30.09.2022.

P: Kako kategorizirati suradnicu koja privodi kraju doktorski studij i očekuje da će doktorirati prije početka provedbe projekta, te bi tada mogla biti u kategoriji poslijedoktoranda? Je li korektno nju predstaviti kao suradnicu, uz mogućnost zapošljavanja kao poslijedoktorandice?

O: Osobe koje će sudjelovati na projektu kao član istraživačke grupe, a u trenutku prijave je njihov identitet poznat, navode se kao suradnici. Za poslijedoktoranda koji nije zaposlen u trenutku prijave već se njegovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je navesti status na projektu (P), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

P: Molimo dodatno pojašnjenje oko odgovora na stranicama vezano uz angažiranje doktoranada na projektu. Na koji se način provodi selekcija doktoranada predviđenih za angažman na projektu, pri čemu se za jednog potencijalnog doktoranda predviđa plaćanje školarine, dok za drugog to neće biti predviđeno financijskim planom, već bi se samo iskazao njegov angažman na projektnim aktivnostima. Je li odluka o odabiru kandidata prikladnih za sudjelovanje u projektu samostalna odluka voditelja ili se za neki dio procedure mora provesti službeni natječaj, budući da se ne predviđa zapošljavanje tih osoba već samo eventualno financiranje školarine?

O: Članove istraživačke grupe odabire voditelj projekta ovisno o kompetencijama koje su potrebne za provedbu planiranih aktivnosti na projektu.


20.09.2022.

P: Prijavit ćemo projekt u okviru inicijative Weave s kolegama iz Slovenije na natječaju IP-2022-10. Zanima me može li na projektu biti suradnica osoba koja nema doktorat (pa dakle nema ni znanstveno zvanje), nego je zaposlenica Agencije za odgoj i obrazovanje. Naime, riječ je o tome da jedan WP planiramo kao rad s učiteljima, kao što smo radili i u prethodnom projektu, a za taj dio bismo rado uključili suradnicu s kojom smo i do sada radili. Dakle, zanima me ima li kakvih zapreka da je uključimo među suradnike. Svi ostali su znanstvenici, bilo već u zvanjima, bilo mladi istraživači doktorandi i potencijalno jedan poslijedoktorand.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici HRZZ-a od 19. kolovoza.

P: 1. U slučaju promjene voditelja projekta zbog odlaska u mirovinu u drugoj polovici provedbe projekta, je li moguće da njegova zamjena (suvoditelj) bude osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske i koja do tada na projektu sudjeluje kao jedan od suradnika?

2. Nakon početka projekta, koliko se najkasnije mora objaviti natječaj za poslijedoktoranda na projektu?

O: 1. Suvoditelj može biti osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ukoliko je zaposlena na matičnoj organizaciji voditelja projekta na neodređeno.

2. Ne postoji definirani period kada se očekuje raspisivanje natječaja za zapošljavanje poslijedoktoranda jedino je važno pratiti radni plan i period kada je očekivano uključenje poslijedoktoranda na projekt.

P: Potencijalna suradnica na projektu je u sljedećoj situaciji: suradnica je na projektu koji traje do kraja 2024 (projekt A), te na projektu koji je trebao završiti 2022 ali je zbog kovida produžen do početka 2024 (projekt B). Vidjela sam u jednom od odgovora da bi voditelj projekta B mogao tražiti njeno isključenje pred sam kraj projekta B, tako da bi dotična bila ‘slobodna’ do početka moga projekta (ako bude financiran).

Da li voditelj projekta B treba odmah sada tražiti njeno isključenje iz projekta, ili je moguće da ga zatraži ukoliko moj projekt bude financiran?

O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, osim u slučaju projekata koji završavaju do 1. rujna 2023. godine.

Napominjemo da se izmjena upućuje u postupak vrednovanja kako bi se procijenio utjecaj izmjene na daljni tijek provedbe projekta.


16.09.2022.

P: Prema uputi Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dvaput (tj. na dva različita projekta) na puno radno vrijeme najviše  do dvije godine. Da li osoba koja je bila uspostavnom istraživačkom projektu doktorand i poslijedoktorand /zaposlen na 10 mjeseci/ na istom projektu može biti zaposlena na novom istraživačkom projektu.

O: Navedeno je moguće, no podsjećamo da je za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. Upućujemo Vas na Upute o zapošljavanju na HRZZ projekte koje su dostupne na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Može li osoba koja je viši znanstveni suradnik, a trenutno nije u radnom odnosu biti suradnik na projektu.

O: Navedeno je moguće.

P: Da li doktorand koji se planira zaposliti na projektu može biti kandidat koji je upisao doktorski studij ak god 2021/2022  i kojeg sam financira?

O: Zapošljavanje doktoranda nije predviđeno natječajem IP-2022-10. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više informacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.

P: 1. Kolega me je pitao za sudjelovanje na projektu koji prijavljuje u listopadu.

Osim toga izgledno je da će cca 2 godine nakon početka tog projekta kolega ići u mirovinu te bi mene želio prijaviti kao suvoditelja. Moje je pitanje da li je to moguće budući da sam ja već voditelj projekta tj. da li mogu biti voditelj i suvoditelj?

2. Također ako kolega ode u penziju da li bih ja time postala voditelj (ne suvoditelj) tog projekta te da li bi me to onemogućilo da sudjelujem na daljnjim natječajima HRZZ kao predlagač voditelj novog projekta?

3. da li je problema ako su voditelj koji odlazi u penziju i suvoditelj koji će preuzeti projekt s različitih institucija? Da li se sredstva prebacuju između institucija i kako se to rješava ili to onemogućava ovakvu prijavu projekta?

O: 1. Ukoliko projekt koji vodite završava do polovice projekta (odlaska voditelja u mirovinu) na kojem biste bili prijavljeni kao suvoditelj te ukoliko nemate drugu aktivnu ulogu na HRZZ projektima, navedeno je moguće.

2. Po odlasku voditelja projekta u mirovinu, ulogu voditelja projekta preuzima suvoditelj. Ukoliko bi Vam to bila jedina aktivna uloga na HRZZ projektima mogli biste sudjelovati na nekom drugom projektu u ulozi suradnika, međutim ne možete biti voditelj još jednog projekta.

3. Predlagatelj projektnog prijedloga i suvoditelj trebaju biti zaposleni na istoj ustanovi jer je ustanova korisnik sredstava.

P: 1. Ako je suradnik iz kompanije u Hrvatskoj koja ima svoj istraživački laboratorij u kojemu bi radio suradnik na projektu (koji je doktor znanosti) – može li takva osoba biti prijavljena u statusu suradnika (pretpostavljam da može)?

2. Taj bi suradnik iz kompanije u Hrvatskoj koristio u istraživačkome radu na projektu osnovne resurse koji mu stoje na raspolaganju u laboratoriju kompanije  (jasno – koji se ne bi plaćao kompaniji, kao ni korištenje raspoložive i potrebne opreme). Projektom bi se nabavila za istraživački rad potrebna potrošna sredstva – specifična za projekt koji se prijavljuje. Pitanje – je li to moguće u projektima HRZZ s ovog natječaja, IP-2022-10?

3. Ako je moguće, pitanje je – je li pismo namjere u takvom slučaju mora potpisati i suradnik a i odgovorna osoba u kompaniji uz navođenje resursa koji su suradniku stavljeni na raspolaganje?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće, no podsjećamo da svi računi trebaju glasiti na matičnu organizaciju voditelja projekta.

