Javni poziv za izbor kandidata za članove Znanstveno-stručnog povjerenstva za Program "Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 110-02/22-01/01, Ur. broj: 1-02/1-22-6) i Odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost od 6. veljače 2023. godine (Klasa: 120-02/23-02/02, Ur. broj: 400-03-01/01-23-4) Hrvatska zaklada za znanost 4. rujna 2023. godine raspisuje


JAVNI POZIV
za izbor kandidata za članove Znanstveno-stručnog povjerenstva u okviru programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

 

Pozivaju se znanstvenici da se prijave na Javni poziv za izbor i imenovanje kandidata za članove Znanstveno-stručnog povjerenstva (dalje u tekstu: Povjerenstvo) za natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

I.

Kandidati Povjerenstva za natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ trebaju biti istaknuti stručnjaci iz područja STEM-a (za potrebe ovog natječaja u definiciju područja STEM-a ulaze područja definirana člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22) odnosno biotehničko, tehničko, biomedicinsko, prirodno područje te polja i grana društvenog područja znanosti (poslovna informatika, informacijske znanosti, informatologija i informacijske tehnologije) obuhvaćenih navedenim člankom.

II.

Kriteriji koje kandidati za članove Povjerenstva trebaju zadovoljavati su sljedeći:

 • doktorat znanosti

 • aktivan znanstvenik čiji su radovi objavljeni u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima zastupljenim u istaknutim bibliografskim bazama, knjigama i drugim publikacijama relevantnim za izbor u znanstveno zvanje za svako znanstveno područje (obuhvaćeno područjem STEM-a)

 • uvodna izlaganja, pozivna predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili u međunarodno priznatim znanstvenim ustanovama

 • mentorsko iskustvo u vođenju asistenata i viših asistenata

 • boravak i usavršavanje na znanstvenim ustanovama u inozemstvu

 • sudjelovanje na međunarodnim i/ili nacionalnim znanstvenim projektima

 • nacionalna i međunarodna priznanja i nagrade, članstva u znanstvenim stručnim udruženjima.

III.

Povjerenstvo će biti zaduženo za obavljanje sljedećih zadataka:

 • osiguravanje provođenja postupka vrednovanja projektnih prijava u skladu s pravilima i u propisanim rokovima

 • utvrđivanje popisa članova odbora za vrednovanje prijava koje su zadovoljile administrativnu provjeru formalnih uvjeta Natječaja

 • analiza rezultata vrednovanja

 • rangiranje projektnih prijava na temelju rezultata vrednovanja.

IV.

Članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor HRZZ-a uzimajući u obzir uravnoteženu zastupljenost znanstvenih područja. Povjerenstvo će činiti najmanje sedam članova.


Opće odredbe Javnog poziva

V.

U slučaju da za određeno znanstveno područje, odnosno za određeni natječaj nije zaprimljen dovoljan broj prijava ili da zaprimljene prijave ne udovoljavaju utvrđenim kriterijima, raspisat će se novi javni poziv za to znanstveno područje, odnosno natječaj.

Ukoliko je broj zaprimljenih prijava veći od potrebnog broja članova za imenovanje u Povjerenstvo, preostali kandidati koji nisu imenovani, a udovoljavaju navedenim kriterijima, ulaze u bazu vrednovatelja te mogu biti naknadno angažirani.

VI.

Mandat članova Povjerenstva odnosi se na provedbu natječaja za koji su imenovani.

Njihov je identitet javno dostupan i objavljuje se na mrežnim stranicama Zaklade.

Imenovani članovi Povjerenstva tijekom mandata ne mogu sudjelovati u prijavama na natječaj za čije su vrednovanje prijava imenovani.

VII.

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti ispunjeni Obrazac životopisa s naznakom na koji se program odnosno natječaj podnesena prijava odnosi. Obrazac životopisa dostupan je na mrežnoj stranici HRZZ-a ispod teksta ovog Javnog poziva.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na e-adresu ured@hrzz.hr u roku od 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

VIII.

Članovi Povjerenstava trebaju biti imenovani do datuma zaključenja roka za prijavu na pojedini program odnosno natječaj za koji se članovi tijela imenuju.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Javnog poziva u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost o izboru i imenovanju članova Povjerenstva.

IX.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.