DR. SC. EMA VRBANOVIĆ

Vrijednosti salivarnih biljega oksidativnog stresa u ispitanika s temporomandibularnim poremećajima

Temporomandibularni poremećaji (TMP) najčešći su orofacijalni bolni poremećaji nedentalnog porijekla nerazjašnjene etiologije. Prepoznaju se po karakterističnim simptomima: bol u žvačnim mišićima i/ili temporomandibularnom zglobu, smanjenje raspona kretnji donje čeljusti te zvukovi u zglobu. Kao predisponirajući čimbenici ovih poremećaja spominju se mikro i makro trauma, ženski spol, neke sistemske bolesti, utjecaj mehaničkih, kemijskih i okolišnih stresora. Novija istraživanja dovode u vezu varijacije u oksidativnom statusu i ozbiljnost simptoma TMP-a. Ovo kliničko istraživanje se provodi s ciljem utvrđivanja povezanosti TMP-a s markerima oksidativnog stresa (OS) i kortizola, a sastoji se od dva dijela. U prvom dijelu, organiziranom kao istraživanje slučajeva i kontrola, cilj je izolirati i kvantificirati markere OS-a i kortizol u slini pacijenata s kroničnim TMP-om te ih usporediti sa zdravom, kontrolnom skupinom. U drugom dijelu istraživanja, organiziranom kao randomizirani klinički pokus, salivarni markeri OS-a te ishodi liječenja u pacijenata s TMP-om prate se tijekom 6 mjeseci. Pri tome su pacijenti slučajnim odabirom raspoređeni u dvije terapijske skupine. S obzirom na nepoznatu etiologiju TMP-a, njihovo liječenje temelji se na metodama koje djeluju na ublažavanje simptoma, a bez uvida u način na koji djeluju. Ovo istraživanje ima za cilj istražiti funkciju mehanizama OS u TMP-u te procijeniti bi li taj mehanizam bio cilj u postupku liječenja. Rezultati istraživanja potencijalno bi mogli povezati jačinu simptoma s koncentracijom biljega OS i kortizola u slini te pružiti mogućnost objektivnog mjerenja i praćenja TMP-a te na taj način postati temelj za razvoj objektivne dijagnostičke metode.

Mentor: prof. dr. sc. Iva Alajbeg (Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Diplomirala je 2016. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (SFZG). Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij te postaje doktorand i suradnik na projektu HRZZ-a “Uloga oksidativnog stresa i opiorfina u temporomandibularnim poremećajima”. Od srpnja 2018. zaposlena je na SFZG-u kao doktorand na mjestu asistenta preko “Projekta razvoja karijera mladih istraživača”. U naredne 3 godine aktivno sudjeluje na 4 međunarodna kongresa i usavršava se na brojnim radionicama u Hrvatskoj te na Dentalnoj klinici Medicinskog fakulteta u Grazu. Na 4. Međunarodnom kongresu SFZG-a dobitnica je 2. nagrade. Autor je i koautor 4 izvorna znanstvena i 1 stručnog rada. Kao voditelj vježbi sudjeluje u nastavi dva predmeta na hrvatskom i jednog predmeta na Studiju dentalne medicine na engleskom jeziku.