DR. SC. NIKOLINA PITEŠA (rođ. RINČIĆ), MAG. BIOL. EXP.

Interakcija signalnih puteva RAS/RAF/MAPK i Hedgehog-GLI u rezistenciji na lijekove u staničnim linijama melanoma čovjeka

Signalni put Hedgehog-GLI (HH-GLI) predstavlja put prijenosa signala iznimno bitan za pravilan embrionalni razvoj, proliferaciju i održavanje populacije matičnih stanica. Signalni put je iznimno aktivan tijekom embrionalnog razvoja gdje kontrolira diferencijaciju, razvoj tkiva i organa, dok je njegova aktivnost u odraslom organizmu utišana i ograničena na održavanje populacije matičnih stanica i saniranje ozljeda. Krajnji efektori signalnog puta su proteini GLI koji djeluju kao transkripcijski faktori, regulirajući gene uključene u proliferaciju, preživljenje te epitelno-mezenhimalnu tranziciju. Kod sisavaca postoje tri proteina GLI: GLI1, GLI2 i GLI3. Proteini GLI mogu djelovati kao aktivatori ili represori signalnog puta što bitno ovisi o staničnom kontekstu. Bolje razumijevanje proteina GLI te njihovog međusobnog odnosa poznatog kao GLI kod predstavlja veliki potencijal. Cilj projekta na kojem Nikolina radi je opisati regulaciju GLI koda u tumorskim stanicama melanoma s mutacijom u genima BRAF ili NRAS. Proteini BRAF i NRAS dio su signalnog puta BRAF/NRAS/MEK/ERK s kojim je HH-GLI u snažnoj interakciji. Melanom predstavlja karcinom s najvećim metastatskim potencijalom i posljedično visokom stopom smrtnosti. Najveću prepreku u liječenju melanoma predstavlja razvoj rezistencije na specifične inhibitore BRAF/NRAS. Naime, čak 90% melanoma nosi jednu od navedene dvije mutacije. Prethodna istraživanja pokazala su da stanične linije melanoma koje nose mutaciju u genu BRAF bolje reagiraju na inhibiciju signalnog puta HH-GLI od stanica koje nose mutaciju u genu NRAS. Takvi rezultati upućuju na to da postoji različita uloga HH-GLI u stanicama melanoma s različitim mutacijskim profilom. U sklopu doktorske disertacije će se odrediti mehanizam ovisnosti BRAF odnosno NRAS mutiranih linija o signalnom putu Hedgehog-GLI analizirajući transkripcijske mete proteina GLI. Također će se ispitati priroda različite regulacije te utvrditi potencijalna korist od kombinirane terapije inhibitora signalnog puta Hedgehog-GLI te BRAF/NRAS u zaobilaženju rezistencije i liječenju melanoma.

Mentor: doc.dr.sc Maja Sabol (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Nikolina Rinčić rođena je 1994. godine u Splitu. Završila je osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u Trogiru. Diplomu sveučilišnog prvostupnika znanosti o okolišu i magistre eksperimentalne biologije (modul imunobiologija i fiziologija) stekla je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je na Institutu Ruđer Bošković kao doktorand HRZZ-a u sklopu projekta ”Regulacija GLI koda u tumorima ovisnim o BRAF/NRAS mutacijama” (IP-2018-01-4889) pod mentorstvom doc.dr.sc Maje Sabol. Do sada je publicirala dva znanstvena rada, aktivno sudjelovala na domaćim i inozemnim kongresima/radionicama. Sudjeluje u održavanju nastave kao asistent na nekoliko kolegija poslijediplomskih studija.