Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

 

Svrha natječaja je stabilno i kontinuirano financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

 

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2021. godine
Rok za prijavu mentora: 16. veljače 2021. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak financiranja: jesen 2021. godine

 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (.pdf)

 

Prijavna dokumentacija

Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C – Potpora Organizacije


PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA

NACRT UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA

 

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljivani na mrežnim stranicama Zaklade dva puta tjedno.

Edit Content

9.2.2021.

P: Kod Potvrde o suglasnosti voditelja projekta, potpis čelnika Organizacije u kojoj se projekt provodi se kod H2020 projekta odnosi na čelnika Organizacije iz koje dolazi voditelj konzorcija ili čelnik Organizacije čiji se mentor (koji je ujedno suradnik na H2020 projektu) prijavljuje na natječaj?

O: Potpis čelnika Organizacije odnosi se na čelnika one Organizacije u kojoj je zaposlen kandidat za mentora te koji se prijavljuje na natječaj.


P:
Molio bih odgovor na sljedeće pitanje. Smije li se obrisati iz obrazaca A objašnjenja koja se nalaze u zagradi ili je potrebno ostaviti onako kako je u originalu? Pitam zbog toga što je obrazac limitiran na 7 stranica, a kada se to obriše dobije se još dosta prostora za upisivanje. U drugim natječajima koje provodi HRZZ takva objašnjenja se nisu smjela obrisati.

O: Zadanu formu obrasca A nemojte mijenjati odnosno nemojte obrisati obrazloženja iz zagrada.


P: Postoji mnogo znanstvenih organizacija i strukovnih udruga koje doktorandima i mladim znanstvenicima nude stipendije za kraće boravke na inozemnim znanstveno-istraživačkim institucijama, uglavnom u svrhu usavršavanja u eksperimentalnim metodama.

 Zanima me na koji način to uključiti u plan razvoja karijere, s obzirom da za tu aktivnost (usavršavanje na inozemnoj instituciji) ne postoji već osigurano financiranje?

 Je li u tom slučaju bolje u plan kao aktivnost navesti samo prijavu za stipendiju?

O: Prilikom sastavljanja prijave pokušajte biti što konkretniji u razradi aktivnosti koje će doktorand odrađivati. Svaki kandidat svoju prijavu razrađuje na način kako on smatra da je najbolje, a vrednovatelji su ti koji će procijeniti i dati ocjenu konačnog plana.


5.2.2021.

P: Mentor je zaposlen na Sveučilišnom Odjelu. Da li potporu organizacije može potpisati Pročelnik Odjela ili to mora biti rektor Sveučilišta ?

O: Potporu organizacije potpisuje rektor Sveučilišta.


P: Ukoliko ne postoji mrežna stranica EU projekta, odnosno nalazi se na web-podstranici institucije, možemo li staviti link na nju? Kod prijave projekta i u uputama, malo je drugačija ERC klasifikacija, pa nas zanima jeli to u redu onda ovako?

U uputama stoji: LS9 Applied life Sciences and Non-Medical Biotechnology

LS9_5 Agriculture related to crop production, soil biology and cultivation, applied plant Biology

Dok  u prijavi to izgleda ovako Life sciences, LS9 Applied life Sciences, Biotechnology…

te pod LS9-4 Applied life sciences (including crop production, plant breeding….

O: Stavite poveznicu iz koja vodi do informacija o projektu. ERC klasifikaciju sustav automatski povlači tako da je u redu.


P: Voditeljica sam hrvatskog dijela HRZZ projekta sa Slovenijom i planiram se prijaviti na Vaš natječaj za mlade istraživače (doktorande).

Imam upit o trajanju financiranja jer je bilateralni projekt u trajanju od 2020.-2023. a početak rada mogućeg kandidata jesen 2021. te me zanima da li da aktivnosti oko rada doktoranda u obrascu B trebam popuniti za četiri godine ili kraće? Dok traje projekt?

Mogu li pretpostaviti i računati da će biti osigurana plaća kroz 4 godine neovisno o trajanju projekta te onda aktivnosti navedem i za 4. godinu rada doktoranda?

O: Prijavu na natječaj je potrebno razraditi na 4 godine studija. Ako na javnom natječaju za zapošljavanje doktoranda izaberete kandidata koji je već polaznik doktorskog studija, obrazac B prilagođavate prema odobrenim mjesecima financiranja koji će se utvrditi temeljem potvrde s doktorskog studija.


P: U uputama za prijavitelje je navedeno da Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta moraju potpisati voditelj projekta i čelnik Organizacije. Ukoliko je riječ o međunarodnom projektu s više partnera, odnosi li se to na ukupnog voditelja projekta (koji u našem slučaju nije iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj) ili potvrdu može potpisati osoba koja zastupa projekt iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj?