3. Pismo namjere potpisuje suradnik i čelnik njegove matične organizacije. U pismu namjere moguće je navesti resurse koji su stavljeni na raspolaganje za provedbu projektnih aktivnosti.

P: Koliki postotak rada na projektu treba navesti za suradnike koji rade u nastavi na fakultetima?

O: Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima.

P: Može li tehničko osoblje koje radi na instituciji biti član projektnog tima?

O: Tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici.

P: Angažirala bih profesora sa drugog fakulteta u RH, ali koji je već angažiran na dva HRZZ projekta u svojstvu voditelja i istraživača.

1. On mi predlaže da ga angažiram kao konzultanta.

2. Da li je moguće na projektu angažirati konzultanta?

3. Ako je moguće angažirati konzultanta da li ga navodim u radnom planu?

4. Da li ga evidentiram u EPP sustavu?

5. Da li mu treba dozvola čelnika da bude konzultant?

O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10

P: Može li voditelj HRZZ-ovog projekta biti suradnik na drugom Zakladinom projektu u okviru natječaja IP-2022-10 i IPCH-2022-10?

O: Voditelj HRZZ projekta (ukoliko mu je to jedina aktivna uloga) može biti suradnik na natječaju IP-2022-10 ili na natječaju IPCH-2022-10.

P: Razmatram mogućnost prijave na natječaj IP-2022-10. Budući da sam već voditeljica HRZZ projekta koji završava 09.09.2023. zanima me mogu li se prijaviti kao voditeljica na ovaj natječaj.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 6. rujna.

P: U istraživačku grupu planiramo uključiti i osobu koja je profesor emeritus na istoj instituciji kojoj pripada voditelj i na kojoj se planira provođenje projekta. Da li je potrebno za nju pripremiti Pismo namjere s obzirom da ista nema Ugovor o radu već je s institucijom povezana Ugovorom o djelu.

O: U tom slučaju pismo namjere potpisuje samo suradnik.

P: Na projekt koji prijavljujem želio bih uključiti doktoranda zaposlenog preko projekta Razvoja karijera mladih istraživača DOK-2021-02, a svoja istraživanja trenutno provodi na Istraživačkom projektu HRZZ-a koji završava 15.2.2023.

Pošto je takvog sudionika projekta potrebno na novi projekt prijaviti u statusu suradnika, a ne doktoranda, da li je moguće predvidjeti manji postotak radnog vremena od 100% koliko je obavezno samo za doktorande, a ne i suradnike?

O: Navedeno je moguće, podsjećamo kako  postotak radnog vremena za suradnike nije određen, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.

P: Da li je moguće kao suradnika uključiti osobu koja je već suradnik na 2 projekta s time da jedan ističe  2025. a drugi 2026.g? Uloga tog suradnika u ovom projektu bila bi tek u trećoj godini projekta odnosno 2025.g.

O: U trenutku prijave projektnog prijedloga navedeni istraživač ima dvije aktivne uloge stoga navedeno nije moguće.


13.09.2022.

P: 1. Da li je moguće prijaviti kao suradnika na projektu doktoranda koji je trenutačno u radnom odnosu s našom Institucijom, ali radni odnos će mu najvjerojatnije završiti prije prihvaćanja projekta?

2. Da li se znanstvenik koji trenutačno nije u radnom odnosu niti s jednom Institucijom može prijaviti kao suradnik na projektu, te da li u tom slučaju potpisuje samo on pismo namjere?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće te u tom slučaju navedeni suradnik sam potpisuje pismo namjere.

P: Može li se imenovati suvoditelj u slučaju da voditelj projekta promijeni ustanovu i preseli se u inozemstvo na drugu ustanovu/sveučilište?

Što se događa s projektom u ovom slučaju? Ako je projekt odobren, može li voditelj nastaviti upravljati projektom čak i ako je zaposlen u drugoj zemlji?

O: Navedeno nije moguće. Promjena voditelja projekta moguća je u slučaju umirovljenja voditelja na polovici trajanja projekta.

P: Na koji je način ispravno na prijavu projekta navesti postdoktoranticu koja već radi na instituciji koja prijavljuje projekt (ali na jednom drugom projektu). Ta bi postdoktorandica (jer joj istječe ugovor u 4. mjesecu) potencijalno bila zaposlena i na drugom projektu (u skladu s propisanim natječajem).

Može li se tu postdoktorandicu već sada staviti kao suradnicu u dokumentaciju prijave projekta (jer je zaposlenica institucije) ili je ispravnije ne stavljati je u projektnu prijavu?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 29. srpnja.

P: Imam pitanje vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda.

U dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022.pdf piše: Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija).

Potencijalni kandidat je upisao doktorski studij u zimskom semestru ak. god. 2013./14. Pretpostavljam da je u tom slučaju formalni datum upisa doktorskog studija početak akademske godite, odnosno 1.10.2013.

U scenariju da dobijem projekt i da projekt započne u 9. mjesecu 2023. te ako se natječaj za poslijedoktoranda protegne i završi nakon 1.10.2023. mogu li u tom slučaju zaposliti potencijalnog kandidata koji je upisao doktorski studij 1.10.2013. na mjesto poslijedoktoranda?

Gleda li se pritom datum raspisivanja natječaja za zapošljavanje poslijedoktoranda ili datum završetka natječaja ili datum potpisivanja ugovora ili kraj kalendarske godine?

O: Sukladno Uputama na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od datuma upisivanja doktorskog studija). Ostali navedeni datumi ne uzimaju se u obzir.


09.09.2022.

P: 1. Ljubazno molim informaciju da li se kao suradnik na projektu može prijaviti osoba koja će nakon dvije godine trajanja projekta otići u mirovinu, te nakon odlaska u mirovinu više ne bi bila angažirana na projektu?

2. Da li osoba koja je u mirovini, kako bi bila suradnik na projektu, mora biti ugovorno vezana za instituciju?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedena osoba može sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti u ulozi suradnika te ne treba biti ugovorno vezana za instituciju.

P: 1. Za suradnika iz inozemstva koji bi bio član naše istraživačke grupe, a nije zaposlen u našoj organizaciji koja bi bila nositelj projekta, potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi samo na engleskom jeziku, potpisano samo od strane inozemnog suradnika? Obrazac potpore partnerske organizacije nije potrebno dostavljati?

2. Da li se pod dostupnu opremu u administrativnom obrascu upisuje i oprema koja se nalazi na instituciji inozemnog suradnika, a koja će biti korištena u svrhu istraživanja?

3. Imamo dva doktoranda zaposlena na HRZZ-DOK projektima. Jedan do 12. mjeseca 2022. godine, a drugi do 12. mjeseca 2023. godine, nakon čega će biti zaposleni kao asistenti na fakultetu. Da li se oni u prijavi mogu navesti kao suradnici na projektu.

O: 1. Navedeno je točno.

2. U okviru Administrativnog obrasca navodi se popis opreme koju na raspolaganje daje matična organizacija voditelja projekta.

3. Oba doktoranda mogu biti suradnici na projektu, no doktorand koji je u radnom odnosu do prosinca 2023. godine za to treba posjedovati suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt.

