Koordinator znanstvenih projekata i programa 2. vrste (m/ž)

Opis posla: Koordinator znanstvenih projekata i programa 2. vrste koordinira programske aktivnosti, obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, organizira i sudjeluje na evaluacijskim sjednicama, komunicira s vrednovateljima Zaklade i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, nadgleda provođenje projekata i pridržavanje ugovornih obveza, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, omogućava redovitu vezu između istraživača i voditelja projekata koje financira Zaklada i Upravnog odbora, priprema izvješća o programima, obavlja druge poslove po nalogu nadređene osobe poput financijskog praćenja projekata, vođenja potrebnih evidencija, izrada financijskih procjena, pripreme dokumentacije za financiranje projekata i slično.

Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust), s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Vladimira Nazora 2, Opatija.


Uvjeti: Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
  • najmanje 1 godina radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Excel, Word, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.


Prednost ostvaruju kandidati koji su doktorirali u području prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva ili biotehničkih ili tehničkih znanosti.

Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Excel, Word, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr, najkasnije do 21. listopada 2022. godine.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, i 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Upravni odbor je na svojoj 42. sjednici održanoj 28. studenoga 2022. godine donio odluku (Klasa: 120-02/22-02/28, Ur. Broj: 400-02/02-22-4) o poništenju natječaja na radnom mjestu „Koordinatora znanstvenih projekata i programa II. vrste“ na određeno u Uredu Hrvatske zaklade za znanost u Opatiji objavljen 14. listopada 2022. godine na portalu mojposao.net.