P: U uputama za prijavitelje je navedeno da Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta moraju potpisati voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ukoliko je riječ o međunarodnom projektu s više partnera (Obzor 2020), odnosi li se to na ukupnog voditelja projekta (koji u našem slučaju nije iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj) ili potvrdu može potpisati osoba koja je voditelj tima iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj? Ovo nam je jako važno znati kako bismo na vrijeme mogli osigurati sve potrebne potpise pa Vas stoga molim za odgovor

O: Potrebno je priložiti Potvrdu o suglasnosti voditelja konzorcija H2020 projekta. Ako nije moguće doći do potpisa možete priložiti i potvrdu iz elektroničke pošte no u tom slučaju neka potvrdu svakako potiše voditelj tima unutar Vaše Organizacije.


P:
Htjela bi vas pitati da li trebam imati letter of intent ako je planirano da student koji bi radio na Medicinskom fakultetu mora ići na FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva)  nauči raditi s određenim softverom. Ako trebam letter of intent od FER-a, kako on mora izgledati? Tipa da li u njemu može pisati da se oni slažu da student dođe i nauči raditi u tom softveru ili mora točno sve pisati kada, tko, koliko dugo….?

O: U prijavi (Obrazac A) je potrebno objasniti potrebu za usavršavanjem na drugoj instituciji odnosno povezanost takvog usavršavanja s istraživačkim radom doktoranda i doktorskog studija.


P: Kada se očekuju rezultati natječaja DOK-2021-02 i odobravanje zapošljavanja doktoranda?

O: Rezultate natječaja Zaklada će objaviti prije ljeta a nakon toga Organizacije kojima će biti odobreno zapošljavanje doktoranda raspisuju javne natječaje za izbor kandidata.


P: Na 1. stranici Obrasca A – trebamo li pod “Organizacija/e na kojoj se projekt provodi” unijeti samo organizaciju u kojoj će doktorand biti zaposlen ili i organizacije na kojima će biti usavršavanje?

O: U navedenu rubriku se navodi Organizacija koja je nositelj istraživačkog projekta mentora.


2: Trebamo li u Obrascu A, odjeljak c) Plan razvoja karijere doktoranda, navoditi hoće li doktorand odabrati tzv. skandinavski oblik doktorskog rada ili “standardni” oblik? I može li se tijekom doktorskog studija promijeniti ta odluka?

O: Prijavu je potrebno što preciznije pisati tako da vrednovatelji imaju dostupne informacije na temelju kojih će izvršiti vrednovanje prijave. Odabir doktorskog studija je jedan od kriterija ocjenjivanja tako da je svakako potrebno obrazložiti izbor i model studija.


2.2.2021.

P: U obrascu A, odjeljak d,  piše da navedemo plan pokrića troškova pa možete li pojasniti što se pod tim traži. Naime, izvor financiranja za sve troškove doktoranda u mom slučaju je odobreni HRZZ projekt i njega ću navesti pod izvor financiranja za sve troškove. Treba li još nešto?

O: Sukladno uvjetima natječaja mentor ili organizacija na kojoj se doktorand zapošljava dužni su pokriti troškove doktorskog studija, usavršavanja, istraživanja i ostale troškove.

Dakle, unutar obrasca A možete navesti različite izvore financiranja. U slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.


P:
Da li u Obrascu A, odjeljku d (financijski plan) treba tražene podatke “Navesti strukturu troškova i izvora financiranja i plan pokrića troškova” navesti u danoj tablici ili ih treba opisno obrazložiti u obliku teksta iza tablice?

O: Troškovi financiranja se navode se u tablici no ako smatrate da je potrebno dodatno pojašnjenje, možete i u obliku teksta dodatno objasniti.


P:
Je li u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” konačno moguće zaposliti kandidata koji je u statusu doktoranda već prijavljen, ali ne i zaposlen na projektu i kojemu se iz sredstava zaklade plaća dio školarine doktorskog studija?

Naime, voditeljica sam istraživačkog projekta, na kojemu je prijavljen doktorand koji je upisan na doktorski studij i radi na disertaciji u okviru projekta pod mojim mentorstvom. Doktorski studij je dijelom platio sam, a dio će biti plaćen iz sredstava projekta kroz prve dvije godine. Može li se takav kandidat prijaviti, odnosno biti izabran na natječaju kojeg bismo raspisali u okviru navedenog projekta razvoja karijera mladih istraživača?

O: Sukladno uvjetima natječaja, ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Također, natječaj za zapošljavanje doktoranda mora biti javno raspisan te u izvješću natječajnog povjerenstva, koje se dostavlja Zakladi za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje, mora biti jasno navedeno zašto je odabran predloženi kandidat.


P:
Poštovani, mogu li se na Projekt razvoja karijere mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti, zaposliti doktorandi koji su već upisani na doktorski studij i/ili neki od njih i u postupku prijave i obrane teme doktorskog rada?

O: Sukladno uvjetima natječaja, ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija.


