USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 
Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 
 
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.
 
Ukratko o natječaju UIP-2020-02:
Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020., u 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
 
 
Edit Content
Edit Content

20. 12. 2019.

P: Naš prijedlog studije spada u znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, međutim imamo dilemu oko znanstvenog polja, kliničke medicinske znanosti ili temeljne medicinske znanosti. Naime kao prijavitelj radim na Medicinskom fakultetu, i moj PhD i postdoktorski rad je bio u biomedicini i temeljnim medicinskim znanostima. Drugi članovi tima su imunolozi, molekularni biolozi i biokemičari. Okupljamo se kako bi istražili terapijsku metodu stimulacije mozga kod psihijatrijskih pacijenata a učinci terapije se prate metodama imunologije i signalnih molekula, neurofiziologije, i kliničkim testovima (psihijatrijski i psihološki testovi). Sva istraživanja bi se radila na Medicinskom faksu, osim kontrolnih testiranja u bolnici koja su dio standardne zdravstvene njege. Ovaj dio kontrolnih kliničkih testiranja se nalazi u etičkoj odluci i u sklopu sporazuma fakulteta i bolnice tako da nećemo tražiti člana istraživačkog tima koji bi “radio regrutaciju i ta testiranja” već je to dio dogovora između dvije institucije. Projekt “trenutno” pripada temeljnim medicinskim znanostima, neuroznanosti i medicinskoj biokemiji zbog naše primarne vokacije svih članova tima i metoda koje ćemo primjenjivati, a zbog pacijenata (psihijatrija) recimo da “pripada” kliničkim medicinskim znanostima.
O: U EPP sustavu prilikom popunjavanja Administrativnog obrasca možete označiti više različitih polja kojima pripada tema istraživanja.

P: Hoće li u slijedeća dva mjeseca biti organizirana neka tribina ili radionica vezana uz Uspostavne istraživačke projekte?
O: Predstavljanje otvorenih natječaja bit će održano u narednim mjesecima prije isteka roka prijave na natječaj. Informacije o predstavljanju otvorenih natječaja bit će pravodobno objavljene na mrežnim stranicama Zaklade.

P: Iz natječajne dokumentacije te odgovora na pitanja iz prethodnih godina mi nije jasno da li je planiranje zapošljavanja doktoranda (ili postdoktoranda) nužan uvjet za prijavu UIP-a?
O: S obzirom na ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta uspostava istraživačke grupe znači i zapošljavanje doktoranda i/ili posljedoktoranda.

P: 1. Administrativni obrazac – preuzimamo li ga iz Priloga 1 Uputa za
prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020. godini ili postoji kao zaseban obrazac (kao ostali obrasci za prijavu)?
2. Postoji li poseban obrazac pisma namjere za članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni u matičnoj organizaciji?
O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu. EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.
2. Pismo namjere za članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji potrebno je dostaviti u slobodnoj formi.

P: Htjela bi priložiti aplikaciju za uspostavni projekat (Rok 13.02.2020) ali čini se da do tada neću potpisati radni ugovor (plan je potpisati vjerojatno 01.03). Ja dolazim na uklonjen naziv organizacije kroz program za povratnike pa još čekamo da se odrade zadnji koraci u vidu administracije. Moje pitanje je mogu li ja priložiti projekat bez potpisanoga ugovora o radu?
O: U obrascu Potpora organizacije čelnik matične organizacije na kojoj će se provoditi projekt treba jamčiti da ćete biti zaposleni za vrijeme trajanja projekta. U tom slučaju Ugovor o radu bit će potrebno dostaviti čim bude potpisan od svih strana.

10. 01. 2020.

P: Da li je dopuštena suradnja u pisanju/izradi članaka u kojima bi, uz članove Istraživačke grupe (Voditelj i mladi istraživači-doktorandi) na HRZZ Uspostavnom istraživačkom projektu, koautori još bili i suradnici koji nisu na projektu, dakle vanjski suradnici na samoj instituciji koja je nositelj projekta, ali i izvan te institucije?
O: Autorstvo na člancima nije propisano Uputama za prijavu projektnih prijedloga već odražava doprinos istraživača u pojedinom istraživanju i u potpunosti ovisi o autorima članka.

P: Da li se oprema, koja će se dobiti u sklopu HRZZ projekta, može koristiti za stručne projekte/poslove te za nastavu u sklopu pojedinih kolegija u svrhu rada sa studentima? Odnosno, da li se ta oprema smije koristiti samo za znanstvene potrebe projekta HRZZ-a?
O: Oprema nabavljena sredstvima HRZZ-a je u vlasništvu matične organizacije, s ciljem provedbe projektnih aktivnosti. Po završetku projekta oprema se stavlja na raspolaganje svim istraživačima, bez naplate.

P: Vezano uz dio ”Financiranje” Uspostavnog istraživačkog projekta, pod ”troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda)”; ukoliko se Istraživačka grupa formira od tri doktoranda i mene kao Voditelja, da li se pokrivaju troškovi za sva tri doktoranda (plaća (bruto II) te troškovi doktorata) ili za samo jednog doktoranda?
O: Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak plaće i trošak školarine za jednog doktoranda. Zapošljavanje dodatnih doktoranada moguće je ostvariti putem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

P: 1. U Natječaju i Uputama za prijavitelje je navedeno: „Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen ili će biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta i u kojoj će se projekt provoditi“. Ukoliko je znanstvena organizacija akreditirana samo za jedno područje (biomedicina i zdravstvo), a projekt spada u dva područja sukladno ERC klasifikaciji (Life sciences, LS7_10 Health services, health care research, medical ethics i Social sciences and humanities, SH1 Individuals, Markets and Organizations), može li takav projektni prijedlog biti formalno prihvatljiv i je li moguće označiti oba područja prilikom prijave?
2. Ukoliko tijekom provedbe Uspostavnog istraživačkog projekta prihvaćenog za financiranje Zaklade voditelj projekta ili član projektnog tima ode na porodiljni dopust ili dulje bolovanje, da li se projekt privremeno zaustavlja (i produljuje vrijeme provedbe), mora provesti bez zastoja ili prekida financiranje?
O: 1. Projekt je moguće prijaviti u području za koje je matična organizacija predlagatelja akreditirana. Ako se radi o interdisciplinarnom projektu potrebno je tako navesti u Administrativnom obrascu. U tom slučaju bit će potrebno odabrati primarno znanstveno polje u koje pripada projektni prijedlog, a potom odabrati ostala znanstvena polja kojima projektni prijedlog pripada.
2. U slučaju porodiljinog dopusta voditelja/ice projekta ili duljeg bolovanja moguće je projekt staviti u mirovanje pri čemu nije moguće provoditi niti financirati aktivnosti projekta. Ovakve situacije rješavaju se individualno, u dogovoru s voditeljem projekta i temeljem vrednovanja.
U slučaju porodiljnog dopusta ili duljeg bolovanja člana istraživačke grupe projekt se ne prekida već se predlaže zamjena za tu osobu ili se njegova zaduženja mogu preraspodijeliti na ostale članove istraživačke grupe.

P: Najljepše Vas molim za informaciju o najvišem iznosu koji pojedini projekt novčano može imati ukoliko se radi o interdisciplinarnom istraživanju.
O: Prilikom prijave interdisciplinarnog projekta nužno je odabrati primarno znanstveno područje u koje pripada projektni prijedlog prema čemu se određuje proračun projekta.

P: U prijavnom obrascu piše slijedeće vezano za etiku da postoji tablica u Uputama za prijavitelje, međutim ne vidimo da postoji ta “tablica” u Uputama??
The Guidelines for Applicants provide the table that lists several ethical issues. If any of the issues from the table are relatable to your research, please submit, under “Supporting documentation”, the opinion of the competent Ethical Committee on the ethics of the proposed research. If the certificate is not delivered upon submission of the project proposal, it may be requested during the evaluation and, in any case, must be delivered before commencing negotiations of the Work and Financial Plans for the project proposals recommended for financing.
O: Tablica Etička pitanja dostupna je na poveznici.

P: 1. Da li u sklopu novog natječaja članovi istraživačke grupe (izuzev voditelja za kojega je jasno navedeno da mora) moraju navesti postotak radnog vremena koji će posvetiti na projektu u svom pismu namjere, da li se taj podatak mora navesti u nekom drugom dijelu dokumentacije te da li ista i dalje iznosi 30 % ? Ako je odgovor potvrdan kako će se tih 30 % iskazati za člana istraživačke grupe koji je slijedom projektnih aktivnosti potreban tek od 3. godine projekta?
2. Da li se faktor 2 do 7 od doktorata i maksimalni broj sudjelovanja na HRZZ projektima odnosi i na pridružene suradnike, koji nisu članovi istraživačke grupe, pa ne sudjeluju u radnom i financijskom planu, već ih se samo navodi u B cjelini?
O: 1. Postotak radnog vremena za sve članove istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini C te u Pismu namjere. Istraživači kojima će iz sredstava projekta biti pokriveni troškovi plaće trebaju posvetiti 100 % radnog vremena radu na projektu. Ostali članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Ako se radi o naknadnom uključivanju člana istraživačke grupe, potrebno je prilikom ugovaranja treće godine projekta dostaviti pismo namjere u kojem će biti naveden postotak angažmana na projektu.
2. Navedeno ograničenje odnosi se samo na članove istraživačke grupe.

14. 01. 2020.

P: 1. Zanima me da li potvrda o etičnosti istraživanja mora biti i na engleskom i hrvatskom jeziku?
2. S obzirom na postupak zapošljavanja doktoranda, zanima me kako da napravim proračun za plaću doktoranda u financijskom planu. Da li se za prvu godinu upiše puni ili umanjeni godišnji iznos plaće doktoranda? Također, zanima me da li u radni plan u petoj godini mogu navoditi doktoranda, s obzirom na postupak zapošljavanja.
O: 1. Potvrdu o etičnosti istraživanja potrebno je dostaviti na hrvatskom jeziku. Predlažemo u prijavnoj dokumentaciji (prijavnom obrascu) obrazložiti da će se potvrda o etičnosti istraživanja dostaviti naknadno ili je priložena prijavnom obrascu.
2. Trošak plaće je potrebno planirati uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno za provedbu natječaja za zapošljavanje doktoranda i iznos plaće prilagoditi trajanju u pojedinom razdoblju. Po isteku ugovora o radu doktorand može ostati na projektu kao član istraživačke grupe. Dakle, ako ga planirate zaposliti u drugoj polovici prve godine projekta, iznos njegove plaće potrebno je prilagoditi stvarnim potrebama. Prihvatljivo je da zapošljavanje doktoranda obuhvaća i dio pete godine vašeg projekta.

