DR. SC. GLORIJA MEDAK

Utjecaj jakosti kiselih mjesta u zeolitima na konverziju metanola u olefine

Ograničene količine fosilnih goriva kao i želja za ekološki prihvatljivijim izvorima energije doveli su do naglog povećanja istraživanja potencijalnih alternativnih obnovljivih izvora energije. U cijelom nizu potencijalnih rješenja jedno od najaktualnijih je dobivanje goriva iz ugljikovog(IV) oksida i vodika pomoću katalizatora i niza jednostavnih reakcija. Jedna od reakcija u tom nizu je konverzija metanola u olefin(MTO) koju mogu katalizirati zeoliti, no postojeći katalizatori nailaze na niz problema kao što su interkristalna difuzija reaktanata i produkata te nastajanje kokile. Post sintetskom modifikacijom postojećih zeolita ti problemi se mogu zaobići, a katalitičke performanse materijala dodatno poboljšati. Dva su osnovna načina kako poboljšati difuziju molekula tijekom reakcije: smanjiti veličinu čestica kako bi se smanjio put do i od aktivnog mjesta ili koristiti surfaktante, kao što je cetrimonijev bromid (CTAB), i jetkanje kako bi se stvorila mreža mezopora koje povezuju aktivna mjesta i kroz koji molekule mogu neometano difundirati. Katalitička svojstva materijala moguće je dodatno poboljšati ugradnjom metalnog heteroatoma u kristalnu rešetku zeolita i tako povećati količinu Lewisovih i Brønstedovih kiselih mjesta koja služe kao aktivna mjesta za odvijanje reakcije. Tako dobiveni napredni anorganski katalizatori mogli bi zaživjeti kao temelj novog doba industrijske revolucije s obzirom na njihov potencijal da iz upotrebe u potpunosti izbace fosilna goriva.

Mentor: dr. sc. Josip Bronić (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Glorija 2013. upisuje preddiplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zgrebu te 2016. nastavlja diplomski studij na istom fakultetu, istraživački smjer – anorganska i analitička kemija. 2018. nagrađena je Rektorovom nagradom za individualni znanstveni rad te iste godine stječe zvanje magistra kemije s temom diplomskog ispita „Reakcije nastajanja oksalatomolibdata s Co(III) etilendiaminskim kationima“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Cindrić. Od 2018. godine zaposlena je na suradničko radno mjesto asistenta na Institutu Ruđer Bošković na projektu „Napredni anorganski katalizatori s povećanim brojem kiselih mjesta“ pod mentorstvom dr. sc. Josipa Bronića.