P: Prilikom prijave projekta u EPP sustavu se traži link na projekt. S obzirom da je moj projekt tek počeo da li se u rubriku može navesti “u izradi” ili web stranica mora biti gotova prije nego se prijavi projekt?

O: Možete napisati da je mrežna stranica trenutačno u izradi.


P: Tema HrZZ projekta na kojem se natječemo za zapošljavanje doktoranda putem DOK-2021-02 nalazi se na međi dva polja, fizike i kemije. Zanima me da li je moguće pri odabiru doktorskog studija u projektnoj prijavi NE specificirati da li će doktorski studij biti 1) polje kemija, smjer fizikalna kemija ili 2) polje fizika, smjer atomska, molekulska i optička fizika, te da li se time umanjuje vjerojatnost financiranja studija? U tekstu bih obrazložio podobnost i jednog i drugog studija, a time ostvarujemo prednost zbog mogućnosti odabira najboljeg kandidata s dva studija (kemije i fizike
).

O: Budući da se izbor doktorskog studija vrednuje svako je potrebno navesti na koji doktorski studij se planira upisati doktorski kandidat. Međutim, ako se istraživanje nalazi između dva polja možete navesti dva doktorska studija uz obrazloženje.


P: S
uradnik sam na znanstvenom projekt EU Obzor 2020 uz koji bi trebao biti vezan znanstveni razvoj doktoranda. Imam potporu i potvrdu o suglasnosti voditelja projekta za prijavu na ovaj natječaj. Ja sam voditelj jednog Radnog paketa i voditelj tima, a koordinator je XY University. Projekt traje 4 godine i startat će 1. travnja 2021. Prošao je sve razine vrednovanja i odobren je od strane Europske komisije. Planirano potpisivanje ugovora o financiranju je kroz idućih nekoliko tjedana, očekivanje je da to bude 16.veljače, no možda se malo produži zbog administracije.

Moje je pitanje, budući da je projekt pred sam početak i de facto odobren, mogu li formalno aplicirati na ovaj vaš natječaj? To mi je posebno važno jer mi ovaj termin natječaja odlično odgovara dinamici upisa studenata na doktorski studij xy među kojima bih tražio kandidate. Doktorski studij starta ove jeseni, u zimskom semestru akademske godine 2021/2022. Budući da se studij izvodi bianualno, idući ciklus bi bio tek 2023., što mi ne bi odgovaralo s obzirom na dinamiku projekta. Ukoliko bi bilo moguće da apliciram na ovaj natječaj, sve dodatne dokumente o projektu bih dostavio čim budu potpisani, a sada bih dostavio Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta kako se traži u natječaju.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora u predviđenom roku, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


P: Voditelj sam projekta koji traje od 1.1.2020. do 31.12.2023. Ukoliko nam bude odobrena prijava na natječaju za mentore pri Projektu razvoja karijera mladih istraživača u ovom natječajnom roku, u kojem je nadalje roku potrebno raspisati natječaj za zapošljavanje kandidata? Naš potencijalni kandidat trenutačno je na 5. godini diplomskog studija, odnosno trebao bi diplomirati u ljetnom ispitnom roku te nas zanima možemo li s natječajem “čekati” njega ili se natječaj mora raspisati odmah po dobivanju rezultata natječaja za mentora (naravno, ukoliko rezultat bude pozitivan).

O: Natječaj za zapošljavanje kandidata mora biti javno raspisan u roku dva mjeseca od zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja koju dobivaju mentor i čelnik ustanove na kojoj je mentor zaposlen.


29.1.2021.

P: Može li professor emeritus biti mentor?

P: S 1. listopada 2021. suradnica na mojem HRZZ projektu odlazi u mirovinu. Zanima može li se ona prijaviti kao mentor za natječaj za zapošljavanje doktoranda koji je upravo u tijeku?

P: Da li su prihvatljivi kandidati za mentora zaposlenici institucija koji će za tri godine steći uvjete za mirovinu, a s obzirom da se projekt DOK planira na 4 godine?

O: U trenutku prijave na natječaj kandidat za mentora mora biti zaposlen na neodređeno u prihvatljivoj Organizaciji. Budući da doktorski studiji u Republici Hrvatskoj imaju različite uvjete i pravila, potrebno je provjeriti na doktorskom studiju na koji se planira upisati odabrani kandidat koje su procedure kada mentor ode u mirovinu, odnosno može li isti mentor nastaviti voditi doktorskog studenta.


P: 1. Može li doktorand biti zaposlen u Organizaciji koja nije nositelj HRZZ projekta, ali je u toj Organizaciji zaposlen potencijalni mentor koji je suradnik na tom HRZZ projektu?

2. Koja Organizacija vodi financijsku brigu o doktorandu – Organizacija koja je nositelj HRZZ projekta ili Organizacija na kojoj je zaposlen mentor suradnik na tom HRZZ projektu?

