DR. SC. PETRA KARABIN

Vrednovanje učinaka uporabe robota u nastavi engleskoga kao stranoga jezika

Ovim istraživanjem želi se utvrditi ostvarenosti odgojnih i obrazovnih ishoda korištenjem robotom kao nastavnim materijalom na nastavi Engleskoga kao stranoga jezika te usto utvrditi stav učenika prema korištenju robotom i ispitati njihovu motivaciju u takvome učenju. U obliku kvazieksperimentalnog istraživanja mješovitom metodom istraživanja (upitnik za mjerenje motivacije učenika uz uporabu različitih nastavnih materijala prema ARCS modelu, ispit znanja, polustrukturirani intervjui i opservacije) ostvarit će se cilj istraživanja. U istraživanju su sudjelovali učenici četvrtih razreda (N = 219) osnovnih škola u Zagrebu, podijeljeni u eksperimentalnu i kontrolnu skupinu. U razdoblju od tri tjedna, na trima nastavnima satima Engleskoga kao stranoga jezika, na jednoj od aktivnosti, učenici eksperimentalne skupine koristili su se jednim od robota (STEMI Hexapod, Cubelets Robot Blocks, Thymio), a učenici kontrolne skupine koristili su se nekim drugim nastavnim materijalom. Analiza podataka pokazala je da se nakon uvođenja robota motivacija učenika za uporabu nastavnih materijala smanjila neznačajno u aspektima značajnosti, samopouzdanja i zadovoljstva, a u aspektu pozornosti značajno, vrlo vjerojatno zbog funkcija robota koje nisu uvijek ispravno radile. Što se tiče ostvarenosti obrazovnih ishoda, nije bilo značajne razlike između skupina. Roboti su najviše pridonijeli ostvarivanju odgojnih ishoda, na način da su učenici vrlo rado međusobno surađivali te su bili izrazito angažirani. Učenici su pri korištenju robotom bili veseli, uzbuđeni i zainteresirani, iskazali su pozitivan stav prema ovome materijalu, interes za ponovnu uporabu te mnoge ideje o tome kako ga upotrijebiti u nastavnome procesu na novi način. Na kraju, djelotvornoj upotrebi robota najviše je pridonio učitelj koji je svojim pristupom, angažiranosti i vođenjem nastavnog procesa, prema načelima konstruktivističke nastave, osigurao da učenici budu konstruktori vlastitoga znanja uz pomoć korištenja novim digitalnim nastavnim materijalom.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Kristina Cergol (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); izv. prof. dr. sc. Ana Sović Kržić (Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Petra Karabin u Zagrebu završava Jezičnu gimnaziju Lucijana Vranjanina te 2013. godine upisuje Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, integrirani učiteljski studij s engleskim jezikom. Diplomirala je u srpnju 2018. godine, a u travnju 2019. se pridružuje HRZZ projektu ‘Transformacija robota kao edukacijsko sredstvo’ kao novakinja – asistentica. U listopadu 2019. upisuje poslijediplomski znanstveni sveučilišni doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti. Od 2016. pa do danas sudjeluje s izlaganjima na nekolicini međunarodnih znanstvenih konferencija te u suradnji i samostalno objavljuje znanstvene radove u zbornicima radova i znanstvenim časopisima. Sudjelovala je na dva institucijska projekta. Dobitnica je Posebne dekanove nagrade za popularizaciju znanosti i volonterske aktivnosti (2017.) i Posebne dekanove zahvale za ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka u pripremi i provedbi konferencije (2022.). Doktorsku disertaciju obranila je 29. ožujka 2023. godine.