P: 1. Da li se kao član istraživačke grupe za rad na projektu može angažirati doktorand, a bez da se za njega traži naknada troška školarine?

2. Može li se angažirati više od jednog doktoranda i da li se oni klasificiraju tada kao (S) suradnik ili (D) doktorand?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće te se u tom slučaju navedeni doktorandi navode u projektnoj prijavi kao suradnici.

P: Je li moguće predvidjeti više od jednog doktoranda na projektu (vidim da je u kategoriji dopuštenih troškova predviđena školarina samo za jednog doktoranda)?

O: Na projekt je moguće uključiti više doktoranda, ali školarina se može planirati samo za jednog.

P: Potencijalnom suradniku ističe ugovor o radu početkom 2024. g., ali bi eventualno nastavio raditi za neku privatnu tvrtku nakon toga. Može li se prijaviti na projekt HRZZ kao suradnik te postoji li vremensko ograničenje koliko dugo može biti suradnik?

O: Navedeno je moguće. Ne postoji vremensko ograničenje o sudjelovanju na projektu.

P: Uklonjen naziv ustanove prijavljuje projekt transdiciplinarnog karaktera u kojem će biti uključeni znanstvenici društvenih, humanističkih, medicinskih i biomedicinskih znanosti. Jedna od suradnica zaposlenica je Uklonjen naziv ustanove ujedno i sveučilišna nastavnica na jednom fakultetu. U okviru projekta suradnica će provoditi svoj dio istraživanja u Uklonjen naziv ustanove. Pitanje glasi: Možemo li mi (Uklonjen naziv ustanove – nositelj projekta) zaposliti postoktoranda (medicinske struke) koji će na projektu raditi na istraživanju u Uklonjen naziv ustanove pod mentorstvom suradnice?

O: Poslijedoktorand na istraživačkom projektu sklada Ugovor o radu s matičnom ustanovom voditelja projekta.

P: Da li je moguće prijaviti kao suradnika na natječaju IP-2022-10 osobu koja je već suradnik na dva istraživačka HRZZ projekta, s time da jedan završava u 11. mjesecu 2022. g.

O: Navedeno je moguće.

P: Koliko je najmanji postotak radnog vremena voditelja u kojem radi na projektu?

O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.


06.09.2022.

P: Može li doctorand zaposlen na natječaju DOK-2021-02-6801 (uklonjen naziv projekta (IP-2018-01)) biti naveden kao suradnik pri prijavi istraživačkog projekta IP 2022 10?

O: Navedeno je moguće ukoliko doktorand posjeduje suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt.

P: Zamolio bih vas za pojašnjenje uvjeta prijave u konkretnom slučaju; trenutno sam voditelj IP projekta koji završava nakon 1.9.2023. godine i to mi je jedina uloga u HRZZ projektima.

Prema uputama, navedeno je da “predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta”, no također stoji i da se (su)voditeljstvo tretira kao uloga suradnika na projektu. Osim toga, u odgovorima na pitanja navodi se:

P: Može li voditelj aktivnog  IP-a prijaviti bilateralni ili multilateralni projekt kao nositelj pri čemu je HRZZ „lead agency“?

O: Navedeno je moguće ako su to jedine (dvije) uloge na HRZZ projektima.

To bi značilo da mogu biti predlagatelj (i eventualno postati (su)voditelj) bilateralnog projekta na ovom natječajnom roku?

O: Prema uvjetima natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.) S obzirom na Vaše pojašnjenje, možete prijaviti bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog budući da se uloga suvoditelja projekta tretira kao uloga suradnika.

P: Mogu li studenti diplomskog studija biti suradnici na projektu?

O: Navedeno je moguće ako je to opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti.


02.09.2022.

P: Zanima me može li suradnik na IP-2022-10 biti osoba koja je doktorand na projektu PZS-2019-02 koji završava 31.5.2023.

Projekt završava, ali doktorand može ostati na instituciji do pune 4 godine od početka ugovora.

Projekti PZS-2019-02 imaju tu mogućnost da doktorand produlji ugovor do pune 4 godine, što bi za našeg doktoranda bilo do 30.11.2023.

a) Može li biti suradnik na IP-2022-10 ako ima ugovor do 30.11.2023.?

b) Može li biti suradnik na IP-2022-10 ako se ugovor prekine ranije?

O: Navedeno je moguće ako financiranje doktoranda putem PZS projekta završava prije početka IP-2022-10 ili uz pisanu suglasnost mentora.

P: U aktivnostima projekta kojeg ćemo prijaviti na natječaj IP-2022-10 sudjelovao bi i tehničar koji je zaposlen na matičnoj instituciji (stalni radni odnos). On bi trebao sudjelovati u terenskom radu putem putnih naloga (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica). Je li ga u tom slučaju potrebno uključiti kao suradnika na projektu?

O: Tehničar za provedbu terenskih istraživanja može biti naveden u radnom planu, a troškovi terenskih istraživanja za tehničara obračunavaju se sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Pri ugovaranju projekta voditelj Zakladi dostavlja popis tehničara koji će se uključiti u provedbu projekta.

P: Može li istraživač koji je zaposlen kao poslijedoktorand na jednom projektu koji financira HRZZ, biti istodobno i suradnik na drugom projektu (pri čemu su to jedina dva HRZZ projekta na kojima bi dotični istraživač bio suradnik)?

O: Budući da poslijedoktorand čija se plaća financira iz sredstava HRZZ projekta treba 100% svog radnog vremena posvetiti radu na projektu na kojem je zaposlen navedeno nije moguće.

P: 1. Mogu li suvoditelji projekta biti osobe zaposlene na istoj visokoškolskoj ustanovi, a obje su u aktivnom statusu i ne odlaze u mirovinu?

2. Ima li umirovljena osoba u svojstvu suradnika (a koja izrazito doprinosi ciljevima i rezultatima istraživanja) istu funkciju i prava kao ostali suradnici na projektu?

O1: Budući da se uloga suvoditelja projekta može odobriti jedino ukoliko voditelj projekta odlazi u mirovinu nakon druge projektne godine, navedeno nije moguće.

O2: Umirovljena osoba u statusu suradnika na projektu ima ista prava kao i ostali suradnici na projektu.

P: Prema uputama, ako predlagatelj projekta u četvrtoj godini projekta, po sadašnjem zakonu, odlazi u mirovinu treba imenovati suvoditelja. U kojem formularu i gdje točno treba upisati suvoditelja? Naime, u “Administrativnom obrascu” pod “2. Suvoditelj i partnerska organizacija” suvoditelj se odnosi na voditelja iz partnerske organizacije, a ne vidimo gdje bi se to drugdje moglo napisati.

O: U slučaju prijave projektnog prijedloga sa suvoditeljem, u prijavnom obrascu uz podatke o voditelju projekta (cjelina B) potrebno je navesti iste informacije o suvoditelju prema definiranom predlošku za voditelja. U Administrativnom obrascu suvoditelj se navodi u popisu istraživačke grupe,   a u kategoriji „Status“ možete ga navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može navesti kao suradnik/suvoditelj.


30.08.2022.