3. Je li za prijavu na natječaj potrebna suglasnost čelnika Organizacije koja je nositelj HRZZ projekta ili Organizacije na kojoj je zaposlen mentor suradnik na tom HRZZ projektu?

4. Koji su omjeri radnih obveza doktorand prema projektu, a koji prema Organizaciji na kojoj je zaposlen mentor suradnik na HRZZ projekta, osobito ako je riječ o Sveučilištu?

5. Prestaje li za doktoranda radni odnos u slučaju obrane doktorata prije isteka projekta ?

O1: Može. Doktorand se obavezno zapošljava na Organizaciji na koje je mentor zaposlen.

O2: Izvori financiranja mogu biti različiti. Međutim, potpisivanjem i ovjerom Obrasca A i Obrasca C čelnik Organizacije mentora potvrđuje da je s mentorom sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, da postoje uvjeti za zapošljavanje doktoranda te da će Organizacija mentoru pružiti odgovarajuće uvjete kako bi mogao voditi brigu o razvoju karijere doktoranda. U slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciraju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.

O3: Kada je kandidat za mentora suradnik na projektu potrebno je dostaviti Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta. Potvrdu potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi.

O4: Navedeno je na mentoru da procijeni. Budući da je doktorand zaposlenik Organizacije mentora, ima jednaka prava kao i svi ostali zaposlenici na ustanovi.

O5: Ne prestaje. Financiranje se nastavlja do isteka ugovora o radu.


P:
Molim odgovor na pitanje je li prihvatljivo u Obrascu A (Prijava Mentora) u odjeljku d: Financijski plan upisati da će:

  1. a) Troškove školarine doktorandu za postdiplomski studij financirati osobno doktorand (ako ne postoji volja i/ili osigurana sredstva na Fakultetu)
  2. b) Troškove školarine doktorandu za postdiplomski studij financirati doktorand i Mentor iz osobnih sredstava za financiranje znanstvene djelatnosti.

O: Sukladno uvjetima natječaja mentor mora osigurati sredstva za troškove školarine doktorskog studija. U prijavi je svakako važno da bude naveden izvor financiranja školarine no to nikako ne smiju biti vlastita sredstva doktoranda.


P: Koji su kriteriji za autocitate? Da li se autocitatom mog rada smatra samo rad na kojem sam ja koautor ili se autocitatom smatra rad na kojem je bilo koji od autora na radu također autor na radu koji citira taj rad?

O: Sukladno uvjetima natječaja jednino nisu prihvatljiva vlastita citiranja (ako postoje).


26.1.2021.

P: Javljam Vam se vezano uz nezgodnu situaciju u kojoj sam trenutno vezano uz natječaj DOK-2021-02. Naime, moj HRZZ projekt je trenutno u fazi pregovora o radnom i financijskom planu (pozitivno je ocijenjen), no još uvijek čekam konačnu Suglasnost (dobila sam Pozitivnu prethodnu procjenu Etičkog povjerenstva za zaštitu životinja). Smijem li se prijaviti na natječaj DOK-2021-02, ukoliko mi do 16.02.2021. ne stigne Suglasnost? Suglasnost će sigurno doći, sve je pozitivno ocijenjeno, samo je pitanje trenutka i sad ako ne dođe do 16.02.2021., ne znam što da radim.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


P: Kao voditelj istraživačkog HRZZ projekta planiram se javiti na natječaj za financiranje doktoranda. Imao bi sljedeća pitanja:

1) Prema pravilniku institucije u kojoj radim smijem biti samo komentor na doktorskom studiju tako da bi zaposleni doktorand tijekom javne obrane teme dobio još jednog komentora. Da li to utječe na moju mogućnost javljanja na ovaj natječaj? Da li je potrebno da drugi komentor zaposlenog doktoranda bude suradnik na HRZZ projektu?

2) Najduže financiranje doktoranda iznosi 4 godine pa najvjerojatnije zaposleni doktorand neće stići doktorirati tijekom trajanja projekta. Utječe li završetak trajanja HRZZ projekta na ugovor doktoranda koji će trajati i nakon završetka HRZZ projekta?

O1: U tom slučaju komentorstvo je dozvoljeno, što detaljnije možete pojasniti u prijavi. Budući da je natječajem predviđena prijava jednog mentora te nije predviđena kategorija komentora, nije potrebno da komentor bude suradnik HRZZ projekta. Napominjemo, prijavu podnosi samo jedan mentor, dakle znanstvenik čija će se prijava na natječaj vrednovati i s kojim će Zaklada sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama ako prijava bude prihvaćena za financiranje.

O2: Trajanje financiranja doktoranda računa se na temelju odgovarajuće potvrde s doktorskog studija iz koje je jasno vidljivo u kojem semestru doktorskog studija je u tom trenutku izabrani kandidat. Dakle, trajanje financiranja doktoranda preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ može biti maksimalno 4 godine neovisno o duljini trajanja istraživačkog projekta mentora. Krajnji cilj je stjecanje stupnja doktora znanosti te bi doktorandi morali obraniti doktorski rad za vrijeme trajanja „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.


