Koordinator ESF potpora (m/ž)

Opis posla

Administrativna, financijska i logistička provedba Programa „Znanstvena suradnja“, uključujući izradu kvartalnih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, praćenje proračuna, kontrolu provedbe javne nabave i jednostavnih nabava, osiguranje postizanja rezultata Programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, koordiniranje aktivnosti, organizacija seminara i događanja, priprema materijala za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih tijela vezanih uz poslove vrednovanja, komunikacija s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osiguravanje pravovremenog provođenja postupaka vrednovanja, praćenje provedbe radnog i financijskog plana pod-projekta i pridržavanja ugovornih obveza, posredovanje u komunikaciji između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora Hrvatske Zaklade za znanost, priprema financijskog plana za Program kao i ostalih izvještaja, obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja Odjela za međunarodne programe i fondove.

Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, do 18. 12. 2023. godine, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.


Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 – završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
 – najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe znanstvenih projekata i/ili projekata financiranih iz EU Fondova i/ili ESI fondova
 – aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 – opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 – izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
 – visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju

Prednost:
– važeći certifikati u području javne nabave;
– iskustvo u radu na EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata, posebno na projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda;
– stečeno radno iskustvo u znanstvenim institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU;
– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr, najkasnije do 08. lipnja 2022. godine.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Obavještavaju se kandidati/kinje koji su predali/e potpunu dokumentaciju u natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 25/2022 da ne trebaju ponovno dostavljati dokumentaciju već je dovoljno da upute dopis kojim se prijavljuju na natječaj, a ukoliko su i pristupili pisanom testu, testiranje se neće ponavljati već će se rezultati obraditi u ovom ponovljenom natječaju.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, i 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U provedenom natječaju izabran je Arno Bašić, mag. hist.