Javni poziv za izbor kandidata za članove Odbora za odabir projekata u okviru programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 110-02/22-01/01, Ur. broj: 1-02/1-22-6 i Odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost od 3. svibnja 2023. godine (Klasa: 120-02/23-02, Ur. broj: 400-03-01/01-23-1) Hrvatska zaklada za znanost 8. svibnja 2023. godine raspisuje


JAVNI POZIV
za izbor kandidata za članove Odbora za odabir projekata u okviru programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti


Pozivaju se znanstvenici da se prijave na Javni poziv za izbor i imenovanje kandidata za članove Odbora za procjenu projekata (dalje u tekstu: Odbor) za natječaj „Razvojne istraživačke potpore”.


Natječaj „Razvojne istraživačke potpore”

I.

Kandidati Odbora za natječaj „Razvojne istraživačke potpore“ trebaju biti istaknuti stručnjaci iz znanstvenih područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, društvenih znanosti, humanističkih znanosti te interdisciplinarnih područja znanosti.

II.

Kandidati za članove Odbora za odabir projekata (dalje u tekstu: Odbor) trebaju biti istaknuti znanstvenici sa značajnim iskustvom i karijerom te zadovoljavati sljedeće kriterije:

 • doktorat znanosti
 • aktivan znanstvenik čiji su radovi objavljeni u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima zastupljenim u istaknutim bibliografskim bazama, knjigama i drugim publikacijama relevantnim za izbor u znanstveno zvanje za svako znanstveno područje
 • uvodna izlaganja, pozivna predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili u međunarodno priznatim znanstvenim ustanovama
 • boravak i usavršavanje na znanstvenim ustanovama u inozemstvu
 • vođenje međunarodnih i/ili nacionalnih znanstvenih projekata
 • sudjelovanje na međunarodnim i/ili nacionalnim znanstvenim projektima
 • nacionalna i međunarodna priznanja i nagrade, članstva u znanstvenim stručnim udruženjima  
 • mentorsko iskustvo u vođenju asistenata i viših asistenata
 • prethodno iskustvo u vrednovanju nacionalnih i međunarodnih projektnih prijava/projekata


III.

Odbor za odabir projekata bit će zadužen za obavljanje sljedećih zadataka:

 • osiguravanje provođenja postupka vrednovanja projektnih prijava u skladu s propisanim pravilima i u rokovima
 • povjeravanje procesa ocjenjivanja internim i vanjskim neovisnim procjeniteljima
 • provjera usklađenosti procjena s metodologijom odabira
 • potvrđivanje rezultata odabira.

IV.

Članove Odbora imenuje Upravni odbor HRZZ-a, vodeći računa o zastupljenosti područja i broju pristiglih prijava.

Opće odredbe Javnog poziva

V.

U slučaju da za određeno znanstveno područje, odnosno za određeni natječaj nije zaprimljen dovoljan broj prijava ili da zaprimljene prijave ne udovoljavaju utvrđenim kriterijima, raspisat će se novi javni poziv za to znanstveno područje, odnosno natječaj.

Ukoliko je broj zaprimljenih prijava veći od potrebnog broja članova za imenovanje u Odbor, preostali kandidati koji nisu imenovani, a udovoljavaju navedenim kriterijima, ulaze u bazu vrednovatelja te mogu biti naknadno angažirani.

Mandat članova Odbora odnosi se na provedbu natječaja za koji su imenovani.

Njihov je identitet javno dostupan i objavljuje se na mrežnim stranicama Zaklade.

Imenovani članovi Povjerenstva tijekom mandata ne mogu sudjelovati u prijavama na natječaj za čije su vrednovanje prijava imenovani.

VI.

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti ispunjeni Obrazac životopisa s naznakom na koji se program odnosno natječaj podnesena prijava odnosi. Obrazac životopisa dostupan je na mrežnoj stranici HRZZ-a ispod teksta ovog Javnog poziva.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na e-adresu ured@hrzz.hr u roku od 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

VII.

Članovi Odbora trebaju biti imenovani prije početka provođenja faze dodjele za koju je Odbor nadležan.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Javnog poziva u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost o izboru i imenovanju članova Povjerenstva.

VIII.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.