17. 01. 2020.

P: 1. U proteklih pet godina koristila sam rodiljni dopust. U Vašim odgovorima na pitanja na natječaj za zapošljavanje doktoranada vidjela sam sljedeće što je primjenjivo i na moj slučaj: “ukoliko je bilo prekida u karijeri (rodiljni dopusti, dugotrajna oboljenja ili liječenja i sl.), potrebno ih je jasno obrazložiti, kako bi vrednovatelji imali uvid u tijek karijere. Dakle, možete uključiti u popis postignuća i 2014. godinu uz jasno obrazloženje.”
Moje je pitanje gdje se prekidi u karijeri mogu navesti u obrascu proširenog sažetka, budući da je isti temelj prve faze vrednovanja i, koliko vidim iz natječajne dokumentacije, vrednovatelji u prvom krugu ne dobivaju cijeli prijavni obrazac s punim životopisom već samo Prošireni sažetak, Radni i Financijski plan (Natječaj, str.7)
2. U slučaju da je projektni prijedlog prihvaćen, projekti započinju najranije u studenom. U slučaju trudnoće voditeljice prije rezultata natječaja, može li se tražiti odgoda početka projekta?
O: 1. Prekidi u karijeri navode se u životopisu predlagatelja projektnog prijedloga, a ako se u popisu postignuća navode radovi stariji od pet godina potrebno ih je obrazložiti o obliku napomene uz popis postignuća.
2. Navedeno je moguće.

21. 01. 2020.

P: Iz Uputa za prijavitelje je jasno da voditelj i članovi istraživačkog tima trebaju sudjelovati u aktivnostima definiranim u okviru projekta pa tako i u pisanju znanstvenih radova. Pitanje je hoće li Zaklada negativno gledati na objavljene radove s rezultatima koji su proizašli iz istraživanja u okviru Uspostavnog projekta ako su uz članove istraživačkog tima koautori rada i drugi znanstvenici koji su doktorat stekli prije, primjerice, više od 11 godina (npr. profesor u trajnom zvanju)?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 10. siječnja 2020. godine.

P: 1.Da li mišljenje Etičkog povjerenstva treba biti dostavljeno tijekom prijave projekta ili do onda kada bi projekat bio eventualno financiran?
2. Je li potrebno mišljenje Etičkog povjerenstva na razini Sveučilišta ili na razini Ministarstva za poljoprivredu?
O: 1. Potvrdu Etičkog povjerenstva možete dostaviti pri prijavi projekta, no ako potvrda nije dostavljena pri prijavi projektnoga prijedloga, mora se dostaviti prije početka projekta.
2. Navedeno ovisi o vrsti istraživanja koje se provodi i mora biti usklađeno s pravilima struke i važećim zakonskim odredbama.

24. 01. 2020.

P: Da li je potrebno napisati prijavu i na engleskom i na hrvatskom jeziku, ili je dovoljno napisati prijavu na hrvatskom jeziku?
O: U Uputama za predlagatelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na stranici 19. navedene su upute o prijavi projektnog prijedloga koji se uvijek piše na hrvatskom i engleskom jeziku.

P: Moj uspostavni projekt zahtijevati će uporabu životinja. S obzirom da sam ja povratnik na područje RH nemam odrađene tečajeve za rad sa životinjama u Hrvatskoj ili Europi (povratnik iz Amerike). Hoće li me to spriječiti da prijavim uspostavni projekat? Ja namjeravam odraditi sve tečajeve u narednih par mjeseci ili najkasnije do kada bi projekt eventualno bio financiran.
O: Navedeno neće onemogućiti prijavu, no može utjecati na vrednovanje projekta.
U istraživačkoj grupi trebaju biti članovi koji će svojim kompetencijama omogućiti provedbu projekta, koji imaju potrebne dozvole za rad sa životinjama.
Predlažemo Vam u prijavnom obrascu navesti plan pribavljanja potrebnih dozvola kako bi vrednovatelji imali sve relevantne informacija ili kao suradnika navesti nekog tko već ima sve potrebne dozvole.

P: 1. Mora li doktorand biti upisani na doktorski studij prilikom javljanja na natječaj ili ga upisuje naknadno?
2. Tko financirani troškove doktorata (ustanova, konkretno Sveučilište ili pojedinac? – Sveučilište nema doktorski studij iz područja za koje prijavljuje projekt što znači da doktorand mora upisati doktorski studij na nekom drugom Sveučilištu)?
O: 1. Obje mogućnosti su dopuštene. Napominjemo da se za zapošljavanje doktoranda sukladno zakonskim propisima mora provesti javni natječaj.
2. Trošak školarine može se prikazati Financijskim planom projekta.

P: Molimo Vas za informaciju vezanu uz natječaj Uspostavni istraživački projekti 2020., da li se osoba koja je navedena kao suradnik na postojećem HRZZ Istraživačkom projektu i kao suradnik na projektu iz Programa Znanstvene suradnje može prijaviti kao voditelj na natječaju za Uspostavni istraživački projekt 2020.
U uputama za predlagatelje stoji:
“Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.”
O: Navedeni istraživač već ima dvije aktivne uloge stoga prijava nije moguća.

31. 01. 2020.

P: Radnim planom projekta predviđena je analiza ekspresije gena metodom Real-time PCR (qPCR). Ustanova na kojoj sam zaposlena ne posjeduje instrument za navedenu analizu, ali postoji mogućnost da se on u dogledno vrijeme nabavi. Ovu analizu radimo na ustanovi koja je u sklopu <uklonjen naziv organizacije>, s kojoj imamo dugogodišnju suradnju. Zanima me da li moram dostaviti neki oblik potvrde (npr. dekan fakulteta, voditelj laboratorija i sl.) da će mi ta Ustanova omogućiti rad na instrumentu tijekom trajanja projekta ili mogu samo u Prijavnom obrascu pod stavkom Resursi napisati da će se te analize izvoditi na drugoj ustanovi budući da nitko iz Laboratorija koji ima navedeni instrument ne može biti suradnik na UIP sukladno uvjetima natječaja.
O: U ovom slučaju potrebno je dostaviti suglasnost čelnika organizacije o korištenju opreme na navedenoj organizaciji.

4. 02. 2020.

P: U tekstu natječaja je navedeno da je najmanji broj članova istraživačke grupe tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda). Da li to znači da nije moguće podnesti prijavu za Uspostavni istraživački projekt bez doktoranda odnosno poslijedoktoranda (odnosno da li će biti odbijen)? Naime, u okviru našeg projektnog prijedloga bila bi četiri člana istraživačke grupe od kojih svi zadovoljavaju uvjet o stjecanju doktorata unutar 7 godina.
Zbunjuje me još jedna rečenica (str. 9 Uputa): Ovisno o vrsti natječaja, iz sredstava HRZZ projekta moguće je zaposliti doktoranda i/ili poslijedoktoranda. Što znači da nije nužno?
O: Zapošljavanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda na uspostavnom istraživačkom projektu je obavezno. Natječajem je predviđeno da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand, u trajanju od predvidivo 4 godine, a tijekom provedbe projekta moguće je zaposliti i poslijedoktoranda.

7. 02. 2020.

P: U natječaju stoji da je okvirni početak projekta studeni 2020. godine, s obzirom da je rok za prijavu na natječaj već produžen možemo li navesti predloženo trajanje projekta od 1.01.2021 do 31.12.2025.
O: Navedeno je moguće.

11. 02. 2020.

P: U tekstu Natječaja za uspostavne projekte stoji:
– Najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta;
– Među prihvatljive troškove pripadaju: troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda).
Da li je projekt prihvatljiv ukoliko se njime predvidi zapošljavanje jednog poslijedoktoranda iz sredstava uspostavnog projekta?
Zapošljavanje doktoranda bih predvidjela temeljem odvojenog natječaja Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, dakle, ne iz sredstava uspostavnog projekta.
O: Navedeno je moguće.

14. 02. 2020.

P: Za Uspostavni istraživački projekt je naveden uvjet za predlagatelja istog koji ga ograničava s obzirom na vremensko stjecanje titule doktora znanosti („najmanje 2 godine, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj“). S obzirom da sam doktorirao 27.4.2018. i da je krajnji rok za prijavu 3.3.2020., zanima me je li ova granica od dvije godine striktna ili se mogu prijaviti unatoč tome što mi nedostaje nešto malo manje od dva mjeseca da zadovoljim ovaj vremenski rok? Ostale uvjete o broju znanstvenih radova, projekata i sl. zadovoljavam.
O: Uvjet stjecanja doktorata od dvije do sedam godina od datuma roka za prijavu nije moguće prilagođavati, već je on striktan no idući natječaj za Uspostavne istraživačke projekte bit će raspisan u drugoj polovici 2020. godine.

P: Ovim putem bi samo željela provjeriti i raščistiti dvojbu koja se pojavila tijekom pripreme projekta. Naime, zanima me može li Uspostavni istraživački projekt (uip) trajati kraće od 5 godina, primjerice naše istraživanje je optimalno za 4 godine.
O: Prema uvjetima natječaja uspostavni istraživački projekt ne može trajati kraće od 5 godina.

18. 02. 2020.

P: Da li je moguće na jednom projektu prijavljenom na natječaj UIP-2020-02 planirati zapošljavanje i doktoranda (u prvoj godini istraživanja) i postdoktoranda (u drugoj i trećoj godini istraživanja), dakle dvije osobe čija bi plaća bila pokrivena tijekom projekta?
O: Navedeno je prihvatljivo.

P: Da li je moguće zaposliti dva postdoktoranda na uspostavni projekt (različitih profila prema potrebi projekta), prvi postdoktorand na prve dvije godine, a drugi postdoktorand na druge dvije godine trajanja projekta?
O: Navedeno je moguće. Na uspostavnom istraživačkom projektu moguće je zaposliti dva poslijedoktoranda, ali ne istovremeno.

