DR. SC. MARTINA DRVENTIĆ

Međunarodna građanskopravna otmica djeteta

Doktorandica Martina Drventić istražuje područje prekogranične zaštite ranjivih osoba, prije svega djece, s aspekta međunarodnog privatnog prava. Njezin istraživački plan, uz pohađanje doktorskog studija Europskog prava, uključuje istraživački rad – su-autorstvo i autorstvo znanstvenih radova, sudjelovanja na međunarodnim konferencijama te istraživačke boravke na institucijama u inozemstvu; uređivanje sveučilišne monografije; pripremu studenata za studentska natjecanja te sudjelovanje u istraživanjima mentora u okviru međunarodnih istraživačkih grupa. Kroz doktorski studij doktorandica će usvojiti znanja iz metodologije društvenih znanosti, javnog i međunarodnog privatnog europskog prava te specifičnih predmeta prekogranične zaštite djece. Kroz ostale aktivnosti razvit će kompetencije znanstvenih i generičkih vještina, komunikacijske, prezentacijske i organizacijske vještine te uspostaviti međunarodne kontakte. Sve aktivnosti tematski se nadovezuju na doktorsku disertaciju koja obrađuje prekograničnu zaštitu djeteta u predmetima međunarodne građanskopravne otmice djeteta. Doktorandica kontinuirano prikuplja i obrađuje sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, Suda pravde Europske unije i nacionalnu praksu sudova u Republici Hrvatskoj. Prikupljenu praksu obrađuje statistički te metodom indukcije i deskripcije. Fokus istraživanja primarno stavlja na postupanja sudskih i administrativnih tijela u Hrvatskoj, a polazi od hipoteze kako postoji prostor za poboljšanje tih postupanja u skladu sa standardima postavljenima na globalnoj i europskoj razini. Istraživanje će svojim rezultatima ukazati na poteškoće u postupanju, ali i primjere dobre prakse. Rad će predstaviti sveobuhvatni prikaz teorije, cjelokupnog mozaika pravnih izvora te sudske prakse. Njegovi zaključci služit će kao smjernice zakonodavcu za poboljšanje nacionalnih propisa i standarda postupanja.

Mentor: prof. dr. sc. Mirela Župan (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet Osijek)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Martina je izlagala na Osijek PhD Caféu #1

Martina Drventić magistra je prava, doktorandica Hrvatske zaklade za znanost na Pravnom fakultetu Osijek. Polaznica je Europskog modula Doktorskog studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek. Suradnica je na Jean Monnet katedri za prekogranično kretanje djeteta u EU te je uključena u istraživačke skupine na dva europska projekta koja se bave tematikom prekogranične zaštite djece i obitelji. Posjeduje prethodno radno iskustvo stručnog suradnika u Ministarstvu socijalne politike i mladih na poslovima međunarodne zaštite djece te mlađeg istraživača na projektu EUFam’s, pri Pravnom fakultetu Osijek. Područje istraživačkog interesa su joj međunarodno privatno obiteljsko i statusno pravo. Autorica te suautorica je nekoliko znanstvenih radova s iskustvom izlaganja na međunarodnim konferencijama.