izv. prof. dr. sc. Ivana Šola

Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi (TEMPHYS)

Šifra projekta: IP-2020-02-7585
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (Biološki odsjek)
Trajanje projekta: 15.02.2021. – 14.02.2025.

Web stranica projekta

Facebook stranica projekta

 Instagram stranica projekta

Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), stupanj zagrijavanja tijekom proteklih nekoliko godina bio je izuzetan, kako na kopnu tako i u oceanu. Direktni učinci visoke temperature (VT) na sastavnice ekosustava već su dokazani. Varijacije u profilu metaboloma, transkriptoma i proteoma biljaka mogle bi imati značajan utjecaj na njihovu nutritivnu i zdravstvenu vrijednost, a indirektno (putem hrane biljnog porijekla) i na zdravlje životinja. Proučavanje fizioloških reakcija životinja na biljke izložene uvjetima VT kao hranu može pomoći razumijevanju prilagodbi ekosustava i projiciranju budućih ekoloških trendova. Do sada nema informacija o potencijalnim učincima biljaka uzgojenih pri VT na fiziologiju životinja koje ih konzumiraju, stoga je važno otkriti utječu li, kako i u kojoj mjeri ove promjene u biljnim metabolitnim profilima na fiziološke parametre sisavaca koji se njima hrane.

U sklopu ovog projekta istražujemo lančanu interakciju između visoke VT, metaboličkih parametara biljaka i fizioloških parametara sisavaca (koji se hrane biljkama izloženim temperaturnom stresu), koristeći ciljani specifični metabolomički pristup za analizu biljaka, in vitro testove biosigurnosti, in vivo testove bioaktivnosti na sisavcima, te statističke analize podataka kako bi smo konstruirali model koji pokazuje indirektni (putem biljne prehrane) učinak VT na fiziologiju sisavaca. Naša strategija je identificirati metabolite biljaka koji su promijenjeni pod utjecajem VT, kvantificirati intenzitet promjena i korelirati s promjenama u fiziološkim parametrima miševa koji su konzumirali te biljke. Kao predstavnika biljaka koristimo brokulu (B. oleracea L. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.) u fazi klijanca i zrele biljke, a kao predstavnika sisavaca miš (Mus musculus soj Swiss Webster (CFW)). Uz to, za in vitro analizu biološke sigurnosti koristimo stanične kulture humanog hepatocelularnog karcinoma (HepG2) i mišjih embrionalnih fibroblasta (MEF). Ovakav tip istraživanja poslužit će kao osnova (case study) za buduća istraživanja na ovom području (druge biljne vrste i faze rasta, uzgoj biljaka na vanjskom polju, dodatne biokemijske karakteristike biljaka i fiziološke životinja), koja imamo u planu za duže razdoblje. 

Predloženi projekt pridonijet će razjašnjavanju učinka VT (simuliranje globalnog zatopljenja) na proizvodnju bioaktivnih spojeva u biljkama te njihovu hranjivu vrijednost i bioaktivnost njihovih ekstrakata. To je od znanstvenog i gospodarskog interesa jer će omogućiti bolje razumijevanje metaboličkih odgovora biljaka prema klimatskim čimbenicima, te predviđanje indirektnog utjecaja (putem hrane biljnog porijekla) globalnog zatopljenja na zdravlje sisavaca.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Šola rođena je 1982. godine u Bjelovaru, gdje je završila opću gimnaziju. Studij biologije i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2006. godine. Od 2007. godine zaposlena je u Laboratoriju za fitokemiju Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Njen glavni znanstveni interes je prilagodba specijaliziranog metabolizma biljaka različitim uvjetima okoliša. Znanstveno se usavršavala u Njemačkoj u trajanju od 22 mjeseca. Trenutno je voditeljica jednog međunarodnog i dva nacionalna projekta, te suradnica na dva znanstvena i jednom infrastrukturnom projektu. Koautorica je 27 znanstvenih radova, 1 priručnika, te je sudjelovala na preko 40 međunarodnih kongresa.