P: U tekstu natječaja je navedeno ”Organizacija mora jamčiti da voditelj projekta neće imati bitno administrativno opterećenje kao niti opterećenje u nastavi…”. Na što se odnosi ta tvrdnja, naročito da voditelj neće imati opterećenje u nastavi? Da li to znači da voditelj ne smije održavati nastavu na instituciji na kojoj je zaposlen, ukoliko se projekt prihvati?
Na instituciji zaposlenja, voditelj projekta tj. ja (docent) ima opterećenje u skladu sa Zakonom o radu, odnosno Kolektivnim ugovorom i svim pripadnim zakonima i pravilnicima.
Također, navedeno je ”HRZZ očekuje da voditelj projekta ovome projektu posveti 55% svoga radnog vremena.” Na koji način se vrši kontrola navedenoga, odnosno izračun tog dijela radnog vremena? Još jednom napominjem da je cjelokupno nastavno opterećenje mene (tj.) voditelja projekta u skladu sa svim propisima i zakonima u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na rad u znanstveno-nastavnoj instituciji te je usklađeno sa zadanih/traženih 55 %.
O: Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta treba posvetiti najmanje 55% radnog vremena radu na projektu za što čelnik organizacije daje suglasnost u obrascu Potpora organizacije. Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta može održavati nastavu na organizaciji na kojoj je zaposlen u preostalom postotku radnog vremena.

21. 02. 2020.

P: U natječaju je navedeno: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem obrasca Prošireni sažetak te radnog i financijskog plana. Znači li to da članovi panela u prvom krugu neće dobiti i sažetak projektnog prijedloga, koji je dio administrativnog obrasca?
O: Sve informacije koje su potrebne za vrednovanje projektnog prijedloga u prvom krugu potrebno je navesti u Proširenom sažetku te radnom i financijskom planu. Članovi panela dobivaju na uvid cjelokupnu prijavnu dokumentaciju no obratite pozornost na to da se vrednovanje u prvom krugu prvenstveno temelji na navedenim obrascima.

Edit Content
Edit Content

20. 12. 2019.

P: Vezano za postavljenje ciljeva (objectives), Objective 1, recite da li se uspostavljanje istraživačke grupe definira u prvom mjesecu projekta kao prva aktivnost ili kad se zaposli recimo PhD? Sto se može navesti kao deliverable te aktivnosti – uspostava istraživačke grupe? Može li se kao druge aktivnosti staviti zapošljavanje phd studenta i eventualno treća aktivnost prijava na buduće projekte? Ostali objectivi su istraživački i u njih bih istraživačke aktivnosti uz nabavu opreme i diseminacijske aktivnosti. Da li je to opravdano ovako?
O: Uspostava istraživačke grupe očekuje se tijekom prve godine projekta, a obično je taj cilj vezan za zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda.
Prijava na programe EU i ostale kompetitivne istraživačke natječaje očekuje se tijekom provedbe projekta, a posebice u posljednja dva razdoblja provedbe projekta. Osim istraživačkih ciljeva, u radnom planu mogu se navesti i ova dva cilja.
Obrazac Radni plan izmijenjen je u odnosu na prethodne natječaje. U retku ispod rezultata potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći se oznakama iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima. Molimo pogledati Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.

10. 01. 2020.

P: Obrazac je promijenjen u odnosu na prethodne natječaje.
U uputama piše da se ne navode rezultati “deliverable” koji se odnosi tipa na nabavljenu opremu, zaposlenog doktoranda. A s druge strane trebaju se povezati rezultati iz prijavnog obrasca i financijskog plana s radnim planom. Možete li bit malo jasniji. Znači li to onda da u radni plan pišemo samo rezultate koji se odnose na istraživanje, a da “zanemarimo” ostale rezultate u financijskom planu?
O: U Radni plan treba navesti znanstveno-istraživačke rezultate kao i rezultate vezane za obvezne ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“.
U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti poput nabavke opreme, raspisivanja natječaja za zapošljavanje, pisanja izvješća i sl.
U financijskom planu se ne prikazuju rezultati već troškovi projekta. Radni plan potrebno je povezati sa financijskim planom i pojasniti troškove koji su povezani s pojedinim rezultatima. Trošak, npr. nabavljene opreme (navesti stavke financijskog plana) za novog doktoranda koji se navodi u financijskom planu povezuje se s rezultatima cilja uspostavljena istraživačka grupa.

P: 1. Čitajući “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost” uočio sam izmjene u obrascu “Radni plan”, gdje je navedeno da se planirani rezultati trebaju povezati s oznakama iz financijskog plana. Mogu li se u ovom obrascu kao oznake iz financijskog plana koristiti stavke financijskog plana, npr. 1.1, 1.2, itd.? Treba li navesti samo broj ili cijeli opis pojedinog troška?
2. Treba li u radnom planu navesti aktivnosti i kontrolne točke (milestones), kao što je to bio slučaj u prethodnim obrascima? Ako je to potrebno, gdje se mogu navesti ovi podaci?
3. S obzirom da se obrazac “Radni plan” sada sastoji od 5 razdoblja u kojem se za svako razdoblje navode rezultati D1, D2 itd., kako označiti pojedini rezultat u financijskom planu? Odnosi li se “oznaka iz radnog plana D4.4” koju ste naveli kao primjer na stranici 11 u Uputama na 4. rezultat iz 4. projektnog razdoblja? Možete li pojasniti na što se odnosi prvi, a na što drugi broj?
O: 1. U radnom planu potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana (npr. 1.1., 1.2. itd.) povezujući ih s planiranim rezultatima. Dovoljno je navesti numeraciju stavki iz financijskog plana.
2. Na mrežnoj stranici Zaklade dostupan je obrazac Radni plan koji se ispunjava sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020.
3. U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana.

P: U kraćim uputama o obaveznoj dokumentaciji navodi se radni plan, s točkama provjere koje se ne spominju u obrascu radnog plana. Da li ih ne treba onda navoditi?
O: U obrascu Radni plan ne navode se točke provjere.

17. 01. 2020.

P: Imam nedoumicu oko ispunjavanja Radnog plana. U prošlogodišnjem natječaju za Uspostavne projekte eksplicitno je pisalo u Uputama za prijavitelje da Radni plan treba imati dva obavezna cilja: Uspostavljena istraživačka grupa i Prijavljeni projektni prijedlozi na druge izvore financiranja. U ovom godišnjem Natječaju u Uputama nema te stavke. Međutim u odgovorima iz 10. siječnja 2020. pišete: U Radni plan treba navesti znanstveno-istraživačke rezultate kao i rezultate vezane za obvezne ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“. Da li onda i ove godine postoje obavezni ciljevi u Radnom planu ili ne?
O: Projektni prijedlog prijavljen na natječaj UIP-2020-02 treba uključivati dva obavezna cilja Uspostavnog istraživačkog projekta, uspostavljanje istraživačke grupe i/ili laboratorija i prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja.

21. 01. 2020.

P: Koja je veza između Obrazac Radni plan; i odjeljka e. Radni plan u Prijavnom obrascu?
Konkretno, trebaju li u oba dijela biti isti Ciljevi, numerirani na isti način, to jest: treba li cilj O1 iz Radnog plana odgovarati cilju navedenom pod O1 u odjeljku e. Radni plan u Prijavnom obrascu?
Zbunjuje me opis ciljeva, u obrascu Radni plan idu i ciljevi zapošljavanja i prijave novih projekata, dok je u odjeljku e. Radni plan u Prijavnom obrascu navedeno da se napisu “znanstveni ciljevi” pa mi se čini da su ciljevi različiti i da ih mogu različito numerirati.
O: U Radnom planu trebaju biti navedeni ciljevi iz Prijavnog obrasca. U Prijavni obrazac i u Radni plan treba navesti znanstvene ciljeve kao i obvezene ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“.

24. 01. 2020.

P: P1: Da li bilo prikladno da u radnom planu pišemo listu ciljeva (objectives) prema razdoblju u kojem se realiziraju, a ne da ih sve popišemo na početku? Npr. ako će se aktivnosti potrebne za realizaciju nekih ciljeva raditi prve dvije godine, a preostali ciljevi će se realizirati kroz aktivnosti od 3. do 5. godine projekta? Možemo li u tom slučaju u tablicu radnog plana stavljati npr. O1 i O2 iznad 1. i 2. perioda projekta, a O3, O4 itd. iznad trećeg perioda projekta itd. (ili tome slično)?
P2: Ako znanstvene ciljeve označavamo s O1, O2 itd. (ako smo ih tako označavali u prijavi projekta), da li “administrativne ciljeve” poput uspostavljanja nove istraživačke grupe i sl. možemo označiti drugačije (da se odmah uoče razlike među tim ciljevima)? Ako možemo, imate li kakvu preporuku za to?
O: 1. Radni plan je potrebno ispuniti prema predlošku. Na prvoj stranici navode se znanstveni ciljevi projekta koji se planiraju ostvariti za vrijeme trajanja projekta.
2. Ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta u Radnom planu potrebno je označiti oznakom O a jedan od cilja je i uspostava nove istraživačke grupe .

P: U dijelu gdje se objašnjava radni plan navodi se da radni plan treba biti do 5 stranica. Kako je u prošlom prijavnom roku to bilo do maksimalno 20 stranica, samo provjeravamo – sada je samo 5 stranica?
O: Radni plan može imati 5 stranica i više ne sadrži popis aktivnosti svaki planirani rezultat.

28. 01. 2020.

P: Može li se u radni plan pisati analiza koja će se obaviti na partner instituciji, a koja neće biti naplaćena?
O: Analiza koja će se obaviti na suradnoj organizaciji, a nužna je za ostvarenje određenog rezultata, može se opisati u rubrici ispod planiranih rezultata za svako pojedino razdoblje.

P: Možete li mi, molim Vas, objasniti odgovor od 24.01. o radnom planu – Radni plan može imati 5 stranica i više ne sadrži popis aktivnosti svaki planirani rezultat. Dakle može imati vise od 5 stranica?
O: Radni plan može imati do pet stranica.