P: Može li se osoba koja je “iskoristila pravne mogućnosti” zapošljavanja u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ projektima, javiti na natječaj koji raspisuje ARRS i zaposliti kao poslijedoktorand na slovenski dio projekta te raditi u Sloveniji kao poslijedoktorand na bilateralnom hrvatsko – slovenskom projketu IP-2022-10? Što se tiče ARRS-a, dobili smo odgovor da se osoba s hrvatskim državljanstvom može javiti u Sloveniji na natječaj za poslijedoktoranda i zaposliti u Sloveniji, ali, pošto je HRZZ vodeća agencija na ovom natječaju, zanima me utječe li ili ne to što je osoba već bila na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda oko 4 godine.

O: Ukoliko navedena osoba zadovoljava uvjete za zapošljavanje prema pravilima ARRS-a, navedeno je moguće za financiranje koje osigurava ARRS. Za bilateralne projekte prihvatljivost financijskog plana određuje svaka agencija za dio projekta kojeg financira.

P: Ljubazno molim informaciju na koji način osoba koja odlazi u mirovinu 1.10.2022. može biti angažirana na projektu koji se prijavljuje u okviru natječaja IP-2022-10?

O: Navedena osoba može sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti u ulozi suradnika.


26.08.2022.

P: Imam upit vezano za prijavu postdoktoranda na natječaju IP-2022-10. Je li moguće osobu, koja je trenutno zaposlena kao doktorant na HRZZ projektu (doktorirati će prije početka novog projekta), prijaviti kao suradnika na novom natječaju? Također, ukoliko ta osoba bude odabrana prilikom raspisivanja natječaja za postdoktoranda, da se naknadno prebaci iz suradnika u postdoktoranda?

O: Navedeno je moguće ukoliko će doktorand doktorirati prije početka projekta koji se ugovaraju putem natječaja IP-2022-10 Ili posjeduje suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt. Nadalje, za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


23.08.2022.

P: Zanima me ukoliko imamo nekoliko inozemnih suradnika koji su svi zaposleni u istoj kompaniji, da li pismo namjere može biti objedinjeno za njih ili mora svaki član posebno napisati.

O: U navedenom slučaju moguće je dostaviti samo jedno pismo namjere koje potpisuje čelnik organizacije i svi članovi istraživače grupe zaposleni u navedenoj organizaciji.


19.08.2022.

P: Zamolila bih vas ako mi možete javiti može li suradnik na projektu biti nezaposlena osoba, koja će tek upisati doktorat u 10/11 mjesecu ove godine?

Naime, riječ je o kolegici psihologinji koja doktorski studij tek tada može upisati jer će tada biti otvoren natječaj.

Ako nije moguće tu osobu prijaviti kao suradnika/cu na projektu kod prijave projekta, je li onda moguće uplanirati u troškove projekta doktoranda, njegov angažman na projektu i njegovo zapošljavanje na projektu, ukoliko projekt dobije pozitivne evaluacije, bez obzira što osoba nije navedena imenom i prezimenom?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Doktorat znanosti nije uvjet za ulogu suradnika na projektu.

Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za doktoranda, no zapošljavanje doktoranda nije predviđeno ovim Natječajem.

P: Ljubazno Vas molim za odgovore na dva pitanja koja su vezana uz zapošljavanje poslijedoktoranda na istraživačkom bilateralnom projektu u okviru inicijative Weave (primjerice, sa Slovenijom IPS), IP-2022-10.

P1: Zanima me da li je moguće sklapanje ugovora o radu (poslijedoktorand) na IP-2022-10 (bilaterala, weave) na određeno vrijeme s osobom koja je već četiri godine bila zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda nakon doktorata kada se svim doktorantima u Hrvatskoj “automatski” produljivao ugovor o radu na teret MZOŠ-a, te nije nikada bila zaposlena kao poslijedoktorand na bužetu nekog HRZZ projekta.

Osoba je nakon toga bila zaposlena još 2 godine kao poslijedoktorand na projektu koji nije vezan uz HRZZ (radi se o projektu suradnje s gospodarstvom i nije vezan za HRZZ istraživačke projekte).

Ovo pitanje je vezano s obzirom na informaciju da je moguće biti zaposlen kao poslijedoktorand na projektima HRZZ-a do maksimalno šest godina. Zanima me postoji li zakonska mogućnost za zapošljavanje na 2 godine u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ IP(S) projektu?

Ukoliko ne postoji takva mogućnost, moje sljedeće pitanje bi bilo:

P2: Može li se osoba koja je “iskoristila pravne mogućnosti” zapošljavanja  u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ projektima, javiti na  natječaj koji raspisuje ARRS i zaposliti kao poslijedoktorand na  slovenski dio projekta te raditi u Sloveniji kao poslijedoktorand na  bilateralnom hrvatsko – slovenskom projektu? Što se tiče ARRS-a,  dobili smo odgovor da se osoba s hrvatskim državljanstvom može javiti  u Sloveniji na natječaj za poslijedoktoranda i zaposliti u Sloveniji,  ali, pošto je HRZZ vodeća agencija na ovom natječaju, zanima me utječe  li ili ne to što je osoba već bila poslijedoktorand 4 godine na HRZZ  projektima.

O: Sukladno važećim zakonskim odredbama te Uputama o zapošljavanju na HRZZ projekte, pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše dvije godine. Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti duže od četiri godine, uključujući zaposlenje u sklopu HRZZ projekta. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina.


26.07.2022.

P: Da li prijavitelj na natječaj IP-2022-10 može biti sa UKLONJEN NAZIV USTANOVE. Ovo je d.o.o. ali i znanstveni institut koji je registriran za obavljanje znanstvene djelatnosti pri Ministarstvu. No kako je d.o.o. i od države ne dobije ništa ovisan je o profitu, tj. profit mu je primaran.

O: Prema uvjetima Natječaja projektni prijedlog mogu prijaviti znanstvenici koji su u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Upućujemo Vas i na popis vrsta istraživanja koje se financiraju ovim natječajem koji je naveden u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: Ukoliko se namjerava uključiti doktoranda treba li se odmah znati njegov identitet?

I ako ne, onda kako napisati CV? Napisati preferencije koje je struke i sl.?

O: Za zapošljavanje doktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim mladih istraživača čije zaposlenje se planira na projektu. Ako se planira uključenje doktoranda na projekt navedeno je potrebno prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini C, dio a., na način da se  u stupcu „ime i prezime“ navede status na projektu (D- doktorand), udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu te opis uloge na projektu u okviru čega je potrebno navesti znanja i kompetencije koje treba imati doktorand koji će biti uključen u istraživačku grupu.

P:   Vezano za troškove osoblja u Vašim uputama stoji da je moguć trošak školarine za jednog doktoranda.

Ukoliko se uvrsti takav trošak školarine za doktoranda da li tog “neimenovanog” doktoranda treba uvrstiti kao člana istraživačkog tima?

O:   Ukoliko u trenutku prijave projektnog prijedloga identitet doktoranda nije poznat, u Prijavnom obrascu u cjelini C – dio a. Istraživačka grupa, potrebno je navesti planirano uključenje doktoranda na projekt na način da se  u stupcu „ime i prezime“ navede status na projektu (D- doktorand). U istoj tablici također je potrebno navesti udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu te uz opis uloge na projektu navesti znanja i kompetencije koje treba imati doktorand koji će biti uključen u istraživačku grupu.

P: Može li voditelj aktivnog  IP-a prijaviti bilateralni ili multilateralni projekt kao nositelj pri čemu je HRZZ „lead agency“?

O: Navedeno je moguće ako su to jedine (dvije) uloge na HRZZ projektima.