P: Voditelj sam UIP HRZZ na kojem je planirano zapošljavanje jednog doktoranda. Prijavljujem Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, na kojem planiram zaposliti 2. doktoranda.

1. Mogu li se usavršavanja koje su planirana na projektu UIP, planirati za 2. doktoranda ako početno na projektu nije planirano zapošljavanje 2. doktoranda? Treba li tražiti neku suglasnost HRZZ-a?

2. Može li se ista aktivnost (ili aktivnosti) koja je planirana ranije na UIP planirati i za 2. doktoranda tj. može li se 2. doktorand jednim dijelom aktivnosti uklopiti u već planirane aktivnosti na projektu UIP?

O: U trenutku zapošljavanja doktoranda voditelj projekta dobit će obavijest da se javi na generičku adresu područja s revidiranim radnim i financijskim planom Uspostavnog istraživačkog projekta, koji sadrže uključenje doktoranda u projektne aktivnosti i eventualne troškove. Radni i financijski plan se mogu mijenjati u odnosu na ugovorene verzije ovisno o trenutku zapošljavanja.


P: Molim pojašnjenje navoda “ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do završetka 4. godine studija”.

1) Znači li to da ako prijavu na natječaj obvezno razradimo na četiri godine doktorskog studija, a ako budemo pozitivno ocijenjeni i javi nam se kandidat koji je već polaznik doktorskog studija i ako ga izaberemo onda ćemo korigirati obrazac B Plan razvoja karijere sa 4 na 3 godine? 

2) Ili ako ciljamo na nekog tko je već polaznik prve godine doktorskog studija da li u prijavi na ovaj natječaj razrađujemo samo tri godine?

3) Oni koji su sada polaznici prve godine doktorskog studija u trenutku završetka ovog natječaja i zapošljavanja na ovom projektu već će biti polaznici druge godine studija. Njih je onda isto moguće zaposliti? Financira li im se onda tri ili dvije i pol godine ili dvije godine?

O1: Prijavu na natječaj je potrebno razraditi na 4 godine studija. Ako na javnom natječaju za zapošljavanje doktoranda izaberete kandidata koji je već polaznik doktorskog studija, obrazac B prilagođavate prema odobrenim mjesecima financiranja koji će se utvrditi temeljem potvrde s doktorskog studija.

O2: Prilikom prijave potrebno je u Obrazac B aktivnosti razraditi za maksimalno vrijeme od 48 mjeseci. Podsjećamo, natječaj za zapošljavanje kandidata mora biti javno raspisan.

O3: Ako je doktorand već uspješno studira na doktorskom studiju, od ukupnog broja mjeseci ili godina financiranja, dakle 48 ili 4 godine, financiranje se umanjuje za onoliko mjeseci koliko su doktorandi već odslušali na doktorskom studiju. Npr ako je u trenutku zapošljavanja kandidat upisan na drugu godinu doktorskog studija, financiranje će biti odobreno na maksimalno 36 mjeseci. Mjeseci financiranja računaju se na temelju odgovarajuće potvrde s doktorskog studija iz koje je jasno vidljivo u kojem semestru doktorskog studija je u tom trenutku izabrani kandidat.


P: 
U slučaju komentorstva, prijavljuje li se na natječaj samo “glavni” mentor (mentor iz ustanove) ili i komentor?

O: Prijavu podnosi samo glavni mentor, dakle znanstvenik čija će se prijava na natječaj vrednovati i s kojim će Zaklada sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama ako prijava bude prihvaćena za financiranje. Natječajem je predviđena prijava jednog mentora te nije predviđena kategorija komentora.


P: Fakultet je krenuo sa projektom IRI2 sufinanciranim EU sredstvima. Uz taj projekt bismo željeli sudjelovati u vašem projektu razvoja karijera mladih istraživača pa nas zanima da li je ta suradnja moguća po pravilima iz otvorenog natječaja.

O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.


P: Molim vas pojašnjenje da li se u Obrascu A – Prijava mentora na Naslovnoj stranici polja: Znanstveno područje, Znanstveno polje, Znanstveno područje po ERC klasifikaciji. Odnose na mentora ili budućeg doktoranda (upisan studij).

O: Odnose se na mentora.


22.1.2021.

P: Možete li mi reći treba li Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta napisati prema određenom predlošku ili u slobodnoj formi uz navođenje podataka spomenutih u Uputama za prijavu?

O: Ne postoji službeni obrazac za potvrdu o suglasnosti voditelja projekta. Potvrdu sastavljate u slobodnoj formi a potvrdu potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. U potvrdi treba biti navedeno da je kandidat za mentora suradnik na projektu te da je voditelj projekta suglasan s njegovom prijavom. Također je potrebno navesti podatke o trajanju projekta, izvoru financiranja projekta i iznosu na koji je projekt ugovoren. Ako će se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično/u potpunosti pokrivati iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li je obrazac A limitiran na naslovnicu + najviše 7 stranica? Ili je u 7 stranica uključena i naslovnica?