31. 01. 2020.

P: 1. Podrazumijeva li jedno razdoblje period od jedne godine ili npr. 1. razdoblje može trajati 6 mjeseci, 2. razdoblje 2 godine i tako dalje.
2. Na stranici 16 Uputa za prijavitelje piše “da se radni plan treba sastojati od podataka o vremenu postizanja rezultata”, molim Vas da definirate gdje trebamo navesti vrijeme postizanja rezultata?
3. Treba li “Diseminacija rezultata projekta” biti jedan zasebni cilj projekta ili plan diseminacije rezultata treba provesti kroz cijeli radni plan?
O: 1. Jedno razdoblje podrazumijeva period od 12 mjeseci.
2. Planirani mjesec ostvarenja rezultata ne navodi se u Radnom planu.
3. Diseminacija rezultata nije cilj projekta. U Radnom planu potrebno je prikazati rezultate diseminacijskih aktivnosti za svako razdoblje projekta, ako je primjenjivo. Molimo pogledati primjere ciljeva i rezultata u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga.

7. 02. 2020.

P: U vezi radnoga plana, navodi se limit od 4000 karaktera. Da li se to odnosi na limit jednoga rezultata (deliverable) ili na limit cijeloga razdoblja? Je li to 4000 “with spaces” ili “without spaces”?
O: Ograničenje od 4000 znakova odnosi se na rubriku u kojoj je potrebno opisati povezanost istraživačkih aktivnosti i traženih resursa za svako razdoblje projekta zasebno te na broj znakova bez razmaka.

11. 02. 2020.

P: S obzirom na Primjer ispunjavanja radnog plana iz “Uputa za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini”, htio bih provjeriti navodi li se sudjelovanje na konferencijama kao zaseban rezultat? Ako je odgovor ne, možete li mi reći u kojem se dijelu prijavne dokumentacije, pored Financijskog plana, treba navesti sudjelovanje na konferencijama?
O: Diseminacija se u radnom planu navodi u polju ispod navedenih rezultata za svako izvještajno razdoblje. Molimo pogledati primjere ciljeva i rezultata u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini (str. 17.).

18. 02. 2020.

P: U vezi izrade Radnog plana za Uspostavne istraživačke porojekte, zanima me sljedeće:
 1. Smije li se obrisati tekst rubrike gdje je potrebno opisati istraživačke aktivnosti i povezati ih sa financijskim planom i rezultatima (Dakle, tekst: „Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva….“)?
 2. Piše li se plan diseminacije skupno, nakon tablice Radnog plana, ili se plan disiminacije opisuje za svako razdoblje pojedinačno, unutar rubrike gdje je potrebno opisati istraživačke aktivnosti i povezati ih sa financijskim planom i rezultatima (rubrika s najviše 4000 znakova)?
O1: Opis rubrike u Radnom planu nije moguće brisati.
O2: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim rezultatima u radnome planu za svako razdoblje projekta.

P1: Ako smo u Radnom planu jednu financijsku stavku objasnili u npr. 1. razdoblju, a ona se proteže kroz još nekoliko sljedećih razdoblja (npr. servisiranje opreme kroz 3 godine od ukupnih 5 godina trajanja projekta), trebamo li ponavljati objašnjenje u svakom razdoblju ili je dovoljno jednom napisati objašnjenje i samo tu povezati stavku iz financijskog plana s radnim planom, bez obzira što se ista stavka ponavlja i u sljedećim razdobljima ili je bolje u svakom razdoblju ponoviti objašnjenje?
P2: U odgovoru od 11.02. o Radnom planu i diseminaciji pišete da se diseminacija navodi u polju ispod navedenih rezultata za svako izvještajno razdoblje, ako je primjenjivo. Možete ljubazno Vas molim to još malo pojasniti – to znači da u Radnom planu ispod svakog razdoblja (ili razdoblja u kojem je to primjenjivo) ispod obrazloženja zatraženih sredstava i njihovog povezivanja s financijskim planom trebamo dodati podnaslov Plan diseminacije i objavljivanja i tu opisati planirane publikacije, uključujući kvartile časopisa? Malo je nejasno jer u uputama ovo ne spada u tablicu, barem se tako čini. Da li onda Plan diseminacije ulazi u ovaj broj od 4000 dozvoljenih znakova ili se tih 4000 znakova odnosi samo na povezivanje rezultata iz radnog plana s financijskim planom?
P3: U diseminaciju rezultata inače ulaze i odlasci na konferencije, pisanje diplomskih radova, ali i prezentacija rezultata javnosti na različitim simpozijima. S obzirom da ste u opisu plana diseminacije i objavljivanja naveli samo publikacije, htjela sam provjeriti da li u planu diseminacije trebamo pisati isključivo o znanstvenim publikacijama ili je moguće uključiti i ostale diseminacijske aktivnosti? Jasno da ne možete opisati svaku sitnicu u uputama, zato bih radije provjerila detalje.
O1: Troškove je potrebno povezati s aktivnostima za svako razdoblje zasebno.
O2: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim rezultatima u radnome planu. Ograničenje od 4000 znakova odnosi se na opis povezanosti aktivnosti traženih resursa.
O3: Plan diseminacije treba obuhvaćati sve rezultate proizašle iz diseminacijskih aktivnosti.

21. 02. 2020.

P: Da li treba uključiti nabavu nove računalne opreme za doktoranda/poslijedoktoranda u radni plan (rezultate, aktivnosti)?
O: Navedene aktivnosti mogu se navesti u rubrici ispod istraživačkih rezultata u kojoj se opisuje povezanost aktivnosti i traženih sredstava iz financijskog plana.

Edit Content
Edit Content

20. 12. 2019.

P: 1. Je li prihvatljiv član istraživačke skupine koji je stekao diplomu doktorskoga studija prije više od sedam godina, ali je u međuvremenu subspecijalizant? Umanjuje li se vrijeme proteklo od doktorata za vrijeme provedeno u subspecijalizaciji (kao što vrijedi za specijalizaciju?)
2. U kojim sve svojstvima može biti član istraživačke grupe? Koji od njih trebaju dostaviti diplome i dokaze o zaposlenju?
3. Postoje li još neke uloge izvođača projekta osim voditelja i istraživačke grupe?
O: 1. Za članove istraživačke grupe koji imaju doktorat znanosti i specijalizaciju mogućnost prijave na natječaj produljuje se za vrijeme provedeno na specijalizaciji nakon stjecanja doktorata.
2. Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke grupe mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, doktorandi, studenti. Preslika diplome o doktoratu znanosti i dokaza o zaposlenju treba dostaviti samo predlagatelj projektnog prijedloga.
3. U projektnom prijedlogu navode se voditelj i članovi istraživačke grupe.

P: Možete li mi objasniti tko može biti predlagatelj projektnog prijedloga za uspostavni istraživački projekt? Naime, u Natječaju objavljenom 29.11.2019. se navodi da: “Predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je za vrijeme trajanja projekta zaposlen na javnom sveučilištu…” dok se u uputama za prijavitelje na natječaje HrZZ u 2020 navodi da “podnositelj projektnog prijedloga u trenutku prijave i tijekom trajanja projekta mora biti u stalnome radnom odnosu”. Konkretno Vas onda pitam da li bi mogao prijaviti projektni prijedlog ako sam trenutno poslijedoktorand i institucija (organizacija) prilikom prijave da garanciju (pismom potpore) da će mi pružiti podršku i zaposliti u stalni radni odnos? Znam da je to bilo moguće na prethodnom natječaju za uspostavne projekte pa me zanima da li se to promijenilo?
O: Prema uvjetima natječaja voditelj uspostavnog istraživačkog projekta treba biti zaposlen tijekom trajanja projekta tako da se možete prijaviti na trenutno otvoreni natječaj Uspostavni istraživački projekti.

P: Prema Vašim uputama natječaj za Uspostavni istraživački projekti HRZZ će uzeti u obzir prijavitelje i članove istraživačke grupe koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima ili dugotrajnoj bolesti, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Za majčinstvo će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata.
Moje pitanje je doktorirala sam 11.07.2012 godine, prvo dijete sam rodila 30.03.2005 godine, a drugo 25.06.2007 godine. Obzirom na gornje upute pretpostavljam da se mogu prijaviti na navedeni natječaj ali želim još jednom provjeriti.
P: Nastavno na objavljeni natječaj “Uspostavni istraživački projekti”, najljepše Vas molimo za tumačenje kriterija prihvatljivosti istraživača koji bi prijavili navedene projekte. Naime, kao osnovni kriterij za voditelje projekta po raspisanom Pozivu je da su isti stekli doktorat znanosti najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj.
Ukoliko je predlagateljica projekta doktorirala u 12.2010. godine, a do danas je koristila 2 porodiljna dopusta, da li ista može biti voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta i ukoliko može, koju je popratnu dokumentaciju potrebno dostaviti za dokazivanje npr. rješenja HZZO-a, rodne listove ili ovjerenu potvrdu poslodavca u kojoj će biti navedena razdoblja kada su korišteni porodiljni dopusti.
O: Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina. U tom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrdu kadrovskog odjela organizacije zaposlenja ili rodni list djeteta.

P: Zanima me u kojem se trenutku smatra da je znanstvenik “na projektu”, odnosno je li moguća prijava na dva natječaja u siječnju/veljači 2020. za znanstvenika koji je suradnik na jednom istraživačkom projektu koji je upravo odobren i u fazi potpisivanja?
Naime, planirala bih prijaviti svoj uspostavni projekt, i zanima me smijem li još sudjelovati kao suradnica na jednom drugom (istraživačkom ili HR-Slo bilateralnom istraživačkom) projektu u prijavi?
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ-ovom istraživačkom ili uspostavnom istraživačkom projektu.
U to se ubrajaju i HR-Slo bilateralni istraživački projekti.

10. 01. 2020.

