Izmjene Natječaja i produljenje roka za prijavu na natječaj „Istraživački projekti” (IP-2024-05)

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost je na svojoj 83. sjednici održanoj 9. svibnja 2024. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/24-02/09; Ur. broj: 410-03-01-24-1) o prvoj izmjeni natječaja „Istraživački projekti” (IP-2024-05) kojom se tekst natječaja usklađuje s novim zakonodavnim okvirom te produljuje rok za podnošenje prijava za 7 kalendarskih dana.

U skladu s navedenim, objavljena je obavijest o izmjeni Natječaja i izmijenjeni tekstovi Natječaja IP-2024-05 i Uputa za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2024. godini te novi rok za podnošenje projektnih prijedloga na web stranici Zaklade pod kategorijom „Otvoreni natječaji.“

Izmjene se odnose na sljedeće uvjete u Natječaju:

  • „Prihvatljivi prijavitelji” umjesto točke „druge pravne osobe kojim je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/2022).” sada stoji: „ostale ustanove usmjerene na istraživanje, koje imaju najmanje pet doktora znanosti u radnom odnosu koji traje duže od godine dana.”

  • „Obvezni sadržaj prijave“ na str 4. Natječaja uklanja se rečenica „Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti (preslika).“


U skladu s izmijenjenim uvjetima u Natječaju, izmijenjeni su i dijelovi teksta u Uputama za prijavitelje koji se odnose na dokument „Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti.“

Svi prijavitelji iz prve dvije skupine u Uputama (visoka učilišta i znanstveni instituti) čije su trenutačne prijave već zaključane nisu dužni provesti nikakve izmjene, tj. njihove zaključane prijave smatraju se valjanima. Nezavršene i nezaključane prijave od strane iste skupine prijavitelja također nemaju obvezu dostavljanja dodatne dokumentacije.

Prijavitelji koji spadaju u skupinu „Ostale ustanove usmjerene na istraživanje“ dužni su priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta, u obliku elektroničkog zapisa HZMO, ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

S obzirom na produljenje roka za prijavu na natječaj, odgovori na upite objavljivat će se do daljnjega, odnosno zaključno s 14.05.2024. godine prema do sada utvrđenoj dinamici.