DR. SC. ANJA SADŽAK

Zaštita modelnih membrana flavonoidima u procesu lipidne peroksidacije

Predmet istraživanja doktorandice Anje Sadžak je inhibiranje reakcije lipidne peroksidacije u biološkim membranama uporabom flavonoida, kao potencijalni pristup razvoju novih lijekova. Brojna istraživanja povezala su navedenu reakciju s razvojem teških neurodegenerativnih bolesti, kao što je Alzheimerova bolest. Cilj doktorata je istražiti zaštitnu ulogu flavonoida, polifenolnih biomolekula s antioksidativnom aktivnošću, kao potencijalnih novih terapeutika. U tu svrhu provodi se istraživanje mehanizma reakcije lipidne peroksidacije i mehanizma njene inhibicije flavonoidima. Potencijalni problem uporabe flavonoida kao terapeutika je njihova slaba topljivost u vodi i kemijska nestabilnost u fiziološkim uvjetima, koja predstavlja izazov za njihovu dostavu do staničnih membrana. Stoga se u okviru ovog projekta ispituje i mogućnost dostave flavonoida ugradnjom u nanočestice. Istraživanje se provodi na modelnim membranama kako bi se ispitala učinkovitost dostave flavonoida, interakcija nanočestica s membranama i postotak inhibicije lipidne peroksidacije u realnom okruženju. Rezultati istraživanja dovest će do novih spoznaja o mehanizmu nastanka neurodegenerativnih bolesti, njihovoj inhibiciji kao i o mogućnostima uporabe nanočestica u svrhu ciljane dostave farmaceutski aktivnih tvari do staničnih membrana.

Mentor: dr. sc. Suzana Šegota (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Anja Sadžak diplomirala je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Tijekom svog studija sudjelovala je u istraživačkom radu na projektu „Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita” u okviru kojeg je proučavala sintezu i fizikalna svojstva nanočestica cerijeva(IV) oksida i njihovu interakciju s polielektrolitima. Nakon završenog studija započinje rad na Institutu Ruđer Bošković u Laboratoriju za biokoloide i površinsku kemiju, u okviru kojega će izraditi i doktorsku disertaciju. Tijekom svog doktorata sudjelovala je u nekoliko bilateralnih projekata te je rezultate svog istraživanja predstavila na brojnim međunarodnim konferencijama.