P: Na natječaju koji je zatvoren u svibnju 2019. godine prijavila sam uspostavni projekt. Projekt nije pozitivno vrednovan te mi je savjetovano da se, uz izmjenu prema uputama recenzenata, prijavim na sljedeći natječaj. Rok za prijavu na tekući natječaj za uspostavne projekte je 13.2.2020. Ja sam doktorirala 8.2.2013. Znači li navedeno da ne mogu pisati ponovljenu prijavu na tekući natječaj za uspostavne projekte?
P: Mogu li biti se prijaviti i biti voditelj uspostavnog istraživačkog projekta ako sam doktorsku disertaciju obranio 8. veljače 2013., a diploma o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti mi je izdana s datumom 22. rujna 2013. Zaposlen sam kao docent na fakultetu.
O: S obzirom da Vam u trenutku prijave na ovaj natječajni rok ističe više od 7 godina od stjecanja doktorata znanosti ne zadovoljavate uvjete za prijavu na UIP-2020-02, no svakako Vas pozivamo da svoj projektni prijedlog prijavite na natječaj IP-2020-02.

P: 1) Mogu li stručni suradnici s titulom magistra znanosti biti članovi istraživačke grupe u prijavi uspostavnog istraživačkog projekta?
2) U natječaju stoji da kod Uspostavnog istraživačkog projekta u provedbi mogu sudjelovati i drugi istraživači. Pitanje je je li možemo planirati za njih u financijskom planu diseminaciju i materijal za provođenje istraživanja?
O: 1. Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke mogu biti osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te doktorandi i studenti.
2. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.

P: Molila bih Vas objašnjenje što se tiče predlagatelja projekta i člana istraživačke skupine. Naime, u natječaju stoji slijedeće:
“Predlagatelj u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2020-02)”
dok u uputama za predlagatelje stoji slijedeće:
“Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Pritom, navedeni uvjet ne uključuje istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine.”
Obzirom da su navedene smjernice u suprotnosti jedna s drugom, odnosno u Pozivu je navedeno kako predlagatelj ne može biti I član istraživačke skupine na projektu koji se prijavljuje na ovom natječaju, a u uputama je navedeno suprotno, ljubazno bih Vas molila za pojašnjenje koje upute je potrebno slijediti.
O: Jedan istraživač može istovremeno imati dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.
Predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2020. godini.

P: Zaposlena sam kao znanstveni suradnik pri Znanstvenom centru izvrsnosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kako imam Ugovor o radu na određeno vrijeme do 31.12.2022., mogu li s obzirom na navedene uvjete natječaja za voditelje projekta prijaviti UIP?
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj Uspostavnog istraživačkog projekta treba biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta što čelnik organizacije jamči u pismu Potpora organizacije.

P: Vidjela sam da kod istraživačkih projekata konzultanti nisu prihvatljivi. Zanima me da li je tako i kod uspostavnih istraživačkih? Mislila sam kao konzultante staviti trojicu starijih kolega koji se već dugi niz godina bave razdobljem kojega namjeravam prijaviti i svojim bi iskustvom značajno doprinijeli provedbi projekta!
Još jedno pitanje vezano uz sudjelovanje studenata na projektu. Da li u projektni plan mogu uključiti izradu diplomskog rada koji je vezan uz temu projekta? I što kada taj student diplomira npr. u drugoj godini provedbe projekta. Da li ja mogu već sada planirati još jednog studenta koji bi se uključio u trećoj godini provedbe ili samo u radni plan kumulativno stavim dvoje studenata?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja UIP-2020-02. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.
Moguće je prilikom prijave projektnog prijedloga planirati angažman dvaju studenata.

P: 1. Da li članovi istraživačke grupe mogu biti i oni znanstvenici (domaći i inozemni) koji trenutno nisu zaposleni u znanstvenoj instituciji? Da li takvi znanstvenici mogu priložiti pismo namjere samo s vlastoručnim potpisom?
2. Da li postoji ograničenje što se tiče većeg (npr. 10 članova) broja članova istraživačke grupe i da li je moguće negativno vrednovanje ako je istraživačka grupa veća?
3. Da li ime tehničara treba unaprijed navoditi u istraživačkoj grupi i ako je odgovor potvrdan da li je onda ona/on iznimka iz pravila 2-7 od doktorata?
O: 1. Navedeno je moguće. U slučaju tom slučaju članovi istraživačke grupe sami potpisuju pismo namjere.
2. Najveći broj članova istraživačke grupe nije određen, ali treba odgovarati potrebama projekta.
3. Ime tehničara nije potrebno navoditi u istraživačkoj grupi. Obzirom na ulogu tehničara na projektu nisu primjenjiva pravila vezana uz vrijeme stjecanja doktorata.

P: Imam pitanje vezano za članove istraživačke grupe koja se uspostavlja ovim projektom. Kako osoba koju sam planirala uključiti u istraživačku skupinu za 4 mjeseca premašuje pravilo najviše 7 godina od doktorata, u mogućnosti sam staviti njezinog mlađeg suradnika koji je trenutno zaposlen kao suradnik na stručnom osposobljavanju. To je osoba koja je izvan institucije predlagatelja projekta, znaci suradnik s vanjske institucije, ali smatram da bi institucija i osobe koje bi ovim putem uključila u projekt uvelike pridonijeli kvaliteti samog projekta. Zanima me može li takva osoba, znaci suradnik na stručnom osposobljavanju u znanstvenoj instituciji biti član istraživačke skupine.
O: U tekstu natječaja na str. 5. navedeni su uvjeti za članove istraživačke grupe.

P: Zanima me koliki je minimalni postotak radnog vremena kojeg članovi istraživačke grupe mogu posvećivati provedbi projekta (doktorand iz suradničke institucije čiji je dosadašnji rad povezan s temom projekta te je neophodan za istraživačke aktivnosti projekta).
O: Članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Ako se plaću navedenog doktoranda financira iz sredstava HRZZ-a isti ne može biti član istraživačke grupe na drugom projektu s obzirom da za provedbu projektnih aktivnosti na projektu na kojem je zaposlen treba posvetiti 100% radnog vremena. Ako se radi o doktorandu koji ne prima plaću iz HRZZ projekta tada na uspostavnom istraživačkom projektu treba posvetiti najmanje 30 % radnog vremena.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe uspostavnog projekta biti mladi znanstvenici koji su već zaposleni kao doktorandi na Znanstvenom centru izvrsnosti? Konkretno, planiram prijaviti projekt čiji bi članovi bili voditelj i još tri mlade osobe koji trenutno nemaju doktorat znanosti, zaposleni su kao doktorandi na drugom projektu (ZCI) koji pokriva njihove plaće.
Dakle, iz ovog projekta bi im se, dok ne doktoriraju, financirali samo poneki odlasci na konferencije, a nakon doktorata bi neki od njih postali potencijalni kandidati za poslijedoktorande na ovom uspostavnom projektu.
U slučaju potvrdnog odgovora, molim vas da navedete koliki postotak radnog vremena bi oni trebali posvetiti ovom projektu dok su istodobno doktorandi na drugom projektu.
O: Članovi istraživačke grupe trebaju projektu posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Mogućnost njihove prijave na ovaj natječaj trebate provjeriti s pravilima financiranja njihovih plaća.

P: Imam nekoliko pitanja u vezi članova istraživačke grupe.
 1. Da li na navedenom projektu mogu biti članovi istraživačke grupe specijalizanti koji su zaposleni samo na klinici te namjeravaju upisati doktorski studij. Ako da, dali im taj studij može biti financiran iz projekta?
 2. Da li na projektu članovi istraživačke grupe mogu biti specijalizanti koji su već na doktorskom studiju koji su odslušali te završavaju svoju disertaciju (ali nisu još obranili disertaciju i stekli dr.sc. naslov).
 3. Da li na projektu mogu biti dr.sc. koji su specijalisti u bolnici ali nemaju ugovor s fakultetom. Dali oni mogu biti na projektu, tj. da li mogu biti postdoktorandi na projektu te primati “kumulativnu placu”. U slučaju da su postdoktorandi na projektu zaklade, da li ti zaposlenici imaju ikakva nastavna zaduženja? hvala na odgovorima
O: 1. Navedeni istraživači mogu biti članovi istraživačke grupe. Iz sredstva projekta moguće je platiti školarinu doktorskog studija ako je doktorski rad vezan uz temu projekta.
2. Navedeno je moguće.
3. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici koji nemaju ugovor s matičnom organizacijom voditelja.
UIP natječajem predviđa se zapošljavanje poslijedoktoranda koji za provedbu projektnih aktivnosti trebaju posvetiti 100% radnog vremena. Kako se poslijedoktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti, predviđene aktivnosti za poslijedoktoranda mogu uključivati nastavna zaduženja u onom opsegu koji neće remetiti njihovu provedbu.

14. 01. 2020.

P: Je li određeno koliki treba biti postotak radnog vremena za rad na projektu za predlagatelja i članove istraživačke grupe?
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta ovome projektu posveti 55% svoga radnog vremena, a članovi istraživačke grupe najmanje 30 %.

P: Može li osoba koja je zaposlena na radno mjesto asistenta do povratka nenazočne djelatnice navesti kao član istraživačke skupine?
O: Navedeno je moguće.

P: Molim Vas da mi pojasnite može li mlada znanstvenica (3 god nakon doktorata) sudjelovati kao članica istraživačkog tima na uspostavnom projektu ako nema ugovor na javnoj znanstvenoj instituciji. Zaposlena je još samo 8 mjeseci kao poslijedoktorand, a u projektnom prijedlogu bi bila u svojstvu članice istraživačke grupe, a ne poslijedoktorandice jer će do početka projekta ispuniti 4 godine na mjestu poslijedoktoranda.
Vezano za upit, mlada znanstvenica bi bila članica istraživačke grupe, a zaposlena je po drugi put na mjestu poslijedoktoranda na HRZZ projektu tako da ju ne mogu staviti kao poslijedoktoranda na svoj prijedlog projekta.
Molila bi vas i za pojašnjenje gdje upisujem detalje vezane za suradnike na projektu te mogu li oni biti i iskusni znanstvenici?
O: Ako je istraživač zaposlen na HRZZ projektu 100 % radnog vremena treba posvetiti radu na tom projektu. Moguće je uključenje navedene znanstvenice na uspostavni istraživački projekt u ulozi člana istraživačke grupe po završetku tekućeg projekta na kojem je zaposlena.
Ukoliko je projektnim aktivnostima planiran suradnja s drugim istraživačkim grupama, nju je moguće navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini B. Znanstvenici kojima je od doktorata prošlo više od 7 godina ne mogu biti članovi istraživačke grupe.