O: Obrazac A je ograničen na 7 stranica kako je navedeno u samom obrascu, a u taj broj je uključena i naslovna stranica.

 
P: Voditelj sam projekta HRZZ IP-2019 čiji radni plan uključuje 1 doktoranda i taj doktorand br. 1 je zaposlen putem projekta DOK-2020. Sad bih se rado prijavila na DOK-2021 natječaj radi zapošljavanja 2. doktoranda. Taj doktorand br. 2 bi sudjelovao u nekim od predviđenih aktivnosti u radnom planu za HRZZ IP-2019 (jer je kupljen novi uređaj i osiguran je materijal koji bi mogao koristiti i doktorand br. 2), a djelomično bi doktorand br. 2 imao dodatne aktivnosti koje bi se financirale iz drugog projekta čiji sam voditelj i čije financiranje je osigurano za još dvije godine.

Stoga molim pojašnjenja:

1. Da li je moguća prijava projekta za doktoranda br. 2, ako doktorand br. 2 nije predviđen u radnom planu projekta HRZZ IP-2019 čije bi resurse taj doktorand djelomično koristio?

2. Da li je prihvatljivo da se za doktoranda br. 2 predvidi financiranje koje se kani osigurati u budućnosti prijavom na druge natječaje?

3. Da li je za prijavu potreban ikakav dodatni dokument, npr. suglasnost od Zaklade (biomedicina) ili popis aktivnosti iz radnog plana HRZZ IP-2019 u koje bi se uključio doktorand br. 2?

O1 i 2: Moguća je prijava za novog doktoranda. Ako Vam bude odobreno financiranje, nakon zapošljavanja doktoranda je potrebno uključiti kao suradnika na istraživačkom projektu na kojem je kandidat za mentora voditelj ili suradnik. Troškovi istraživačkog rada doktoranda trebaju biti predviđeni istraživačkim projektom na kojem je mentor voditelj ili suradnik, a moguće ga je uključiti na 2 istraživačka projekta kao suradnika. Naziv i trajanje tih projekata možete navesti u Obrazac B.

O3: Molimo da dostavite samo dokumente (obvezna i dodatna dokumentacija – potvrde/izjave) koji su navedeni u Uputama za prijavitelje te unutar istih navedete sve potrebne informacije koje će biti razmatrane prilikom vrednovanja. Ako natječajem nije drugačije propisano, svi dodatni materijali, poveznice (hyperlinks) na dokumente i drugi dokumenti koji nisu traženi neće biti uzeti u obzir prilikom vrednovanja.


P: Planiram se prijaviti kao potencijalni mentor na natječaj DOK-2021-02 pa imam nekoliko pitanja:

1) Što znači formulacija u Uputama za prijavu “Prijavitelji na Natječaj ne smiju za financiranje prijaviti one aktivnosti projekata za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih javnih izvora, tj. aktivnosti se ne smiju dvostruko financirati”, s obzirom da HRZZ na ovom tipu projekata financira samo ukupni trošak plaće doktoranda?

2) Suradnik sam na IP projektu HRZZ-a preko kojeg bi tražio doktoranda na ovom natječaju.

a) Mora li znanstveno-istraživački rad doktoranda uključivati SAMO DIO radnog plana HRZZ projekta preko kojeg se traži doktorand ili se može i proširiti (a sve u skladu s tematikom tog HRZZ projekta)?

b) S obzirom da sam voditelj istraživačkog projekta koji je u suštini financiran donacijom, smijem li kao dodatne financijske izvore (za manji dio materijalnih troškova istraživanja, manji troškovi dodatne izobrazbe i diseminacije rezultata) navesti tu donaciju?

c) Smije li se kao dodatni izvor financiranja (malog) dijela troškova navesti programsko financiranje institucije (tzv. “glavarine”)?

Ako da, mora li se to navesti samo u Obrazac A.d) ili i u Obrascu C?

3) Smije li se doktoranda uključivati u nastavnički rad mentora kao asistenta u nastavi, npr. radi vođenja praktikuma koji uključuje eksperimentalne metode koje sam doktorand koristi za izradu svog doktorskog istraživanja?

4) Smije li doktorand ići na kraće boravke na inozemne znanstveno-istraživačke institucije, u svrhu učenja novih eksperimentalnih metoda ili provođenja dodatnih istraživanja za svoj doktorski rad?

