DR. SC. IGOR KARLOVIĆ

Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom vodonosniku

Tema doktorske disertacije vezana je za rješavanje problematike visokih koncentracija nitrata u vodi aluvijalnog vodonosnika varaždinskog područja. Naime, na području sjeverozapadno od grada Varaždina, zabilježene su visoke koncentracije nitrata u podzemnoj vodi koje su za posljedicu imale zatvaranje crpilišta Varaždin. Ciljevi doktorske disertacije su: (i) odrediti ulogu površinskih voda na napajanje/dreniranje aluvijalnog vodonosnika te da li postoji njihov utjecaj na koncentraciju dušika u aluvijalnom vodonosniku; (ii) odrediti ulogu oborina na napajanje vodonosnika pomoću stabilnih izotopa kisika-18 i deuterija; (iii) odrediti podrijetlo nitrata korištenjem stabilnih izotopa dušika-15 i kisika-18 u nitratima u uzorcima voda; (iv) odrediti omjere dušika-15 u krutim tvarima (gnojivo, mulj, organska tvar, biljni materijal) koji se nalaze na razmatranom području; (v) te identificirati procese pomoću analiza genoma bakterija i stabilnih izotopa dušika-15 i kisika-18 u nitratima i ugljika-13 koji mogu dovesti do poboljšanja kakvoće podzemne vode; (vi) načiniti 3D numerički model toka podzemne vode i transporta nitrata u aluvijalnom vodonosniku. Model toka podzemne vode temeljit će se na hidrogeološkom konceptualnom modelu, koji će se razviti s obzirom na sve rezultate gore navedenih aktivnosti. Provjera hidrogeološkog konceptualnog modela i hidrauličkih parametara vodonosnika provest će se kalibracijom modela pomoću izmjerenih piezometarski razina podzemne vode u vodonosniku i stabilnih izotopa kisika-18 i deuterija. Kalibrirani model toka podzemne vode poslužiti će kao osnova za razvoj modela transporta nitrata koji će pružiti vrijedne spoznaje o prostorno-vremenskoj raspodjeli i ponašanju nitrata na području istraživanja. Dobivene spoznaje koristiti će se za poboljšanje kakvoće podzemne vode obzirom na nitrate, a metodologija će se moći primjenjivati na drugim područjima.

Mentor: dr. sc. Tamara Marković (Hrvatski geološki institut)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Igor Karlović rođen je Varaždinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu završio je preddiplomski (2013.) i diplomski studij (2015.) geološkog inženjerstva obranivši završni odnosno diplomski rad iz polja hidrogeologije. U kolovozu 2015. godine zaposlio se u Institutu IGH u Odjelu za geološko inženjerstvo i geofizička istraživanja. Od rujna 2018. godine zaposlen je na Hrvatskom geološkom institutu na znanstvenom projektu TRANITAL pod vodstvom dr. sc. Tamare Marković. Doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu upisuje akademske godine 2018./2019. Tijekom svog rada sudjeluje na domaćim i međunarodnim radionicama i konferencijama. Član je Hrvatskog geološkog društva i Međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH).