DR. SC. ANA TERLEVIĆ

Filogeografija i taksonomija vrste Dianthus sylvestris Wulfen s.l. na Balkanskom poluotoku

U sklopu ovog doktorata istražit će se taksonomija, evolucijski putovi i diversifikacija kompleksne biljne skupine rasprostranjene na Apeninskom i Balkanskom poluotoku, odnosno na dva južnoeuropska glacijalna refugija. Dianthus sylvestris grupa, čiji se centar raznolikosti nalazi u središnjem Mediteranu, sastoji se od nekoliko svojti upitnog taksonomskog statusa, a koje su rasprostranjene od nizinskih brežuljaka sve do visokih alpskih travnjaka. Cilj doktorskog rada je identificirati morfološku varijabilnost u Dianthus sylvestris grupi i ispitati odgovara li morfološka divergencija njihovoj genetskoj varijabilnosti i trenutačnoj taksonomiji. Također, cilj je i otkrivanje lokacija glacijalnih mikrorefugija, kao i putanja postglacijalnih putova širenja na Apeninima i Balkanu.

Ovo komparativno filogeografsko istraživanje uključivat će tradicionalne (morfologija) i suvremene pristupe (sekvenciranje odabranih DNA regija). Metodologija koja će se koristiti u sklopu doktorskog rada obuhvaćat će: 1) uzorkovanje na terenu, 2) izolaciju DNA, 3) sekvenciranje DNA regija, 4) određivanje morfološke varijabilnosti, te 5) analiziranje genetskih i morfoloških podataka najsuvremenijim filogeografskim analizama. Detaljna genetska i morfometrijska evaluacija pridonijet će rješavanju taksonomske problematike ove grupe i pružiti nam uvid u filogeografske procese na lokalnoj i regionalnoj razini.

Mentor: dr. sc. Ivana Rešetnik (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Ana Terlević rođena je 12. kolovoza 1993. u Puli, a trenutačno živi i radi u Zagrebu. Od  listopada 2018. godine dio je tima HRZZ projekta „Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih skupina amfi-jadranskih biljaka“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatskog botaničkog društva, te je dva puta aktivno sudjelovala na Hrvatskom botaničkom simpoziju. Tijekom diplomskog studija, Ana je bila aktivna članica Udruge studenata biologije, radila je kao vodič Botaničkog vrta PMF-a, a diplomirala je u veljači 2018. temom iz područja ekologije bilja. Iste je godine provela tri mjeseca u Krakowu na Erasmus praksi iz područja botanike.