O1: Ako za određene aktivnosti već postoji financiranje putem drugog izvora (u ovom slučaju plaće), nije prihvatljivo da te aktivnosti doktorandu budu dvostruko financiranje. Npr., ako je predviđeno dodatno usavršavanje doktoranda u inozemstvu, koje uključuje financiranje i troškova povezanih s plaćom na toj Ustanovi, financiranje kroz „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za taj period je potrebno zamrznuti, budući se u tom slučaju radi o dvostrukom financiranju aktivnosti.

O2: a) znanstveno-istraživački rad doktoranda može se proširiti u skladu s tematikom tog HRZZ projekta.

O2: b) i c) u odjeljku d: „Financijski plan“ unutar obrasca A možete navesti različite izvore financiranja. Međutim, u slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.

Bilo bi dobro da svi troškovi koje pokriva Organizacija budu navedeni i u Obrascu A i u Obrascu C.

O3: Doktorand može sudjelovati u nastavi onoliko sati koliko neće negativno utjecati na provedbu Plana razvoja karijere doktoranda. Dakle, ne postoji propisano ograničenje.

O4: Smije ako će boravak biti povezano s znanstveno-istraživačkim radom doktoranda i doprinositi ispunjenju Plana razvoja karijere doktoranda. Aktivnost boravka je potrebno navesti u Obrascu B u pojedinoj godini financiranja. Također, u prijavi je potrebno navesti troškove i izvor financiranja.


P: U životopisu za mentora traži se da se upišu pozvana/konferencijska predavanja. Odnosi li se to samo na predavanja gdje je mentor bio predavač, ili to vrijedi i za koautorstvo na pozvanim/konferencijskim predavanjima?

Da li izjava o sufinanciranju iz drugih izvora mora biti podnesena i ukoliko je voditelj projekta –mentor, jer primjerice iz projekta planiramo koristiti kemikalije i potrošni materijal te bi to bilo sufinanciranje doktoranda iz projekta (ili se to odnosi  na to da Organizacija sudjeluje u troškovima, iako su to troškovi s projekta)?

Također Vas molim odgovor u vezi ERC klasifikacije, gdje je u uputama ona napisana na engleskom, pa me zanima trebamo li je i mi prikazivati kao takvu?

O: U prijavu možete staviti sve što smatrate da je relevantnim za vrednovanje prijave. Napominjemo, vrednovatelji će procjenjivati prijavu isključivo na temelju onoga što je u prijavi napisano.

Ako je mentor voditelj projekta, nije potrebno priložiti Izjavu o sufinanciranju.

ERC klasifikaciju sustav automatski povlači na engleskom jeziku.


P: 
Trenutno imam aktivan projekt preko Zaklade i prijavila bih se kao mentor mladom doktorandu koji upisuje doktorski studij.

Financiranje unutar takvoga projekta je, koliko sam shvatila, vezano uz iznos bruto II plaće za doktoranda. U tablici Obrasca A (Prijava mentora), odjeljak d: financijski plan navedeni su i mogući drugi troškovi.

Moje je pitanje sljedeće: trebam li u tu tablicu unositi izračun bruto II plaće ili to računa Zaklada i mogu li unijeti i dodatne planirane troškove (npr. dvije radionice) mimo planirane bruto plaće? Drugim riječima, postoji li financijski limit za prijavu na ovaj natječaj?

O: U odjeljku d: „Financijski plan“ unutar obrasca A nije potrebno unositi izračun bruto II plaće. Možete unijeti troškove za radionice ali svakako morate navesti izvor financiranja kao i za sve ostale troškove. Ne postoji financijski limit za prijavu no podsjećamo iz ovog natječaja financira se isključivo trošak plaće za doktoranda, a za sve ostale troškove mentor i Organizacija su dužni osigurati financiranje.


P: Na 1. stranici Obrasca A se treba ispuniti Znanstveno područje i Znanstveno polje.
Treba li to biti istovjetno sa znanstvenim područjem i poljem naznačenim u HRZZ IP-2020-02, u sklopu kojeg je predviđeno da doktorand radi? Ili to ovisi o znanstvenom području i polju doktorskog studija kojeg će upisati?

O: Potrebno je označiti znanstveno područje i polje u sklopu koje će doktorand raditi istraživanje. Ako se znanstveno područje i polje doktorskog studija značajno razlikuje od područja i polja istraživanja, u prijavi je potrebno jasno obrazložiti razloge.


19.1.2021.

P: Obzirom na natječaj DOK-2021-02 i upute za prijavu: navodi se da je jedan od kriterija odabira mentora i njegova prijašnja mentorstva. No, nadalje se navodi da oni koji i do sada nisu imali doktorande da je bitno da pokazuju potencijal za vođenje doktoranada. Pa Vas molimo odgovor, je li jedan od kriterija za prijavu mentora vođenje prijašnjih doktoranada ili se mogu prijaviti i kandidati koji nisu do sada imali vođenje doktoranada?

O: Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje prethodno nisu bili mentori studentu na doktorskom studiju. Ako je kandidat za mentora mladi stručnjak koji do sada nije mentorirao doktorskog studenta procjenjuju se njegova dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje doktoranda.