P: Ukoliko planiramo priključenje doktoranda projektnom timu kroz natječaj „Razvoj karijera mladog istraživača“, navodimo li to među ciljeve/rezultate projekta? Također, može li u tom slučaju doktorand (D) biti uvršten u radni plan projekta?

O: Navedena aktivnost ne navodi se kao znanstveno-istraživački cilj projekta. Nadalje sve članove istraživačke grupe koji će sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti potrebno je navesti u projektnoj dokumentaciji. Ukoliko prilikom prijave projekta ime doktoranda nije poznato u dokumentaciji se isti navodi kao „D“.

P:  Trenutno sam voditelj UIP projekta koji završava 15.2.2023. i suvoditelj IPS projekta koji završava 15.10.2023. Da li se mogu prijaviti na IP projekt na trenutno otvorenom natječaju?

O: Navedeno je moguće jer su prihvatljive prijave predlagatelja čiji projekti završavaju do 1. rujna 2023.


22.07.2022.

P: Možete li mi pojasniti stavku koja se odnosi na voditelja Istraživačkog projekta koja glasi: aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačke grupe i projekata. Da li se kao postdoktorandica mogu prijaviti na ovaj natječaj obzirom da nisam nikad bila voditelj istraživačke grupe i projekta, već samo suradnik na projektima?

O: U trenutku prijave i tijekom trajanja projekta predlagatelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Ljubazno Vas upućujemo na tekst Natječaj u kojima su detaljno pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljiti predlagatelj projektnog prijedloga.

P: Zanima me da li u slučaju da postanem su-voditelj istraživačkog bilateralnog projekta s Slovenijom (ako bude prihvaćen za financiranje) prijavljenom na prethodnom natječaju (IPS-2022-02) gdje je slovenska agencija (ARRS) bila vodeća agencija mogu prijaviti bilateralni ili trilateralni istraživački projekat i na ovaj natječaj (IP-2022-10) kao voditelj (PI) budući da se su-voditelji istraživačkih bilateralnih projekata prema natječaju IP-2022-10 smatraju suradnicima?

O: Navedeno je moguće, međutim u tom će slučaju biti potrebno detaljno pojasniti razliku između ciljeva i rezultata projekta s roka IPS i projektnog prijedloga koji ćete prijaviti na natječaj IP-2022-10. Kao što je navedeno u natječaju, dvostruko financiranje i preklapanje u istraživačkim aktivnostima nije moguće.

P: Vezano uz natječaj IP-2022-10, molila bih odgovor na pitanje može li asistent, zaposlen na fakultetu, koji ima doktorat znanosti i izbor u zvanje znanstvenog suradnika biti prihvatljiv predlagatelj projektnog prijedloga?

O: U trenutku prijave i tijekom trajanja projekta predlagatelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Ljubazno Vas upućujemo na tekst Natječaj u kojima su detaljno pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljiti predlagatelj projektnog prijedloga.

P: Jedna suradnica ima problem prijave u EPP sustav jer nema matični broj znanstvenika, a on je obavezan. Možete li reći što je potrebno upisati i tu rubriku?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 15. srpnja.


19.07.2022.

P: Prijavljujem projekt za natječaj IP-2022-10. Kod popunjavanja cjeline C prijavnog obrasca, navodi se da je potrebno označiti poslijedoktoranda koji se planira zaposliti sa slovom P.  Ukoliko mi prođe projektna prijava, postoji li mogućnost da se kao poslijedoktorand zaposli osoba koja će biti navedena na projektu kao suradnik ili doktorand (poslijedoktorand bi se zaposlio na drugoj godini projekta)?

O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


15.07.2022.

P: Mogu li suradnici na projektu biti osobe koje nisu zaposlenici institucije koja se prijavljuje na projekt? Naime, na katedri za OBRISAN TEKST imamo svega tri djelatnka u znanstveno nastavnom zvanju od docenta na više i zanima nas možemo li prijaviti još dva suradnika s drugih znanstvenih institucija (instituta i drugih fakulteta)?

O:  Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. U slučaju da suradnici nisu zaposleni na matičnoj ustanovi predlagatelja, potrebno je priložiti pisma namjere koja potpisuju suradnik i čelnik njegove organizacije.

P: Vezano uz upis stranih istraživača u EPP sustav. Našla sam da se umjeto OIBa upisuje broj putovnice. A što se upisuje u kućicu “matični broj znanstvenika”?

O: Za strane državljane navedeno pitanje nije obvezno.

P: Cjelina C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom i statusom člana istraživačke grupa (V voditelj, S suradnik, D doktorand, P poslijedoktorand).

Recite mi da li članovi istraživačkog tima mogu biti osobe koji su doktori medicine (dr.med.) bez doktorata znanosti a da ih se klasificira kao suradnike (S) pošto su oni zaposlenici u bolnici (OBRISAN NAZIV INSTITUCIJE)?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Doktorat znanosti nije uvjet za ulogu suradnika na projektu.


12.07.2022.

P: Vezano uz otvoreni natječaj za istraživačke projekte zanima me postoje li neke odrednice o minimalnom i maksimalnom udjelu radnog vremena pojedinih suradnika na projektu.

O: Od voditelja i suradnika očekuje se da sudjelovanju na projektu posvete odgovarajući udio svoga radnog vremena. Navedeni se podatak navodi u prijavnom obrascu. Opravdanost udjela radnog vremena procijenit će vrednovatelji uzimajući u obzir zahtjeve predloženog istraživanja i raspodjelu uloga i aktivnosti između članova istraživačke grupe.


08.07.2022.

P: Treba li dokumentaciji priložiti CV suradnika na projektu i ako da u kojem obliku? Nisam nigdje u dokumentaciji našla da se to navodi.

O: Predložak za životopis suradnika dostupan je u prijavnom obrascu u Cjelini C.

P: Može li se na radno mjesto postdoktoranta zaposliti osoba drugog državljanstva bez poznavanja hrvatskog jezika, odnosno da znanje/potvrda poznavanja hrvatskog jezika nije eliminirajući uvjet za zapošljavanje?

O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o državljanstvu.

P: Voditelj sam istraživačkog projekta HRZZ-a IP-2020-02 i voditelj sam projekta u sklopu programa znanstvene suradnje PZS-2019-02 koji završava 31.05.2023. Zanima me mogu li se prijaviti kao glavni voditelj na istraživački projekt IP-2022-10 u sklopu bilateralne suradnje sa Slovenijom (program weave), datum roka prijave 5.10.2022. ili isključivo kao suvoditelj?

O: Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, uz iznimku za projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.). S obzirom na navedeno, možete podnijeti prijavu na natječaj IP-2020-02 u ulozi voditelja.


04.07.2022.

P: Molim Vas za informaciju da li je moguće na projekt prijaviti suradnika/istraživača koji nije poslijedoktorand?

Koliko sam shvatila, na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Što u slučaju ako je od upisa doktorskog studija prošlo više od 10 godina (a osoba je postigla dr.sc. stupanj obrazovanja)?

O: Suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta neovisno o broju godina od stjecanja doktorata, odnosno o samom akademskom stupnju.

Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se bavi znanstvenim radom najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti. U navedeno razdoblje od 10 godina ne ulazi vrijeme koje kandidat nije proveo u sustavu znanosti (primjerice rad u privatnom sektoru). Više informacija o zapošljavanju poslijedoktoranada na HRZZ projekte možete pronaći na našoj mrežnoj stranici putem poveznice https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute_Zaposljavanje-mladih-istrazivaca-na-HRZZ-projekte_01.02.2022..pdf .


01.07.2022.

P: Ljubazno Vas molim informaciju da li se kao voditelj projekta koji bi se prijavio unutar znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva; polje: Kliničke medicinske znanosti prijaviti osoba zaposlena na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a nije po struci doktor medicine?

O: Sukladno uvjetima Natječaja predlagatelj treba imati doktorat znanosti, a može prijaviti projektni prijedlog u znanstvenom području u kojem je matična organizacija akreditirana, stoga je navedeno moguće.

P: Mogu li se u prijavnom obrascu poslijedoktorandi koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira nakon roka za prijavu projekta na ovom natječaju, ali neće biti financirani projektnim sredstvima, navesti u stupcu „ime i prezime“ kao P?

Konkretno, radi se o radnom mjestu financiranom pomoću tzv. razvojnih koeficijenata MZO, a za koje se raspisivanje natječaja očekuje najesen.

O: Uloga na projektu „poslijedoktorand“ dodjeljuje se poslijedoktorandima koji će biti zaposleni na projektu. Ostali poslijedoktorandi koji će primati plaću iz drugog izvora u prijavi se navode kao istraživači.


28.06.2022.

P: Možemo li u projekt uključiti više od jednog doktoranda? Možemo li u projekt uključiti više od jednog poslijedoktoranada?

O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja mladih istraživača koji mogu biti uključeni u projekt. Međutim napominjemo da je projektnim prijedlogom moguće predvidjeti financiranje zapošljavanja jednog poslijedokotranda u trajanju od dvije godine.

P: Jedan od kandidata za suradnike na projektu je umirovljeni profesor. On je trenutno zaposlen na uklonjen naziv ustanove na 1,25% radnog vremena u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti uklonjen naziv, ali to će (zajedno sa ZCI) završiti krajem 2023.

Da li pravila dozvoljavaju da on bude suradnik na projektu?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Činjenica da je suradnik u mirovini ne predstavlja prepreku za sudjelovanje na projektu. Ograničenje vezano uz suradnike predviđeno natječajem odnosi se na broj aktivnih uloga na HRZZ projektima što je detaljno pojašnjeno u tekstu Natječaja.


24.06.2022.

P1: Da se osoba koja je bila zaposlena kao doktorand preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača, uspješno doktorirala (oko 3 godine) te se poslije toga zaposlila na drugom HRZZ projektu kao poslijedoktorand (2 godine) može zaposliti na Istraživačkom projektu na ovom natječaju kao poslijedoktorand, uzimajući u obzir uvjet da poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta? Odnosno, da li se to što je osoba bila ranije zaposlena kao HRZZ doktorand također uzima u obzir?

P2: Da li se poslijedoktorand može uputiti na suradnu instituciju u inozemstvo, gdje se nalazi suradnik na projektu – profesor, da odradi istraživanje tijekom cca 9 mjeseci?

O1: Pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše dvije godine, stoga je navedeno moguće.

O2:  Za gostovanje u drugim organizacijama kao oblik usavršavanja organizacija – domaćin mora imati konkretan program, a troškovi usavršavanja mogu se odobriti za najviše dva tjedna po usavršavanju. Nadalje, prema Uvjetima za zapošljavanje na HRZZ projekte, mladi istraživači koji se zaposle na projekt posvećuju 100% svog radnog vremena radu na projektu. Odlazak na usavršavanje u inozemstvo je moguć, ali ako je riječ o osobi čija se plaća isplaćuje iz sredstava projekta, ono mora biti u skladu s uvjetima za zapošljavanje na HRZZ projektima koji se nalaze na mrežnim stranicama HRZZ-a.

P: Da li se osoba koja je zaposlena preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača i suradnik je na projektu koji će završiti 30.3.2023. može prijaviti kao suradnik na projektu na ovom natječaju?

Pitam jer ona izrađuje doktorat koji nije nužno povezan s temom projekta koji se prijavljuje. Međutim, neće biti suradnik niti na jednom projektu pa bi se zato mogla prijaviti.

O: Navedeno je moguće.


21.06.2022.

P: Ako znanstvenik koji je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02 prijavi projekt i na ovaj natječaj u svojstvu voditelja, pa ako oba projekta budu prihvaćena, mora li odabrati jedan ili može voditi oba?

O: Uloga na projektu koji je prijavljen na natječaj IPS-2022-02 broji se kao uloga suradnika stoga ista osoba može voditi oba projekta, ako ne postoji druga aktivna uloga na HRZZ projektima.


17.06.2022.

P: Planiram prijaviti projekt na nedavno raspisanom natječaju, a jedan od suradnika na projektu bio bi hrvatski znanstvenik koji je donedavno radio u zavodu u kojem i sam radim. No, kako nije dobio stalno radno mjesto nakon postdoca, zaposlio se na sveučilištu u Klagenfurtu. On je upisan u registar hrvatskih znanstvenika, a istraživanja koja bi provodio na projektu bila bi vršena u hrvatskim (i beogradskim) arhivama i ticala bi se hrvatske povijesti medicine. Smije li, dakle, suradnik na projektu biti netko tko je trenutno zaposlen izvan RH?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.


14.06.2022.

P: Obzirom da u natječajnoj dokumentaciji piše da se ne može obavljati servisna usluga na matičnoj instituciji, zanima nas vrijedi li to i za suradničke institucije?

Npr., ako je suradnica s drugog Instituta, ali njezin laboratorij nema uređaj kojim bismo napravili potrebno istraživanje, te nam je potrebna servisna usluga na toj istoj instituciji, može li ona i nadalje biti suradnica na projektu, s time da je svojim radom uključena u druge radnje, u pripreme uzoraka i obrade podataka? Netko u svakom slučaju, mora obaviti i te druge predradnje, ali i nakon što se dobiju rezultati prebaciti sirove podatke i obraditi ih.

Isto tako, jedan suradnik bi trebao biti iz Agencije za poljoprivredu i hranu, gdje oni imaju propisano koliko je cijena jedne poljske parcele od sjetve do žetve, i mjerenja određenih podataka (servisna usluga). No, taj suradnik, također bi mjerio i ekstra svojstva, koja nisu unutar te servisne usluge.

Pa je naše pitanje, mogu li oni biti suradnici na projektima, iako se njihovoj instituciji mora platiti servisna usluga?

O: Navedene osobe mogu sudjelovati u projektu u svojstvu suradnika. Usluge koje navodite nisu servisne već se radi o usluzi u kategoriji 1 Troškovi istraživanja, a pritom je nužno je izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, ne ustanovu na kojoj je zaposlen suradnik.

P: Mora li tehnički ili stručni suradnik biti VSS ili ne, odnosno je li uopće propisana stručna sprema?