P: Zanima me da li imam pravo na prijavu Uspostavnog istraživačkog projekta. Naime, doktorirala sam 10.02.2010. godine, ali sam u međuvremenu imala 2 porodiljna. Prvo dijete rodila sam 30.12.2010., a drugo 19.03.2017. godine. Za oba djeteta koristila sam dopust u trajanju od 12 mjeseci.
O: Odgovor se nalazi na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca 2019. godine.

P: Moje pitanje je vezano za člana istraživačke grupe odnosno doktoranda.
Naime iz uputa je jasan postupak zapošljavanja te uloge i obveze doktoranda koji će biti uposlen na projektu. Molila bih Vaše pojašnjenje slijedeće nedoumice: može li član istraživačke grupe biti doktorand koji je već upisao doktorski studij na partner instituciji, a zaposlenik je na drugom institutu.
Navedeni doktorand odnosno troškovi doktorskog studija ne bi bili financirani iz proračuna projektnog prijedloga nego bi doktorand ravnopravno sudjelovao u izvršenju ciljeva, te sudjelovao u financijskom planu (diseminacija, troškovi konferencija ..) kao i ostali članovi grupe i eventualno dio podataka koji bi proizašli iz projektnih ciljeva uključio u svoju doktorsku disertaciju. Napominjem kako bi svojim angažmanom pridonio kakvoći izvođenja projektnih ciljeva.
O: Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu kojemu treba posvetiti najmanje 30 % radnog vremena što treba biti vidljivo iz pisma namjere kojega potpisuje čelnik organizacije na kojoj je doktorand zaposlen.

17. 01. 2020.

P: Da li se suradnici koji nisu članovi istraživačke grupe (dakle koji mogu sudjelovati te im se sukladno pravilima može financirati dolazak na radionicu ili skup na matičnu organizaciju predlagatelja, važni su zbog svojih kompetencija), navode u Cjelini B pod dio f (/Uspostava nove istraživačke grupe i istraživanja) ili na drugom mjestu?
P: U provedbi projekta sudjelovali bi i iskusni istraživači koji posjeduju dio materijala koji će se eksperimentalno obraditi u okviru ovog projekta, te u čijim bi se inozemnim laboratorijima provodilo znanstveno usavršavanje doktoranada. S obzirom na to da ovi znanstvenici prema Uputama ne mogu biti članovi istraživačke grupe, ali mogu sudjelovati u provedbi projekta, kako navesti njihovu ulogu na projektu? Mogu li se njihovi dolasci u Hrvatsku na radne sastanke u okviru provedbe projekta financirati ovim projektom?
O: Troškove radnih sastanaka ili istraživačke radionice na matičnoj organizaciji predlagatelja moguće je planirati za članove istraživačke grupe. Troškovi gostovanja suradnika opravdani su u slučaju organizacije skupova/konferencija/kongresa/radionica na matičnoj organizaciji, a u tom slučaju mora biti definiran jasan program i svrha gostovanja u trajanju ne duljem od tjedan dana.
Ulogu suradnika moguće je prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini B, a rubrika ovisi o segmentu istraživanja u kojem će suradnici sudjelovati.

P: 1. Može li znanstvenik koji je predlagatelj projektnog prijedloga s hrvatske strane (glavni istraživač iz Hrvatske) na natječaj „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPS-2020-01), a koji je trenutno prijavljen i radi kao istraživač na jednom aktivnom HRZZ projektu do 2021. godine, ujedno biti prijavljen kao član istraživačke grupe na programu Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02)?
2. Može li znanstvenik koji će biti prijavljen kao član istraživačke grupe na natječaj „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPS-2020-01), a koji je trenutno prijavljen i radi kao istraživač na jednom aktivnom HRZZ projektu do 2021. godine, ujedno biti prijavljen kao član istraživačke grupe na programu Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02)?
O: 1. – 2. Navedeni istraživač već ima dvije aktivne uloge stoga ne može biti prijavljen kao član istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu.

P: Znam da u istraživačkoj grupi ne može biti osoba kojoj je proteklo više od 7 godina od doktorata no što je s osobama koje nisu niti upisivale doktorski studij jer ne rade u sustavu znanosti? Konkretno – može li član grupe biti muzejski kustos? Muzejski materijal bi bio korišten u projektnim aktivnostima.
O: Navedena osoba može biti član istraživačke grupe.

P: 1. Kod uspostave istraživačke grupe i/ili laboratorija, u natječajnoj je dokumentaciji navedeno da članovi mogu biti i studenti. Moraju li se studenti u prijavi navesti imenom i prezimenom ili se mogu tijekom trajanja projekta izmjenjivati. Ako uzmemo u obzir da se studenti u 5 godina izmjene iz brojnih razloga (završe dvije razine studija, prebace na drugi studij, prekinu studij, nisu više u mogućnosti sudjelovati na projektu iz privatnih razloga i slično) teško je računati sa istim osobama cijelo vrijeme trajanja projekta.
2. Koliki broj studenata se može priključiti istraživačkoj skupini, koji troškovi su prihvatljivi za studente i na koji način im se mogu isplaćivati?
3. Postoji li mogućnost zaposlenja jednog doktoranda na 4 godine (odmah) i jednog poslijedoktoranda na 2 godine (u kasnijoj fazi projekta – 3.godina)?
4. Mogu li suradnici u istraživanju biti strani državljani koji rade na institucijama izvan Hrvatske. Ukoliko da, koji su uvjeti njihovog uključivanja u projekt?
O: 1. Prilikom prijave projektnog prijedloga nije potrebno navesti imena studenata koji će biti članovi istraživačke grupe. Moguće je prilikom prijave projektnog prijedloga planirati angažman studenata u broju koji odgovara potrebama projekta.
2. Broj studenata u istraživačkoj grupi nije definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta. U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str 11. – 16. navedeni su prihvatljivi troškovi za članove istraživačke grupe.
3. Navedeno je moguće.
4. Suradnici na uspostavnom istraživačkom projektu mogu biti znanstvenici iz inozemstva, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe. Podrazumijeva se da su suradnici relevantni stručnjaci u području istraživanja koji svojim iskustvom i kompetencijama mogu doprinijeti provedbi planiranih projektnih aktivnosti.

21. 01. 2020.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti iz drugih država i može li se istraživanje (što uključuje kupovinu kemikalija, materijala, putne troškove za terenska istraživanja i dr…) provesti i u njihovoj zemlji osim u RH? Kakve su mogućnosti slanja kemikalija, materijala i dr. za potrebe istraživanja od RH u njihovim državama i obrnuto?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva. Ako je planirano da se dio istraživanja provede na suradnim organizacijama u inozemstvu moguća je nabavka i slanje potrošnog materijala do tih organizacija. Za članove istraživačke grupe iz inozemstva moguće je planirati troškove terenskih istraživanje.

P: 1. S obzirom da studenti mogu biti članovi istraživačke grupe da li se očekuje da i njihov diplomski rad bude vezan uz neki segment unutar projekta?
2. Da li član istraživačke grupe može biti doktorand koji je već na trećoj godini doktorskog studija i da li u tom slučaju dio doktorske disertacija mora biti povezano s projektom?
3. Član 1. bio bi kolega koji će kroz dva mjeseca obraniti svoju disertaciju. Da li da već sada priložim njegov životopisi i navedem ime i prezime, pošto još do kraja prijave na natječaj neće imati matični broj znanstvenika?
4. Koja je uloga suradnika na projektu, pošto ste kao odgovor na jedno od pitanja naveli da suradnici ne mogu biti dijelom radnog i financijskog plana.
5. Kolegica je prije nekog vremena zamrznula svoj doktorski studij. Da li ju ja mogu staviti kao člana istraživačke grupe i ako da, treba li ona odmrznuti svoj status? Ukoliko treba, da li i njezin doktorat mora biti povezan s projektom?
O: 1. Sudjelovanje studenta treba biti jasno prikazano radnim planom projekta i pojašnjeno u prijavnoj dokumentaciji. Ukoliko je diplomski rad povezan s provedbom projekta prikazat će se kao dio izvješća o provedbi projekta.
2. Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe. Tema doktorske disertacije člana istraživačke grupe ne treba biti povezana s temom projekta, ali njegovo sudjelovanje na projektu treba odgovarati potrebama projekta. U projekt mogu biti uključeni znanstvenici čija je uloga neophodna za provedbu istraživanja, njihova uloga u projektnom prijedlogu treba biti jasno obrazložena i vidljiva u Prijavnom obrascu.
3. Pri prijavi projektnog prijedloga u Prijavnom obrascu potrebno je navesti životopise članova istraživačke grupe.
4. Suradnici mogu svojim iskustvom i savjetima pomoći članovima istraživačke grupe u provođenju projektnih aktivnosti. Za suradnike nije moguće planirati troškove iz sredstava projekta.
5. Navedena znanstvenica može biti članica istraživačke grupe bezobzira na status doktorskog studija. Tema doktorskog rada ne treba nužno biti povezana s temom projekta, no očekuje se da članovi istraživačke grupe svojim kompetencijama doprinose realizaciji planiranih projektnih aktivnosti.

24. 01. 2020.

P: Obraćam Vam se u svezi s pitanjem postotka radnoga vremena na uspostavnim projektima jer nisam uspio pronaći odgovor u uputama i natječajnome tekstu.
Zanimalo bi me kada bih sada sudjelovao u uspostavnome projektu kao član istraživačke skupine (a zaposlen sam na instituciji na radnome mjestu docenta), bi li mogao nakon dvije ili tri godine prijaviti uspostavni projekt u svojstvu voditelja, te ako je odgovor potvrdan, koliki bi tada trebao biti postotak radnoga vremena na prvome i drugome projektu kako bi ta opcija bila moguća.
O: Navedeno je moguće. Postotak radnog vremena definiran je uvjetima natječajnog roka.

