DR. SC. LUKA FOTOVIĆ

Halogenpiridinijevi  kvaterni kationi kao donori halogenske veze

Istraživanje doktoranda temelji se na izučavanju mogućnosti ostvarivanja halogenske veze između N-alkiliranih jodpiridinijevih kationâ i halogenidnih aniona te s neutralnim organskim molekulama kao klasičnim dobrim akceptorima halogenske veze u do sada proučavanim sustavima. Istraživanje je podijeljeno u tri cjeline, odnosno na tri opća cilja.

Prvi cilj je sintezirati halogenidne soli mono- i dikationâ izvedenih iz jodpiridinâ. Uspješnost sinteze biti će praćena difrakcijom rentgenskog zračenja na polikristalnim uzorcima produkata. Pritom će se usporediti mogućnost i uspješnost otopinske, odnosno mehanokemijske sinteze u sintezi N-alkiliranih jodpiridinijevih soli. 

Drugi cilj je taloženjem slabije topljivih soli iz otopina provesti zamjenu halogenidnih aniona klasičnim nekoordinirajućim anionima (tetrafluorborat i heksafluorfosfat) koji su također i slabiji akceptori halogenske veze od halogenidnih aniona, čime se nastoji otvoriti mogućnost za kompeticiju neutralnih molekula i aniona u ostvarivanju halogenske veze s kationima.

Treći cilj sastoji se od pokušaja mehanokemijske i otopinske kokristalizacije sintetiziranih soli s neutralnim organskim molekulama (4,4′-bipiridin i 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktan) u svrhu izučavanja potencijala halogenog atoma pripravljenih kationâ za ostvarivanje halogenske veze, s posebnim naglaskom na kompeticiju neutralnih molekula i aniona kao akceptora halogenske veze.

Svim pripravljenim spojevima, sintezom iz otopine prirediti će se jedinični kristali kako bi im se iz podataka dobivenih difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu riješila molekulska i kristalna struktura. Usporedit će se termička svojstva s kristalnom strukturom pripravljenih spojeva, rezultati dobiveni analizom kristalnih struktura poslužit će za eventualnu mogućnost kontrole i predviđanja strukture te priprave izostrukturnih materijala. 

Mentor: doc. dr. sc. Vladimir Stilinović (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Luka Fotović diplomirao je kemiju i biologiju, nastavnički smjer 2018. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 2018. godine je asistent-doktorand  na Zavodu za opću i anorgansku kemiju te sudjeluje u nastavi na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Upisao je doktorski studij kemije, smjer Anorganska i strukturna kemija 2018. godine.  Bavi se otopinskom i mehanokemijskom sintezom spojeva i kokristala povezanih halogenskom vezom te njihovom strukturnom i termičkom karakterizacijom. Bio je suradnik na projektu CrystEngMOM financiranom od Hrvatske zaklade za znanost. Koautor je 13 priopćenja na znanstvenim konferencijama i 2 znanstvena rada citirana u bazi Current Contents.