Izmjena procedure za financijsko praćenje projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost

U svrhu pojednostavnjenja procedure financijskog praćenja projekata Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 9. sjednici održanoj 20. listopada 2021. godine usvojio je novi Obrazac financijskog izvješća za financirane uspostavne istraživačke i istraživačke projekte, a na svojoj 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine novi Priručnik za praćenje financiranih projekata te Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća.

Pojednostavnjena procedura financijskog praćenja primjenjuje se od 1. veljače 2022. godine. Znanstvene organizacije na kojima se provode znanstveno-istraživački projekti dužne su ispuniti i dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, no nije više potrebno Zakladi dostavljati preslike svih potvrda ostvarenih troškova (računi, obračuni plaća i drugih dohodaka, putni nalozi i ostali dokumenti). Za istinitost i točnost podataka dostavljenih u financijskom izvještaju jamči isključivo zakonski zastupnik znanstvene organizacije svojim potpisom i pečatom.

Napominjemo da i dalje svi troškovi koji se financiraju sredstvima Zaklade trebaju biti realizirani, obračunati, isplaćeni i dokumentirani u skladu s važećim zakonodavstvom i propisima Republike Hrvatske, a pohranjeni na odgovarajući način na znanstvenoj organizaciji.

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18) te sukladno obvezama koje za Zakladu proizlaze iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, neovisnom revizijom koju odabire Zaklada, svake kalendarske godine provodit će se kontrola cjelokupne financijske dokumentacije projekata odnosno namjenskog korištenja javnih sredstava. Neovisna vanjska revizija provodit će provjere na licu mjesta na odabranom uzorku onih krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više. Revizije će se provoditi na ukupno 10% uzorka (ili najviše 100 projekata) od cjelokupnog broja financiranih projekata na godišnjoj razini. Organizacije na kojima se provode projekti i koje su u određenoj godini odabrane za neovisnu vanjsku reviziju dužne su dostaviti i/ili omogućiti uvid u svu zatraženu financijsku dokumentaciju. Pored navedene neovisne revizije, odnosno pored navedenog postotka uzorka, Zaklada i dalje zadržava pravo kontrole financijske dokumentacije ako smatra da je došlo do kršenja ili nepoštivanja prihvaćenih obveza iz Radnog i Financijskog plana projekta. Također, Zaklada zadržava pravo provedbe službenih posjeta u svrhu provjere napredovanja određenog projekta.

Zaključno, skrećemo pažnju i na ažurirane Upute o zapošljavanju mladih istraživača na HRZZ projekte, koje je Upravni odbor Zaklade također usvojio na svojoj 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine.