DR. SC. ALEN BJELOPETROVIĆ

Zelena sinteza organopaladijevih fotoosjetljivih kompleksnih spojeva

Zbog sve većeg zagađenja okoliša te neprimjerenog trošenja prirodnih resursa raste potreba za razvijanje čišćih, bržih i ekonomski isplativijih metoda za sintezu različitih vrsta postojećih i novih kemikalija. Izvedivost ovog temeljnog koncepta zelene kemije istražena je na sintezi organopaladijevih kompleksa u okviru doktorske disertacije Alena Bjelopetrovića, mag. chem.

Glavni ciljevi doktorske disertacije su: primjena metoda u čvrstom stanju, mehanokemije i ubrzanog starenja, u sintezi organopaladijevih kompleksa aktivacijom veza C–H u azobenzenima različitim paladijevim(II) katalizatorima, [Pd(OAc)2]3, PdCl2(MeCN)2, PdCl2, [Pd(MeCN)4][BF4]2, istraživanje mehanizma i kinetike aktivacije veze C–H praćenjem reakcija u čvrstom stanju in situ Ramanovom spektroskopijom,  istraživanje afiniteta organopaladijevih spojeva prema specifičnim aminokiselinama i nukleobazama UV-Vis i fluorescencijskom spektroskopijom te mehanokemijska sinteza organopaladijevih derivata s različitim bočnim anionskim i neutralnim ligandima.

Aktivacija veze C–H postignuta je svim korištenim paladijevim(II) katalizatorima pri čemu je ustanovljeno da njihova reaktivnost raste u sljedećem nizu [Pd(OAc)2]3 < PdCl2(MeCN)2 < PdCl2 < [Pd(MeCN)4][BF4]2. In situ praćenje reakcija Ramanovom spektroskopijom u kombinaciji s ex situ mjerenjima otkrilo je kako katalitičke količine tekućina različitih kiselo-baznih svojstava i protičnosti, kao i odabrane krute tvari dodane kao aditivi modificiraju katalizatore i njihovu reaktivnost.

Osim što je aktivacija inertne veze C–H katalizatorima paladija(II) jedna od najjednostavnijih i najčešćih metoda za sintezu organopaladijevih spojeva, predstavlja i ključni je korak u sintezi velikog broja organskih spojeva. Stoga bi dobiveni rezultati mogli pomoći u budućem razvoju reakcija funkcionalizacije veze C-H veze primjenom čišćih, okolišu prihvatljivih metoda.

Mentor: dr. sc. Manda Ćurić (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Alen Bjelopetrović rođen je 1991. godine u Puli. U Zagrebu 2010. upisuje studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, gdje 2016. stječe titulu magistra kemije, te iste godine svoje obrazovanje nastavlja upisom doktorskog studija kemije. Dobitnik je Nagrade Kemijskog odsjeka za znanstveni rad studenta kao i Posebne rektorove nagrade za organizaciju i provedbu Otvorenog dana kemije. Trenutačno je zaposlen na Institutu Ruđer Bošković kao asistent na projektu dr. sc. Mande Ćurić „Zelena sinteza organopaladijevih foto-osjetljivih spojeva”, koji financira HRZZ. Do sada su rezultati istraživanja objavljeni u jednom znanstvenom i dva popularna rada, te su predstavljeni na šest međunarodnih i jednoj domaćoj konferenciji.