DR. SC. MIA FILIPOV

Stručno usavršavanje učitelja matematike i biologije uz primjenu videozapisa nastave

Prema rezultatima međunarodnog ispitivanja znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika PISA hrvatski učenici postižu niže rezultate od prosjeka u području čitalačke, prirodoslovne i matematičke pismenosti. Prema meta-analizama australskog znanstvenika Johna Hattieja faktor „učitelj” ima najveći učinak na uspješno učenje učenika. To znači da metodičke i pedagoške kompetencije učitelja mogu pozitivno utjecati na učenička znanja i postignuća učenja. Kompetencije učitelja ne mogu se razviti slučajno, već se to može postići u strukturiranim obrazovnim uvjetima. No programi stručnog usavršavanja koji se ostvaruju kao dio cjeloživotnog učenja učitelja nisu uvijek organizirani tako da dovode do pozitivnih promjena u nastavi, koje mogu unaprijediti učenička postignuća. Iako međunarodna iskustva drugih istraživača mogu poslužiti kao vodič prilikom osmišljavanja vlastitoga programa stručnog usavršavanja, nije moguće preuzeti gotova rješenja i primijeniti ih u našem obrazovnom sustavu. Stoga je istraživački tim pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Branka Bognara započeo projekt Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području (SURFPRIMA). Cilj je trenutačne faze projekta, u sklopu koje se provodi ovo doktorsko, akcijsko istraživanje, osmisliti kvalitetan model stručnog usavršavanja učitelja matematike i biologije, koji može doprinijeti boljim rezultatima učenja hrvatskih učenika.

Moje je akcijsko istraživanje osobito usmjereno istraživanju mogućnosti i uloge videozapisa nastave kao katalizatora procesa učenja učitelja, na temelju kojih ostvaruju refleksiju u zajednicama prakse s drugim učiteljima matematike i/ili biologije. Osim učitelja u akcijskoj fazi projekta sudjeluju i članovi istraživačkog tima, koji se sastoji od znanstvenika i stručnjaka iz područja pedagogije, matematike i biologije. Ovaj dio projekta uključuje snimanje nastave učitelja-suistraživača te mrežnu suradnju i suradničko učenje u online zajednicama prakse i na forumu za raspravu o nastavi.

Nakon snimanja nastave montirane snimke postavljaju se na YouTube i na sustav Moodle. Refleksiju o nastavi na početku rasprave započinju učitelji čiji je sat sniman, a potom im se u analizi pridružuju ostali članovi istraživačkog tima i drugi učitelji-suistraživači iz zajednice učenja. Pritom je naglasak na davanju pozitivnih i korektivnih povratnih informacija o nastavi kako bi učitelji na temelju njih mogli unaprijediti svoju praksu. Učiteljima u učenju uvelike pomažu članovi istraživačkog tima, koji daju prijedloge kako pospješiti empirijski potvrđene značajke kvalitetne nastave matematike i/ili biologije. Između snimanja nastave ostvaruju se redoviti susreti članova putem komunikacijske aplikacije Zoom, koji su zamjena planiranim susretima licem u licem u školama učitelja-suistraživača. Na virtualnim susretima zajednica učenja učitelji sudjeluju u teorijskim i praktičnim radionicama o značajkama kvalitetne i učinkovite nastave matematike i biologije, koji su ilustrirani videoprimjerima njihove nastave.

Zbog pandemije sve su aktivnosti učenja učitelja i istraživačkog tima preseljene u online sferu, što se pokazalo kao odgovarajuća mogućnost za vremenski i prostorno fleksibilno učenje. Ovo vrijeme nesigurnosti i krize prepoznali smo kao izazov na čija pitanja kvalitetne odgovore mogu dati upravo akcijska istraživanja s obzirom na to da je njihova temeljna postavka kreativno rješavanje neplaniranih problema i pozitivno unapređenje postojeće prakse. Bez obzira na situaciju koja je ograničena epidemiološkim mjerama, smatramo da učitelji koji uče zajedno mogu doprinijeti kvaliteti učenja svojih učenika.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar (Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju)

Natječajni rok: DOK-2020-01

Mia Filipov rođena je 1995. u Vinkovcima. Završila je diplomski studij pedagogije te hrvatskog jezika i književnosti 2018. na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Iste je godine uključena na projekt Hrvatske zaklade za znanost Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području (SURFPRIMA), u sklopu kojega je upisala doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole na matičnom fakultetu. Usporedno s doktorskim studijem radila je kao stručna suradnica edukacijsko-rehabilitacijskog profila u jednoj osnovnoj školi i nastavnica pedagoških predmeta učenicima zdravstvene struke. Od 2020. zaposlena je na mjestu doktorandice HRZZ-a na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Branka Bognara. Objavila je šest znanstvenih radova iz područja pedagogije i filologije te se znanstveno i stručno usavršava na međunarodnim i domaćim skupovima i konferencijama. Članica je međunarodnog udruženja The Collaborative Action Research Network (CARN). Glavni su joj istraživački interesi akcijsko istraživanje, videozapisi nastave, kultura škole, pozitivne promjene u nastavi i (online) stručno usavršavanje učitelja.