JAVNI NATJEČAJ
za izbor kandidata za vrednovatelje projekata Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA”

7. kolovoza 2020.

 

Klasa: 008-18/20-08/01

Ur.broj: 1-04/03-20-17

I.

(1) Pozivaju se znanstvenice i znanstvenici da se prijave na javni poziv za izbor i imenovanje vrednovatelja projekata Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA” (dalje u tekstu: vrednovatelji).

(2) Osnovna zadaća vrednovatelja je godišnje i završno vrednovanje projekata Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA” (dalje u tekstu: Program „Znanstvena suradnja”), što uključuje četiri izvješća po projektu te vrednovanje izvanrednih izvješća, po potrebi.

(3) Svakom vrednovatelju dodijelit će se najviše pet (5) projekata ovisno o njegovom radnom opterećenju i broju zaprimljenih prijava. 

II.

(1) Kandidati za vrednovatelje trebaju biti istaknuti znanstvenici sa značajnim iskustvom i karijerom te međunarodno priznatim i posebnim dostignućima u pojedinom znanstvenom području odnosno polju.

(2) Kandidati za vrednovatelje trebaju biti stručnjaci iz sljedećih znanstvenih područja odnosno polja:

I. Prirodne znanosti

1.01. Matematika
1.02. Fizika
1.04. Kemija
1.05. Biologija,

II. Tehničke znanosti

2.03. Elektrotehnika
2.05. Građevinarstvo
2.07. Kemijsko inženjerstvo
2.09. Računarstvo
2.11. Strojarstvo,

III. Biomedicina i zdravstvo

3.01. Temeljne medicinske znanosti,

IV. Biotehničke znanosti

4.04. Biotehnologija
4.05. Prehrambena tehnologija,

V. Društvene znanosti

5.01. Ekonomija,

VI. Humanističke znanosti

6.05. Povijest umjetnosti.

(3) Vrednovatelje odabire i imenuje Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na temelju pristiglih prijava vodeći računa o izbjegavanju sukoba interesa. Za svaki projekt Programa „Znanstvena suradnja“ imenuju se dva vrednovatelja.

(4) U slučaju da za određeno znanstveno polje nije zaprimljen dovoljan broj prijava ili da zaprimljene prijave ne udovoljavaju svim utvrđenim kriterijima, Upravni odbor može imenovati dodatne vrednovatelje, vodeći računa o izbjegavanju sukoba interesa. Ako je broj zaprimljenih prijava veći od potrebnog broja vrednovatelja, preostali kandidati koji nisu imenovani, a udovoljavaju svim postavljenim kriterijima, ulaze u bazu vrednovatelja te mogu biti naknadno angažirani za vrednovanje.

(5) Angažman vrednovatelja projekata Programa „Znanstvena suradnja“ traje do završetka Programa „Znanstvena suradnja“, predvidivo do polovice 2023. godine. Imenovani vrednovatelji ne mogu biti voditelji niti mogu sudjelovati kao suradnici na projektima financiranima u sklopu Programa „Znanstvena suradnja“.  Na natječaj za vrednovatelje ne mogu se prijaviti članovi Povjerenstva za upravljanje Programom „Znanstvena suradnja“.

(6) Vrednovatelji za svoj rad primaju naknadu u iznosu od 150,00 HRK neto po izvješću, sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima, KLASA: 121-12/17-01/00003, URBROJ: 533-27-17-0001 od 19. listopada 2017. godine.

III.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za vrednovatelje:

  • zadovoljeni uvjeti za člana pod člankom II., st. 1. i 2. i
  • izbor u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje.


(2) Dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u organizaciji, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te znanstveni radovi iz pojedinog znanstvenog područja odnosno polja.

IV.

(1) Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je priložiti životopis, suglasnost organizacije zaposlenja te potvrdu o izvoru u zvanje. Obrazac_Životopis i Obrazac_Suglasnost organizacije dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta mogu se uz prijavu priložiti u neovjerenoj kopiji, a na zahtjev Hrvatskoj zakladi za znanost treba omogućiti uvid u originalne dokumente.

(2) Prijave s dokumentacijom dostavljaju se elektroničkom poštom na adresu znanstvena.suradnja@hrzz.hr u roku od 30 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

V.

(1) Kandidati za vrednovatelje bit će obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost o izboru i imenovanju vrednovatelja projekata Programa „Znanstvena suradnja“.

(2) Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj, a nisu imenovani za vrednovatelje, mogu u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja obavijesti iz čl. V. st. 1 uputiti prigovor Hrvatskoj zakladi za znanost elektroničkim putem na adresu: znanstvena.suradnja@hrzz.hr.

VI.

(1) Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

(2) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.