena sredstva iz prethodnog razdoblja iznose manje od 30 % iznosa naredne rate, i voditelj projekta je dostavio zahtjev za međufinanciranjem, moguće je u tu svrhu isplatiti iznos koji čini razliku neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja i traženog iznosa međufinanciranja iz zahtjeva.

Zahtjev za međufinanciranjem moguće je dostaviti i naknadno, odnosno dok je periodično izvješće u postupku vrednovanja.

 

3. Zahtjevi za izmjenama radnoga i financijskog plana

Sukladno pravilima Zaklade, moguće je zatražiti produljenje projekta za najviše 10 % njegova trajanja u zadnjoj godini provedbe, bez dodatnog financiranja.

Zahtjevi za produljenjem projekta u trajanju duljem od 10 % mogu se podnijeti i obrazložiti te će se razmatrati i prije zadnje godine provedbe projekta, no samo u slučaju izvanrednih okolnosti (primjerice, prirodne katastrofe, pandemije, dugotrajne bolesti, požari i sl.).

Produljenje projekta za više od 10 % ukupnog trajanja projekta nije moguće u svrhu odlaska na konferencije/usavršavanja i izvršenja administrativnih aktivnosti na projektu.

Izmjene u radnom planu, odnosno rezultati i aktivnosti, koji nisu ostvareni zbog administrativnih poteškoća ili odgode provedbe aktivnosti i ostvarenja rezultata, mogu se prenositi u naredna razdoblja, a produljenja će se razmatrati u završnoj godini temeljem rezultata vrednovanja. Prijenos neostvarenih rezultata i neutrošenih sredstava moguće je zatražiti pri dostavi periodičnog izvješća.

Ukoliko je potrebno revidirati postojeće ciljeve projekta, očekivane rezultate i metodologiju, a zbog nemogućnosti provedbe, odnosno u slučajevima izvanrednih okolnosti (primjerice, prirodne katastrofe, pandemije, dugotrajne bolesti, požari i sl.) utvrdit će se postupak reevaluacije projekta.

 

4. Isplate rata

Nastavlja se dinamika isplate rata za troškove projekta pri čemu se prvi dio u iznosu od 50 % naredne rate isplaćuje nakon potpisivanja Dodatka ugovoru o dodjeli sredstava, a preostalih 50 % sredstava nakon isteka prve polovice narednog razdoblja projekta, a ovisno o raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna.

 

5. Prijenos neutrošenih sredstava

Iznos kategorije financijskog plana namijenjene diseminaciji, prema uvjetima natječaja, iznosi najviše 70.000,00 kuna za 12 mjeseci, odnosno 105.000,00 kuna za 18 mjeseci. Prijenos neutrošenih sredstava u diseminaciju razmatra se za naredno razdoblje uz periodično izvješće. Moguće je zatražiti prijenos do najvišega dopuštenog iznosa kategorije. U iznimnim i opravdanim slučajevima moguće je odobriti iznos u kategoriji diseminacije do najviše 10 % iznad propisanog ograničenja (77.000,00 kuna za 12 mjeseci, odnosno 115.500,00 kuna za 18 mjeseci), no isključivo ako je riječ o prijenosu koji je povezan s prijenosom rezultata u radnom planu projekta.