DR. SC. IVANA GIOVANNA ZUPIČIĆ

Raznolikost bakterije Vibrio harveyi izdvojene iz uzgojenih riba lubin (Dicentrarchus labrax) i komarča (Sparus aurata) u Sredozemlju

Rad u laboratoriju – uzimanje uzoraka organa radi procjene zdravstvenog stanja

Doktorandica je uključena u projekt Obzor 2020, MedAID, radni paket „Upravljanje zdravljem i dobrobiti lubina i komarče u Mediteranskoj akvakulturi’’ i u dijagnostiku i istraživanje bolesti spomenutih vrsta riba. U svom radu je fokusirana na emergentnu bakteriju Vibrio harveyi koja nanosi velike štete u uzgoju mediteranskih vrsta riba. Uz istraživanja kliničkih i patoanatomskih promjena koje izaziva bakterija, nastoji se istražiti i sva svojstva bakterije koje mogu pridonijeti razumijevanju ove ekonomski važne bolesti za mediteransku akvakulturu. U dosadašnjem radu nastojimo definirati razlike između virulentnih i nevirulentnih izolata te optimizirati dijagnostičke metode za njihovu diferencijaciju. U realizaciji tog cilja služili smo se bakteriološkim, serološkim i molekularnim metodama (PCR i NGS) za detekciju fenotipskih, seroloških i genotipskih raznolikosti. Svojstva analiziranih izolata koristili smo  pri odabiru bakterijskog soja pogodnog za izradu učinkovitog autolognog cjepiva. Pripremili smo takvo cjepivo te proveli pokusno cijepljenje lubina. Dosada smo uzorkovali materijale koje će nam poslužiti u evaluaciji imunosnog odgovor cijepljenih riba temeljem ekspresije gena i određivanjem specifičnih imunoglobulina u serumu cijepljenih riba.

Kako bismo proširili znanje o patogenosti i epidemiologiji emergentnog patogena V. harveyi odlučili smo prikupiti bakterije izolirane iz oboljelih mediteranskih vrsta riba sa različitih geografskih područja u Mediteranu te usporediti njihove cjelovite genome. U radu ćemo upotrijebiti sekvenciranje sljedeće generacije (NGS), te pokušati usporediti gene odgovorne za patološko djelovanje. Dobiveni rezultati će poslužiti kao temelj za učinkovito sprječavanje pojave bolesti i smanjivanje ekonomskih šteta.

Mentor: dr. sc. Snježana Zrnčić (Hrvatski veterinarski institut, Zagreb)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Pokusno cijepljenje mlađa lubina cjepivom protiv Vibrio harveyi

Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i zaposlena je kao doktorand u sklopu programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” na Hrvatskom veterinarskom institutu, Laboratorij za patologiju riba. Upisala je doktorski studij „Molekularne bioznanosti”. Uključena je u sve aspekte dijagnostike bakterijskih, virusnih i nametničkih bolesti akvatičnih životinja primjenom bakterioloških, viroloških i molekularnih tehnika. Aktivno je sudjelovala na domaćim i stranim konferencijama te brojnim inozemnim edukacijama. Uključena je u europski projekt u okviru Obzor 2020 – MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development). Član je Europskog udruženja ihtiopatologa (EAFP).