prof. dr. sc. Davor Ježek, dr. med.

Epigenetički biomarkeri u krvi i ejakulatu bolesnika sa seminomom testisa

Šifra projekta: IP-2016-06-3692
Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje projekta: 1. 8. 2017. – 31. 7. 2021.
Web stranica projekta

Tumori testisa (TT) predstavljaju 1% svih novodijagnosticiranih neoplazija. Javljaju se primarno u osoba između 15. i 45. godine života te uzrokuju pobol muškaraca u najreproduktivnijoj životnoj dobi. U zadnjih 20 godina zabilježen je porast učestalosti tumora testisa od čak 70%. 

Tumori zametnih stanica testisa (TZST) predstavljaju više od 90% svih tumora testisa. Prema GLOBOCAN-u 2018 incidencija TZST-a povećat će se do 2040. godine na 85.635 novih slučajeva godišnje. TZST je heterogena skupina neoplazija koje su podijeljene u seminome (SE) i neseminome. Seminomi čine 55 % TZST i javljaju se u pacijenata čija je srednja starost 35 godina. U serumu, a pogotovo u sjemenoj tekućini, ne postoji rani biljeg tumora testisa.

A-fetoprotein i humani korionski gonadotropin koriste se kao pomoć u dijagnostici, međutim njihova osjetljivost i specifičnost je ograničena. Prilikom postavljanja dijagnoze, procjenjuje se da oko 30% bolesnika nosi neotkrivene metastaze te se bolest vraća ako se učini samo orhidektomija.

Epigenetički mehanizmi aktivni su tijekom embrionalnog razvoja i kancerogeneze. DNA metilacija je najistraženiji epigenetički mehanizam te se zbog svoje kemijske i biološke stabilnosti ističe kao tumorski biomarker u neinvazivnoj dijagnostici. Tumorska tkiva pa tako i SE karakterizira globalna hipometilacija DNA što je povezano sa nestabilnošću genoma, te lokalna hipermetilacija DNA s posljedičnom inhibicijom ekspresije primarno gena supresora tumora. Danas su istraživanja biomarkera iz tjelesnih tekućina vrlo zastupljena jer se taj koncept smatra jednim od temelja personalizirane medicine.

Hipoteza ovog prospektivnog istraživanja je da se na razini nestanične DNA mogu identificirati biomarkeri u krvi i ejakulatu bolesnika sa seminomom testisa. U istraživanje će biti uključeni bolesnici sa seminomom testisa i zdravi dobrovoljci. Uzorci krvi i ejakulata bolesnika uzet će se nakon dijagnoze i nakon tretmana te će se napraviti sveobuhvatno istraživanje metilacije nestanične DNA metodom pirosekvenciranja. Obrazac metilacije DNA usporedit će se s obrascem metilacije DNA iz uzoraka krvi i ejakulata zdravih dobrovoljaca. Usporedba rezultata metiliranosti nestanične DNA i DNA tumora, kao i varijacije broja kopija gena, razjasnit će udio tumorske DNA u tjelesnim tekućinama, otkloniti pozadinski šum slobodne DNA zdravog tkiva te pokazati utjecaj genomskih aberacija na informativnost analize metilacije slobodne DNA. Imunohistokemijska i morfometrijska analiza ekspresije gena na razini proteina u uzorcima seminoma bolesnika, usporedit će se s obrascem metilacije i varijacijom broja kopija gena što će razjasniti odnos metoda suvremene molekularne patologije i predloženih novih pristupa u okviru razvoja personalizirane medicine. Očekuje se znanstveni doprinos u području razvoja epigenetičkih biomarkera u tjelesnim tekućinama onkoloških bolesnika.

Predloženi dijagnostički panel (Raos D, Krasic J et al. 2020, „In search of TGCT biomarkers: A comprehensive in silico and histopathological analysis“, Disease Markers, in press). U publikaciji je predložen panel za detekciju tumora zametnih stanica testisa (engl. testicular germ cell tumor, TGCT), dijagnozu seminoma (SE), neseminoma (NS), tumora zametnih stanica in situ (engl. germ cell neoplasia in situ, GCNIS) i neseminomskih komponenti. Zvjezdicom su označeni mogući izazovi u postupku dijagnosticiranja korištenjem standardnih metoda jer nisu dostupne informacije o pojedinim komponentama NS, za koje se zna da su vrlo heterogene. Sukladno iznesenome u radu je zaključeno da specifična dijagnoza NS komponenata nije moguća bez analize ekspresije gena na razini proteina. .

Prof. dr. sc. Davor Ježek diplomirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je zaposlen u zvanju redovitog profesora na Katedri za Histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je voditelj Biomedicinskog istraživanja reprodukcije i razvoja u sklopu Znanstveng centara izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu (CERRM). Uz mnogobrojne publikacije u prestižnim znanstvenim časopisima, surađuje s mnogim stručnjacima iz područja muškog reproduktivnog zdravlja.