O: Osobe koje se u projekt uključuju u svojstvu tehničkog ili stručnog osoblja moraju posjedovati potrebne kompetencije za konkretan posao koji im je u projektu namijenjen za obavljanje neovisno o stručnoj spremi.
P: U track recordu voditelja, podrazumijevaju li se i bilateralni projekti kao znanstveni?
O: Navedeno se odnosi na sve znanstvenoistraživačke projekte u kojima ste sudjelovali u svojstvu voditelja ili suradnika, tako i bilateralne.
P: U EPP sustav potrebno je da se svaki suradnik na projektu registrira. Interesira me kako da stranci (npr. Švicarska) popune to s obzirom da se treba popuniti OIB i obavezan je.
O: Odgovor je objavljen na mrežnoj stranici Zaklade 10 lipnja 2022. godine.


10.06.2022.

P:  Molim Vas tumačenje sljedećeg teksta u mom konkretnom slučaju:

“Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta 1 . Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.)”

Trenutno sam voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta obrisan naziv projekta koji završava 31.1.2023. Dakle koliko razumijem on se “ne broji”.

Osim toga, prijavila sam švicarsko-hrvatski bilateralni projekt obrisan naziv projekta koji je trenutno u fazi evaluacije. Na ovom sam projektu su-voditelj, dok je švicarska kolegica voditelj (prilikom prijave ovog projekta bilo je dozvoljeno da na budem voditelj jednog, a su-voditelj drugog, bilateralnog HrZZ projekta). Ukoliko projekt prođe, početi će krajem 2022. godine.

Moje pitanje je: mogu li prijaviti projekt na natječaj IP-2022-10 kao voditelj? Ukoliko hrv-švic. projektu bude odobreno financiranje, onda bih na jednom HrZZ projektu bila voditelj, a na drugom su-voditelj.

O: Prema informacijama koje ste naveli udovoljavate kriterijima za prijavu na natječaj IP-2022-10.

P: Planiram se prijaviti na otvoreni natječaj za prijavu istraživačkoga projekta. Kao jednog suradnika prijavila bih i suradnicu iz inozemstva (Poljske) te me zanima treba li se i inozemni suradnik prijaviti u EPP sustav ili je taj sustav namijenjen samo znanstvenicima iz Hrvatske.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.

P: 1. Trenutno sam voditelj projekta HRZZ-a koji završava 7.11.2022. godine. Planiram prijaviti novi projektni prijedlog, međutim, neki od suradnika su također prijavljeni i na drugom projektu HRZZ-a. Mogu li ih prijaviti i na novi projekt s obzirom na to da će sadašnji završiti?

2. Drugo pitanje vezano je uz točku 2. administrativnog obrasca za prijavu novog projekta. Naime, ne planiramo imati suvoditelja projekta i partnersku organizaciju. Neki od suradnika su s drugih institucija, ali nisam sigurna navode li se one kao partnerske institucije.

O: 1. Navedeno je moguće, međutim potrebno je voditi računa o tome da je istovremeno moguće imati do dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

2. Pod pojmom „partnerska organizacija“ misli se na partnerske organizacije u slučaju prijave bilateralnih ili trilateralnih projekata.

P: Zanima me da li se u Istraživačke projekte za koje je raspisan natječaj mogu uključiti kao suradnici i kolege/znanstvenici iz Bosne i Hercegovine. Tema projekta koji bi prijavila blisko je povezano s bosansko-hercegovačkim teritorijem.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.

P: U natječaju IP-2022-10 na str. 3 piše:

“Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.)”

Ja sam trenutno:

1) suradnik-istraživač na HRZZ projektu s natječaja IP-2018-01 koji završava 8.10.2022.

2)  suradnik-istraživač na HRZZ projektu s natječaja IP-2019-04 koji završava 14.2.2024.

Ako točno tumačim gornji odlomak iz natječaja IP-2022-10, na mene se ne primjenjuje navedeno pravilo jer jedan od aktivnih projekata završava do 1. rujna 2023., tako da smijem prijaviti novi HRZZ projekt na ovom natječaju kao glavni istraživač.

Možete li mi molim vas konkretno odgovoriti sa DA ili NE, je li moje tumačenje točno, tj. smijem li prijaviti HRZZ projekt kao glavni istraživač na ovom natječajnom roku IP-2022-10.

O: Da, prema podacima koje ste naveli možete se prijaviti kao predlagatelj projekta na natječaju IP-2022-10.
P: Voditeljica sam istraživačkog projekta  uklonjen naziv projekta koji završava 28.03.2023. godine. Moje je pitanje da li se ja mogu kao voditeljica novog projekta prijaviti na natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa „Istraživački projekti”, rok 2022-10.
O: Sukladno definiranim uvjetima za prijavu na natječaj IP-2022-10 možete prijaviti projekt.
P: Što pod OIB u epp sustavu trebaju napisati stranci koji će biti suradnici na projektu? Naime oni nemaju OIB, a obavezno ga je popuniti.
O: Za strane državljane polje OIB zamjenjuje se poljem u koje je potrebno upisati broj putovnice.
P: Da li je moguće u sklopu projekta zaposliti poslijedoktoranda iz inozemstva (Alžir), koji je upisao doktorski studij u rujnu 2012. godine i doktorirao 2016. te po tamošnjoj kvalifikaciji ima akademsku titulu Class B Lecturer?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o tome gdje je stekao doktorsku disertaciju. Više o  zapošljavanju na HRZZ projekte možete pročitati na mrežnim stranicama HRZZa.


07.06.2022.

P:  1) da li se osoba koja je trenutno voditelj Istraživačkog projekta HRZZ-a, a koji traje do veljače 2024., može uključiti kao suradnik na dvije prijave u okviru ovoga natječaja?

2) Da li se osobe koje su članovi istraživačke skupine projekta koji traje do 31.3.2023. mogu uključiti kao suradnici na projektu prijavljenom na ovom natječaju, odnosno da li se na njih odnose ista pravila kao na voditelja?

3) Da li se voditelj projekta koji završava 31.3.2023. može prijaviti na ovaj natječaj kao voditelj jednog projekta i suradnik na drugome projektu?

O: 1. Jedan istraživač može istovremeno imati dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, dakle voditelj istraživačkog projekta može se uključiti kao suradnik na još jednom projektu.

2. i 3. Uvjeti za prijavu na natječaj pojašnjeni su u tekstu Natječaja na str. 3.

P: Smiju li na IP-2022 biti prijavljeni suradnici koji imaju završen diplomski studij, zaposleni su u znanstvenoj instituciji, imaju bogato iskustvo rada na sofisticiranim instrumentima ali nemaju doktorat znanosti, a da za takve suradnike nije planirano stjecanje doktorata znanosti u okviru prijavljenog projekta?
O: Da, suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.

P: Imam jedno pitanje vezano uz natječaj za prijavu istraživačkih projekata IP-2022-10.

Naime, trenutno sam  voditelj uspostavnog istraživačkog projekta s poziva UIP-05-2017 <obrisan naziv projekta> iz <uklonjeno znanstveno polje>. Ti projekti su započeli u 3. mjesecu 2018. godine, no iznimno sam tražila odgodu početka radi preklapanja s drugim projektom <uklonjen naziv> koji sam vodila, tako da mi je projekt počeo 15.10.2018. i time traje do 14.10.2023.

Prijavila bih istraživački projekt IP-2022-10, no vidim da je uvjet da ne budem voditelj na projektu HRZZ-a iza 01.09.2023.,  a meni Uspostavni projekt završava 15.10.2023., dakle, 44 dana kasnije od toga, radi odgode koju sam tražila.

Je li ikako moguće da ipak prijavim ovaj projekt kao voditelj?