P: Molio bih Vas za pojašnjenje preduvjeta “mentorsko iskustvo” za kandidata za mentora na natječaju DOK-2021-02. Naime, zanima me da li taj preduvjet striktno zahtijeva da je kandidat bio mentor za diplomski ili doktorski rad, ili je prihvatljivo mentorsko iskustvo u radu sa studentima i doktorandima tijekom provedbe više istraživačkih projekata i izradi njihovih publikacija?

O: Ako je kandidat za mentora mladi stručnjak koji do sada nije mentorirao doktorskog studenta procjenjuju se njegova, dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje doktoranda.


P:
Molila bih Vas za pojašnjenje oko mogućnosti prijave na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.   Naime, voditeljica sam hrvatskog dijela slovensko-hrvatskog bilateralnog projekta i zanima me mogu li se prijaviti na navedeni projekt za nove mlade istraživače koji je trenutno otvoren na HRZZ-u iako sam u prijavi projekta navela i tražila postdoktoranda te ćemo otvoriti natječaj za postdoktoranda. Ali moram naglasiti da kandidata gotovo uopće na tržištu nema i ako se dogodi da ne mogu naći postdoktoranda bilo bi mi važno zbog projekta da nađem i zaposlimo i mlađeg kandidata (doktoranda). U tom slučaju ostaje pitanje mogu li prerasporediti troškove za postdoktoranda prema troškovima za doktoranda i mogu li se uračunati i školarina i plaća?

O: Možete se javiti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, neovisno o natječaju za zapošljavanje postdoktoranda. Za sva navedena pitanja i pojašnjenja oko natječaja za zapošljavanje postdoktoranda i preraspodjele troškova, molimo da se obratite putem generičke adrese elektroničke pošte koja je zadužena za praćenje Vašeg projekta. Napominjemo, iznos pojedinačnog financiranja preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” odnosi se na iznos ukupnog troška plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene.


P: Može li se na Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02) prijaviti kao mentor osoba koja je suradnik na znanstvenom projektu HRZZ Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti koji je odobren prošle godine?

Nije mi jasna formulacija – “Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU (Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima”. Uz napomenu “Za ovaj se natječaj ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.”

O: Na natječaj se mogu prijaviti voditelji ili suradnici hrvatskog dijela HRZZ Istraživačkog projekta – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti jer se doktorandi zapošljavaju u Republici Hrvatskoj na ustanovi mentora. Ako se na natječaj prijavljuje suradnik potrebno je dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ako se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično / u potpunosti pokrivaju iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li mogu podnijeti prijavu na natječaj DOK-2021-02 ako je moj prijedlog uspostavnog istraživačkog projekta prihvaćen za financiranje od strane Hrvatske zaklade za znanost, ali je još uvijek u postupku pregovora s obzirom da se čeka rješenje Ministarstva poljoprivrede o obavljanju pokusa na životinjama? Nacionalno etičko povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje o opravdanosti projekta.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


15.1.2021.

P: U natječaju se kaže da se na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU (npr. Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima. Zanima me spada li IRI2 projekt, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kao projekt na temelju kojeg se može prijaviti na ovaj natječaj.

P: Je li moguće za ispunjenje uvjeta “Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU (npr. Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave;” navesti projekt iz EFRR – poziva: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04. na kojem je moja matična institucija (fakultet) partner, voditelj je druga institucija (fakulteta), a ja sam suradnik na projektu ispred moje matične ustanove?

P: Budući sam suradnik (dr. sc. od 2010. godine) na projektu Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., zanima me da li se mogu javiti na natječaj DOK-2021-02?

O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.


P: Je li uvjet prijave na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti da je mentor nositelj projekta?

O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima. Ako se na natječaj prijavljuje suradnik, potrebno je dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ako se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično / u potpunosti pokrivaju iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li se konzultanti na projektima u okviru Obzora 2020 mogu prijaviti kao mentori?

O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima.


P: Prijavila sam se na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte (projektni prijedlog UIP-2020-02-xxxx) rok 2020-02, ali je moj projekt stavljen na listu čekanja (projekt je pozitivno vrednovan, no u ovome trenutku ne postoje dostupna sredstva za njegovo financiranje). Za sada mi nije poznato kada će se znati konačni rezultati (moguće krajem siječnja, ali nije sigurno). U slučaju da dobijem projekt, voljela bih svakako zaposliti jednog doktoranda za rad na projektu. S obzirom na to, imam 2 pitanja:

  • Iako trenutno ne znam rezultate UIP-2020-02 i nisam sigurna hoću li ih znati do roka prijave, mogu li se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“?
  • Što se događa s mojom prijavom za doktoranda u slučaju da na kraju ne bude dovoljno financijskih sredstava i ne dobijem Uspostavni projekt?

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da projekt ne bude prihvaćen za financiranje, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.