KLAUDIJA IVANKOVIĆ KOPRIVIĆ

Istraživanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih organizama - procjena rizika i prioritizacija

U posljednjih dvadeset godina farmaceutski spojevi su prepoznati kao važan oblik zagađenja okoliša. Postojeća literatura pretežno je usmjerena na istraživanje pojavnosti i ponašanja farmaceutskih spojeva u abiotičkim matricama (npr. voda i sediment), dok su radovi o njihovim koncentracijama u vodenim organizmima još uvijek srazmjerno rijetki. To je u suprotnosti s činjenicom da koncentracije farmaceutskih spojeva u vodi i sedimentu predstavljaju samo indirektnu mjeru njihove potencijalne toksičnosti, dok interne koncentracije tih tvari u vodenim organizmima određuju njihov stvarni potencijal izazivanja štetnih posljedica.

U skladu s tim, ovaj projekt bavi se prikupljanjem informacija koje će dati novi uvid u bioakumulaciju i metaboličko ponašanje odabranih farmaceutskih spojeva u slatkovodnim organizmima, kao osnovu za unaprjeđenje procjene rizika izloženosti ovim zagađivalima te za njihovu znanstveno utemeljenu prioritizaciju. Projekt uključuje nekoliko međusobno povezanih koraka, od razvoja metoda preko provedbe laboratorijski kontroliranih modelnih pokusa do terenskih istraživanja. U sklopu projekta razvijaju se i validiraju visokospecifične multirezidualne analitičke metode za kvantitativno određivanje tragova odabranih farmaceutskih tvari u različitim tipovima okolišnih uzoraka (biota, sediment, voda) s naglaskom na biotu, konkretno riblje tkivo. Razvijene metode se upotrjebljavaju u modelnim i terenskim istraživanjima usmjerenim na određivanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih riba. Modelni bioakumulacijski pokusi provode se na zebricama (Danio rerio), uz primjenu različitih uvjeta izlaganja farmaceutskim tvarima. Biokemijski učinci izlaganja određuju se na temelju praćenja indukcije glavnih detoksikacijskih enzima u sustavu citokroma P450. U završnoj fazi projekta provest će se terensko istraživanje u rijeci Savi, a dobiveni podatci bit će upotrijebljeni za procjenu okolišne relevantnosti rezultata modelnih pokusa te za prioritizaciju zagađivala farmaceutskog porijekla u savskom bazenu.

Mentor: dr. sc. Senka Terzić (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2020-01

Klaudija Ivanković Koprivić rođena je u Kiseljaku 1994. godine. U Zagrebu je završila osnovnu školu i Petu gimnaziju. Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 2015. godine upisuje preddiplomski studij Kemije i inženjerstva materijala te nastavlja školovanje na diplomskom studiju Primijenjene organske kemije na istom fakultetu. Diplomirala je 2020. godine na temu inženjerstva koštanog tkiva. Tijekom studiranja volontirala je na FKIT-u u Laboratoriju za analitičku kemiju, na Institutu Ruđer Bošković (IRB) u Laboratoriju za spektrometriju masa te, u sklopu Erasmus+ Traineeship Abroad programa, 6 mjeseci u Interdisciplinary Nanoscience Center (Aarhus, Danska) u grupi koja se bavila nanomedicinom. Primila je pohvalu Cum Laude za uspjeh na studiju, Rektorovu nagradu za individualni znanstveni rad te stipendiranje stipendijom izvrsnosti Grada Zagreba i stipendijom Erasmus+ programa. 2020. godine zapošljava se na HRZZ projektu „Istraživanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih organizama – procjena rizika i prioritizacija“ na IRB-u u Laboratoriju za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva. Istovremeno upisuje doktorski studij analitičke kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Članica je Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj te predstavnik asistenata zavoda u Vijeću asistenata IRB. Njezini primarni interesi su bioakumulacija i (bio)transformacija farmaceutika te procjena okolišnog rizika, a znanstvenu produkciju moguće je vidjeti na CROSBI-u: https://www.bib.irb.hr/profile/36449.