O: Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće.
P: Trenutno sam suradnik-istraživač na dva HRZZ projekta. Jedan od njih završava 8.10.2022. i ja bih trebao biti prijavitelj (PI) projekta s gotovo istim istraživačkim timom u kojem bi se nastavila istraživanja. Obzirom da je natječaj otvoren do 5.10.2022. u 13:00 sati dolazi do preklapanja od 3 dana tokom kojih bi imao dva aktivna HRZZ projekta na kojima sam istraživač. Smijem li ja ipak prijaviti kao PI novi projekt na ovom natječajnom roku?
O: Uvjeti za prijavu na natječaj pojašnjeni su u tekstu Natječaja na str. 3.


03.06.2022.

P:  Voditeljica sam istraživačkog projekta HRZZ do 31.10.2022., ali sam u međuvremenu prijavila i bilateralni projekt Slovenija-Hrvatska. Bilateralni projekt je u evaluaciji, no ne znam da li će do rujna-listopada biti završeno njegovo vrednovanje, čime bi znala dolazi li nova prijava uopće u obzir. Mislim da ne mogu ići u prijavu novog projekta po ovom pozivu, no ipak to želim sa Vama provjeriti.

O: Prema Uputama predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.). Prema informacijama iz Vašeg upita, možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2022-10.

P: Može li se projektni tim za čisto istraživački projekt (nema bilateralnih niti trilateralnih aranžmana) kao i na prijašnjim natječajima sastojati od zaposlenika različitih ustanova iz različitih država. Konkretno u mom timu se predviđa 2-3 zaposlenika iz matične ustanove, 2 zaposlenika iz druge ustanove, ali istog sveučilišta, 2 zaposlenika University of (Izbrisan tekst) i 1 zaposlenik University (Izbrisan tekst). Ukoliko je moguće tako konfigurirati projektni tim zanima me prilažemo li i pisma potpore od svake uključene ustanove i za strance je li dovoljno njihov CV ubaciti samo u englesku verziju projekta ili moramo prevesti njihove CV na hrvatski jezik pa ubaciti i u hrvatski obrazac projekta ?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta, neovisno o ustanovi na kojoj su zaposleni. Za suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja projektnog prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi (za strane državljane dostavlja se samo na engleskom jeziku a prilažu se u hrvatsku i englesku verziju prijave). Životopis suradnika ispunjava se prema zadanom predlošku u okviru Prijavnog obrasca u cjelini C. Za strane državljane moguće je u hrvatskoj verziji dokumenata ispuniti životopis na engleskom jeziku.

U ovom slučaju nije potrebno dostavljati potporu organizacije na kojoj su zaposleni strani suradnici.

P: U okviru prijava za natječaj IP-2022-10, očekuje se da je predlagatelj istraživački aktivan u posljednjih 5 godina što je razvidno iz određenog broja radova propisane kvalitete. Možete li preciznije reći kojih pet godina se uzima u obzir:

2017., 2018., 2019., 2020. i 2021.    ili    2018., 2019., 2020., 2021. i 2022.?

U slučaju da se uzima raspon 2018.-2022., to bi iznosilo zapravo 4 i pol godine, pa pretpostavljam da će se uzimati u obzir prva verzija, tj. raspon 2017.-2021. Jesam li u pravu?

O: Potrebno je navesti popis postignuća (track-record) u posljednjih pet godina. U navedeno razdoblje uključuju se publikacije iz 2017. godine.

P:  Moje pitanje je vezano uz objavljen natječaj IP-2022-10, i to za:

„Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus)“

1. Da li je 5 objavljenih Q1 radova kao glavni ili dopisni autor isključivi kriterij, tj. ukoliko Predlagatelj ima nekoliko, ali manje od 5 radova da li to znači da prijedlog projekta neće biti upućen u daljnju evaluaciju?

2. Konkretno, moj primjer: Imam 5 radova u kojima sam glavni ili dopisni autor. Prema WOS 4 rada su u Q1, a prema Scopusu svih 5 radova je u Q1. Da li je to prihvatljivo kao ‘DA’ pri evaluaciji?

3. Da li radovi objavljeni u 2017. godini ulaze u kategoriju ‘…u posljednjih pet godina…’ ?

4. Da li je osim ‘glavni i dopisni autor’ prihvatljivo i ‘posljednji’ autor koji se prema Pravilniku o napredovanju u znanstvena zvanja također boduje?

O: 1. Radi se o jednom od kriterija u prvom krugu vrednovanja. Ocjenu o upućivanju u drugi krug vrednovanja donosi nadležni panel za vrednovanje temeljem svih kriterija.

2. Kriterij kojeg navodite glasi: „Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus).”

3. U navedeno razdoblje ulaze i radovi iz 2017. godine.

4. Navedeno je prihvatljivo.

P: U Kriterijima A natječaja za Istraživačke projekte (https://hrzz.hr/otvoren-natjecaj-ip-2022-10/) navodi se da prijavitelj treba imati pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus). Dio za predlagatelje iz društvenoga ili humanističkoga područja, u kojem se navodi da najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati *navedeni* uvjet objavljenih radova, nije nam potpuno jasan. Mora li polovica (dakle 3 rada) biti u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti ili najmanje polovica mora biti u međunarodno recenziranim publikacijama? Ili se ovaj dio *navedeni* odnosi na to da istraživač mora biti glavni ili dopisni (corresponding) autor u najmanje pet međunarodno recenziranih publikacija?
O: Najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati uvjet objavljenih knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama.
P: Trebaju li se stranci koji će biti na projektu registrirati u EPP sustav ili je dovoljno priložiti njihova pisma namjere?
O: Svi suradnici trebaju se registrirati u EPP sustav kako bi se mogli povezati s projektnim prijedlogom. Identifikacijski broj koji će suradnicima biti dodijeljen prilikom registracije u EPP sustav je nužan za unos suradnika u prijavne obrasce.

P: Vezano na uvjet iz uputa za prijavitelje Očekuje se da voditelj projekta u petogodišnjem popisu postignuća prikaže znanstvene publikacije … te izuzeće U razdoblje koje uključuje popis postignuća ne ubraja se period proveden na rodiljnom i roditeljskom dopustu ako je isti korišten u posljednjih pet godina, molimo za niže odgovore:

1. Rodiljni i roditeljski dopust trajao je u periodu 20.10.2018.-31.08.2021, koji period će se uzeti kao početni za prijavu publikacija unutar 5 godina

2. Smatra li se potvrda matične institucije dovoljnim dokazom o trajanju dopusta.

3. Dodatno,  a vezano na uvjet iz Prijavnog obrasca – Popis pet publikacija u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima na kojima je voditelj projekta glavni ili dopisni (corresponding) autor. Udovaljava li publikacija objavljena 2019 godine, temeljem istraživačkih rezultata iz 2018. godine, navedenom uvjetu, pri čemu je rodiljni i roditeljski dopust trajao je u periodu 20.10.2018.-31.08.2021.

O: 1. Razdoblje od posljednjih pet godina računa se počevši od 2017. godine. Navedeno se razdoblje produlje za period proveden na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

2. Dovoljno je priložiti potvrdu ustanove o trajanju porodiljnog dopusta (na hrvatskom jeziku za obje verzije prijavne dokumentacije).

3. Navedeno je prihvatljivo.