P: 1. U odgovorima na pitanja od 17.1. (dio Voditelji i članovi istraživačke grupe) navodite da “nije potrebno navesti imena studenata koji će biti članovi istraživačke grupe” što pretpostavlja da studenti mogu biti dio istraživačke grupe, kao i u odgovoru da “Broj studenata u istraživačkoj grupi nije definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta”. Ako namjeravamo uključiti studente u rad na projektu, treba li onda u Cjelini C u tablici navesti studente kao članove istraživačke grupe ili ne?
2. Također mi iz nekih odgovora (14.01.2020.) u dijelu Voditelji i članovi istraživačke grupe nije jasno može li se uz doktoranda čije se zapošljavanje i školovanje predviđa financirati iz projekta, u istraživačku grupu uključiti i doktorand koji već radi na matičnoj instituciji. Da budem jasnija, može li asistent koji je tek zaposlen na instituciji (uklonjen naziv organizacije) i financiran je od strane MZO, koji će kroz mjesec-dva upisati doktorski studij, biti dio istraživačke grupe, sudjelovati u izvršenju ciljeva projekta te dio podataka uključiti u svoju doktorsku disertaciju? Mogu li se za njegove aktivnosti (edukacija, konferencije i sl.) također predvidjeti troškovi u financijskom planu u prijavi UIP-2020-02? Treba li se onda u Cjelini C u tablici navesti i tog drugog doktoranda kao člana istraživačke grupe (imenom i prezimenom) ili ne?
O: 1. Sve članove istraživačke grupe potrebno je planirati i navesti u Cjelini C.
2. Uz doktoranda koji se zapošljava na projektu moguće je u istraživačku grupu uključiti i doktoranda čija se plaća neće financirati iz sredstava projekta. Za navedenog doktoranda moguće je planirati iste troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe te ga je potrebno navesti u Cjelini C imenom i prezimenom kao člana istraživačke grupe.

P: Da li poslijedoktorand, koji je trenutno zaposlen na tekućem istraživačkom projektu (projekt završava 2022. godine), može biti i član radne skupine uspostavno-istraživačkog projekta kojeg planiram prijaviti?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 14. siječnja.

P: Može li doktorand raditi u nastavi i u kojem postotku?
O: UIP natječajem predviđa se zapošljavanje doktoranda koji za provedbu projektnih aktivnosti trebaju posvetiti 100% radnog vremena. Kako se doktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti, predviđene aktivnosti za doktoranda mogu uključivati nastavna zaduženja u onom opsegu koji neće remetiti njihovu provedbu.

P: U tekstu natječaja UIP 2020/02 stoji da
 – članovi istraživačke grupe tijekom cijelog trajanja projekta mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, doktorandi, studenti
 – u provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe,
ali u uputama za prijavitelje stoji da su prihvatljivi suradnici/članovi istraživačke grupe na projektu osobe koje svojim iskustvom i kompeticijama pridonose provođenju projekta.
Stoga je moje pitanje može li osoba koja je stručni suradnik u sustavu znanosti, nema upisan ni završen doktorski studij, neće ga ni upisivati, biti član istraživačke grupe jer je zbog svojih kompetencija bitna za provedbu projekta. Ako može, u kojem svojstvu prijavljujem tu osobu, kao istraživača?
O: U uvjetima Natječaja na stranici 5. navedeni su uvjeti za članove istraživačke grupe.

28. 01. 2020.

P: U jednom od objavljenih odgovora naveli ste da osobe koje ne rade u sustavu znanosti mogu biti članovi istraživačke grupe iako nisu i neće upisati doktorski studij (pitanje se odnosilo na muzejskog kustosa). U našem slučaju, radilo bi se o osobama koje rade u sustavu zdravstva (namjeravamo koristiti kliničke uzorke) – mogu li liječnici/inženjeri koji bi nam slali uzorke biti članovi istraživačke grupe?
Neki liječnici imaju doktorat znanosti stečen prije više od 7 godina, ali ne rade u sustavu znanosti. Mogu li oni biti članovi istraživačke grupe na uspostavnim projektima?
O: Navedene osobe ne mogu biti članovi istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu, ali ih je moguće uključiti na projekt u ulozi suradnika. Članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu.

P: Da li suradnici na projektu, koji nisu članovi istraživačke grupe, trebaju dostaviti životopis i pismo namjere?
O: Za suradnike nije potrebno dostaviti životopis ni pismo namjere.

31. 01. 2020.

P: Na uspostavnim istraživačkim projektima mogu sudjelovati suradnici koji ne mogu biti članovi istraživačke grupe (prošlo im je više od 7 godina od doktorata). Za njih nije moguće planirati troškove iz sredstava projekta. Odnosi li se i na njih pravilo da ako već imaju dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, onda na uspostavnim projektima ne mogu biti suradnici?
O: Suradnja s znanstvenicima koji nisu članovi istraživačke grupe ne broji se kao uloga na projektima HRZZ-a.

P: 1. Kako planiramo u sklopu projekta osnivanje genetskog laboratorije u kojem bi se provodile analize u kasnijim godinama projekta (u prvoj godini samo sakupljanje uzoraka i nabava opreme, montaža i sl.) da li je moguće planirati zaposlenje poslijedoktoranda u drugoj godini projekta na 24 mjeseca kako je i predviđeno natječajem? Napomenuli bi da istraživački tim u startu ima četiri mlada istraživača, 3 s doktoratom i jedan doktorad na drugom projektu), te smo planirali i uključivanje dva studenta Ms studija.
2. Da li je moguće predvidjeti zaposlenje doktoranda preko Natječaja Izobrazba novih doktora znanosti u prvoj godini projekta, i da li to treba provesti kroz cijelu projektnu prijavu (radni plan i ostalo)?
O: 1. Navedeno je moguće.
2. Navedeno je moguće i potrebno je prikazati u projektnoj dokumentaciji.

P: Moj upit vezan je za prihvatljivost dviju kolegica za sudjelovanje u istraživačkom timu uspostavnog projekta UIP-02-2002:
1. kolegica koja je u studenom 2009. godine doktorirala, a od početka karijere na Institutu (tijekom magisterija, doktorata i poslije doktorata) tri puta bila na porodiljnom za troje djece
2. kolegica koja je u kolovozu 2011. godine doktorirala, a od početka karijere na Institutu (tijekom magisterija i doktorata) dva puta bila na porodiljnom za dvoje djece
Naime, iz uputa i odgovora na pitanje ne mogu razabrati računa li se i cjelokupno vrijeme karijere na institutu (uključujući i izradu magisterija i doktorata).
O: 1. – 2. Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

4. 02. 2020.

P: 1. Mogu li članovi istraživačke skupine biti doktorandi koji su na tekućem HRZZ IP projektu zaposleni preko Projekta razvoja mladih istraživača? Npr. neke aktivnosti i rezultati mogu biti zanimljivi i iskoristivi za oba projekta?
2. U odgovorima na pitanja navedeno je da članovi istraživačke skupine mogu biti istraživači zaposleni na inozemnim ustanovama. Vrijede li za njih ista financijska pravila kao da su zaposleni na ustanovi na kojoj se provodi projekt? Može li se njima npr. financirati sudjelovanje na konferencijama i slično?
3. Za članove istraživačke skupine se očekuje da 30% radnog vremena provode na aktivnostima projekta. Postoji li minimalno vrijeme (broj mjeseci) koje netko može biti angažiran na projektu da bi se smatrao članom istraživačke skupine?
O: 1. Navedeni doktorand na istraživačkom projektu treba posvetiti 100 % radnog vremena stoga ne može sudjelovati u provedbi aktivnosti na uspostavnom istraživačkom projektu. Doktorandi zaposleni na “Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mogu sudjelovati u provedbi nekih aktivnosti ukoliko je to u skladu s predviđenom temom doktorske disertacije odnosno ukoliko neće ugroziti provedbu Plana razvoja karijere doktoranda, međutim ne mogu biti članovi nove istraživačke skupine jer su članovi istraživačke grupe svoga mentora.
2. Navedenim znanstvenicima moguće je pokriti troškove dolaska na konferencije u koje se održavaju u Hrvatskoj.
3. Navedeno nije propisano uvjetima natječaja.

P: Lijepo bih molila da li mi možete potvrditi da li za suradnike na projektu koji nisu članovi istraživačke grupe vrijedi:
a) pravilo od 2 do 7 od doktorata
b) pravilo da smiju biti najviše na 2 HRZZ projekta
Također, da li za te suradnike treba slati njihov životopis, pismo namjere i naglasiti koliko posto vremena će sudjelovati u implementaciji projekta.
O: Suradnja sa znanstvenicima koji nisu članovi istraživačke grupe ne broji se kao uloga na projektima HRZZ-a te se na njih ne odnosi ograničenje od 2 do 7 godina od stjecanja doktorata. Za navedene znanstvenike nije potrebno dostaviti životopis ni pismo namjere te se njihova uloga ne navodi u radnom i financijskom planu projekta.

14. 02. 2020.

P: Ako želimo u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta na matičnoj instituciji ugostiti inozemnog znanstvenika koji bi održao radionicu u vezi vrlo specifične analize podataka vezano uz projekt, može li to biti znanstvenik koji nije dio istraživačkog tima, jer se radi o redovitom profesoru koji je doktorirao puno prije pa prema tome ne može biti dio istraživačke grupe (samo znanstvenici s doktoratom u proteklih 7 godina) već će se voditi kao vanjski savjetnik. Pri tome mislim uvrstiti troškove pod kategoriju 4. Training, dissemination and collaboration costs, podkategoriju Organising meetings/conferences/congresses/workshops – točku 4.8. Cost of the Principal Investigator or team member or guest lecturer related to the meeting/conference/congress/workshop to be organised, venue, duration, costs to be covered (e.g. travel, accommodation, per diems for event manager or associate or guest lecturer to the m/c/c/w). Ili je ovako nešto moguće samo i isključivo za članove istraživačke grupe?
O: Navedeno je moguće uvrstiti u kategoriju 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje te je trošak potrebno pojasniti u Prijavnom obrascu, dio f. Resursi.

P: Može li osoba zaposlena na radnom mjestu ‘Viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju’, koja nema doktorat te neće upisivati doktorski studij i doktorirati u okviru projektnog prijedloga koji prijavljujemo, biti član istraživačke grupe?
O: Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke mogu biti osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te doktorandi i studenti. Osobe bez doktorata mogu sudjelovati u provedbi projekta, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.

