DR. SC. ANJA RAC

Molekularna analiza elemenata interakcije FNR-TROL

Feredoksin:NADP+ oksidoreduktaza (FNR) je flavoenzim koji katalizira završni korak u linearnom toku elektrona u fotosintezi u kojem se elektroni reverzibilno prenose s feredoksina na NADP+. FNR dolazi kao topljiv protein lokaliziran u stromi te vezan u komplekse na membrani s proteinima TROL (thylakoid-rhodanase-like protein) i Tic62 (translocon on the inner chloroplast membrane). Tijekom transporta elektrona, FNR-TROL kompleks prenosi elektrone na NADP+ i nastaje NADPH koji se u Calvinovom ciklusu koristi kao reducirajući agens. Kada FNR nije vezan u kompleks s TROL proteinom, smatra se da feredoksin efikasno prenosi elektrone alternativnim putevima što znači da je FNR-TROL kompleks nužan za optimalan tok elektrona. PCR metodom na ZmFNR1 dodani su biljezi FLAG i HA kako bi omogućili kasniju izolaciju i analizu proteinskih kompleksa. Konstruirali smo transgenične C3 biljke Arabidopsisa koje sadrže element C4 fotosinteze. Križanjem tih biljaka s Arabidopsisom koji pojačano eksprimira TROL s promijenjenim specifičnim aminokiselinama i domenama, stvorene su eksperimentalne osnove koje će omogućiti otkrivanje dijelova proteina TROL odgovornih za dinamičko vezanje FNR-a u različitim uvjetima osvjetljenja.

Mentor: dr. sc. Hrvoje Fulgosi (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Anja Rac rođena je 1990. godine u Đakovu. Pohađala je opću gimnaziju, a nakon toga upisuje studij biologije na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Diplomirala je 2015. godine, a od 2016. zaposlena je u Laboratoriju za molekularnu biljnu biologiju i biotehnologiju na Odjelu za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković. Tijekom doktorskog studija sudjelovala je na ljetnim školama First FrenchBIC summer school-Methods for studying metals in biology u Francuskoj te FesBionet Training School u Portugalu i Training school Calorimetry for Metalloprotein Analysis and Enzymology u organizaciji COST Action, čija je i članica. Također je sudjelovala i na 13. Hrvatskom biološkom kongresu u Poreču te na 44-om FEBS kongresu u Krakowu. Članica je Hrvatskog društva za biljnu biologiju, sudjeluje na dva projekta, od kojih je jedan međunarodni, te na jednom bilateralnom projektu.