P: Koliko smo shvatili, postoje dvije moguće situacije statusom studenta na projektu :
1. Studenti mogu biti uključenu u istraživačku skupinu. Na jednom mjestu u pitanjima i odgovorima govorite da je potrebno navesti ime i prezime studenta, no na drugom da nije potrebno. Možete li pojasniti? Konkretno, za potrebe terenskog dijela projekta mi trebaju 3 studenta kroz 4 godine. Mogu li staviti u istraživačku grupu 3 studenta bez imena u periodu 1-48. mjesec? Ovdje ne podrazumijevam 3 konkretne osobe već 3 studenta koji imaju iskustvo koje nam treba, a mijenjat će se kako će koji biti slobodan, odnosno još u statusu studenta. Neki studenti će diplomirati u te 4 godine. I da li je prihvatljivo troškove dnevnice, prijevoza i smještaja za te studente isplatiti preko putnog naloga?
O: U trenutku pripreme projektnog prijedloga moguće je navesti planirani broj studenata uključenih u istraživanje. Budući da je jedino članovima istraživačke grupe moguće pokriti troškove iz HRZZ projekta, u tijeku provedbe projekta, a prije provođenja aktivnosti potrebno je Zakladi, u skladu s važećim pravilima podnošenja zahtjeva, dostaviti zahtjev o uključenju odabranih studenata u istraživačku grupu.

P: Recite mi nakon što upišem u profilu da mi je obrana doktorata bila 23.7. 2012 jel treba negdje dodatno pojasniti u ovom EPP sustavu ili je dovoljno pod dokumente uplodati potvrdu rodiljnog dopusta?
Na što se odnosi ovaj upit, nije mi jasno?
Broj dana za koje se produžuje mogućnost prijave na natječaj (ako je primjenjivo):
Number of days for extension of the eligibility (if applicable):
da li se taj upit odnosi na porodiljni? Znači meni je datum obrane doktorata bio 23.7.2012, a na porodiljnom sam bila od 20.4.2017-10.6.2018 prema mojoj računici to iznosi 6,5 god. Kako da sad to pretvaram u dane ne razumijem.
Ako se odnosi na porodiljni što i kako unosim?
O: Uz upisivanje datuma stjecanja doktorata, potrebno je odgovoriti na pitanje o produženju mogućnosti prijave na natječaj/extension of the eligibilty. Pitanje se odnosi na trajanje prekida u karijeri (u danima), čime se zadovoljava uvjetima natječaja.

P: Prijavljujem uspostavni istraživački projekt. Prilikom prijave, u želji da ispunim sve za administrativni obrazac želim unjeti članove Istraživačke skupine. Moji članovi bi trebali biti doktorski student i poslijedoktorand koje bi tek trebalo zaposliti jednom kad bi se ovaj projekt odobrio. Kako da ih unesem u EPP obrazac pošto me tu traži identifikacijski broj znastvenika koji još nemam za njih?
O: Doktoranda i poslijedoktoranda čiji identitet još nije poznat nije moguće upisati u EPP sustav. Planirano priključivanje doktoranda i poslijedoktoranda u projekt potrebno je predvidjeti u Prijavnom obrascu, cjelina C, gdje se navode kao P i/ili D.

P1. Može li član istraživačke grupe biti trenutno nezaposlena osoba odnosno studentica koja je nedavno diplomirala (koja svojim kompetencijama doprinosi realizaciji planiranih projektnih aktivnosti)? Ukoliko da, potpisuje li sama pismo namjere?
P2. S obzirom da u projektnoj prijavi možemo predvidjeti uključivanje dodatnog doktoranda, zaposlenog putem natječaja HrZZa “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, možete li reći koji su očekivani okvirni datumi raspisivanja natječaja u idućih 1-2 godine kako bismo ga uvrstili u radni plan?
O1: Da, moguće je. Točno, studentica sama potpisuje pismo namjere.
O2: Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača“ prati raspisivanje natječajnih rokova za istraživačke projekte te će biti raspisan nakon vrednovanja prijava ovogodišnjeg natječaja za uspostavne i istraživačke projekte, predvidivo krajem 2020. godine.

21. 02. 2020.

P: Da li članica istraživačke grupe može biti kolegica koja je doktorirala u srpnju 2012. te je koristila porodiljni dopust u razdoblju od 1.3.2018. do 24.2.2019. godine?
O: Za navedenu članicu istraživačke grupe period od 7 godina od stjecanja doktorata može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina. U prijavi na natječaj se pod ostale dokumente može dostaviti potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrdu kadrovskog odjela organizacije zaposlenja ili rodni list djeteta.

P: Nakon zadnje evaluacije recenzenti su tražili da dodam na projekt eksperta za bioinformatiku. Zanima me da li mogu dodati vanjskog suradnika na uspostavni projekt koji je doktorirao prije vise od 7 godina i kako se zove takva suradnja, da li je ta osoba dio istraživačke grupe ili nije, trebam li dodati njegov cv, i pismo potpore naime radi se o znanstveniku iz francuske koji je visoko specijaliziran u području kojim se bavim i prema dobivenim recenzijama na prošlom natječaju zaklada ne želi financirati projekt bez takvog stručnjaka.
O: Navedena osoba ne može biti član istraživačke grupe, ali može pomoći u provedbi projektnih aktivnosti. Za istraživače koji nisu članovi istraživačke grupe nije potrebno dostaviti životopis niti pismo namjere, njihovu ulogu moguće je opisati u Prijavnom obrascu u cjelini B.

Edit Content

20. 12. 2019.

P: Smije li postdoktorand koji je trenutno suradnik/istraživač na Uspostavnom projektu koji se već provodi sada prijaviti svoj vlastiti Uspostavni projekt u svojstvu voditelja projekta?
O: Uvjeti za voditelja uspostavnog istraživačkog projekta navedeni su u tekstu natječaja, str 2. Voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta treba biti stalno zaposlen.

10. 01. 2020.

P: Da li mladi istraživači (doktorandi) na HRZZ Uspostavnom istraživačkom projektu, smiju držati određeni postotak (satnicu) vježbi u sklopu nastave na instituciji koja je nositelj tog projekta? Također, da li mladi istraživači (doktorandi) smiju sudjelovati u stručnim poslovima u kojima je institucija nositelja projekta nosioc ili sudionik u stručnom poslu (projektu)?
O: Doktorand koji je zaposlen na Uspostavom istraživačkom projektu, može sudjelovati u nastavi no onoliko sati koliko neće negativno utjecati na provedbu projekta te na izradu njegove disertacije.

P: Pripremam prijavu na Uspostavne istraživačke projekte. Budući da natječaj predviđa zapošljavanje doktoranda, zanima me što je s potencijalnim kandidatima na to mjesto koji su prethodno već upisali doktorski studij, odnosno trajanje njihovog ugovora. S obzirom na predviđene aktivnosti bilo bi poželjno određeno predznanje kandidata pa bi se kandidati s već upisanim studijem mogli bolje uklopiti u projekt, no u odgovorima iz prethodnih godina (koje ne nalazim više na vašem webu) spominje se skraćenje ugovora s obzirom na odslušan studij.
U slučaju da odabrani kandidati žele promjenu teme kako bi se prilagodila potrebama projekta, može li se ugovor sklopiti na predviđene 4 godine kako bi se podaci iz istraživanja mogli uklopiti? Ukoliko kandidat nije obranio temu, pretpostavljam da nema zapreke.
O: Navedeni potencijalni kandidat može se prijaviti na javni natječaj za zapošljavanje doktoranda. Predviđeno vrijeme financiranja doktoranda je 4 godine međutim, ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već upisao doktorski studij trajanje njegovog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao. Promjena teme doktorskog rada nema utjecaja na određivanje trajanja ugovora o zapošljavanju.

17. 01. 2020.

P: Molila bih vas informaciju vezano za trajanje zaposlenja postdoktoranda na uspostavnom projektu. U uputama za prijavitelje se navodi da pojedini postdoktorand može bit zaposlen najviše do dvije godine. U mom slučaju postdoktorand prima plaću iz drugog izvora pa me zanima jeli moguće njegovo sudjelovanje dulje od 2 godine na projektu.
O: U tom slučaju poslijedoktorand može sudjelovati na uspostavnom istraživačkom projektu kao član istraživačke grupe dulje od dvije godine. U Uputama za prijavitelje navedeno je pravilo koje se odnosi na poslijedoktoranda kome se plaća pokriva iz sredstava projekta.

P: Da li je na Uspostavni istraživački projekt kao poslijedoktoranda moguće zaposliti osobu koja je doktorat stekla na projektu kojeg financira HRZZ?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o tome gdje je stekao doktorsku disertaciju.

7. 02. 2020.

P: Kao člana istraživačke skupine imat ću kolegicu koja je doktorirala i koja je trenutno na poziciji višeg asistenta na Fakultetu. Da li se ona, u slučaju da joj se ne produži ugovor tijekom trajanja uspostavnog, može javiti na natječaj za postdoktoranda čije zapošljavanje smo predvidjeli u projektu i ako zadovolji uvjete javnog natječaja se zaposliti kao postdoktorand na teret HRZZ-a?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj. Ako navedena osoba zadovoljava kriterije za prijavu na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda može se prijaviti na javni natječaj.

14. 02. 2020.

P: Namjeravam se prijaviti kao voditelj Uspostavnog projekta na natječaju UIP-2020-02. Zanima me da li član istraživačke skupine može biti doktorand kome sam mentor i koji je zaposlen preko Projekta razvoja mladih istraživača na našoj instituciji u sklopu projekta iz programa Horizon 2020 koji završava tijekom ove godine? Doktorand je završio tek prvu godinu doktorskog studija, te je potrebno da nastavi istraživanje i razvija svoju znanstvenu karijeru. Da li je moguće da nastavi svoje istraživanje u sklopu Uspostavnog projekta koji je bliske tematike? Da li je u tom slučaju moguće planirati financiranje školarine doktoranda s Uspostavnog projekta, budući da se iz Projekta razvoja mladih istraživača financira samo doktorandova plaća?
O: Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe Uspostavnog istraživačkog projekta. Moguće je planirati trošak školarine za preostale godine doktorskog studija.